Undervisningsmateriale til Kørekortskursus

Report
Mød en løsningsorienteret partner
kkkkkkkk
Kørekort i Hoffmann
15.08.2011
Dagsorden




Pause inkl. ”Sikkerhed med Bent E”
(Film fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg)

Arbejdsmiljø – fysisk og psykisk
Værdispil – en orientering om Hoffmanns værdispil
Mønsterarbejdspladsrunderinger og sikkerhedsmøder
Konsekvens af uønsket adfærd
Kørekort og klistermærke til hjelm
Registrering af uønsket adfærd
Afsluttende prøve
Gennemgang af prøvens spørgsmål og svar







2
Hoffmanns HMS målsætning (Helse Miljø Sikkerhed)
– Hvorfor er HMS så vigtigt?
– Hvorfor indfører Hoffmann et arbejdsmiljøkørekort?
Adfærd – ønsket / uønsket
Ulykkesfaktorer / -årsager
Hoffmanns HMS målsætning


At ingen bliver skadet eller udsættes for fysisk eller psykisk nedslidning, når de
arbejder på en Hoffmann-byggeplads.
At opnå ”flere gode arbejdsår for alle”
Et skadefrit Hoffmann!
3
Hvorfor er HMS så vigtigt?
HMS er vigtigt fordi:
 Det handler om værdier og om respekt for det enkelte menneske
 Det er med til at skabe et stærkt og godt arbejdsmiljø
 HMS har en positiv indvirkning på produktivitet, kvalitet og økonomi
4
Udvikling i antal arbejdsskader
2005 – 01.01.2011 (Håndværkere + Funktionærer)
50
Med fravær
45
Uden fravær
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
5
2006
2007
2008
2009
2010
Hvorfor indfører Hoffmann et
arbejdsmiljøkørekort





6
Antallet af arbejdsskader har været stærkt faldende de seneste år,
og er nu for Hoffmanns vedkommende stangeret.
Vi skal gøre noget nyt og anderledes for at det giver resultater.
Vi skal gå fra at tænke: Hvad er nemmest og hurtigst?
Til at tænke: Hvad er sikkerhedsmæssigt mest forsvarligt?
HMS skal være integreret i alt hvad vi planlægger og gør.
Formålet med kørekortet er at sætte fokus på arbejdsmiljøet og
sikkerheden på byggepladserne
Kørekort
Det handler om:
 Vi vil arbejde med vores værdier
 Vi vil skabe et endnu bedre arbejdsmiljø,
hvor vi hjælper og støtter hinanden
 Vi vil derigennem øge kvaliteten, produktiviteten
og skabe bedre indtjening
Det handler også om at:
 Tænke nyt og anderledes
 Ændre holdninger og værdier
 Ændre den daglige adfærd
7
Et skadefrit Hoffmann!
Viden
Lærestreger
9
Typiske hændelsesårsager
















10

Der gennemføres ingen risikovurdering
Der arbejdes under tidspres
Sikkerhedsforanstaltningerne er kendte og
tilstede, men bruges ikke
Der foretages ingen afspærring eller afdækning
Afspærring ignoreres
Fejlvurdering af tyngdeloven
Manglende viden og erfaring
Fejl i materiel / forkert materiel til opgaven
Forskrifter ignoreres (betjening – maks. belastning)
Manglende nærvær/fokus
Arbejdsmiljøregler ignoreres
Der skydes genvej
For optimistisk / det tager kun et øjeblik / det går nok
Uheldige reflekser
Manglende ansvar for andre
Ligegyldighed
Rutine
Forbyg ulykker og uønskede hændelser






11
Rettidig omhu / Planlægning / risikovurdering / APV
Nærvær
Sund fornuft
Fremskaf fakta / information
Giv information
Gå ikke på kompromis med reglerne
En respekteret medarbejder i Hoffmann
Du bliver ikke respekteret og vellidt ved at være:
 Overmodig
 Dumdristig
 Risikovillig
Tarzan-kulturen er uønsket på Hoffmann-byggepladser
Du bliver en respekteret medarbejder, hvis du udviser
 Ansvarlighed
 Rettidig omhu
 Menneskelig forståelse
12
Eksempel på uønsket adfærd
13
Hvad vil vi?
Vi vil:
 Arbejde med vore værdier
 Skabe et endnu bedre arbejdsmiljø, hvor vi hjælper og støtter hinanden – hvor vi vil
hinanden det godt
 Skabe arbejdsglæde
 Gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skabe bedre kvalitet, øget produktivitet
og indtjening
14
Pause!
”Skulle bare lige……” efter pausen
Arbejdsmiljø – Fysisk og psykisk
Det fysiske arbejdsmiljø:
 Det fysiske arbejdsmiljø skal understøttes ved en velovervejet, funktionel og sikker
arbejdspladsindretning og gode, sunde og forbedrede arbejdsgange.
 Det drejer sig om at skabe gode og sunde forhold omkring:
– Luftkvalitet / ventilation / udsugning
– Belysning
– Akustik / støj
– Varme / kulde / træk
– Bevægelser / løft / metoder
Hvorfor ergonomi?
 En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø for
den enkelte medarbejder, og medvirker til flere gode arbejdsår for alle.
Vi skal have fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø
16
Arbejdsmiljø – Fysisk og psykisk
Psykisk arbejdsmiljø:
 Relationer er det, man oftest forbinder med det psykiske arbejdsmiljø. Det handler om,
hvordan man har det med hinanden på arbejdspladsen. Det gælder såvel, hvordan
medarbejderne har det med sig selv, med ledelsen, med hinanden indbyrdes og med
andre faggrupper på arbejdspladsen.

Det drejer sig om at skabe social kapital ved:
– Et godt samarbejde
– Ligeværdig dialog i øjenhøjde
– Gensidig tillid
– Gensidig respekt og retfærdighed
– Anerkendelse
– God planlægning
– Afstemning af arbejdsmængde og tidsplan / tidspres
– Indflydelse
Vi skal have det godt med hinanden…
sammen skabe arbejdsglæde…
17
”Hoffi” med arbejdsglæde
Jeg kender
succeskriterierne
for opgaven
Vi passer på
hinanden og
vil hinanden
det godt
Jeg er en del af helheden
Der bliver lyttet til mig
Jeg er med i planlægningen
Jeg bliver informeret om hvad
der sker og hvorfor det sker
18
Det skal være sjovt at gå på arbejde
Håndværkerne
Det
Leverandørerne
gælder
Byggeledelsen
for
Rådgiverne
alle
Bygherren

Brugerne
Happy hour fra 7 til 16
19
Værdispil



20
Et spil om holdninger
Spillet anvendes på alle byggesager, hvor byggeledelsen vurderer, det giver værdi
Spillet skaber:
– Dialog om adfærd og byggepladsens normer
– Fælles spilleregler aftales
Aftalte spilleregler
Synlighed og opfølgning
21
Mønsterarbejdspladsrunderinger og
sikkerhedsmøder



Et nyt, spændende og banebrydende tiltag er iværksat i tæt samarbejde med
Arbejdstilsynet
Vi ønsker – sammen med dig – at gøre en forskel i hele branchen
En forskel, der giver en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø
Hoffmann vil tænke og agere som en anderledes entreprenør!
22
Mønsterarbejdspladsrunderinger og
sikkerhedsmøder
Sikkerhedsmøderne er erstattet af:
 2 mønsterarbejdspladsrunderinger pr. uge med deltagelse af håndværkere og / eller
underentreprenører
 1 fælles kantinemøde pr uge med deltagelse af:
– Alle håndværkere på byggepladsen
– Alle arbejdsmiljøgrupper på byggepladsen
– Byggeledelsen
– Arbejdstilsynet efter ønske
23
Mønsterarbejdspladsrunderinger og
sikkerhedsmøder
På kantinemødet informeres om:
 Ugens mønsterarbejdspladsrunderinger
 Problemer drøftes og afklares
 Kommende aktiviteter
 Uønskede hændelser og arbejdsskader
 Arbejdstilsynsbesøg
 Positive tiltag
 Værdigrundlag / aftalte spilleregler
Ved at gennemføre fælles kantinemøder opnås:
 God og tværfaglig dialog
 Alle får samme information
 Bedre samarbejde
 Ryddelige og sikre byggepladser
 Godt fællesskab
 Arbejdsglæde omkring HMS arbejdet
24
Mønsterarbejdspladsrunderinger
Sagsnavn: Guldregnen
Aktivitetsområde
Punkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1o
Sagsnummer 260098
Ugenummer
48
Udført af: NJE
Grøn
Afgrænsning af pladsen og skiltning
Skurby
Adgangsveje
Arbejdsområder Depoter
Belysning
Kabler, tavler og ledninger
Oplagspladser
Værksteder/præfabrikationspladser
Blandeplads
Kraner og anhugningsgrej
x
x
Stillads
x
x
12
Oprydning og rengøring
x
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
25
37
38
Rød
Fjern
markeringer
Overfør data til
Tidsskema
Bemærkninger/evt. foto
Ansvar/tid
Hjelme
Fællesområder valgfri 2
ENTREPRISEOMRÅDER
Materielcontainer (egenproduktion)
Nedrivning
Jord & kloak
Beton
Elementmontage
Murer
Flisemurer
Gasbeton
Tømrer
Smede
Snedker
Ventilation
VVS
El
Maler
Tagdækker
Facadepuds
Bore/skære
Trivsel - Arbejdsglæde
Elevator
Entrepriseområder valgfri 1
Entrepriseområder valgfri 2
Mandskab i alt
Vand i kælderhals
JO
Isolering ved gavl
TAG
x
x
x
x
18
Gul
x
x
x
x
23
24
10
11
16
17
Torsdag
FÆLLESOMRÅDER
Rullestillads
Stiger
Arbejdsplatform/lift
Afspærringer og afdækninger
Udgravninger
13
14
15
MØNSTERARBEJDSPLADS
Registreringsskema
x
Villy afdækker de huller der er i
bukkestiladset
Hånd, fod og knæsliste
Husk faldsikringsudstyr.
Oprydning kælder samt stueplan
overkælder fredag morgen
Stadig hjelm påbud
x
PUDS
VVS
Tag
Alle
Alle
Mandskab
x
x
x
x
1
x
4
1
4
6
16
Mønsterarbejdspladsrunderinger
Sagsnavn: Guldregnen
Mønsterarbejdsplads Tidsskema
Ugenummer: 48
Grøn = OK
Gul = Forbedringer
Rød = Fare, forbedringer NU
FÆLLESOMRÅDER
Afgrænsning af pladsen og skiltning
Skurby
Adgangsveje
Uge
32 33
34
35 36
37
38
39 40
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Belysning
Kabler, tavler og ledninger
Oplagspladser
Værksteder/præfabrikationspladser
Blandeplads
Kraner og anhugningsgrej
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41
42 43
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
44
45 46
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
Stiger
Arbejdsplatform/lift
Udgravninger
Oprydning og rengøring
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
48 49
1
1
2
1
1
1
1
Stillads
Afspærringer og afdækninger
47
Hjelme
Fællesområder valgfri 2
ENTREPRISEOMRÅDER
Materielcontainer (egenproduktion)
Nedrivning
Jord & kloak
Beton
Elementmontage
Murer
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Flisemurer
Gasbeton
Tømrer
Smede
1
1
1
Snedker
Ventilation
VVS
El
Maler
Tagdækker
Facadepuds
Bore/skære
Trivsel - Arbejdsglæde
Elevator
Entrepriseområder valgfri 1
26Entrepriseområder valgfri 2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
50
51 52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Du har indflydelse…
Du er en del af helheden…
Derfor:
 Vær aktiv i forhold til arbejdsmiljøet – det drejer sig om os alle…
 Reagér hvis du ser noget, der ikke er i orden på byggepladsen…
 Pas på dig selv – sig til – sig fra…
 Vær opmærksom på dine kolleger…
Hvor kan du henvende dig, hvis du har brug for hjælp eller støtte?
 Dine kolleger
 Din arbejdsleder
 Byggeledelsen
 Din afdelingschef
 Regionens sikkerhedsleder
– Sjælland: Susanne Nejst Lørup
– Jylland-Fyn: Lilly Andreasen
27
Konsekvens af uønsket adfærd






28
1. Hændelse
– Mundtlig påtale samt skriftlig orientering til firma.
– Det indskrives i kørekortet, at vedkommende har fået klip nr. 1
2. Hændelse
– Skriftlig advarsel samt skriftlig orientering til firma.
– Det indskrives i kørekortet, at vedkommende har fået klip nr. 2
3. Hændelse
– Vedkommende får klip nr. 3 og bortvises fra samtlige Hoffmann-byggepladser i 1 år.
– Firma orienteres skriftligt.
– Efter 1 år kan vedkommende igen arbejde på en Hoffmann-byggeplads, såfremt et
nyt kursus inkl. prøve er bestået.
Ved særlig grov uønsket adfærd kan klip nr. 1 og 2 springes over, og vedkommende
bortvises fra byggepladsen med det samme.
Hoffmanns byggeledelse, på den enkelte byggeplads, samt Hoffmanns sikkerhedsledere, kan uddele klip i kørekortet
Et klip i kørekortet kan ikke ankes
Kørekort og klistermærke til hjelm




29
Kørekortet skal fornyes hvert 2. år
Eventuelle klip i kørekortet bortfalder ved fornyelsen
Kørekortet skal medbringes på arbejdet.
– Opbevares i en lomme / taske
– Skal kunne fremvises ved forespørgsel
Klistermærke til hjelm er det synlige bevis på bestået prøve
Placeres på den forreste halvdel af hjelmen
Kørekort og klistermærke til hjelm
Kortets forside
30
Kortets bagside
Kørekort og klistermærke til hjelm
Når kørekortets nummer tastes ind på
Hoffmanns intranet fremkommer følgende
oplysninger:
 Navn
 Firma
 Stillingsbetegnelse
 Medarbejdernummer
 Adresse
 Telefonnummer
 E-mail adresse (hvis oplyst)
 Fødselsdato
 Nærmeste pårørende inkl. telefonnummer
 Eventuel kronisk sygdom/allergi
 Uddannelser og kurser
 Klip inkl. en beskrivelse af hændelsen, der
førte til klippet
31
Registrering af uønsket adfærd
32
Afsluttende prøve
Efter aflevering gennemgås prøvens spørgsmål og svar

similar documents