PRISILNA NAPLATA DUGOVA

Report
PRISILNA NAPLATA DUGOVA
OVRHA NA PLAĆE I
DRUGA FINANCIJSKA PRIMANJA
Prezentator: Srećko Curman, dvm
1
OVRŠNI ZAKON










POJMOVI:
Tražbina – pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje,
Stranka – ovrhovidtelj i ovršenik
Ovrhovoditelj – stranka koja je pokrenula ovršni postupak,
Ovršenik – stranka protiv koje se ostvaruje tražbina,
Ovršno tijelo – osobe koje provode ovršni postupak (javni bilježnik, javni
ovršitelj, sud),
Rješenje o ovrsi – odluka kojom javni bilježnik prihvaća prijedlog za ovrhu,
Ovršni nalog – odluka javnog ovršitelja kojom se prihvaća prijedlog o
provedbi ovrhe,
Predmet ovrhe – stvar ili prava na kojima se može provesti ovrha,
Javnoovršiteljska isprava – dokumenti, odluke i druge isprave koje radi javni
ovršitelj na osnovu ovršnog zakona.
2
OVRŠNA TIJELA
Javni bilježnik
 Sud (iznimno)

3
OVRŠNI POSTUPAK


Ovrhovoditelj podnosi prijedlog javnom bilježniku, u
čijoj je isključivoj nadležnosti donošenje rješenja na
temelju vjerodostojne isprave,
Javni bilježnik ako ocijeni da je prijedlog za ovrhu
dopušten, uredan i osnovan, donosi rješenje o ovrsi i u
roku 8 dana ga dostavlja strankama, a u protivnom će
predmet proslijediti nadležnom sudu radi donošenja
odluke,
4
ŽALBA

Protiv rješenja o ovrsi i ovršnog naloga pdonosi
se žalba u roku 8 dana od zaprimanja rješenja.
5
RAZLOZI POBIJANJA OVRŠNOG NALOGA
ČL. 49

Podnošenje žalbe od strane ovršenika:
 zbog
bitne povrede ovršnog postupka,
 zbog bitne povrede materijalnog prava,
 iz razloga nastajanja činjenice, koju ovršenik više
nije mogao istaknuti u postpku,
 iz razloga kojim osporava dopuštenost ovrhe.
• Žalba priječi provedbu ovrhe
6
OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA
- plaća i druga stalna novčana primanja
najzastupljeniji su predmet ovrhe, jer se tako
najlakše namiruju novčane tražbine
ovrhovoditelja,
- ovrha se provodi radnim danom danju,
neradnim danom i noću samo po odluci suda.
7
PROTUOVRHA


Zahtjev se podnosi u roku 3 mjeseca nakon što je
ovrha već provedena,
Ovršenik može u ovršnom postupku od suda tražiti da
mu ovrhovoditelj vrati oduzeto:




Ako je pravomoćna odluka ukinuta i izvan snage,
Ako je u toku postupka na drugi način podmirena tražbina
(tako da je ovrhovodielj dvostruko namiren),
Ako je ovršni nalog ili rješenje ukinut ili preinačen,
Ako je provedena ovrha proglašena nedopuštenom.
8
ODGODA OVRHE

Ovršno tijelo može odgoditi ovrhu na rok do 3
godine:
 na
prijedlog ovrhovoditelja,
 na prijedlog ovršenika (ako da jamčevinu),
 na prijedlog treće osobe (ako je pretrpjela
nenadoknadivu štetu),
 na temelju suglasnosti stranaka.
9
PRIGOVOR ZASTARE




Sukladno članku 214. Zakona o obveznim odnosima,
zastarom prestaje pravo zahtijevanja ispunjenja
obveze, a zastara nastupa kada protekne zakonom
određeno vrijeme zastare;
Sud se neće obazirati na zastaru ako se sukladno
članku 215. ZOO dužnik nije na nju pozvao;
Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kada je
vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze;
Za različite tražbine je propisan različiti rok zastare, od
jedne do deset godina.
10
IZUZIMANJE OD OVRHE ČL. 91.



Ako se primanja i naknade izuzete od ovrhe uplaćuju
putem banke, banka je dužna po nalogu FINE
ovršeniku otvoriti poseban račun, koji se ne naplaćuje.
Ovršenik da bi raspolagao novčanim primanjima koja
su izuzeta od ovrhe, mora kad sazna da je u FINU
predan ovršni nalog, bez odlaganja ispuniti obrazac –
OBAVIJEST i dostaviti ga u FINU. Obrazac se ispunjava
po osnovi čl. 91 . o izuzimanju od ovrhe.
Kad prestanu razlozi za postojanje posebnog računa
FINA će banci naložiti zatvaranje istog.
11
OD OVRHE SU IZUZETA PRIMANJA PO
OSNOVI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zakonskog uzdržavanja, naknade štete zbog narušenog zdravlja ili
smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za
izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
Naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom
osiguranju,
Socijalne skrbi,
Privremene nezaposlenosti,
Dječjeg doplatka,
Stipendije i pomoći učenicima i studentima,
Za rad osuđenika,
Odličja i priznanja,
Rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim zakonom nije
drugačije određeno,
Ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima
12

10.1. ovrha na plaći – od ovrhe se izuzima iznos od u visini
dvije trećine prosječne neto plaće u RH (2011. = 5.305 kn), a
ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog
uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili
smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete
za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
iznos u visini od jedne polovine prosječne neto plaće u RH,
osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za
uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji
odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne neto
plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH za proteklu
godinu.
13

10.2. ako ovršenik prima plaću koja je manja od
prosječne neto plaće u RH od ovrhe je izuzet iznos u
visini 2/3 plaće ovršenika, a ako se ovrha provodi radi
naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja,
naknade štete zbog narušena zdravlja ili smanjenja,
odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete
za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja
uzdržavanja, iznos u visini ½ neto plaće ovršenika.
14

10.3. ovrha na primanju invalida po osnovi
novčane naknade za tjelesno oštećenje i
doplatak za tuđu pomoć i njegu meože se
provesti samo radi naplate tražbine po osnovi
zakonskog uzdržavanja, naknade štete zbog
narušena zdravlja ili smanjenja, odnosno
gubitka radne sposobnosti i naknade štete za
izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja
uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice
tog primanja.
15


10.4. ovrha na primanja po osnovi ugovora o
doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti, te na
primanja po osonovi ugovora o osiguranju života može
se provesti samo na dijelu koji prelazi iznosi najviše
stalne socijalne skrbi na području na kojem ovršenik
ima prebivalište.
U slučaju da ovršenik nema dovoljno sredstava na
računima ili nema nikakva primanja ovrha se nastavlja
pljenidbom i prodajom ostale imovine, pokretnina i
nekretnina.
16
JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA

Vodi FINA kao elektroničku bazu podataka za
sve korisnike i financijske subjeke RH i to:
 Podatke
o računima i
 Podatke o oročenim sredstvima, ugovorima o
stambenoj štednji i depozitima u kreditnim
unijama, poslovnih subjekata i građana
17
PRIGOVOR



1. ulaže se u roku 8 dana od dana primitka rješenja
2. bolje ga je ne uložiti ako ne postoje valjane osnove
za pobijanje dugovanja, jer se prigovorom pokreće
sudska parnica, a dug se povećava za troškove
parničnog postupka
3. u slučaju da ne uložite prigovor u roku 8 dana,
započinje postupak ovrhe, a rješenje se šalje na
provedbu na vašu plaću vašem poslodavcu, ako se
radi o umirovljeniku u HZMO, račune u banci.
18
PLJENIDBA
Pljenidba se provodi bez vaše suglasnosti s tim
da će vaš račun biti terećen i za troškove
ovršnog postupka, te kamate na dugovani
iznos.
 Posljedično tome može doći do blokade
računa, ukidanja kartičnog poslovanja,
smanjivanje dopuštenog minusa.

19
ZAKLJUČAK


Svrha predavanja je da se informiramo kako bi na
vrijeme reagirali i poduzeli određene mjere i korake te
izvršili svoje obaveze, kako ne bi doživjeli šok
postupka ovrhe.
Ovršni zakon je koristan za državu u smislu smanjenja
problema nelikvidnosti, a edukativno i financijski
trebao bi biti poguban za nedogovorne pojedince i
subjekte.
20
PRAVNI PROPISI









Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 97/10)
Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN
96/10,99/11)
Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi
ovrhe na novčanim sredstvima (NN 96/10, 130/10. i 99/11.)
Pravilnik o jedinstvenom registru računa (NN96/10)
Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih
Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 105/10)
Pravilnik o postupanju s primanjima izuzetim od ovrhe (NN 148/10)
Ovršni zakon (NN 139/10)
Opći porezni zakon (NN 127/00, 86/01)
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
21

similar documents