Predaj z dvora – ako ďalej ?

Report
Predaj z dvora – ako ďalej ?
MVDr.Jozef Juršík, MVDr.Daniela Kvietková
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
Pohľad na problém:
• Dovozy potravín  potravinová sebestačnosť –
anachronizmus ? Zdravý konzervativizmus ?
• Dovozy potravín do SR: pre všetky druhy
potravín platia len „biznis kritériá“ !!
• Nezamestnanosť v SR ? > 13 % (marec 2010)
• Kvalifikovaný odhad: len pre potraviny mierneho
pásma (dovážané) by bolo treba 90-120 tisíc
pracovných miest s patričnými náplňami
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
Situácia v Slovakistane:
• 1241-2
• Dramatický pokles stavov HZ  globálne javy,
otepľovanie, dezertizácia, extremizácia
klimatických fenoménov, erózia pôdy + iné
úbytky (dopravné, priemyselné a iné stavby...)
• Ošípané – sebestačnosť v bravčovine: 29 %
• Dojnice: < ako 30 % stavu z roku 1990
• Mlieko: spotreba (pod 150 litrov/obyv./rok)
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
• Vyľudňovanie vidieka – invázia národa do miest
(káhira syndrom), pustnutie a devastácia krajiny
• Psychická a morálna devastácia osobností
(vytrácanie pracovných návykov, frustrácie, spirt,
drogy, nárast agresivity a kriminality ...)
• Dosť ! Stačilo ! Nelamentujme !
• J.W.G : AMF , ujo Fridrich: APPO
• Et moi je parle: Došlo k najhoršiemu – treba
začať pracovať !
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
Čo chceme v predaji z dvora? (PzD)
• Prvotné suroviny alebo aj tradičné gazdovské
výrobky ?
• Chceme stanoviť obmedzenie množstva ?
• Máme vôbec dobrú definíciu PzD ? Je potrebné
dohodnúť sa = spoločný menovateľ problému
• Javí sa potreba novej osobitnej príručky, ktorá
bude autorizovaná národnou autoritou (forma
nie je podstatná) a bude mať atribúty všeobecne
záväzného predpisu
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
Prečo potreba jednoznačnej definície:
• PzD môže mať viac foriem, treba určiť spoločné
znaky pokiaľ to bude možné !
• Viac praktických hladín (úrovní)v PzD a tým i
podstatných rozdielov: i rozsahov činností
• Fyzická osoba: záujmovo – chovateľská (hobby)
úroveň
• Fyzická osoba: podnikateľ, SHR
• Právnická osoba
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
Čo robiť?
• Vyvíjať stály tlak v oblasti formovania verejnej
mienky a smerovať ho do oblasti legislatívy a
dosiahnuť spätnú väzbu s dopadom na
prvovýrobu
• Argumentácia: použiť predchádzajúce postuláty
s dôrazom na celospoločenský charakter
problému →→(PzD) nie je len záležitosť farmára
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
PzD:
• Je spôsob na riešenie lokálnej zamestnanosti
• Využívať špecifiká farmárskej výroby – s cieľom
marketingového profitu: správať sa formou court
sans porte alebo Campesinos sin fronteras t.j.
otvorená farma = umožniť nahliadnutie do vnútra
farmy, ukázať zvieratá, dovoliť pobyt počas
kŕmenia zvierat, zberu úrody, usporiadať akcie
spojené s ochutnávkou produktov
• Využívať miestnu infraštruktúru (až po internet)!
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
PzD – poznámky: čo má byť principiálne ?
• Značka, ktorú nesieme na trh je naše meno ! =
naša vlastná koža – pokaziť sa dá len RAZ !!
• Zásada: mať zdravé zvieratá – dobre nakŕmené
– v dobrých podmienkach (welfare) a vyrábať
kvalitné, („gustušné“) zdravotne bezchybné
potraviny (ako pre seba)
• Zdravie zvierat aj kontrolovať (TBC, BAB a iné
antropozoonózy...) a vedieť to i dokázať !
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk
Predaj z dvora – ako ďalej ?
Akcie vyvolávajú reakciu:
• Zavádzanie automatov na plnenie mlieka – po
počiatočnej eufórii reakcie v podobe vyvolávania
zdravotných afér a škandálov (campyl.,list.,giard.,Q-febris..
• Spochybňovanie PzD – čo je pravda ? čo je
objektívne ? Kritický názor na biopotraviny
• Spolupráca ŠVPÚ BA (www.svuba.sk) s
chovateľmi (dojnice, ovce, kozy, králiky...) a tiež
včelári s predajom medu z dvora
Štátny veterinárny a potravinový
ústav Bratislava, www.svuba.sk

similar documents