5-valuation

Report
‫ارزش گذاری‬
‫‪Add Your Company Slogan‬‬
‫ارائه دهنده‪ :‬حسین صالحی‬
‫کالس تئوری مالی‬
‫جناب آقای دکتر رهنما رودپشتی‬
‫‪Logo‬‬
‫تعریف ارزش (‪:)Value‬‬
‫ارزش ‪ ،‬متغیری است که دارای بار معنایی گسترده ایی می باشد که دامنه آن با تعداد رشته ها و تخصص ها مرتبط است‬
‫مانند ارزش اجتماعی‪ ،‬ارزش اقتصادی‪ ،‬ارزش مالی و ‪....‬‬
‫ارزش یک دارایی مالی معادل ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار آتی می باشد(ارزش ذاتی)‪.‬‬
‫ارزشهای مالی در حقیقت بهای دارایی هستند که به صورتهای مختلف و با عنوان‬
‫ارزش اسمی‬
‫ارزش دفتری‬
‫ارزش با فرض تداوم فعالیت‬
‫ارزش با فرض انحالل شرکت ( ارزش تسویه)‬
‫ارزش منصفانه ( ارزش بازار ‪ ،‬ارزش روز)‬
‫ارزش ذاتی( ارزش فعلی یا جاری)‬
‫ارزش جایگزینی‬
‫ارزش سرقفلی‬
‫ارزش سرمایه گذاری‬
‫‪Logo‬‬
‫‪ ‬تفاوت ارزش با قیمت ؟‬
‫عوامل تاثیر گذار بر ارزش هر دارایی ‪:‬‬
‫ محیط اقتصادی‬‫ هدف ارزشگذاری‬‫ زمان برآورد ارزش‬‫ ارزش جایگزینی و کمیابی دارایی‬‫ گستردگی دامنه مالکیت‬‫ شرایط بازاری دارایی‬‫فرآیند ارزشگذاری شامل مراحل زیر است‪:‬‬
‫‪ -1‬شناخت شرکت‪:‬‬
‫‪ -2‬پیش بینی عملکرد آتی شرکت‬
‫‪ -3‬انتخاب مدل ارزشیابی‬
‫‪ -4‬محاسبه ارزش شرکت‬
‫تئوری ارزش ‪ :‬چهارچوب مشترکی برای ارزش گذاری تمام سرمایه گذاری فراهم می نماید‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫اصول تئوری ارزشگذاری‬
‫‪ -1‬اصل رویکردها‪:‬‬
‫این اصل بیان می کند که در هر انتقال مالکیت‪ ،‬هر دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده رویکردهایی برای انجام‬
‫معامله دارند‪.‬‬
‫این اصل می گوید که یک فروشنده اجباری برای فروش به یک خریدار خاص ندارد و خریدار نیز مجبور به خرید از یک‬
‫فروشنده خاص نیست‬
‫‪ -2‬اصل جایگزینی‪:‬‬
‫این اصل بیان می کند که خریدار عاقل در زمان خرید دارایی هیچ گونه وجهی اضافه تر بر بهای تمام شده تولید مجدد آن‬
‫یا تسهیالت مشابه آن پرداخت نمی کند‪ .‬مبنای اصل جایگزینی استفاده از رویکرد هزینه در ارزشیابی است‬
‫‪ -3‬اصل جانشینی‪:‬‬
‫این اصل بیان می کند که تعیین ارزش دارایی براساس بهای تمام شده دارایی که جانشینی مشابه و مطلوب برای آن است‬
‫صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪ -4‬اصل منافع آینده‪:‬‬
‫اصلی است که ارزش دارایی را براساس مزایای اقتصادی آینده پیش بینی پذیر یا کنترل پذیر برای مالکان بیان می کند‪.‬‬
‫‪ -5‬اصل تفاوت در ارزش گذاران‪:‬‬
‫به دلیل مفروضات متفاوت و اعمال قضاوت ارزش یک دارایی از سوی دو نفر می تواند کامال متمایز باشد‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫تئوری های ارزشگذاری‬
‫‪Logo‬‬
‫تئوری آشوب‬
‫آشوب در لغت به معنی در هم ریختگی‪ ،‬آشفتگی و بی نظمی است‪.‬‬
‫بنیان نظریه آشوب توسط ریاض ی دانانی چون ادوارد لورنز و جیمز یورک در دهه ‪ 1960‬و ‪ 1970‬شکل گرفت‪.‬‬
‫از نظر ”هیلز ” آشوب نوعی بی نظمی منظم یا نظم در بی نظمی است‪ .‬بی نظم از آن رو که نتایج آن غیر قابل پیش بینی است و‬
‫منظم بدین جهت که از نوعی قطعیت برخوردار است‪.‬‬
‫از مهمترین کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد پیش بینی روند متغیرهای اصلی ( قیمت – مقدار ) در بازارهای پولی و مالی می‬
‫باشد‪.‬‬
‫برای نشان دادن رفتار آشوبناک در بازار سهام از مدل دی و هانگ استفاده می شود‪.‬این مدل تالش می کند که توضیح دهد‬
‫چگونه بازارهای پررونق ناگهان تنزل می یابد و رفتار آنها تصادفی به نظر می رسد‪.‬‬
‫دو گروه سرمایه گذاران در این مدل دخیل هستند‪ .‬گروه اول سرمایه گذاران مطلع یا گروه ‪ a‬این گروه منابعی از اطالعات را در‬
‫اختیار دارند که می توانند ارزش ذاتی یک سهم را تعیین کنند‪.‬‬
‫گروه دوم سرمایه گذاران گروه ‪ b‬هستند این گروهها برخالف گروه اول درگیر جمع آوری اطالعات از شرکتها نمی شوند‪ .‬این‬
‫گروهها براساس اطالعات افشا شده از طریق گروه ‪ a‬و تخمینی که از اختالف بین قیمت حال و ارزش ذاتی می زنند قیمت آینده‬
‫اوراق بهادار را برآورد می کنند‪.‬‬
‫دی و هانگ با بررس ی جز به جز رفتار دو گروه سرمایه گذاران ‪a‬و ‪ b‬هیچ جزتصادفی را مشاهده نمی کنند و اثبات می کنند که‬
‫تغییرات قیمت سهام کامال تعیین شده است‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫تئوری های ارزش گذاری‬
‫بکارگیری هوش مصنوعی ‪:‬‬
‫در دوره اخیر کاربرد تکنیک های هوش مصنوعی و ابزارهای مدل سازی به طور فزاینده ای افزایش یافته است و سیستم‬
‫های خبره جایگاه ویژه ای یافته اند بخصوص دو عنوان شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری نیرومند در‬
‫حل مسایلی که توسط دیگر متدولوژی ها و روش های سنتی گذشته قابل حل نبودند ‪ ،‬شناخته و مورد استفاده قرار‬
‫گرفتند‪.‬‬
‫چگونگی اداره حجم انبوه اطالعات و استفاده موثر از آن ها در بهبود تصمیم گیری توسط پیاده سازی مدلی شبیه به‬
‫سیستم داخلی مغز انسان برای تجزیه و تحلیل سیستم های مختلف براساس تجربه عملی شده است که شبکه های‬
‫عصبی یکی از پویاترین حوزه های تحقیق در دوره اخیر می باشد‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫تئوری های ارزش گذاری‬
‫‪(1‬‬
‫شبکه عصبی ‪ :‬شبکه های عصبی یکی از متدهای هوش مصنوعی در پیش بینی بازار سهام می باشد‪.‬این شبکه یک‬
‫تکنیک پردازش اطالعات مبتنی بر روش سیستم های عصبی بیولوژیک مانند مغز و پردازش اطالعات است‪.‬‬
‫در اینجا نورون یا واحد سازنده سیستم عصبی است که ورودی های متعددی را پذیرا می باشد که با یکدیگر به طریقی‬
‫جمع می شوند و اگر تعداد ورودی های فعال نورون به حد کفایت برسد نورون فعال می گردد و به دنبال آن یک خروجی‬
‫ایجاد می گردد‪.‬‬
‫‪ )2‬الگوریتم ژنتیک ‪ :‬این الگوریتم روش قدرتمندی را برای توسعه اکتشافی مسایل بهینه سازی ترکیبی مقیاس بزرگ‬
‫فراهم می نماید و یکی از کاربرد های آن به عنوان یک تکنیک جستجوی عمومی مبادله ساختارمند و تصادفی اطالعات می‬
‫باشد‪.‬‬
‫یک الگوریتم ژنتیک مساله را به صورت مجموعه ای از رشته ها که شامل ذرات ریز هستند کد گذاری می نماید سیس‬
‫برای تحریک فرآیند تکامل تدریجی ‪ ،‬تغییراتی را بر روی رشته ها اعمال می دارد و به دنبال کشف راه حل کارآمد تر می‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫مدیریت مبتنی بر ارزش‪:‬‬
‫یک فلسفه مدیریتی نوین است که در سال ‪ 2001‬توسط اینترو الرکر پایه گذاری شد و بیان می کند که تصمیمات مدیر‬
‫براساس تاثیرشان بر کل ارزش شرکت (ارزش آفرینی و کسب بازده اقتصادی مثبت) الویت بندی می شوند و شامل ‪ 6‬گام‬
‫اساس ی می باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬هدف کلی افزایش ارزش سهامداران است‪.‬‬
‫‪ -2‬انتخاب استراتژی ها و طرحهای سازمانی با موضوعات انتخاب شده سازگاری دارد‪.‬‬
‫‪ -3‬توسعه استراتژی و انتخاب طراحی سازمانی به منظور ایجاد ارزش صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪ -4‬تعیین محرک های ارزش‬
‫‪ -5‬ارزیابی و ارزشگذاری موفقیت آمیز برنامه های کاری و رهبری ارزیابی اجرایی مدیریتی و سازمانی یعنی توسعه طرح‬
‫فعالیت انتخاب نتیجه ها و تنظیم اهداف‬
‫‪ -6‬ارزیابی عملکرد‬
‫دالیل و اهمیت مدیریت مبتنی بر ارزش ‪:‬‬
‫‪ )1‬عالوه بر مدیریت سود و زیان ‪ ،‬مدیریت ترازنامه ای نیز مشهود است زیر بر ارزش تاثیر گذار است‬
‫‪ )2‬نگرش بلند مدت دارد‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫کاربردهای مدیریت مبتنی بر ارزش‪:‬‬
‫‪ )1‬اهداف ‪ ،‬ارزیابی عملکرد و هدف گیری‬
‫‪ )2‬مبنای پرداخت پاداش‬
‫‪ )3‬تصمیم گیری‬
‫‪ )4‬انتخاب استراتژی ها و تصمیمات‬
‫‪ )5‬تصمیات عملیاتی و اجرایی‬
‫‪Logo‬‬
‫ارزش گذاری‪:‬‬
‫ارزشگذاری مفهومی اقتصادی و فرآیندی است که در آن بهای جاری یک دارایی براساس رویکردهای مختلف تعیین و در‬
‫بخش های مختلف نظیر سرمایه گذاری یا مدیریت پرتفوی ‪ ،‬تحلیل تملک شرکت ها ‪ ،‬تامین مالی ‪ ،‬تجدید ساختار مالی و‬
‫غیره کاربرد دارد‪.‬‬
‫در واقع مقایسه ارزش سهام شرکت و قیمت روز آن مبنای تصمیم گیری برای خرید و فروش آن سهم می باشد‪.‬‬
‫اهداف ارزش گذاری ‪:‬‬
‫‪ )1‬فروش سهام ( عمده ‪ ،‬بلوکی ‪ ،‬مزایده)‬
‫‪ )2‬عرضه اولیه‬
‫‪ )3‬ادغام و تملیک‬
‫‪ )4‬وثیقه وام‬
‫‪ )5‬اهداف حسابداری‬
‫‪ )6‬بیمه و ‪...‬‬
‫‪Logo‬‬
‫‪-1‬رویکردهای ارزش گذاری مبتنی بر دارایی ها‬
‫(‪)Asset-Based Valuation Approaches‬‬
‫‪-2‬رویکردهای ارزش گذاری تنزیل جریان نقدی‬
‫(‪) Discounted Cash Flow Valuation‬‬
‫‪ -3‬رویکردهای ارزش گذاری نسبی‬
‫(‪)Relative Valuation approaches‬‬
‫‪ -4‬رویکردهای ارزش گذاری حق اختیار‬
‫(‪)Option Pricing Approaches‬‬
‫‪Logo‬‬
Logo
‫روش انتخاب مدل ارزش گذاری‪:‬‬
‫‪Logo‬‬
Logo
Logo
‫رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر دارایی ها‪:‬‬
‫در این رویکرد ارزش دارایی ها و بدهی های شرکت براساس ارزش جاری بازار آن ها تعیین می گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الف‪ .‬ارزش نقدشوندگی (انحالل) ‪ :‬به این معنی که امروز اگر قرار باشد داراییها قدرت نقدشوندگی داشته باشند بازار‬
‫برای آن داراییها چقدر حاضر به پرداخت است بررس ی می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ب‪ .‬هزینه جایگزینی‪:‬که زمانی بخواهیم هزینه جایگزینی یا خرید مجدد یک دارایی که امروز شرکت مالک آن است را‬
‫ارزیابی کنیم از این روش استفاده می کنیم‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫رویکرد ارزشگذاری نسبی (روش ضرایب)‪:‬‬
‫در این رویکرد از شاخص های نظیر ارزش بازار ‪ ،‬حقوق صاحبان سهام و غیره استفاده و ارزش گذاری بر اساس شرکت‬
‫مشابه یا فعالیت های مشابه تعیین می گردد‪.‬‬
‫الف) نسبت قیمت به سود )‪:(P/E‬‬
‫بیانگر قیمتی است که بازار حاضر است برای هر واحد سود شرکت بپردازد‪ .‬از مزیت های این نسبت می توان به استفاده‬
‫گسترده معامله گران از این نسبت ‪ ،‬وجود سود به عنوان مهم ترین مولد ارزش شرکت در مخرج و اینکه این نسبت تا حد‬
‫خوبی قادر به توضیح بازدهی بلندمدت شرکت می باشد را اشاره نمود‪.‬‬
‫از معایب این نسبت می توان به عدم توانایی استفاده برای شرکت های زیان ده و جدا نکردن سود عملیاتی و غیر عملیاتی‬
‫در آن ‪ ،‬در کنار اینکه خود سود نیز متغییری حسابداری و قابل دستکاری است ‪ ،‬اشاره نمود‪.‬‬
‫ب) نسبت قیمت به جریان نقد (‪)P/CF‬‬
‫جریان نقد نسبت به سود با ثبات تر و کمتر قابل دستکاری می باشد و تاثیر پذیری کمتری نسبت به روش های حسابداری‬
‫دارد اما محاسبه آن کمی سخت تر می باشد‪.‬‬
‫جریان نقد ‪ :‬سود قبل از کسر بهره ‪ ،‬مالیات و استهالک می باشد ‪EBITDA‬‬
‫‪Logo‬‬
‫ج) نسبت قیمت به ارزش دفتری (‪)P/BV‬‬
‫برای ارزش گذاری شرکت های زیان ده ‪ ،‬در شرف انحالل ‪ ،‬هنگام تغییر پذیری باالی سود ‪ ،‬این نسبت کاربرد دارد از نقاط‬
‫ضعف این نسبت عواملی نظیر تورم ‪ ،‬دارایی های غیر فیزیکی ‪ ،‬تاثیر پذیری نسبت به رویه های حسابداری می باشد‪.‬‬
‫د) نسبت قیمت به فروش (‪)P/S‬‬
‫از نکات مثبت این روش تاثیر پذیری کم فروش به رویه های حسابداری ‪ ،‬استفاده برای شرکت های سیکلی ‪ ،‬زیان ده و‬
‫ثبات باالی فروش اشاره نمود‪ .‬از نکات منفی این نسبت می توان به عدم در نظر گرفتن ساختار سرمایه و هزینه ای شرکت‬
‫اشاره نمود‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
Logo
‫رویکرد ارزشگذاری تنزیل جریانات نقدی‪:‬‬
‫در این رویکرد ابتدا جریانات نقدی آتی (برای کل شرکت یا سهامداران) محاسبه و با نرخ تنزیل مناسب ارزش روز آن ها محاسبه‬
‫می گردد‪.‬‬
‫‪CF t‬‬
‫‪t‬‬
‫) ‪(1  k‬‬
‫‪‬‬
‫‪v ‬‬
‫الف) روش تنزیل سود نقدی سهام (‪)DDM‬‬
‫در این روش از سود نقدی که مستقیما بین سرمایه گذاران تقسیم می شود ‪ ،‬استفاده می شود‪.‬‬
‫‪Dn‬‬
‫‪n‬‬
‫) ‪(1  k e‬‬
‫‪ .....‬‬
‫‪D2‬‬
‫‪2‬‬
‫) ‪(1  k e‬‬
‫‪‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪1‬‬
‫) ‪(1  k e‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ )1‬مدل بدون نرخ رشد‬
‫‪D1‬‬
‫‪ )2‬مدل نرخ رشد ثابت‬
‫‪ )3‬مدل نرخ رشد چند مرحله ای‬
‫‪Logo‬‬
‫‪k  g‬‬
‫‪k‬‬
‫‪v ‬‬
‫‪v ‬‬
‫‪v ‬‬
‫ب) روش تنزیل جریان نقد عملیاتی (‪)OCM‬‬
‫در این روش از جریان نقد عملیاتی که ناش ی از فعالیت عملیاتی شرکت می باشد ‪ ،‬استفاده می شود و برای ارزش گذاری‬
‫کل بنگاه مناسب می باشد زیر کل جریان نقد عملیاتی پیش از پرداخت سود سهامداران را تنزیل می نماید و نرخ تنزیل‬
‫معادل میانگین موزون هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫)‬
‫‪OCF‬‬
‫‪(1  WACC‬‬
‫‪‬‬
‫‪v ‬‬
‫ج) روش جریان نقد آزاد (‪)FCM‬‬
‫در این روش از جریان نقد آزاد که معادل جریان نقد قابل دسترس سهامداران پس از کسر هزینه های تامین مالی و مخارج‬
‫سرمایه ای ‪ ،‬استفاده می شود‪.‬‬
‫‪FCF‬‬
‫‪t‬‬
‫) ‪(1  k‬‬
‫‪‬‬
‫موارد کاربرد‪:‬‬
‫‪)1‬شرکت سود پرداخت نمی کند‬
‫‪)2‬شرکت سود سهام پرداخت می کند اما سود تقسیمی با جریان نقد آزاد تفاوت زیادی دارد‬
‫‪)3‬ارزش گذاری از دید سهامدار عمده اتفاق می افتد‬
‫‪Logo‬‬
‫‪v ‬‬
‫د) روش ارزش فعلی تعدیل شده (‪)APV‬‬
‫ابتدا ارزش شرکت را بدون هرگونه بدهی و با هزینه سرمایه شرکت محاسبه می نماید و سپس ارزش فعلی سپر مالیاتی‬
‫شرکت را به آن اضافه می نماید‪.‬‬
‫) ‪I (T‬‬
‫‪t‬‬
‫) ‪(1  k i‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t‬‬
‫‪OCF‬‬
‫) ‪(1  k u‬‬
‫‪‬‬
‫‪v ‬‬
‫این روش ارزش عملیات شرکت را به دو مولفه تجزیه می کند ‪ :‬ارزش عملیات شرکت در صورتی که شرکت به طور کامل‬
‫از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی کند و ارزش سپر مالیاتی‬
‫روش ارزش فعلی تعدیل شده زمانی که ساختار سرمایه شرکت در طول دوره پیش بینی شده به میزان قابل توجهی متغیر‬
‫است ‪ ،‬کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫ه) روش درآمد باقیمانده (‪)RI‬‬
‫براین اساس قیمت سهام برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بعالوه ارزش فعلی سودهای باقیمانده (سود‬
‫خالص پس از کسر هزینه حقوق صاحبان سهام) مورد انتظار آتی‬
‫‪t 1‬‬
‫‪t‬‬
‫‪E t  rB‬‬
‫) ‪(1  r‬‬
‫‪‬‬
‫‪v  B0 ‬‬
‫کاربردهای مدل‪:‬‬
‫‪ )1‬هنگامی که شرکت سود سهام پرداخت نمی کند یا قابل پیش بینی نیست‬
‫‪ )2‬هنگامی که جریان نقدی شرکت در آینده منفی می باشد‬
‫‪ )3‬هنگامی که عدم اطمینان ناش ی از تخمین ارزش پایانی باالست‪.‬‬
‫مهم ترین نقطه ضعف مدل نیز ورودهای آن است که اطالعات حسابداری می باشند و قابل دستکاری می باشند‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
Logo
‫رویکرد ارزش گذاری مبتنی بر حق اختیار‪:‬‬
‫در رویکرد ارزش گذاری اقتضایی هرگونه اختیار در شرایط احتمالی مورد بررس ی و تجزیه و تحلیل قرار می‬
‫گیرد‪ .‬در این رویکرد مالک تعیین ارزش اختیارهایی است که در طول ارزش گذاری می توان از آنها به عنوان‬
‫یک تکنیک برآورد ارزش استفاده کرد‪.‬‬
‫‪ )1‬اختیار تاخیر ( حق امتیاز ها ‪ ،‬منابع بهره برداری نشده)‬
‫‪ )2‬اختیار گسترش ( شرکت های نوپا ‪ ،‬تجهیزات استفاده نشده)‬
‫‪ )3‬اختیار انحالل ( شرکت های دارای بحران مالی)‬
‫‪ )1‬مدل دو جمله ای‬
‫‪ )2‬شبیه سازی مونت کارلو‬
‫‪ )3‬مدل بلک شولز‬
‫‪Logo‬‬
‫روش های فعلی ارزش گذاری در ایران‬
‫‪ )1‬نسبت میانگین سود خالص قبل از کسر مالیات سه سال آخر شرکت به نرخ بازده سرمایه گذاری و با در نظر گرفتن تاثیر‬
‫عوامل جانبی تعدیل کننده قیمت پایه سهام‬
‫در این نسبت به سودهای سال های آتی توجهی نشده است همچنین مبنا سود حسابداری می باشد‪.‬‬
‫‪ )2‬خالص ارزش روز دارایی ها‬
‫این نسبت برای ارزش گذاری شرکت های زیان ده ‪ ،‬شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های ساختمانی مناسب می باشد اما‬
‫همچنان به عایدات آتی و دارایی های غیر فیزیکی توجهی نشده است‪.‬‬
‫‪)3‬تنزیل جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های‬
‫سرمایه گذاری بلند مدت ‪ 5‬ساله بانکی بعالوه ‪ 5‬درصد‬
‫در این نسبت به ریسک شرکت ها و صنایع توجهی نشده است و دوره ده ساله نیز کارایی مدل را کاهش داده است‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫‪ )4‬ارزش اسمی سهام‬
‫این نسبت تنها یکی از ارقام حسابداری می باشد و هیچ گونه اطالعاتی در ارتباط با ارزش شرکت به ما نمی دهد‪.‬‬
‫‪ )5‬ارزش دفتری‬
‫این نسبت نیز با توجه به اینکه برمبنای قیمت های تاریخی بدست آمده است نمی تواند موثر باشد‪.‬‬
‫‪ )6‬ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروش ی‬
‫این نسبت نیز به عایدات آتی توجهی ندارد و تنها برای شرکت های که عایدات آنها با نرخ تورم رشد می نماید ممکن است‬
‫مناسب باشد‪.‬‬
‫‪Logo‬‬
‫خطاهای رایج در ارزش گذاری‬
‫به اعتقاد فرناندز (‪ )2004‬تحلیلگران به دلیل خطای استفاده از برآوردهای غلط ‪ ،‬ارزش های نادرستی به دست آورند او ‪100‬‬
‫خطای رایج را در ‪ 6‬گروه کلی تقسیم نمود‪.‬‬
‫‪ (1‬خطا در برآورد نرخ تنزیل یا نرخ بازده بدون ریسک‬
‫‪ (2‬خطا در برآورد پیش بینی جریانات نقدی‬
‫‪ (3‬خطا در برآورد ارزش استمرار عملیات‬
‫‪ (4‬خطاهای ادراکی‬
‫‪ (5‬خطا در تفسیر نتایج ارزش گذاری‬
‫‪ (6‬خطای سازمانی‬
‫‪Logo‬‬
Add Your Company Slogan
‫با تشکر از توجه شما‬
Logo

similar documents