Vad händer i Sverige? Upphandling och krav. SVMF höstmöte 2014

Report
Vad händer i
Sverige?
TMALL 0141 Presentation v 1.0
Upphandling och krav
Lars Petersson
Nationell samordnare vägmarkering
Nationellt Underhåll
Vad händer i Sverige?
2
•
•
•
•
•
Utförda volymer 2014
Revidering av tekniska kraven
Begränsning av miljöstörande utsläpp
Maskinell läggning av tvärgående och övriga markeringar
Upphandling 2015
•
•
Samverkan kring APV
Revidering av VGU
SVMF Höstmöte 2014
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Totalt
[mkr]
Utförandeentreprenad
168
Totalentreprenad
70
Totalt 238 ton
3
SVMF Höstmöte 2014
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Utfall per region
70
60
mkr
50
40
30
20
10
0
Norr
Mitt
Öst
Utförandeentreprenad
4
SVMF Höstmöte 2014
Sthlm
Totalentreprenad
Väst
Syd
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Utförandeentreprenad
Nyläggning
Utförandeentreprenad
Komplettering
[ton]
[ton]
Tvärgående
och övriga
1196
Tvärgående
och övriga
176
Längsgående
4721
Längsgående
4431
Totalt 4897 ton
5
SVMF Höstmöte 2014
Totalt 5627 ton
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Utförandeentreprenad
Färg
200
180
160
140
kbm
120
100
80
60
40
20
0
Norr
6
SVMF Höstmöte 2014
Mitt
Öst
Sthlm
Väst
Syd
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Entreprenörer
[kontraktssumma]
Svevia
25%
EKC
15%
Trafikmarkering
5%
Visafo
18%
Cleanosol
37%
7
SVMF Höstmöte 2014
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Räffling 2014
[km]
250
200
150
100
50
0
Nyräffling
Återräffling
Vägmitt
8
SVMF Höstmöte 2014
Vägren motorväg
Utförda volymer 2014 – Nationellt Underhåll
Motsvarar ca 3-4
räddade liv/år
Nyräffling
[km]
1200
4500
4000
1000
3500
800
3000
2500
600
2000
400
1500
1000
200
500
0
0
2003
2004
2005
2006
Vägren motorväg
9
SVMF Höstmöte 2014
2007
Vägmitt
2008
2009
2010
Ackumulerat vägren
2011
2012
2013
Ackumulerat vägmitt
2014
Revidering av tekniska kraven
•
Utförandeentreprenad
–
–
•
Totalentreprenad
–
–
10
Ansluter till Anläggnings AMA13, med Teknisk Beskrivning
Ersätts via Mängdförteckning.
• 2(3) MF uppdelad på icke skyddsklassad och skyddsklassad
Krav i funktionsbeskrivning
Ersätts via betalplan.
SVMF Höstmöte 2014
Revidering av tekniska kraven - Funktionskrav
Retroreflektion
Rl
Torr
Luminanskoefficient
Qd
Våt
Längsgående
Tvärg och
övriga
Längsgående
Tvärg och
övriga
Alla
Längs och
övriga
Tvärgående
Funktionsklass
enl. EN1436
R3
R2
RW2*
RW0
Q3
S2
S3
Funktionskrav
150
100
35
-
130
50(0,55)
55(0,58)
* Retroreflexionskravet för våt markering gäller:
11
Friktion
SFT(PFT)

för mittlinje på väg med ÅDT ≥ 4000

för kantlinje på väg med ÅDT ≥ 2000

ej för körfältslinjer

ej för vägmarkeringar på väg med hastighetsbegränsning 60 km/tim eller lägre

ej för sträckor med sammanhängande vägbelysning på mer än 2 km
SVMF Höstmöte 2014
Revidering av tekniska kraven - Utförandekrav
”Längsgående vägmarkeringar ska ha 100 procent vit yta sett rakt uppifrån undantaget
heldragna våtsynbara kantlinjer som ska ha minst 60 procent yta jämnt fördelat vit.”
Ersätts med:
Vägmarkeringar skall utföras så att givna dimensioner och innebörd skall framgå tydligt ur
trafikantens perspektiv, samt inom tätort utföras så att de ej alstrar störande buller vid överfart.
Heldragna mittlinjer skall utföras heltäckande.
Målning med färg får endast utföras på vägar i vägmarkeringsklass 4 och 5, då endast på
kantlinjer.
12
SVMF Höstmöte 2014
Revidering av tekniska kraven – Krav på kontroll
Entreprenören ska verifiera att vägmarkeringar uppfyller i detta dokument ställda krav dels som leveranskontroll vid
utförandet och dels som garantikontroll vid garantitidens utgång.
Kontroll av längsgående markeringar på det skyddsklassade vägnätet, ska utföras med mobil utrustning enligt
metodbeskrivning TDOK 2013:0461*. Kontroll av längsgående markeringar på det icke skyddsklassade vägnätet samt
mätobjekt kortare än 1km kan utföras med handhållet instrument enligt TDOK 2013:0462.
Tvärgående och övriga markeringar kontrolleras med handhållet instrument enligt TDOK 2013:0462.
Handhållna och fordonsmonterade instrument ska kalibreras, underhållas och användas i enlighet med instrumentleverantörens anvisningar.
Då parter inte är överens skall kontrollmätning som avser ligga till grund för reglering utföras av en ekonomiskt och
juridiskt oberoende mätleverantör, så kallad tredjepartskontroll.
*Tills ett validerat mobilt system för mätning av vägmarkeringarnas geometri, tjocklek
och slitagetillstånd finns, utförs vid behov manuell kontroll av dessa parametrar.
13
SVMF Höstmöte 2014
Begränsning av miljöstörande utsläpp
•
Grundkrav gäller för år 2015 och 2016
–
•
Skärpta krav vilka gäller fr.o.m. år 2017
–
14
”Tunga tvåvägsfordon järnväg och TMA fordon ska uppfylla Euro III.
Senare Euro-krav är också tillåtna. Övriga tunga fordon ska uppfylla
Euro IV. Senare Euro-krav är också tillåtna.”
”Tunga tvåvägsfordon järnväg ska uppfylla Euro IV. Senare Euro-krav
är också tillåtna.Övriga tunga fordon ska uppfylla Euro V. Senare Eurokrav är också tillåtna.”
SVMF Höstmöte 2014
Maskinell läggning av tvärgående och övriga
vägmarkeringar
•
Projektet startade 2008
– Mål att ställa krav 2014
•
•
Brev ang. kommande krav fr.o.m. 2015-01-01
Krav i nya kontrakt
– Totalentreprenad 2015-01-01
– Utförandeentreprenad 2016-01-01
”Vid utförande av tvärgående och övriga vägmarkeringar på det skyddsklassade
vägnätet samt TEN-T vägnätet, ska utsättning för och utläggning av termoplastisk
massa utföras maskinellt från fordonshytt.
Arbetet får inte utföras av oskyddad personal som vistas på vägen.”
15
SVMF Höstmöte 2014
Upphandling 2015
•
•
•
•
16
10 län/distrikt
8 st utförandeentreprenader
2 st totalentreprenader
Total kalkylerad anbudssumma 574 mkr
SVMF Höstmöte 2014
Planerad tidplan
vägmarkeringsupphandling 2015
År
Utförandeentreprenad
Totalentreprenad
2014
Månad
Vecka
Sept
Okt
2015
Nov
Dec
Jan
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
2
3
Feb
4
5
6
7
8
Mars
9 10 11 12 13
Uhnbvn
AC(4+2)
Anbudsdag 2015-01-28
BD(4+2)
Anbudsdag 2015-01-28
W(3+2)
Anbudsdag 2014-12-12
Y(4)
Anbudsdag 2014-11-26
Uhnbvö
Anbudsdag 2014-11-12
T(3+1)
C(3+1)
Anbudsdag 2014-11-20
Uhnbvs
Anbudsdag 2014-12-15
DG(3+2)
Anbudsdag 2014-11-28
DV(3+2)
Anbudsdag 2014-11-11, 2014-12-04
M(4+2)
17
SVMF Höstmöte 2014
Samverkan kring APV
En diskussion har förts mellan SVMF och TRV där beslutet fortfarande är att
inga skisser kommer att skickas med förfrågningsunderlaget. SVMF ansvarar
för exempelsamlingen, men TRV är gärna med och ser över dessa.
18
SVMF Höstmöte 2014
Revidering av VGU
-
19
Arbetsgång
Tidplan
Anpassat regelverk
SVMF Höstmöte 2014
TACK!
20
SVMF Höstmöte 2014

similar documents