dagsorden for sikkerhedsmøder i PSS

Report
IMPLEMENTERING AF
ARBEJDSMILJØ
CAN
SØREN EYRICH JENSEN
ANNEMETTE RASMUSSEN
CATHRINE TØLBØLL TIVED
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
DAGSORDEN
• Formål med dagen
• Vision for arbejdsmiljø
• Dokumenter for projektering
• Dokumenter for udførelse
• Gruppearbejde
• Afslutning
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
2
MÅL FOR DAGEN
• Genopfriske vision for arbejdsmiljø
• Præsentation af dokumenter om arbejdsmiljø under projektering
og udførelse
• Gøre deltagerne i stand til aktivt at anvende dokumenterne på
projekter
• Skabe fokus om arbejdsmiljø i CANs projekter
• Forhindre arbejdsulykker på CANs anlægspladser
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
3
ARBEJDSMILJØVISION FOR CAN
Med udgangspunkt i gældende love og regler vil CAN skabe de
rigtige rammer til effektivt at sikre indarbejdelse af
arbejdsmiljøhensyn med respekt for anlægsopgavens karakter.
Gennem planlægning, forebyggelse og opfølgning i alle faser vil
CAN sikre et godt arbejdsmiljø under anlæg, drift og
vedligeholdelse samt præge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i
positiv retning.
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
4
CAN VIL ARBEJDE FOR AT:
• Medarbejderne har den
nødvendige viden
• Opstille mål for
arbejdsmiljøområdet
• Medarbejderne videndeler
• Forebygge ulykker og farlige
situationer
• Afsætte tid til planlægning og
udførelse af projekter
• Planlægge anlægsprojekter så
de kan udføres
arbejdsmiljømæssigt korrekt
• Følge op på beslutninger
• Opstille kriterier for
arbejdsmiljø til rådgivere og
entreprenører
• Arbejde med incitament for at
sikre forhold på pladserne
• Foretage runderinger i
anlægsperioden
• Deltage i sikkerhedsmøder på
anlægspladserne
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
5
REGLER
Bygherre
Projekterende
Bkg. 1416, 2008
Bkg. 574, 2001
- Udpege koordinator
- Bygbart
- Koordinering (P) og (B)
- Overholde AML
under drift
Forebyggelsesprincipper
- PSS
Farligt arbejde
- Journal
- Samarbejde
- Anmelde til AT
Ny Ydelsesbeskrivelse
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
6
OVERBLIK
• Dokumentoversigt
• Projekthjul
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
7
VIGTIGE DOKUMENTER FOR PROJEKTERING
• Udbudsdokumenter
• Logbog
• Journal
• PSS
• Dagsorden koordinatormøde
• Driftsmanual
• Evaluering
• 1 årsgennemgang
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
8
VIGTIGE DOKUMENTER FOR UDFØRELSE
• Dagsorden for koordinatormøde
• Dagsorden og referat til
sikkerhedsmøde
• PSS
• Skema til mønsterrunder
• Tilsynsnotat
• Logbog
• Ulykker og nærvedulykker
• Ajourføring af journal
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
9
LOGBOG TIL REGISTRERING AF RELEVANTE
BESLUTNINGER FOR PSS OG JOURNAL
Skemaet udfyldes løbende I
projekteringsfasen og danner
baggrund for udarbejdelse af PPS og
Journal
Karakter; (Rød, Gul , Grøn)
Fase; (drift, udførelse)
Objekt (belysning, kloak, udgravning mv
Beskrivelse ( 0p til 5 meter)
Risici (nedstyrtningsfare)
Regelkrav (Bkg 1516 2010 §33)
Løsningsmodel (rækværk mod terræn)
Ansvarlig (OPJ)
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
10
FRA LOGBOG TIL PSS/JOURNAL
• Krav om udarbejdelse af journal, når arbejdsopgaver for drift eller
vedligeholdelse kan medføre arbejdsmiljøproblemer
• Løbende dokument, som følger projektet fra projektering til drift
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
11
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)
PSS skal sikre alle et godt
arbejdsmiljø og være et godt
styringsredskab for byggeledelsen.
Indhold i PSS
• Overordnede forhold; (Adresse,
Byggepladsplan og Tidsplan)
• Sikkerhedsorganisation (oplysninger
om Arbejdsmiljøkoordinator og
Sikkerhedsgrupper)
• Ekstraordinære møder afholdes, hvis
der indtræffer alvorlige ulykker eller
tilløb hertil.
• Beredskab
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
12
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)
Brug de rigtige sikkerhedsforanstaltninger
og værnemidler.
Sikkerhedsforhold på pladsen
Personlige værnemidler
Særlige sikkerhedsbestemmelser ved ;
• Bakkende lastbiler
• Arbejdsområder nær veje med stor
trafikbelastning
• Kranløft
• Kemiske stoffer og materialer
• Forurenet jord.
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
13
PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)
Der skal udarbejdes specifikke
arbejdsprocedure for særligt risikofyldte
arbejder.
Arbejdsprocedure for farligt
Arbejde.
Udgravninger
Arbejde ved højspændingskabel
Arbejde i eksisterende brønde
Kemiske påvirkninger fra forurenet jord
eller fra asfalt.
Forekomst af PCB, bly og asbest
Tunge elementer fx. skilte, kabelruller
mv.
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
14
DAGSORDEN TIL MØDE MED KOORDINATOR P
OG B
Aktørerne for projektet herunder
arbejdsmiljøkoordinator P og –B mødes
inden anlægspladsen åbner.
Punkter om arbejdsmiljø til
dagsorden;
•
•
•
Anmeldelse af byggepladsen til AT
Skurfaciliteter og placering
Parkerings- og adgangsforhold for
pladsen
•
Opdatering og udsendelse af PSS;
Entreprenørliste
Byggepladsplan
Beredskabsplan
Tidsplan
Særlige krav til entreprenører og
leverandører
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
15
DAGSORDEN TIL MØDE MED KOORDINATOR P
OG B
Personer der deltager i mødet:
koordinatorer P og B (Projektering og
Byggeplads), projektlederen,
byggelederen, hovedentreprenørens
entrepriseleder og/eller pladsformand.
•
•
•
•
•
•
•
Kommer der flere entreprenører til
senere?
Fastlæggelse af opstartsmøde
Dato for første byggemøde.
Dato for første sikkerhedsmøde
Tidspunkt for mønsterrunder
Gennemførte forundersøgelser;
Asbest
PCB
Kabler
Forurening i jord
Stabilitet
Orientering om vigtige beslutninger
om arbejdsmiljø fra
projekteringsfasen
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
16
DAGSORDEN TIL MØDE MED KOORDINATOR P
OG B
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientering om vigtige beslutninger
om arbejdsmiljø fra
projekteringsfasen
Input til journal
Opdatering af tidsplan er den
realistisk ?
APV og procedurer for farligt
arbejde på pladsen
Afspærring af arbejdsområde og
trafik
Støjende eller vibrerende arbejde
Varsling af områdets beboere
Det videre samarbejde mellem
arbejdsmiljøkoordinatorerne og
byggeleder
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
17
DAGSORDEN FOR SIKKERHEDSMØDER I PSS
Huskepunkter ved særlige risici.
1. Bemærkninger til sidste møde
2. Bemanding
3. Orientering og planlægning af
kommende aktiviteter;
• Tidsplan
• Byggepladsplan
• Beredskabsplan
• Særlige risici
Huskepunkter vedr. Særlig risici:
• Nedstyrtningsfare
• Vand i udgravninger
• El-kabler
• Brønde
• Spildevand
• Tunge løft
• Forurenet jord
• Asbest, PCB og bly
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
18
DAGSORDEN FOR SIKKERHEDSMØDER I PSS
Arbejdsfordeling på fællesområdet
Huskepunkter vedr. Andre risici:
• Kemiske stoffer og materialer
• Maskiner og tekniske
hjælpemidler
• Oprydning
• Personlige værnemidler
• Aktuelle trafikforhold og skilte
• Vinterforanstaltning
Arbejdsfordeling ved fælles sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger
Nye procesbeskrivelser, byggepladsAPV’er, instruktioner og information
Ajourføring af Plan for sikkerhed og
sundhed (PSS).
]
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
19
DAGSORDEN FOR SIKKERHEDSMØDER I PSS
Kan det virkelig passe at der er 11 meter
ned !!
4. Sikkerhedsrundering
5. Orientering om arbejdsulykker,
nærved ulykker siden sidste møde
6. Påbud, forbud eller vejledninger fra
Arbejdstilsynet
7. Eventuelt.
]
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
20
MØNSTERARBEJDSPLADS RUNDERING.
"Mønsterarbejdspladsen" gør det
muligt for ledelse og ansatte sammen
at kontrollere i hvor høj grad,
virksomheden lever op til sin egen
sikkerhedsstandard.
En kortlægning af arbejdsprocesser og fysiske forhold på
pladsen
En risikovurdering af de
kortlagte arbejdsprocesser og
aktiviteter
Fastlæggelse af et begrænset
antal målepunkter ud fra de
bedømte risikoniveauer
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
21
MØNSTERARBEJDSPLADS RUNDERING.
”Mønsterarbejdspladsen” afslører
afvigelser fra den vedtagne standard,
dokumenterer afvigelserne, og viser om
forholdene bliver rettet op igen, samt hvor
hurtigt det går.
Regelmæssige målinger og
registreringer af
sikkerhedsstandarden
Synliggørelse af registreringerne ved hjælp af røde, gule og
grønne markeringer.
•
Farlige forhold, skal rettes øjeblikkelig
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
22
TILSYNSNOTAT
Tilsynsnotatet anvendes ved fx.
tilsynsrunde. Der indhentes følgende
oplysninger;
• Projekt (Nr og Navn)
• Entreprenør / tilstedeværende
• Sted /Adresse
• Udgravning/lokalitet
• Bemærkninger
• Aftaler/Aktion
• Behov for opfølgning
• Billeder
• Bilag(skitse, tegning, aftaleseddel mv)
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
23
REGISTRERING AF NÆRVED-UHELD OG
ULYKKER PÅ CANS ANLÆGSPLADSER
Du kan være med til at forhindre, at folk
kommer til skade under deres arbejde på
byggepladsen
Skemaet udfyldes ved;
•
forhold, som kan blive årsag til,
at du eller en kollega kan
komme til skade (nærved –
uheld)
•
tilfælde hvor en mindre eller
større ulykke allerede er sket.
•
Skemaet afleveres til
arbejdsmiljøkoordinator på
pladsen.
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
24
ANMELDELSE AF ARBEJDSULYKKER
•
Arbejdsulykker skal snarest og
inden 9 dage efter første
fraværsdag anmeldes.
•
Arbejdsgiveren skal straks anmelde
dødsfald pga. ulykke til Arbejdstilsynet. Herefter skal ulykken også
anmeldes elektronisk senest 9 dage
efter, at ulykken er sket.
• Arbejdsulykker anmeldes digitalt via
EASY, Arbejdsskadestyrelsens og
Arbejdstilsynets system til
anmeldelse af arbejdsulykker.
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
25
DRIFTSMANUAL
Forsvarlige forhold under drift og
vedligeholdelse;
• Oplysninger fra journal
• TMFs medarbejdere
• Trafik
• Nedstyrtning
• Brønde - luft
• Kloakarbejde
• El-ulykker
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
26
EVALUERING AF PROJEKT
• Hvordan gik projektet
• Erfaring til kommende opgaver
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
27
ERFARINGER EFTER 1 ÅR
Udleveres af byggelederen til
driftscentrene ifm 1 års eftersyn af
anlægget.
Udfyldes af medarbejder som står for
eller deltager i områdedrift og
vedligeholdelse.
Projekt
Initialer
Hvem det sendes til.
Drift og vedligeholdelse;
• Adgangsforhold
• Redskaber
• D & V (drifts og vedligehold)
• El og Vand
• Inventar
• Pladsforhold
• Andet
Ulykker;
• Arbejdsulykker
• Nærvedulykker
• Trafikulykker
• Billeder
• Behov for opfølgning
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
28
GRUPPEARBEJDE FOR PROJEKTLEDERE
Opgave :
•
Hvordan skal rådgiverudbuddet
vurderes? Vurder og vælg mellem 5
CV´er fra rådgivere.
•
Hvordan skal tilbud fra
entreprenører vurderes? Vurder og
vælg mellem CV´er fra entreprenører.
1. Grupperne arbejder om opgaven i
30 min.
2. Grupperne fremlægger deres
overvejelser i plenum (ca. 15. min)
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
29
GRUPPEARBEJDE FOR BYGGELEDERE
Opgave :
•
Hvordan skal tilbud fra
entreprenører vurderes? Vurder og
vælg mellem CV´er fra
entreprenører.
•
Udfyld skemaet for Mønsterrunden
ved hjælp af fotos.
1. Grupperne arbejder om opgaven i
30 min.
2. Grupperne fremlægger deres
overvejelser i plenum (ca. 15. min)
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
30
SPØRGSMÅL
?
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
31
SENERE SPØRGSMÅL
CANs projektgruppe for Implementering af arbejdsmiljø:
• Martin Akselsen
• Marion Louw
• Nathalie Marstrand
Projektguiden er opdateret med nye dokumenter
IMPLEMENTERING AF ARBEJDSMILJØ
JANUAR-FEBRUAR 2013
32

similar documents