Se Martin Markussens slides om APV i SFO Søstjernen.

Report
Martin Markussen
AMR på SFO Søstjernen
APV et aktivt
redskab
Hvordan gør man APVen
til et brugbart og
værdigfuldt redskab
frem for en bureaukratisk
opgave?
Disposition
 Hvem
er jeg og hvorfor er jeg her?
 Hvordan arbejder Søstjernen med APV?





Identifikation og kortlægning
Beskrivelse og vurdering
Inddragelse af andre faktorer
Prioritering og handleplan
Opfølgning
 IPL
systemet som aktivt redskab
 Afslutning med spørgsmål
AMR – man skal kunne lidt af
hvert
 Når
ingen rækker hånden op
 Når man rækker BUPL en finger
Identifikation og kortlægning
 Hver
medarbejder udfylder et skema med
2 ting der ikke fungerer og 2 der gør
 Hver etage/afdeling prioriterer sammen til
et samlet skema
 Arbejdsmiljøudfordringer og hvad der
lykkes fylder lige meget
Spørgsmål til arbejdsmiljøet




Hvilke 2 problemer
har du, som du
gerne vil have løst?
Beskriv med få ord
hvad det handler
om Hvert problem for
sig
Hvordan tror du det
kan løses?
Forslag til/valg af
løsninger
 Hvad
værdsætter
du på din
arbejdsplads?
 Beskriv med få ord
hvad du er glad
for?
 Hvordan kan man
sikre at det
styrkes/bevares?
Ingen kan læse hvad der står
på denne slide
Beskrivelse og vurdering
 Arbejdsmiljøgruppen
sammen med TR
gennemgår tilbagemeldingerne
 Er der noget der er ens? Nogle uklarheder
eller modsætninger
 Tilbage til afdelingerne/etagerne
 Arbejdsmiljøgruppen og TR samler
resultater
Fordele ved denne form for
APV






Tydelighed i arbejdet med arbejdsmiljøet
Arbejdet med APV inddrager flere
medarbejder
Hver medarbejder er tvunget til at tage aktiv
stilling til sit eget arbejdsmiljø og med sine
kollegaer prioritere
Små problem bliver små problemer
Tydelighed udad til i hvad der er vores
udfordringer
Overskuelighed i tilrettelæggelsen af arbejdet
med APVen
Inddragelse af andre faktorer
 Spørgeskema
om sygefravær
 Trivselsundersøgelser
 Forældrespørgeskemaer
 Undersøge sygefraværsstatistik i detaljer
 Lederevaluring
Sygefraværs undersøgelse
NAVN: Martin M
Har du inden for det seneste år haft sygedag(e) som
skyldes faktorer på din arbejdsplads?
JA__X___
NEJ_____
Hvis ja – beskriv venligst omstændighederne
Grundet stort arbejdspres og følelsen af utilstrækkelige
midler til at udføre arbejdet med i min klassen har jeg
været nødt til at holde sygedage.
Prioritering og handleplan

IPL – elektronisk APV







Identifikation - rød
Prioritering – gul
Løsning – grøn
Beskrivelse
Årsager
Forslag
Fordele



Synlighed i kommunen
Kommunikation på tværs af institutioner
Mere overskuelig APV i mappen
IPL kort
Opfølgning
 APVen
er ikke noget man kun bruger
hvert 3. år
 Løbende små ting
 ”Ventil” i det daglige arbejdsmiljø
 Personalet og ledelsens forlængede arm
 Kommunikation
Spørgsmål?

similar documents