File đính kèm - trường thpt quang trung đà nẵng

Report
TRƯỜNG PTTH QUANG TRUNG
TỔ HÓA HỌC
Chào mừng quý vị đại biểu về tham
dự ngày hội công nghệ thông tin.
TRƯỜNG PTTH QUANG TRUNG
Tuần 23 -Tiết 45:
GVTH: NGUYỄN THỊ MINH TRANG
I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
1. Dãy đồng đẳng ankin
• Axetilen: CH≡CH
• Đồng đẳng: C3H4, C4H6, …Công thức chung:
CnH2n-2 (n ≥2)
• Mô hình ptử axetilen dạng đặc và dạng rỗng
2. Đồng phân
C2H2, C3H4 ko có đồng phân. C4H6 có đồng phân vị
trí, từ C5H8 trở lên có thêm đồng phân mạch cacbon.
3. Danh pháp
a)Tên thay thế
Số chỉ nhánh-Tên nhánh-Tên mạch HĐRCB chính
(có chứ nôi đôi)-số chỉ vị trí nối đôi-IN
CH3-C≡C-CH3
: bu-2-in
CH≡C-CH2-CH3
: bu-1-in
CH≡C-CH2-CH2-CH3
: pent-1-in
CH3-C≡C-CH2-CH3
: pent-1-in
CH≡C-CH2-CH3
: 3-metyl but-1-in
CH3
b) Tên thông
Đọc tên nhóm thế + “axetilen”
VD:
CH3-C≡C-CH3
: đimetylaxetilen
CH≡C-CH2-CH3
: etylaxetilen
CH3-C≡C-CH2-CH3 : etylmetylaxetilen
II. Tính chất vật lí:
- Ankin có nhiệt độ sôi cao hơn và khối lượng riêng
lớn hơn các anken tương ứng.
- Không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
III. Tính chất hoá học
1. Phản ứng cộng
a. Cộng H2:
Với xt Ni, to: + H2 cho ra anken → ankan
VD:
CH≡CH + H2 → CH3–CH3
Với xt Pd/PdCO3 or Pd/BaSO4, to chỉ cho ra anken
VD:
CH≡CH + H2 → CH2=CH2
b. Cộng Halogen: (Br2, Cl2) pư 2 giai đoạn
CH≡CH + Br2(dd) → CHBr=CHBr
1,2-đibrometen
CHBr=CHBr + Br2(dd) → CHBr2–CHBr2
1,1,2,2-tetrabrometen
c. Cộng HX: (X là OH, Cl, Br, CH3COO…)
pu cũng xảy ra theo 2 giai đoạn.
CH≡CH + HCl → CH2=CHCl
CH2=CHCl + HCl → CH3–CHCl2
Với xúc tác thích hợp, ankin tác dụng với HCl sinh
ra dẫn xuất monoclo của anken. (tuân theo quy tắc
Maccôpnhicôp).
d. Phản ứng đime và trime hoá:
2CH≡CH → CH≡C–CH=CH2
3CH≡CH →
600oC, xt Cacbon
2. Phản ứng thế bằng ion kim loại
3CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 →
→ Ag–C≡C–Ag↓ + 2NH4NO3
Bạc axetilua (vàng)
Pư này dùng nhận biết ank-1-in và anken.
3. Phản ứng oxi hoá
a. Oxi hoá hoàn toàn:
2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
Tổng quát:
2CnH2n-2 + (3n-1)O2 → 2nCO2 + 2(n-1)H2O
b. Oxi hoá ko hoàn toàn:
3C2H2 + 8KMnO4 → 3KOOC–COOK+ 8MnO2 +
+ 2KOH + 2H2O
IV. Điều chế
CaC2 + 2H2O → C2H2↑ + Ca(OH)2
2CH4 → C2H2 + 3H2 (pư ở 1500oC)
V. Ứng dụng
(sgk/144)

similar documents