Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion

Report
Kroppsliga komplikationer till hög
alkoholkonsumtion/alkoholberoende
Lars Håkan Nilsson
Kriminalvårdsstyrelsen
Peter Valverius
Umeå Universitet
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
1
Alkohol påverkar nästan samtliga
kroppsfunktioner genom direkt verkan,
genom nedbrytningsprodukter eller
indirekt genom effekt via
signalsubstanser och hormoner
•Metabola aspekter
•Cancer
•GI-kanal
•Hjärta
•Neurologi
•Skador
•Graviditet
2
Kroppsliga komplikationer
Vid alkoholintag
• hjärnan och nerver:
• blodcirkulationen:
• matstrupe-magsäck:
minskad
retledningshastighet
minskad utsöndring av ADH
mer urinbildning
vidgning av kärlen
syraskador
• levern:
nedbrytning av alkohol
• pankreas:
ökad utsöndring av insulin
• lungorna:
vidgning av bronker,
minskad sekrettransport
• njurar:
ökad utsöndring av vatten,
natrium
• salt-vätskebalans:
3
Vad orsakar skada?
•Alkohol i sig?
•Nedbrytningsprodukter?
acetaldehyd
•Metabola förändringar?
Sur inre miljö
Ändrad fettomsättning
Ändrad sockeromsättning
Ändrad hormonell styrning
4
5
Metabola förändringar
Ökat protontryck
Förskjuten laktat/pyrovatkvot
Hyperuricemi
Hypertriglyceridemi
Hormonrubbningar
6
Könsrelaterade skador
• Alkohol bryts ned av enzymet ADH och denna
nedbrytning börjar redan i magsäcken. Eftersom
kvinnor har lägre aktivitet av ADH i magsäcken
försenas denna nedbrytning.
• Kvinnor består relativt sett av större andel fett och
därmed mindre andel vatten, som alkohol fördelar sig
i. Det innebär att även om en man och en kvinna
dricker lika mycket så får kvinnan högre promille.
• Vid samma alkoholmängd får kvinnor både mer akuta
och kroniska skador, skadorna utvecklas även
snabbare
• Vid konsumtion över 20g/dag ökar risken för
utebliven ägglossning och infertilitet bland kvinnor
över 30 år är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor
som dricker >7 glas/vecka jmf <1 glas/vecka
7
Alkoholkonsumtion ger en högre risk
att utveckla cancer, men
mekanismerna är olika
•Bröstcancer
Genom att alkohol ökar känsligheten för
östrogen finns en ökad risk vid högre
alkoholkonsumtion. Detta bör beaktas vid
behandling med östrogen i menopaus.
•Cancer i mat- och luftstrupe
Direkt verkan
Sura uppkastningar
•Levercancer
Direkt verkan – skrumplever?
•Grovtarmscancer
8
Skador på magtarmkanalen
•Munhåla
•Matstrupe
•Magsäck
•Lever
•Bukspottkörtel
9
Skador på magtarmkanalen
•Parotissvullnad
direkt alkoholeffekt
•Tandskador
bristande hygien
sur miljö
•Sköra slemhinnor slemhinneskador
10
Matstrupe- magsäck
•Slitningar i matstrupen vid
kräkningar, kan ge upphov till
blödningar
•Åderbråck på blodkärlen runt
matstrupen (orsakas av leverskada)
•Katarr i matstrupen
•Katarr i magsäcken
•Ökad risk för magsår
11
Alkoholorsakad leverskada
• Det är oklart vad det är som gör att vissa personer
utvecklar leverskada snabbare än andra
• Leverinflammation, akut inflammation (ej
virus/bakterier) av levern
• Fettlever går över i skrumplever, en process som kan
ta lång tid eller gå mycket fort
• Orsaken till skrumplever är oklar, men endotoxiner,
vissa enzymer från tarmen och oxidativ stress nämns
12
Fettlever (steathos)
• Första tecknet på
leverskada
• Inlagring av triglycerider i
levercellerna
• Minskad nedbrytning av
fett
• Stegrade levervärden
(ASAT, ALAT och gammaGT)
• Även andra orsaker än
alkohol
13
Skrumplever (cirrhos)
• Den vanligaste anledningen
till levertransplantation i
västeuropa
• Bindvävsinlagring i levern
 Försämrad leverfunktion
 Risk för ansamling av skadliga
nedbrytningsprodukter
•
Ökat tryck i venerna
 Ökad kärlteckning
 Åderbråck
 Vätskeansamling i buken
14
Bukspottkörtelinflammation
(pancreatit)
•Akut pancreatit
Sambandet högre för alkohol som
utlösande faktor för män än kvinnor
Akuta smärtor, status som ”akut buk”
kraftigt stegrat pancreasisoamylas
Upprepade skov kan medföra risk för
diabetes
•Kronisk pancreatit
Ofta ”tyst” sjukdom, diffusa buksmärtor
som ökar efter födointag
Flytande avföring av slemmig konsistens
Lågt pancreasisoamylas, ibland ges
diagnosen först efter substitution med
pancreasenzym
15
Hjärt-kärlsjukdomar
•Högt blodtryck (hypertoni)
•Djup ventrombos
•Förmaksflimmer
•Hjärtmuskelinflammation
(cardiomyopathi)
16
Hypertoni
• Alkoholabstinens innebär
ett ökat påslag på
adrenalinsystemet, vilket
avläses som hög
pulsfrekvens och högt
blodtryck
• Alkoholkonsumtion leder
ofta till övervikt, vilket
också är en riskfaktor för
hypertoni
17
Inflammation i hjärtmuskeln
(cardiomyopathi)
• Andfåddhet,
hjärtklappning och
trötthet
• Epidemi när cobolt
tillsattes till ölet
• Hög dödlighet
• Hjärttransplantation
18
Neurologiska sjukdomar
•Epileptiska anfall
•Polyneuropahi
•Lillhjärnskador
•Wernicke Korsakovs
syndrom
•Alkoholdemens
19
Epileptiska anfall
• Vanligt
abstinenssymtom
• Kommer oftast inom
de första 24
timmarna när man
slutar att dricka
• Ska alltid utredas
eftersom det endast
är ett symtom,
ingen sjukdom
20
Polyneuropathi
• Skador på nerverna i ben och armar
• Kuddkänsla under fötterna, nedsatt
vibrationssinne, sämre balans, karaktäristisk
gång, kan även orsaka smärtor
• Ofta påverkan även på inre organ
• Även annan orsak än alkohol
21
Cerebellär ataxi
(Skada på lillhjärnan som ger
brist på koordination)
•Karaktäristisk
gångrubbning
•Balansrubbning
•Sluddrigt tal
•Slängiga rörelser,
svårigheter med
koordinationen
•Andra orsaker än
alkohol är vanliga
22
Wernicke Korsakovs syndrom
• Ögonmuskelpares, ataxi
och nedsatt närminne
(”vindögd”, vingling och
vimsig)
• Vid avsaknad av vitamin
B1 (tiamin)
• Efter en tid kompenserar
patienten det nedsatta
närminnet med att berätta
det han tror har hänt
(”konfabulera”)
• Kan i viss mån gå i
regress, träning genom att
använda sekvensminne
23
Skador/frakturer
• Hög alkoholkonsumtion hos
kvinnor minskar benets täthet
och ökar risken för frakturer,
framför allt bland yngre kvinnor
• Frakturer uppkommer ofta i
situationer som inte uppstått om
inte personen ifråga druckit
alkohol
• Höftledsfrakturer är mer än
dubbelt så vanligt bland
personer som är
högkonsumenter av alkohol än
bland de som är lågkonsumenter
• Frakturläkning försämras vid
hög alkoholkonsumtion
24
Prognos:
Det mesta kan läka ut – även många
hjärnskador och leverskador.
Kroniska förblir:
• Leverskrumpning,
• Kronisk bukspottkörtelinflammation,
• Åderbråck i matstrupen pga leverskada
• Skeletturkalkning
• Wernicke-Korsakoffs syndrom’
• Polyneuropati
• Högt blodtryck (vid alkoholintag)
• Infektionskänslighet
25
Alkohol och graviditet
• Fostret och modern börjar dela blodbana
från v 3-4
• Alkohol fördelar sig i blod och moderkakan
utgör inget passagehinder. Det innebär att
moder och barn får samma promille
• Organen börjar anläggas v 6-10
• Hjärnan utvecklas från tredje fosterveckan
men tillväxten ökar påtagligt efter 24:de.
• På nyfödda råttor har man sett att minskad
hjärnvolym överensstämmer med högre
promille under graviditeten
26
FAS = Fetal alcohol syndrom
FASD = Fetal alcohol spectrum disorder
• FAS är väl definierat ( litet huvud,
kort ögonspringa, kort näsrot, smal
överläpp, långt filtrum och litet mittansikte)
• Antal barn som föds med FAS är idag
ca 50-100
• Barn med alkoholrelaterade skador är
långt fler, men genom att symtomen
år ospecifika går det inte at exakt
beräkna
• Vanliga symtom är sänkt IQ, nedsatt
uppmärksamhet/impulskontroll,
inlärningsproblem, försenad
utveckling inklusive social funktion
27
Sammanfattning
• Kroppsliga komplikationer till
alkoholkonsumtion är vanliga, men det
är inte alltid lätt att fastslå ett
orsakssamband
• Kroppsliga komplikationer ger ett
utmärkt tillfälle att diskutera
alkoholkonsumtion och alkoholvanor
• Det är lätt att motivera till förändring
utifrån hälsa
• Under graviditet gäller nolltolerans
beträffande alkohol
28

similar documents