Приложение № 2 - РИО, София-град

Report
Министерство на образованието, младежта и науката
Регионален инспекторат по образованието София-град
Център за кариерно ориентиране
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното
образование за постигане на съответствие между националната и
европейска политика в областта на ориентирането през целия живот.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
•
•
•
•
•
Създаване на центрове за кариерно ориентиране
Създаване на национален портал за кариерно ориентиране на ученици
Реализиране на програми по кариерно ориентиране за ученици от I до XII клас
Създаване на методически ресурси за кариерното ориентиране на учениците
Популяризиране на кариерното ориентиране
КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ
Информират за профилите на обучение, професиите и специалностите
в средните и висшите училища и университетите
Осъществяват информативна и консултативна дейсност с ученици за избор на
образование и кариера
Оказват методическа подкрепа на педагогическите съветници и учителите
за кариерното ориентиране на учениците
Координират дейности по кариерно ориентиране в училищата
Осъществяват връзката между училищата и пазара на труда
КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ
Интерактивни упражнения за ученици
Осъществяват тренинги за формиране на умения за вземане на решения
Развиват отговорно отношение към избора на образование и професия
За педагогическите съветници и учителите упражненията ще имат функцията
на методически инструментариум в работата им с ученици по кариерно
ориентиране
Национален портал за кариерно ориентиране на ученици
Информационно – търсеща система
Психологически тестове за самодиагностика на интереси, нагласи и мотиви
за избор на образование и/или професия
Информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование
Информация за институциите в системата на образованието
Информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават
в училищната система
Национален портал за кариерно ориентиране на ученици
Информационно – търсеща система
Популяризира центровете за кариерно ориентиране
Информира потребителите на услуги за достъпа до тях
Съдържа регистър на центровете за кариерно ориентиране и на кариерните
консултанти
Дава възможност за избор на кариерен консултант
Популяризиране на кариерното оринтиране
30 тематични филма
Акцентират върху ключови проблеми при вземането на решение за избор
на образование и кариера
Средство за неформално обучение по кариерно ориентиране
Излъчване по електронни медии и интегрирани в интернет платформа
Район
Експерт
Kариерно ориентиране
e-mail
Банкя
Александрина Александрова
[email protected]
Връбница
Ирина Филипова
[email protected]
Витоша
Людмила Йорданова
[email protected]
Възраждане
Мирослав Братоев
[email protected]
Изгрев
Ирина Филипова
[email protected]
Илинден
Десислава Джурова
[email protected]
Искър
Бистра Вълкова
[email protected]
Красна поляна
Александрина Александрова
[email protected]
Красно село
Еленка Боянова
[email protected]
Кремиковци
Нина Николова
[email protected]
Лозенец
Александрина Александрова
[email protected]
Люлин
Десислава Джурова
[email protected]
Младост
Бистра Вълкова
[email protected]
Надежда
Ирина Филипова
[email protected]
Нови Искър
Десислава Джурова
[email protected]
Оборище
Румяна Петрова
[email protected]
Овча Купел
Еленка Боянова
[email protected]
Панчарево
Людмила Йорданова
[email protected]
Подуяне
Румяна Петрова
[email protected]
Сердика
Румяна Петрова
[email protected]
Слатина
Нина Николова
[email protected]
Средец
Нина Николова
[email protected]
Студентски
Бистра Вълкова
[email protected]
Триадица
Мирослав Братоев
[email protected]
Център за кариерно ориентиране
Ръководител: Клара Милошева - [email protected]
http://www.rio-sofia-grad.com/
http://www.facebook.com/ckosofia
http://ckosofia.weebly.com/

similar documents