PowerPoint-presentatie - Dag van het Oudere Paard

Report
Handreiking voor de praktijk
Mr. A.P. Cornelissen
Den Hollander Advocaten
gevestigd in Middelharnis





Totstandkoming van de Handreiking
Doel van de Handreiking
De paardenhouderij in het bestemmingsplan
De omgevingsvergunning voor de paardenhouderij
Vragenronde



Samenwerking Sectorraad Paarden (SRP) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Werkgroep Ruimtelijke Ordening SRP
Den Hollander Advocaten



2006: Eerste Handreiking
Februari 2009: Handreiking geactualiseerd
Sinds 2009 is de wet- en regelgeving ingrijpend
veranderd -> derde druk noodzakelijk


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Jurisprudentie


Instrumentarium waarmee het bevoegd gezag (Rijk,
provincie en gemeenten) het ruimtelijke beleid voor
de paardenhouderij kan vormgeven
Informatiebron voor de paardenhouderij

Algemene regels provincie (artikel 4.1 Wro)


Bijvoorbeeld geen springweide buiten het bouwvlak van
een paardenfokkerij.
(ABRS Alphen-Chaam, 15 januari 2014)
Regeling paardenhouderij in het bestemmingsplan:
definities (i)


Alleen in uitzonderingsgevallen een zuiver agrarisch
bedrijf: paardenfokkerij, paardenmelkerij,
hengstenhouderij en opfok zelf gefokte paarden
Meestal mengvormen
Ook geen agrarisch bedrijf:
• Opfokken van paarden van derden (ABRS 28
december 2011, Amsterdam-Noord,
201012078/1/R1 en ABRS 11 april 2012, gemeente
Noordenveld, 201109306/1/A1).
• Stallen, trainen en africhten van paarden en pony’s:
(ABRS 29 november 2006, gemeente Oss,
200601403/1).
• Weiden van paarden? (ABRS 26 september 2012,
gemeente Woudenberg, 201012079/1/R2).
Onderscheid productiegerichte en gebruiksgerichte
paardenhouderij
 Veelal agrarische (hoofd)bestemming met een
subbestemming of een nadere aanduiding voor
paardenhouderij
 Aanbeveling voor een ruimere begripsomschrijving. Zo
nodig de voorzieningen opsommen (zie bladzijde 14 van
de Handreiking).


Regeling paardenhouderij in het bestemmingsplan:
bouwregels (ii)
 Regulering goot- of nokhoogte, hoogte bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, oppervlakte bebouwing
 Afwijkingsbepalingen (artikel 3.6, 1e lid onder c Wro),
bijvoorbeeld voor grotere hoogte
 Regulering van werken en werkzaamheden, zoals
buitenbanen met een stelsel voor
omgevingsvergunningen (artikel 3.3 Wro)

Regeling paardenhouderij in het bestemmingsplan:
bouwvlak (iii)
Bouwvlak op de verbeelding
 Afstandseisen vanwege geurnormen uit de Wet
geurhinder en veehouderij
 Vergroting met behulp van een wijzigingsbevoegdheid
(artikel 3.6, 1e lid onder a Wro)
 N.B.: verruiming oppervlakte vanwege
dierenwelzijnsnormen.




Sinds 1 oktober 2010 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Verschillende activiteiten zijn opgegaan in de
omgevingsvergunning -> één vergunningaanvraag voor
meerdere activiteiten
Het vergunningproces
 Twee voorbereidingsprocedures: de reguliere procedure en de
uitgebreide procedure (artikel 3.7, lid 1 Wabo / artikel 3.10, lid
1 Wabo juncto afdeling 3.4 Awb)
 Beslistermijn
 Reguliere procedure: acht weken (artikel 3.9, lid 1 Wabo)
 Uitgebreide procedure: zesentwintig weken (3:18, lid 1 Awb)
 Van rechtswege vergunning

De belangrijkste activiteiten voor een
paardenhouderij
 Omgevingsvergunning voor bouwen (artikel 2.1, lid 1
onder a Wabo)
 Toetsing aan Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening,
het bestemmingsplan en welstandseisen (artikel 2.10
Wabo -> limitatief-imperatieve stelsel)
 Omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden (artikel 2.1, lid 1 onder b
Wabo)
 Mits in het bestemmingsplan opgenomen
 Voorbeeld: aanleg rijbaan of springpiste
 Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu
(artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo) of een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (artikel
2.1, lid 1 onder i Wabo)
 Tot 50 paarden: melding in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 1.10 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer)
 Tussen 50 en 100 paarden (artikel 2.2a Bor):
omgevingsvergunning beperkte milieutoets -> vormvrije
MER-beoordeling, melding
 Meer dan 100 paarden (artikel 2.1, lid 2 Bor -> bijlage I,
onder B en C) -> opstellen MER, milieuomgevingsvergunning
vereist
 Natuurbeschermingswetvergunning
 Natuurbeschermingswet 1998: bescherming van gebieden (Natura
2000-gebieden)
 Aanhaken bij de aanvraag om omgevingsvergunning -> verklaring
van geen bedenkingen vereist (Gedeputeerde Staten)
 Passende beoordeling vereist
 Ontheffing Flora- en Faunawet
 Flora- en Faunawet: bescherming van in het wild
voorkomende soorten planten en dieren, maar ook de
vaste rust- of verblijfplaatsen
 Ontheffing speelt hoofdzakelijk bij
onderzoeksverplichtingen voor een bestemmingsplan of
bij het afwijken van het bestemmingsplan
Bij strijd met het bestemmingsplan:
 Omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo)
 Binnenplanse mogelijkheid: artikel 2.12, lid 1 onder a ten eerste Wabo juncto artikel
3.6, lid 1 onder c Wro -> kleine aanpassingen
 Buitenplanse mogelijkheid: artikel 2.12, lid 1 onder a ten tweede (planologische
kruimelgevallen) en ten derde (projectbesluit) Wabo
 Ruimtelijke onderbouwing
 Uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo)
 Verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad (artikel 2.27, lid 1 Wabo
juncto artikel 6.5, lid 1 Bor)
 Andere opties
 Herziening bestemmingsplan
 Tijdelijke afwijking (artikel 2.12, lid 2 Wabo)
 Zie bijlage IV Handreiking

Om welk bedrijfstype of welke combinatie van
bedrijfstypen gaat het?




Welke hoofdactiviteiten worden verricht?
Productiegerichte of gebruiksgerichte paardenhouderij
Vaak mengvormen
Bedrijfsmatige of semi-bedrijfsmatige activiteit?
Nodig: Bedrijfsplan onderzoek arbeidsbehoefte, omzet, visie

Zijn de in de aanvraag opgenomen voorziening(en) relevant bij het
bedrijfstype?



Schema blz. 23 van de Handreiking
Bijlage II van de Handreiking
Wordt bij de vestiging of uitbreiding van de paardenhouderij de overlast
geminimaliseerd?
Stof, licht, stank en landschappelijke inpassing
Regulering van overlast via voorschriften in de omgevingsvergunning,
Activiteitenbesluit milieubeheer
 Regulering door een ontheffing of vergunning op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) (hobbymatige paardenhouderij)
 Onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek)


Den Hollander Advocaten
Middelharnis

similar documents