Tasuvusanls

Report
Tasuvusanalüüs
planeerimine
Eve Marima
Miks on tasuvusanalüüsi vaja
Kas projekti / ettevõtte käivitamine on
majanduslikult kasulik?
 Milline on optimaalne viis projekti
käivitamiseks, ettevõtte alustamiseks?
 Kas muutused keskkonnas mõjutavad
projekti / ettevõtte tasuvust
 ( riskianalüüs )?

Eve Marima
Tasuvusanalüüsiks vajalikud andmed
Investeeringu maksumus
 Kavandatav kasulik eluiga
 Rahavoogude prognoos
 Kapitali hinna arvestus
Soovitav kasutada exceli valemeid
( rahandusvalemid)

Eve Marima
Alginvesteering ( tegevuse
alustamine)
Omandatava ( renditava) kinnisvara
maksumus
 Ostetavate ( renditavate) seadmete
maksumus
 Seadmete paigaldamise ja ruumide
kohandamisega seotud kulud
 Kulud uue juriidilise isiku loomiseks
 Töötajaskonna valiku, värbamise ja väljaõppe
kulud
 Litsentsitasud, vajalik käibevara ……jm.

Eve Marima
Projekti, toote, teenuse kasulik
eluiga
Toote elutsükkel ( näiteks: arvutimäng,
ravim- erinevatel toodetel ja teenustel on
erinev eluiga)
 Kas on võimalik kulueelis ( kas mõnda
olemasolevat ressurssi on võimalik ära
kasutada) või on olemas ressursside
tagavara
 Tehnoloogia või põhivara eluiga

Eve Marima
Rahavoogude planeerimine

Sissetulevad rahavood ( kassapõhine tulu)
◦ Perioodilised rahavood projekti kogu eluea
jooksul
◦ Lõpetav rahavoog ( kas + või - )
.Väljaminevad rahavood
- Kulutused seoses põhitegevusega
- Täiendavad investeeringud
Projekti mõju teistele tulevikus käivitatavatele
projektidele ( juurdetekkelisus)
Eve Marima
Avaliku sektori investeeringud
Avaliku sektori investeeringu puhul on
raske hinnata projektist tekkivat kasu
kuna enamiku avaliku sektori projektidega
ei kaasne positiivset rahavoogu
 Puudub võrdlus turuhinnaga, pigem võib
investeeringul olla sotsiaalne asbekt või
mõju
 Saab arvestada kas kvaliteedi kriteeriume
või hinnata keskkonna väärtustamist
( veemajandus, teeehitus jm.)

Eve Marima
Tasuvusanalüüsi meetodid



Põhijaotuses, kas arvestavad raha ajaväärtust
või ei arvesta
Raha ajaväärtust mitte arvestavate projektide
puhul leitakse projekti tasuvusaeg
arvestuslike tulususnäitajate põhjal
Raha ajaväärtust arvestades kasutatakse:
sisemist tulumäära, diskonteeritud
tasuvusaega, nüüdispuhasväärtust,
modifitseeritud sisemist tulumäära ja
reaaloptsioone
Eve Marima
Tasuvusaeg
Lihtne meetod: leitakse ajavahemik, mille
jooksul rahavood katavad esialgse
investeeringu. Kasutatav
müügiargumendina
 Puudused: ei arvesta raha ajaväärtusega, ei
arvesta riskitasemega, ei arvesta
rahavoogudega, mis tekivad peale
tasuvusaja saabumist

Eve Marima
Sisemine tulukusmäär ( IRR)
Diskonteerimise määr ( WACC) , mis
võrdsustab projekti tulevaste
rahavoogude nüüdisväärtuse
alginvesteeringuga, kasutusel
riskikapitalifondides
 Investeerimisprojektis IRR > WACC
 Finantseerimisprojektis IRR< WACC
 Ei sobi kasutamiseks ebatüüpilise
rahavooga projekti puhul

Eve Marima
Puhas nüüdisväärtus ( NPV)
Puhas nüüdisväärtus- tulevikus saadavate
rahavoogude nüüdisväärtuste ja
algväärtuse vahe ( eelistame võimalikult
suurt NPV –d)
 Funktsioon excelis NPV või XNPV
 Täiendavalt riiklike investeeringute korral
hinnatakse mõju riigieelarvele ja
valitsussektori tasakaaluarvestusele

Eve Marima
Subsideeritud projektid
Toetusi saavate projektide puhul võetakse
arvesse: toetuse laekumise ajahetke,
toetuse saamise tõenäosust, võimalusega
et toetus tuleb tagasi maksta, ajapikkus
mille jooksul toetust võib kasutada,
aruandlusele kehtestatud reegleid
 Sageli tasuvuse määramisel kasutatakse
kohandatud nüüdisväärtuse meetodit
( APV)

Eve Marima
Riskid
Optimism ja enesekindlus
 Otsustamine emotsioonide mitte
arvestuste alusel
 Vastumeelsus kanda kahjumeid
 Investeeringud on valdavalt riskantsed,
sest me ei tea täpselt, milliseid rahavooge
ja millal uued projektid genereerivad

Eve Marima
Riskianalüüsi meetodid
Tasuvuspunkti analüüs ( vt. loengumaterjal)
 Stsenaariumi analüüs ( tavaliselt koostatakse:
oodatav, optimistlik ja pessimistlik
stsenaarium), mängitakse läbi piiratud arv
stsenaariume
 Sensitiivsusanalüüs võimaldab hinnata kui
palju muutub tasuvusnäitaja kui muutub üks
seda mõjutav tegur ( näiteks toote hind)
 Simulatsiooni meetod ( kasutatakse excelil
baseeruvaid programme @Risk jt.)

Eve Marima
Rahastamisallika valik
Lähtutakse kapitali kulukuse
määrast
 Hinnatakse finantseerimise vajaduse
iseloomu ( kas ajutine, alaline)
 Laenuandja poolt kehtestatud nõudeid
 Ettevõtte juhtimisega seotud asbekte
 Tulevaste rahavoogude iseloomu
( ajastatus, risk, valuuta)

Eve Marima
Kapitali kulukuse määr sõltub
Investori nõutavast tulunormist
 Finantseerimisallika kaasamise kuludest
( lepingutasud, laenutaotluse
ettevalmistamine ja analüüs)
 Finantseerimisallika kaasamise
kõrvalmõjud
 Laenukapitali kulukuse määr sõltub
intressist, makseriskist, optsiooni
sisaldusest, turusituatsioonist jm.

Eve Marima

similar documents