APV 2013 - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Report
APV 2013
GRIP HOUDEN EN/OF REGELREDUCTIE
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
In deze tien minuten:
•
•
•
•
•
Een zeer korte geschiedenis
Wat regelt een APV?
APV deregulering
Verdere deregulering: mogelijkheden
Minder regeldruk ≠ Minder regels:
alternatieven
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Zeer korte geschiedenis
• Algemene politieverordening APV: verlengd
strafrecht
• Algemene plaatselijke verordening: openbare
orde
• 1986
VNG Model APV
• 2007
Deregulering
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat regelt een APV:
•
•
•
•
‘Verlengd strafrecht’
Openbare orde
Veiligheid
Ordening openbare ruimte
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Deregulering 2007:
voorbeelden en knelpunten
• Er was wel aanleiding toe…
• Snoeien van dood hout (alarminstallaties)
• Uitweg: Van vergunning naar melding; twee
Knelpunten
• Voorwerpen op en aan de weg: Van
vergunning naar algemene regel;
1. handhaven wordt anders;
2. Een APV kernvraag: regels tegen gevaar en
hinder of gaat het ook over het inrichten
openbare ruimte?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:
a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:
1. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het
adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;
2. van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;
3. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor
de rechthebbende verloren is gegaan;
b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;
c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de
aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;
d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden
in de staat waarin het goed verkregen is.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Deregulering 2009-2010
• Europese Dienstenrichtlijn leidt tot invoering
van de Lex Silencio Positivo (Stilzwijgende
vergunning van rechtswege).
• Lex Silencio Positivo verdergaand
doorgevoerd in de model APV
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
2014?
Verder afslanken APV, waar zou u aan kunnen
denken?
•
•
•
•
Collecte
Snuffelmarkt
Uitweg
Reclamevergunning?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht
De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:
a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:
1. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het
adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;
2. van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;
3. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;
4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor
de rechthebbende verloren is gegaan;
b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;
c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de
aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;
d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden
in de staat waarin het goed verkregen is.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Artikel 2.4.16 Alarminstallaties
1. Het is verboden zonder vergunning van het college in, op of aan een onroerende zaak een
alarminstallatie geïnstalleerd te hebben die een voor de omgeving opvallend geluid of
lichtsignaal kan produceren.
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de
Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
Toelichting Artikel 2.4.16 Alarminstallaties
Op het gebied van inbraaksignaleringssystemen (alarminstallaties) is de Wet particuliere beveiligingsorganisaties
en recherchebureaus en de Regeling BORG 1.1., een regeling voor het kwaliteitstoezicht, tot stand gekomen.
De Regeling
BORG 1.1. isvan
een van
de certificeringsregelingen
die wordt uitgevoerd door het Nationaal Centrum
Vereniging
Nederlandse
Gemeenten
voor Preventie. In het kader van de bij de Regeling gehanteerde voorschriften wordt niet meer verlangd dat
alarminstallaties worden voorzien van een luidalarminstallatie aan de buitenzijde van het beveiligde gebouw,
maar juist dat ze worden voorzien van 'stil alarm' dat de alarmmelding doorgeeft aan een Particuliere Alarm
Centrale (PAC). De verplichting tot het aanbrengen van een optisch alarm, bijvoorbeeld een flitslicht aan de
gevel, is ongewijzigd gebleven. Tevens is het mogelijk om binnen het beveiligde gebouw een luidalarm aan te
brengen.
In de hiervoor genoemde wet is, ter vermindering van het aantal nodeloze alarmeringen, geregeld dat een signaal
van een alarminstallatie slechts mag worden doorgemeld aan de politie indien de PAC zich er van heeft
overtuigd dat het signaal afkomstig is van een alarminstallatie die is aangelegd door een deskundig installateur,
opgebouwd uit kwalitatief goede (gecertificeerde) componenten en door deskundig onderhoud in goede staat
wordt gehouden. In dit opzicht zijn de wet en de BORG regeling op elkaar afgestemd; een certificaat of
verklaring van een gecertificeerd BORG-beveiligingsbedrijf geeft aan dat aan het vereiste in de wet is voldaan.
Op grond van de tot standkoming van de BORG regeling en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus is een regeling in een APV ten behoeve van luidalarminstallaties niet meer nodig. De APV
bepaling behoudt echter nog wel haar gelding voor bestaande luidalarminstallaties. Naast de alarminstallaties
van (deskundige) gecertificeerde installateurs is er nog een andere categorie alarminstallaties. Dit zijn de
installaties die zelf worden vervaardigd uit de componenten die in veel bouwmarkten worden verkocht en die
niet aan bepaalde kwaliteitseisen behoeven te voldoen. Volgens voornoemde wet mogen de signalen van
dergelijke alarminstallaties niet door een PAC aan de politie worden doorgegeven. Mede om die reden zullen
deze installaties over het algemeen minder vaak zijn aangesloten op een PAC. Ze kunnen wel voorzien zijn van
een doormelding aan een bepaald adres, bijvoorbeeld de buren. De voornoemde wet en de daarop gebaseerde
regelingen en circulaires maken een artikel 2.4.16. niet overbodig. Artikel 2.4.16. blijft vooralsnog nodig voor
bestaande luidalarminstallaties en voor zelfaangelegde nieuwe alarminstallaties.
Model vergunningsvoorschriften met toelichting bij artikel 2.4.16 Model APV inzake de beperking van overlast
door luidalarminstallaties.
Artikel 1
Een alarminstallatie dient te voldoen aan de Voorschriften voor inbraaksignaleringssystemen van het Nationaal
Centrum voor Preventie te Bilthoven.
Toelichting
Door het Nationaal Centrum voor Preventie wordt kwaliteitstoezicht uitgeoefend door het uitvoeren van de
Regeling BORG 1.1. op grond waarvan technische beveiligingsbedrijven worden gecertificeerd. In de
Voorschriften wordt een luidalarm installatie niet meer toegestaan, zodat deze alleen nog kan voorkomen bij
bestaande installaties. Om overlast zo veel mogelijk te voorkomen wordt aanbevolen om de luidalarminstallaties
te vervangen door stil alarm. Dit wil zeggen dat een automatische telefoonkiezer (ATK) conform de
Voorschriften wordt aangebracht, die een doormelding kan verzorgen naar een permanent bezette post van
waaruit actie kan worden ondernomen. Een lijst van BORG gecertificeerde beveiligingsbedrijven is te verkrijgen
bij het Nationaal Centrum voor Preventie te Bilthoven, tel. 030 2296000.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een
bestaande uitweg naar de weg indien:
a. degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te
brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft
gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste
uitweg en een foto van de bestaande situatie; of
b. het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.
2. Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
d. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt
ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare
parkeerplaats of het openbaar groen.
3. De uitweg kan worden aangelegd indien niet binnen vier weken na ontvangst van de
melding hebben beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het provinciaal
wegenreglement.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de
publieke functie daarvan, indien:
a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de
weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen
voor het beheer of onderhoud van de weg; of
b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake
wanneer niet tenminste een vrije doorgang van … m wordt gelaten op voetpaden en van
…m op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.
3. Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere
regels stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en reclameborden.
4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.
5. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid
bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19; en
c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het
gebruik van de weg is verleend.
7. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door
de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, of de
provinciale wegenverordening.
8. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:10 APV Roozendaal
Vereniging
van Nederlandse
Gemeenten
Het plaatsen
van voorwerpen
op een openbare
plaats in strijd met de publieke functie
ervan
1. Het is verboden zonder voorafgaande vergunning (objectvergunning) van het bevoegde
bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke
functie daarvan.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;
c. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.
3. Het verbod in het eerste lid geldt tevens niet voor de volgende voorwerpen mits wordt
voldaan aan het bepaalde in het vierde en aan de nadere regels uit hoofde van het vijfde lid:
a. terrassen als bedoeld in artikel 2:27 sub c tenzij het een locatie of
horecabedrijf
betreft die is aangegeven op de nader door het college vast te
stellen kaart;
b. uitstallingen;
c. bouwobjecten;
d. reclameborden;
e. plantenbakken en banken;
f. nader door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen.
4. Degene die voornemens is bouwobjecten te plaatsen, doet daarvan uiterlijk 5 werkdagen
tevoren een melding aan het college.
5. Het bevoegde bestuursorgaan stelt nadere regels voor de categorieën genoemd in lid 3.
6. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement ….
7. In dit artikel wordt verstaan onder bevoegde bestuursorgaan: het college of, voorzover het
betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in
artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Collecte
Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of
goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.
2. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden
van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel
bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te
kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele
voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3. Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Snuffelmarkt
Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te
organiseren.
2. Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
3. De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
4. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel
4.7.2 Ontsierende,
hinderlijke of
gevaarlijke reclames e.d.
Vereniging
van Nederlandse
Gemeenten
1.
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die
zaak verboden zonder vergunning van het college deze zaak of een daarop aanwezige
zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van
handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm
dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats
zichtbaar is.
2.
Het verbod geldt niet ten aanzien van:
a.
opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een
onroerende zaak;
b.
opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies,
aangewezen door de overheid;
c.
opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op:
openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting
van een onroerende zaak voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt
uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd, zomede op naamborden;
mits deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben
dan 0,50 m2 en geen van alle een grotere afmeting in een richting hebben dan 1,00 meter
en mits deze opschriften en aankondigingen zijn aangebracht op of aan een onroerende
zaak;
d.
opschriften betrekking hebbend op de naam of aard van in uitvoering zijnde
bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering
van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op
borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf en niet verlicht zijn,
zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
e.
opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar
vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer;
f.
opschriften en aankondigingen van kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij
feitelijke betekenis hebben, mits van het aanbrengen ervan tevoren door of
vanwege de rechthebbende of de hoofdgebruiker van de onroerende zaak
schriftelijk kennisgeving is gedaan aan het college en het college niet binnen twee
weken na ontvangst van die kennisgeving van enig bezwaar heeft doen blijken.
Zodanige opschriften en aankondigingen worden geacht hun tijdelijk karakter te
hebben verloren, wanneer deze gedurende meer dan 9 weken op de onroerende
zaak aanwezig zijn.
3.
Het in het eerste lid gesteld verbod geldt voorts niet voor zover de Woningwet, op de Wet
Milieubeheer gebaseerde voorschriften, de Monumentenwet, de Provinciale
landschapsverordening, de gemeentelijke monumentenverordening of artikel 2.1.5.1 van
toepassing is.
4.
Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
a.
indien de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan redelijke eisen van welstand;
b.
in het belang van de verkeersveiligheid;
c.
in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van
de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

similar documents