เอกสาร_4_นำเสนอ_ส.ควบคุมบริโภคยาสูบ(1)

Report
นโยบายและต ัวชวี้ ัด
การควบคุมยาสูบ
ปี งบประมาณ 2556
การประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการ “การพ ัฒนาเครือข่ายการดาเนินการเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
และการบาดเจ็ บ ของสาน ักโรคไม่ตด
ิ ต่อ สาน ักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสาน ักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ว ันที่ 13 -14 ธ ันวาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ ังหว ัดนนทบุร ี
Company LOGO
ขอบเขตการนาเสนอ

สถานการณ์และสภาพปัญหา

เป้าหมายการควบคุมยาสูบ

เครือ
่ งมือในการดาเนินการควบคุม
ยาสูบของประเทศ

มาตรการ/โครงการหล ักทีจ
่ ะต้อง
ดาเนินการปี 2556

ต ัวชวี้ ัดทีส
่ าค ัญปี 2556
Company Logo
สถานการณ์การบริโภคยาสูบ




ี่ งทีท
บุหรีเ่ ป็นปัจจ ัยเสย
่ าให้เกิดภาระโรคสูงอ ันด ับ 2 รองจาก
แอลกอฮอล์
ี ชวี ต
ร้อยละ 10 ของผูเ้ สย
ิ จากโรคจากการสูบบุหรี่ มีอายุไม่เกิน 44 ปี
ี ชวี ต
ผูท
้ ต
ี่ ด
ิ บุหรีร่ ะยะยาวจะเสย
ิ ด้วยโรคอ ันเนือ
่ งมาจากการสูบบุหรี่
ั้
และมีอายุสนลง
20 – 25 ปี
ล่าสุดจากผลการสารวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระด ับโลก(GATS)
้ ไปในปี 2554 เทียบก ับ ปี 2552 พบว่า
ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน
การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ประเภทยาสูบ ชนิ ดมีควัน
ผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบปั จจุบนั (ล้านคน)
o บุหรี่ (Any cigarettes)
บุหรีโ่ รงงาน (Manufactured cigarettes)
บุหรีม่ วนเอง (Hand-rolled cigarettes)
o ยาสูบมีควัน ชนิ ดอื่นๆ (Other smoked
tobacco products)
2552
12.5
12.4
7.9
7.4
0.1
2554
13.0
12.9
8.2
7.8
0.1
้ ลิตภ ัณฑ์ยาสูบ
การใชผ
กราฟแสดงร้อยละของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบปั จจจจบบั
(ทั้งช ิดมีควั และไม่มีควั ) จจาแ กตามเพศ
หมายเหตบ 1) ปี 2552 ปชก.รวม ที่ใช้ยาสูบปั จจจจบบั มีจจา ว เท่ากับ 14.3 ล้า ค
2) ปี 2554 ปชก.รวม ที่ใช้ยาสูบปั จจจจบบั มีจจา ว เท่ากับ 14.6 ล้า ค
3) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางค ใช้ยาสูบมากกว่า 1 ช ิด
ผลการสารวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระด ับโลก(GATS)
เยาวชนเริม
่ สูบบุหรีเ่ ป็นประจาทีอ
่ ายุนอ
้ ยลง จาก 18.5 ปี
เป็น 17.4 ปี
้ โดยเฉพาะกลุม
จานวนและอ ัตราการสูบบุหรี่ มีแนวโน้มเพิม
่ ขึน
่
อายุ 15 – 17 ปี เพิม
่ จากร้อยละ 19.8 เป็นร้อยละ 21.7
ื้ บุหรีซ
ิ าแรตได้
เยาวชนอายุนอ
้ ยกว่า 18 ปี ย ังคงเข้าถึงและซอ
่ ก
ั
โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากร้านขายของชา ใกล้ทพ
ี่ ักอาศย
ื้ บุหรีแ
้ จากร้อยละ 84.3
ซงึ่ มีการซอ
่ บบแบ่งมวนขายเพิม
่ ขึน
เป็นร้อยละ 88.3
อ ัตราการสูบบุหรีแ
่ บ่งตามรายภาคย ังสูงโดยเฉพาะ 1)ภาคใต้
(ร้อยละ 29.9) 2)ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 25.1)
3)ภาคกลาง (ร้อยละ 23.4) และ 4)ภาคเหนือ (ร้อยละ 21.7)
ผลการสารวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระด ับโลก(GATS)
อ ัตราการบริโภคยาสูบชนิดมีคว ัน ในปี 2554 พบชนบทสูบ
มากกว่าในเมือง (ร้อยละ 25.9 และร้อยละ 20.3 ) โดยแบ่งเป็น
บุหรีโ่ รงงาน ร้อยละ 15.2 และบุหรีม
่ วนเอง ร้อยละ 14.4
ื้ บุหรีร่ าคาถูกเพิม
้ จาก 2 ใน 10
ผูท
้ ส
ี่ บ
ู บุหรี่ นิยมซอ
่ ขึน
เป็น 4 ใน 10
้ จากร้อยละ 2.6 เป็นร้อยละ 4.8
บุหรีเ่ ลีย
่ งภาษี มีจานวนเพิม
่ ขึน
โดยเฉพาะกทม.และภาคใต้
้ ลิตภ ัณฑ์ยาสูบปัจจุบ ันชนิดมีคว ันทีค
ผูใ้ ชผ
่ ด
ิ จะเลิกสูบในปี
2554 โดยรวมร้อยละ 54.0 (ในเมืองร้อยละ 58.8
ชนบทร้อยละ 52.0)
การได้ร ับคว ันบุหรีม
่ อ
ื สอง
กราฟแสดงการได้รบั ควั มือสองทีบ่ า้ ที่ทางา และสถา ที่สาธารณะต่างๆ
ใ ช่วง 30 วั ก่อ การสัมภาษณ์
2554
2552
2. สภาพปัญหา
จจังหวัดยังไม่เห็ ความสาคัญของปั ญหาการควบคบมยาสูบ
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ
กลยบทธ์การตลาดของอบตสาหกรรมยาสูบเพิ่มมากขึ้
กฎหมายที่ใช้ปัจจจจบบั ไม่ทั สมัย
การให้บริการเลิกบบหรี่ยงั ไม่เป็ ระบบ และครอบคลบมทบกระดับ
ิ้ ปี พ.ศ. 2557
3. เป้าหมายหล ักในการดาเนินงานเมือ
่ สน
1
• อัตราการสูบบบหรี่ปัจจจจบบั ของประชากรไทยอายบ 15 ปี ขึ้ ไป โดยรวมและ
ประชากรชาย ลดลงร้อยละ 10 จจากปี พ.ศ. 2552 (โดยรวม 18.7%, ชาย 37.5% )
ขณะที่อตั ราการสูบบบหรี่ปัจจจจบบั ของประชากรหญิงอายบ 15 ปี ขึ้ ไป ไม่เพิ่มขึ้ จจาก
ฐา ข้อมูลการสารวจจปี พ.ศ. 2552 (หญิง 2%)
2
• ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวประชากรต่อปี ลดลงไม่ อ้ ยกว่าร้อยละ 20 จจากปี
พ.ศ. 2552 (547 มวนต่ อคนต่ อปี )
3
• ควบคบมมิให้อตั ราการบริโภคยาสูบช ิดอื่ ๆ (บบหรี่ไร้ควั ) เพิ่มขึ้ จจากฐา ข้อมูล
การสารวจจปี พ.ศ. 2552 (3.9%)
4
• อัตราการได้รบั ควั บบหรี่มือสองของประชาช ลดลงร้อยละ50 จจากปี พ.ศ. 2552
(32.8 %)
ต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวง
เป้าหมายระยะ 3-5 ปี (ปี 2556-2560)
ร้อยละผูส
้ บ
ู บุหรีใ่ นว ัยรุน
่ (ไม่เกิน 10)
เป้าหมายระยะ 1 ปี (ปี 2556)
่ เสริม
ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขและสง
สุขภาพจ ัดเป็นเขตปลอดบุหรี1
่ 00%
(เป้าหมายร้อยละ 100)
่ อ
ี ัตราการสูบบุหรีป
่ จ
ั จุบ ันโดยรวมสูงกว่าเป้าหมายปี 2557
สคร. จ ังหว ัดทีม
สคร. 1
รวม
0
สคร. 2
ลพบบร(ี 22.25) สระบบร(ี 21.03) อ่างทอง(20.01) ชัย าท(19.99)
4
สคร. 3
6
สคร. 4
สระแก้ว(26.04) ปราจจี บบร(ี 22.30) คร ายก(21.03) ตราด(20.76) ระยอง(20.72)
จจั ทบบร(ี 19.13)
กาญจจ บบร(ี 26.64) ประจจวบคีรขี ั ธ์(26.04) เพชรบบร(ี 20.83) ราชบบร(ี 19.18)
สคร. 5
สบริ ทร์(25.06) บบรรี มั ย์(23.37) ชัยภูมิ(22.54) ครราชสีมา(21.55)
4
สคร. 6
8
สคร. 8
ขอ แก่ (26.72) ห องบัวลาภู(26.39) เลย(26.20 )กาฬสิ ธบ(์ 24.55) ร้อยเอ็ด(24.11) อบดรธา ี
(23.34) ห องคาย(23.26) มหาสารคาม(23.12)
อา าจจเจจริญ(26.09) ศรีสะเกษ(24.98) ครพ ม(24.64) มบกดาหาร(22.98 ) อบบลราชธา ี
(22.10 ) ยโสธร(20.96) สกล คร(18.75)
อบทยั ธา ี(24.46) กาแพงเพชร(23.28)
สคร. 9
ตาก(23.13) พิษณบโลก(22.82) สบโขทัย(22.36) เพชรบูรณ์(22.31)
4
สคร. 7
4
7
2
สคร. 10 แม่ฮ่องสอ (30.59) ลาพู (23.77) เชียงใหม่(22.08) แพร่(21.32) เชียงราย(19.58)
5
สคร. 11 ระ อง(27.64) ครศรีธรรมราช(27.38) สบราษฎร์ธา ี(26.97) ชบมพร(25.78) พังงา(24.36)
กระบี(่ 22.71) ภูเก็ต(20.40)
สคร. 12 สตูล(29.42) ปั ตตา ี(29.10) ตรัง(26.39) ราธิวาส(25.61) พัทลบง(24.04) ยะลา(24.01)
สงขลา(22.81)
7
7
เครื่องมือในการดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสู บของประเทศ
1. กรอบอ บสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคบมยาสูบขององค์การอ ามัยโลก
(WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC)
2. โยบายใ การควบคบมการบริโภคยาสูบขององค์การอ ามัยโลก
ได้แก่ MPOWER
3. พระราชบัญญัตคิ มบ ้ ครองสบขภาพของผูไ้ ม่สูบบบหรี่ พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัตคิ วบคบมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
5. แผ ยบทธศาสตร์การควบคบมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557
6. คณะกรรมการควบคบมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) ศ. 2553
- 2557
มาตรการเร่งด่วนทีต
่ ้องดาเนินการ

การขับเคลื่อ แผ ยบทธศาสตร์การควบคบมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
2555 – 2557 ลงสู่ สคร.และจจังหวัด เพื่อจจัดทาแผ ปฏิบตั ิการ
ประจจาปี รองรับ โดยมียบทธศาสตร์ที่สาคัญใ การดาเ ิ งา ควบ
ยาสูบของประเทศ 8 ยบทธศาสตร์ ดัง ้ ี
◦ 1. การป้องกันมิให้เกิดผูบ้ ริโภคยาสูบรายใหม่
◦ 2. การส่งเสริมให้ผบู ้ ริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
◦ 3. การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
◦ 4. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
◦ 5. การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒ าขีดความสามารถใ
การดาเ ิ งา ควบคบมยาสูบของประเทศ
◦ 6. การควบคบมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
◦ 7. การแก้ปัญหาการควบคบมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี
◦ 8. การเฝ้ าระวังและควบคบมอบตสาหกรรมยาสูบ
มาตรการเร่งด่วนทีต
่ ้องดาเนินการ
้ ฎหมาย
มาตรการดาเนินงาน การพ ัฒนาและการบ ังค ับใชก
 สร้างความร่วมมือการทางา
เชิงรบกใ การเฝ้ าระวัง
ควบคบมยาสูบแบบมีสว่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทบกภาคส่ว
 ปิ ดช่องว่างของกฎหมาย / กาห ดมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ร่วมผลักดั ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคบมการบริโภคยาสูบพ.ศ. ….
จุดเน้นการดาเนินงาน
การพัฒนาและการบังคั บใช้กฎหมาย
ปี งบประมาณ 2556
มาตรการ
กิจกรรม
สาน ัก
สคร.
1. สร้างความร่วมมือการทางานเชงิ รุกในการเฝ้าระว ังควบคุมยาสูบแบบมีสว่ นร่วมก ับภาคี
เครือข่ายฯ
1.1 การพ ัฒนา
ั
ศกยภาพพน
ักงาน
เจ้าหน้าทีแ
่ ละเครือ
ข่ายภาคประชาชน
ั
- อบรมพ ัฒนาศกยภาพ
พน ักงานเจ้าหน้าทีเ่ กีย
่ วก ับ
กฎหมายควบคุมยาสูบ
ั
- อบรมพ ัฒนาศกยภาพพน
ักงาน
เจ้าหน้าทีเ่ กีย
่ วก ับกฎหมาย
้ ทีร่ ับผิดชอบ
ควบคุมยาสูบในพืน
1.2 ดาเนินการบ ังค ับ
้ ฎหมายในพืน
้ ที่
ใชก
ึ ษา
โดยเน้น สถานศก
และสถานที่
สาธารณะ/สถานที่
ทางาน
- ตรวจเตือนเพือ
่ บ ังค ับใช ้
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วก ับการ
ควบคุมยาสูบทงั้ 2 ฉบ ับ
- สน ับสนุนการดาเนินการ
้ ที่
บ ังค ับใชใ้ นพืน
-ตรวจเตือนเพือ
่ บ ังค ับใช ้
ึ ษา
กฎหมาย โดยเน้น สถานศก
และสถานทีส
่ าธารณะ/สถานที่
ทางาน (รวมถึงการดาเนินการ
โครงการตามทีส
่ าน ักได้
สน ับสนุนงบดาเนินการ)
้ ที่
- ประสานจ ังหว ัดในพืน
ร ับผิดชอบร่วมออกตรวจ
1.3 สร้างความเข้าใจ
ในการดาเนินการตาม
ข้อกฎหมายใหม่
- ดาเนินการสร้างความ
เข้าใจ/การปฏิบ ัติตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบ ับที่ 17
ั
้ี จง
- ประชุม/สมมนา
เพือ
่ ชแ
ข้อกฎหมายใหม่
- ประสานแจ้ง สสจ./ร่วม
ดาเนินการสร้างความเข้าใจ/การ
ปฏิบ ัติตามประกาศฯ ฉบ ับที่ 17
ิ
- ประสานงานแจ้ง /เชญ
กลุม
่ เป้าหมาย และร่วมประชุม/
ั
สมมนาฯ
มาตรการ
กิจกรรม
สาน ัก
สคร.
1. สร้างความร่วมมือการทางานเชงิ รุกในการเฝ้าระว ังควบคุมยาสูบแบบมี
่ นร่วมก ับภาคีเครือข่าย (ต่อ)
สว
1.4 เสริมสร้าง
ั
ศกยภาพและ
ความร่วมมือใน
การดาเนินการ
อาเภอควบคุม
ยาสูบ และ
เครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์
เข้มแข็ง
- จ ัดทาสาระสาค ัญ/แนว
ทางการดาเนินงานฯ (7
พย.55)
ี้ จงสาระสาค ัญ/แนว
- ชแ
ทางการดาเนินงาน (ปลาย
มค.56 /1 ว ัน)
- จ ัดเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรูก
้ าร
ดาเนินการฯ (มิย.56 /2 ว ัน)
ื่ ประกอบการ
- สน ับสนุนสอ
ดาเนินการ
- ติดตามประเมินผลการ
้ ทีร่ ว่ มก ับ สนง.
ดาเนินการ ในพืน
Alc (มิย.-สค.56)
- สรุปผลการดาเนินงาน และ
เผยแพร่เพือ
่ การขยายผล
-ร่วม /สน ับสนุนการ
ดาเนินการเพือ
่ เสริมสร้าง
ั
ศกยภาพและความ
้ ทีน
ร่วมมือฯ แก่ พืน
่ าร่อง
้ ที่ สคร. 12 พืน
้ ที่
ในพืน
้ ทีท
(เป็นพืน
่ ด
ี่ าเนินการ
อาเภอควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์ ปี 255556)
- ร่วมดาเนินการติดตาม
้ ที่
ในพืน
- สน ับสนุนและเผยแพร่
้ ที่
เพือ
่ การขยายผลในพืน
ร ับผิดชอบ
มาตรการ
กิจกรรม
สาน ัก
สคร.
่ งว่างของกฎหมาย/กาหนดมาตรการเพือ
ิ ธิภาพการ
2. การปิ ดชอ
่ เพิม
่ ประสท
้ ฎหมาย
บ ังค ับใชก
2.1 กาหนด
มาตรการ/
กฎหมายเพือ
่
เพิม
่
ิ ธิภาพการ
ประสท
บ ังค ับใช ้
กฎหมาย
- ดาเนินการยกร่าง พ.ร.บ.
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
พ.ศ. .... ที่ เหมาะสม/
สอดคล้องก ับสถานการณ์
- ออกอนุบ ัญญ ัติตาม
พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบทงสอง
ั้
ฉบ ับ
2.2 สร้างความ
เข้าใจในการ
ดาเนินการตาม
ข้อกฎหมายใหม่
- ดาเนินการสร้างความ
เข้าใจ/การปฏิบ ัติตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบ ับที่ 17
- ประสานเครือข่าย
สน ับสนุนร่าง พ.ร.บ.
- กระตุน
้ ให้หน่วยงานใน
้ ที่ ออกมาตรการเทศ
พืน
บ ัญญ ัติทส
ี่ อดคล้องก ับ
กฎหมายเพือ
่ การควบคุม
ยาสูบ
- ประสานแจ้ง สสจ./ร่วม
ดาเนินการสร้างความ
เข้าใจ/การปฏิบ ัติตาม
ประกาศสร้างความเข้าใจ/
การปฏิบ ัติตามประกาศฯ
ั
ี้ จง ฉบ ับที่ 17
- ประชุม/สมมนา
เพือ
่ ชแ
ิ
ข้อกฎหมายใหม่
- ประสานแจ้ง /เชญ
กลุม
่ เป้าหมาย และร่วม
ั
ประชุม/สมมนาฯ
่ นที่ สคร. เกีย
มาตรการหล ัก/โครงการในสว
่ วข้อง
จะต้องดาเนินการ
1.ข ับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557
 ประชุมจ ังหว ัดในเขตร ับผิดชอบจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการควบคุม
ื่ มโยงก ับงานทีเ่ กีย
ยาสูบโดยเชอ
่ วข้อง
 เข้าร่วมประชุมและประสานงานผูร้ ับผิดชอบของจ ังหว ัดในเขต
ื่ มโยงก ับ
ร ับผิดชอบจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการควบคุมยาสูบโดยเชอ
งานทีเ่ กีย
่ วข้อง
้ ทีน
 ค ัดเลือกพืน
่ าร่อง 4 แห่งเพีอ
่ ใชใ้ นการติดตามประเมินผล
(ค ัดเลือกเพียง 4 สคร.)
ั
 เข้าร่วมพ ัฒนาศกยภาพฯและประสานแจ้
งผูร้ ับผิดชอบงานยาสูบ
ั
ระด ับจ ังหว ัดเข้าร ับการพ ัฒนาศกยภาพฯ
 ดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมยาสูบตามแผน
้ ทีน
ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฯ ในพืน
่ าร่อง 4 แห่ง
่ นกลาง)
(ค ัดเลือกเพียง 4 สคร.)(งบประมาณอยูท
่ ส
ี่ ว
Company Logo
มาตรการหล ัก/โครงการในสว่ นที่ สคร. เกีย
่ วข้องจะต้องดาเนินการ (ต่อ)
2.สร้างความร่วมมือการทางานเชงิ รุกในการเฝ้าระว ังควบคุมยาสูบแบบมีสว่ น
ร่วมก ับภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่ น
การเฝ้าระว ังเพือ
่ การควบคุมยาสูบ
 อบรมพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนในการมีสว่ นร่วมเฝ้ าระวัง
เพือ
่ ควบคุมยาสูบในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ
้
ึ ษา และสถานที่
 ตรวจเตือนเพือ
่ บังคับใชกฎหมายโดยเน
้นรอบ ๆ สถานศก
สาธารณะ/สถานทีท
่ างาน
 ปฏิบต
ั ก
ิ ารเฝ้ าระวังยาสูบโดยเครือข่ายของ สคร. เพือ
่ ติดตาม กากับ การ
้
ื่
ดาเนินงานเฝ้ าระวังฯ ทัง้ 4 มิต ิ (การบริโภค การบังคับใชกฎหมาย
สอ
อุตสาหกรรมยาสูบ)
 จัดทารายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวังเพือ
่ ควบคุมยาสูบในพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ
 นิเทศ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานการเฝ้ าระวังเพือ
่ ควบคุมยาสูบในพืน
้ ที่
รับผิดชอบ สคร.ละ 2 ครัง้
ั
การเสริมสร้างศกยภาพและความร่
วมมือ
 คัดเลือกพืน
้ ทีด
่ าเนินการอาเภอควบคุมยาสูบและเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
เข ้มแข็ง สคร.ละ 1 แห่ง (บูรณาการกับสานักแอลกอฮอล์)
Company
 ร่วมดาเนินการเพือ
่ เสริมสร ้างศักยภาพและความร่
วมมืLogo
อแก่พน
ื้ ทีน
่ าร่อง
่ นที่ สคร. เกีย
มาตรการหล ัก/โครงการในสว
่ วข้อง จะต้องดาเนินการ
่ งว่างของกฎหมาย/กาหนดมาตรการเพือ
3.การปิ ดชอ
่ เพิม
่
้ ฎหมาย
ิ ธิภาพการบ ังค ับใชก
ประสท
้ ที่ ออกมาตรการ เทศบ ัญญ ัติท ี่
 กระตุน
้ ให้หน่วยงานในพืน
สอดคล้องก ับกฎหมายเพือ
่ การควบคุมยาสูบ
ั ันธ์เพือ
ื่ สารสาธารณะและประชาสมพ
4.พ ัฒนาการสอ
่ ควบคุมยาสูบ
่ นร่วม
แบบมีสว
ื่ สารความรูค
• สอ
้ วามเข้าใจเกีย
่ วก ับโทษพิษภ ัยบุหรีแ
่ ละการ
่ น
ดาเนินการให้สถานทีส
่ าธารณะปลอดบุหรีต
่ ามกฎหมายแบบมีสว
้ ทีร่ ับผิดชอบ
ร่วม ในพืน
ั ันธ์ และร่วม
ื่ ท้องถิน
• ประสานงานก ับสอ
่ ในการประชาสมพ
รณรงค์/สร้างความเข้าใจเพือ
่ การควบคุมยาสูบและการปฏิบ ัติ
ตามกฎหมาย รวมทงสน
ั้
ับสนุนให้เกิดการรณรงค์ตาม Theme
้ ที่
ของ WHO ร่วมก ับภาคีเครือข่ายในพืน
ตัวชวี้ ด
ั ทีส
่ าคัญของการดาเนินงานควบคุมยาสูบ
ปี งบประมาณ 2556
จานวน 6 ตัวชวี้ ด
ั (ต่อ)
1. ต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวง 1 ต ัวชวี้ ัด
(Strategic focus)
oร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขและ
่ เสริมสุขภาพจ ัดเป็นเขตปลอดบุหรี่
สง
100 % (เป้าหมาย ร้อยละ 100)

ร้ อยละของสถานบริการสาธารณสุขและส่ งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่
นิยาม
สถานบริการสาธารณสุขและส่ งเสริมสุขภาพ ตามประกาศฯ ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553
ประกอบด้ วย
1. คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล
2.คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ ตามกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาลสัตว์
3. สถานีอนามัย สถานบริการสุขภาพทุกประเภท
4. ร้ านขายยา
5. สถานประกอบกิจการนวดแผนไทยหรื อแผนโบราณ
6. สถานให้ บริการอบความร้ อน อบไอนา้ อบสมุนไพร
7. สถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรื อกิจการนวดเพื่อ
ความงาม
หมายเหตุ ทัง้ นีน้ ับเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขและส่ งเสริมสุขภาพทัง้ หมดที่ขนึ ้
ทะเบียนตามกฎหมายเท่ านัน้
23
ร้ อยละของสถานบริการสาธารณสุขและส่ งเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่
เกณฑ์
วิธีการรายงาน
1. มีการติดเครื่ องหมาย ดังนี ้
1.1 ป้ายประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ด้านหน้ าสถานที่ตามคา
นิยามเห็นเด่ นชัด
1.2 เครื่ องหมายเขตปลอดบุหรี่ ถาวร โดยมีการติดเครื่ องหมายที่
1.2.1 บริเวณทางเข้ า – ออก ทุกช่ องทาง
1.2.2 บริเวณอื่นๆที่เห็นได้ ชัดเจนภายในอาคารหรื อ
พืน้ ที่ภายใต้ หลังคา หรื อบริเวณรอบ ๆ และหน้ าห้ องสุขา
2. ไม่ มีอุปกรณ์ หรื อสิ่งอานวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่ น ที่
เขี่ยบุหรี่ เป็ นต้ น
3. ไม่ มีการสูบบุหรี่ ได้ แก่ ไม่ พบเห็นผู้สูบบุหรี่ หรื อมีเศษก้ นบุหรี่
ซองบุหรี่ ท่ ที าให้ เชื่อได้ ว่ามีการสูบบุหรี่ ในบริเวณสถานที่ฯ
โดยจะต้ องดาเนินการครบทัง้ 3 ข้ อจึงถือว่ าผ่ าน
สรบปรายงา การ
ดาเ ิ งา ทบก 9
และ 12 เดือ
โดย สสจจ.จจังหวัด
ผ่า แบบรายงา ที่
กาห ด
(รายละเอียด
ตาม
Template
และแบบ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน)
24
ต ัวชวี้ ัดทีส
่ าค ัญของการดาเนินงานควบคุมยาสูบ
ปี งบประมาณ 2556 (ต่อ)

2. ต ัวชวี้ ัดอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน
จานวน 2 ต ัวชวี้ ัด (5 คะแนน)
◦ 2.1 มีการดาเนินการเฝ้าระว ังและบ ังค ับใช ้
กฎหมายควบคุมยาสูบ โดยความร่วมมือก ับ
้ ที่ (3 คะแนน)
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องในพืน
◦ 2.2 มีการจ ัดสถานทีส
่ าธารณะและสถานที่
ทางานให้เป็นเขตปลอดบุหรีต
่ ามทีก
่ ฎหมาย
กาหนด (2 คะแนน)
ตัวชี้ วัดที่สำคัญของกำรดำเนิ นงำนควบคุมยำสูบ
ปี งบประมำณ 2556 จำนวน 6 ตัวชี้ วัด(ต่อ)

3. ตัวชี้วัดสาคัญระดับกรม จจา ว 3 ตัวชี้วัด (Function) (อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสนย. ให้สสจจ.ดาเ ิ การ โดยรายงา ใ ระบบ
web ของ ส ย.ที่ http://healthdata.moph.go.th/kpi)
◦ 3.1 ตัวที่ 8. ร้อยละของสถา ีข ส่งสาธารณะจจัดเป็ เขตปลอดบบหรี่
ถูกต้องตามที่กฎหมายกาห ด (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
◦ 3.2 ตัวที่ 9. ร้อยละของร้า ค้าที่มีใบอ บญาตจจาห ่ายบบหรี่
ซิกาแรตไม่แสดงบบหรี่ ณ จจบดขาย (เป้าหมาย ร้อยละ 90)
◦ 3.3 ตัวที่ 10 ร้อยละของโรงเรีย หรือสถา ศึกษาหรือ
สถาบั การศึกษาที่ต ่ากว่าระดับอบดมศึกษาจจัดเป็ เขตปลอดบบหรี่
100 % (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
แนวทางการดาเนินงานเพือ
่ ลด อ ัตราผู ้
สูบบุหรีใ่ นว ัยรุน
่
๑. การให้ ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยยาสูบที่มีผลต่ อสุขภาพและกลยุทธ์ ของ
อุตสาหกรรมยาสูบแก่ เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่ น วัยเรียน
 ๒. จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ในการช่ วยป้องกันเยาวชนจากยาสูบ และ
ให้ ครูและบุคลากรประพฤติเป็ นแบบอย่ างโดยการเลิกสูบบุหรี่
 ๓. การสนับสนุนเยาวชนให้ เป็ นผู้นาในการควบคุมยาสูบ
 ๔ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมยาสูบในสถานศึกษา
 ๕. สร้ างเครื อข่ ายทางสังคมดาเนินการให้ สถานศึกษาปลอดบุหรี่
 ๖. ดาเนินการให้ สถานศึกษาจัดเป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย มีการ
ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่และห้ ามมิให้ มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา พร้ อมทัง้
มีการกาชับไม่ ให้ สูบบุหรี่ขณะอยู่ในเครื่องแบบ

สว ัสดีคะ่

similar documents