การพัฒนาระบบสารสนเทศ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

Report
การพัฒนาระบบสารสนเทศ :
การกาหนดตัวชี้วดั
ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
เหตุผลความจาเป็ น
• ตัวชี้วดั ทีม่ อี ยู่ไม่ สามารถบ่ งชี้สถานการณ์ อนามัย
สิ่ งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศได้
• ขาดการเชื่อมโยงข้ อมูลตัวชี้วดั เนื่องจากมีหลาย
หน่ วยงานรับผิดชอบ
• ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้ อมูล
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาตัวชี้วดั ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
ที่สามารถบ่ งชี้สถานการณ์ ด้านอนามัย
สิ่ งแวดล้ อมของประเทศได้
การประมวลข้ อมูลตัวชี้วดั
WHO
NEHAP
เช่น ความปลอดภัยด้านอาหาร ความปลอดภัยด้าน
อาหาร การสุ ขาภิบาล คุณภาพอากาศฯลฯ
เช่น คุณภาพอากาศ น้ า การสุ ขาภิบาล ขยะมูลฝอย
สารเคมีเป็ นพิษและสารอันตราย ฯลฯ
พ.ร.บ.สาธารณสุ ข เช่น การจัดการสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย การควบคุมเหตุ
ราคาญ การควบคุมกิจการ ฯลฯ
MDGs
กรมอนามัย
ตัวชี้วดั สุ ขภาพแห่ งชาติ
กระทรวงทรัพย์ ฯ
รายละเอียดตัวชี้วดั
เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ควบคุม กากับและติดตามงาน
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม
การเฝ้ าระวัง
ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
บ่ งชี้สถานการณ์
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม
อปท.
1. อปท.ต้นแบบที่มีการดาเนินงาน EHA
2. อปท.ที่มีการจัดการมูลฝอย/สิ่ งปฏิกลู ถูก
สุ ขลักษณะ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประชาชน
1. ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัย ที่ถูกต้อง
2. ชุมชนต้นแบบสุ ขาภิบาลยัง่ ยืนฯ
กรมอนามัย
1. มาตรฐานวิชาการในการควบคุมกิจการแต่ละ
ประเภท
1. ความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อนในอาหาร
2. คุณภาพน้ าบริ โภค
3. การจัดการสิ่ งปฏิกลู มูลฝอย โดย
Manifest system
4. คุณภาพอากาศ Indoor air ในพื้นที่
เสี่ ยง เช่น ศูนย์เด็กเล็ก
5. สาธารณภัย เช่น หมอกควัน
6. การเตรี ยมการสาหรับการรองรับ AC
เช่น การเฝ้ าระวังอนามัยสิ่ งแวดล้อมบริ เวณ
พื้นที่ชายแดน ด่านตรวจคนเข้าเมือง
1. อาหาร
- การปนเปื้ อน
- สถานประกอบการได้มาตรฐาน
2. น้ า
- คุณภาพน้ าบริ โภคประเภทต่างๆ เช่น
น้ าประปา น้ าจากตูห้ ยอดเหรี ยญ
- อัตราป่ วยด้วยโรคอาหารและน้ าเป็ นสื่ อ
3. คุณภาพอากาศ – AQI
4. ขยะมูลฝอย
- การจัดการมูลฝอยของ อปท. (ขยะทัว่ ไป
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย)
5. สิ่ งปฏิกลู
- การจัดการสิ่ งปฏิกลู ของ อปท.
(ต่ อ)
รายละเอียดตัวชี้วดั
เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ควบคุม กากับและติดตามงาน
อนามัยสิ่ งแวดล้ อม
2. การพัฒนาต้นแบบ
- HIA ในกิจการและ setting ต่างๆ (ตลาดนัด
แหล่งท่องเที่ยว)
- การออกข้อกาหนดท้องถิ่น
- การจัดการปฏิกลู ,มูลฝอยและน้ าเสี ย
- การสุ ขาภิบาลยัง่ ยืน
3. เกณฑ์/มาตรฐานการสุ ขาภิบาลครัวเรื อน
4. มีระบบเตือนภัยด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและศูนย์สารสนเทศ
ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม
การเฝ้ าระวัง
ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
บ่ งชี้สถานการณ์
ด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้ อม
การดาเนินงานปี งบประมาณ 2556
การกาหนดประเด็น
ตัวชี้วดั
การรวบรวมข้ อมูล
ตัวชี้วดั
วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
ปี งบประมาณ 2556
อาหาร
นา้
อากาศ
ขยะ
สิ่ งปฏิกลู
เก็บรวบรวมตัวชี้วดั ที่
เกีย่ วข้ องจาก
หน่ วยงานต่ างๆ
ประมวลผลและ
ทดลองออกแบบ
ระบบ

similar documents