สมชาย ศิริเมฆ

Report
หอผ้ ูป่วยหนัก ICU
โรงพยาบาล T5
T5 ร่ วมใจ ปิ ดเมื่อเลิกใช้
ประหยัดนา้ ประหยัดไฟ ร่ วมใจอนุรักษ์ พลังงาน
ทีมอนุรักษ์ พลังงาน T5
คณะทางานด้ านการจัดการพลังงานของ T5
นโยบายอนุรักษ์ พลังงานของโรงพยาบาล T5
1. ดาเนินการประหยัดพลังงานอย่ างเหมาะสมเป้าหมายประหยัดพลังงานปี 2555 ต่า
กว่ าปี 2554 ได้ อย่ างน้ อย 15% และเป็ นเรื่องสาคัญทีท่ ุกคนต้ องถือปฏิบัติ
2. ใช้ พลังงานทุกประเภทอย่ างมีประสิ ทธิภาพอย่ างต่ อเนื่องและเหมาะสม
3. ปรับปรุงประสิ ทธิภาพอย่ างต่ อเนื่องและเหมาะสม
4. มีเจตจานงปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการอนุรักษพลังงานและมี
แนวทางการจัดกสรรทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
5. มีเป้าหมายที่จะเป็ นโรงพยาบาลที่มีความเป็ นเลิศทางด้ านการประหยัด พลังงาน
และเป็ นแบบอย่ างของภาครัฐและเอกชน
6. การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเป็ นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า ของ ผู้ บ ริ ห าร และ
พนักงานของโรงพยาบาลทุกระดับ
พืน้ ที่รับผิดชอบ ICU ชั้น 3
พืน้ ที่รับผิดชอบ ICU ชั้น 4
(พืน้ ที่ ICU ชั้น 3, 4 ทั้งหมด 810 ตร.ม)
ผลการวิเคราะห์ EMM
1
ระดับ
นโยบายการจัด
คะแนน
การพลังงาน
4
3
2
1
0
2
3
4
5
6
การจัดองค์ กร
การกระตุ้นและ
สร้ างแรงจูงใจ
ระบบข้ อมูล
ข่ าวสาร
ประชาสั มพันธ์
การลงทุน
ไม่บงั คับ
ผลการวิเคราะห์ EMM (ต่ อ)
จุดแข็ง :
- มีนโยบายที่ชดั เจน และได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
- มีมาตรการในการจัดการพลังงานของทางหน่วยงาน
- จัดลาดับการใช้ให้ถูกวิธีตามแผนที่ได้กาหนดและมีแผนการตรวจสอบการ
ดาเนินการ
- การประชาสัมพันธ์ท้ งั ภายใน และภายนอก รวมทั้งการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของเจ้าหน้าที่และผูร้ ับบริ การ เช่น มีแผนการประชุม สส. พลังงาน
ทุกๆ เดือน
ผลการวิเคราะห์ EMM (ต่ อ)
จุดอ่อน :
- การประหยัดพลังงานต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
- ไม่มีการจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนออกจากพื้นที่ปรับอากาศเช่น หม้อต้มน้ า
ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ เครื่ องอุ่นเลือด กระติกน้ าร้อน
- ไม่มีแผนงบประมาณประจาปี ในเรื่ องการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมตามหามาตรการ
ทาได้ ไงพี…
่ …
เต็มที่เลย
พี…
่ .เตีย้
กิจกรรมตามหามาตรการ (ต่ อ)
ถ่ ายกันเข้ าไป
ไม่ เคยเห็นของดา
หรือไงเนี่ย
นาเสนอนวัตกรรม
ทามากับมือ ปี หน้ า
เอาแน่ TEA
กิจกรรมตามหามาตรการ (ต่ อ)
หามาตรการ
อยูพ่ ี่
มาตรการนี้
ใช่ เลย
เต๋ าติดพี่อยู่
200 เมื่อไหร่
จะให้
ตัวนีก้ ใ็ ช่
เหมือนกัน
สรุปผลประหยัดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
มาตรการ
สลับการทางานของเครื่องปรับอากาศ (กลางวัน-กลางคืน)
เปลีย่ นเวลาเปิ ด - ปิ ดเครื่องปรับอากาศโถงพักญาติใหม่
เป้ าหมายผลประหยัด เงินลงทุน คืนทุน
(บาท)
(ปี )
kW kWh/ปี บาท/ปี
- 26,280 89,352
- 1,095 3,723
- 1,045 3,553
245 0.07
ติดตั้งสวิทซ์ กระตุกในห้ องนา้ , ห้ องเปลีย่ นเสื้อ, ห้ องล้ าง
เครื่องมือ
ติดตั้ง Motion Sensor ควบคุมหลอดไฟบริเวณเตียงคนไข้ , 0.93
ห้ องเก็บเครื่องมือแพทย์
ตั้งโหมดพักหน้ าจอคอมพิวเตอร์ จาก Screen Saver เป็ น
Sleep Mode
รวม
1,355
4,607
12,000
2.60
613
2,084
-
-
1.07 30,388 103,319
12,245
0.12
0.14
มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
มาตรการที่ 1 : สลับการทางานของเครื่องปรับอากาศ (กลางวัน-กลางคืน)
พลังงานทีป่ ระหยัดได้
= 3 kW x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี
= 26,280 kWh/ปี
คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ = 26,280 kWh/ปี x 3.40 บาท/kWh
= 89,352 บาท/ปี
เวลา
AHU 3/1
AHU 3/2
6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 2.00 4.00
มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่ อ)
มาตรการที่ 2 : เปลีย่ นเวลาเปิ ด - ปิ ดเครื่องปรับอากาศโถงพักญาติใหม่
พลังงานทีป่ ระหยัดได้
= 1.5 kW x 2 ชม./วัน x 365 วัน/ปี
= 1,095 kWh/ปี
คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ = 1,095 kWh/ปี x 3.40 บาท/kWh
= 3,723 บาท/ปี
เวลา 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
ก่อน
หลัง
มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่ อ)
มาตรการที่ 3 : ติดตั้งสวิทซ์ กระตุกในห้ องนา้ , ห้ องเปลีย่ นเสื้อ, ห้ องล้างเครื่องมือ
พลังงานที่ประหยัดได้
= ((46 W x 4 หลอด) + ( 2 x 29 W x 3 โคม)
x 8 ชม./วัน x 365 วัน/ปี ) / 1,000
= 1,045 kWh/ปี
คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ = 1,045 kWh/ปี x 3.40 บาท/kWh
= 3,553 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
= (35 บาท x 7 ชุ ด) / 3,553 บาท/ปี
= 0.07 ปี
มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่ อ)
มาตรการที่ 4 : ติดตั้ง Motion Sensor ควบคุมหลอดไฟบริเวณเตียงคนไข้ , ห้ องเก็บเครื่องมือแพทย์
พลังงานที่ประหยัดได้
= (( 2 x 29 W x 16 โคม) x 50% (จานวนคนไข้เฉลีย่ )
x 8 ชม./วัน x 365 วัน/ปี ) / 1,000
= 1,355 kWh/ปี
คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ = 1,165 kWh/ปี x 3.40 บาท/kWh
= 4,607 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
= (800 บาท x 15 ชุ ด) / 4,607 บาท/ปี
= 2.60 ปี
มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน (ต่ อ)
มาตรการที่ 5 : ตั้งโหมดพักหน้ าจอคอมพิวเตอร์ จาก Screen Saver เป็ น Sleep Mode
พลังงานที่ประหยัดได้
= (( 70 W x 2 เครื่อง) x 50% (% การทางานเฉลีย่ )
x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี ) / 1,000
= 613 kWh/ปี
คิดเป็ นเงินทีป่ ระหยัดได้ = 613 kWh/ปี x 3.40 บาท/kWh
= 2,084 บาท/ปี
แผนการดาเนินการมาตรการ ปี 2555
ลาดับ
ที่
มาตรการ
1
สลับการทางานของเครื่องปรับอากาศ
(กลางวัน-กลางคืน)
เปลีย่ นเวลาเปิ ด - ปิ ด
เครื่องปรับอากาศโถงพักญาติใหม่
ติดตั้งสวิทซ์ กระตุกในห้ องนา้ , ห้ อง
เปลีย่ นเสื้อ, ห้ องล้ างเครื่องมือ
ติดตั้ง Motion Sensor ควบคุม
หลอดไฟบริเวณเตียงคนไข้ , ห้ องเก็บ
เครื่องมือแพทย์
ตั้งโหมดพักหน้ าจอคอมพิวเตอร์ จาก
Screen Saver เป็ น Sleep Mode
2
3
4
5
เดือน
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผู้รับผิดชอบ

สมชาย ศิริเมฆ

สมชาย ศิริเมฆ
จรู ญ กาลังชัย



จรู ญ กาลังชัย
ไพโรจน์ ยมพูล
แผนตรวจติดตามมาตรการ ปี 2555
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
มาตรการ
แผน
ดาเนินการ ก.ค.
เดือน
ส.ค.
สลับการทางานของ
เครื่องปรับอากาศ (กลางวันกลางคืน)
ดาเนินการ

เปลีย่ นเวลาเปิ ด - ปิ ด
เครื่องปรับอากาศโถงพักญาติ
ใหม่
ดาเนินการ
ติดตาม

ติดตั้งสวิทซ์ กระตุกในห้ องนา้ ,
ห้ องเปลีย่ นเสื้อ, ห้ องล้ าง
เครื่องมือ
ดาเนินการ

ติดตาม
ก.ย.

ติดตาม
ธ.ค.



นิรันดร์ ขาวพุ่ม
สมชาย ศิริเมฆ

ติดตาม
ดาเนินการ
พ.ย.
สมชาย ศิริเมฆ



นิรันดร์ ขาวพุ่ม
จรูญ กาลังชัย

ติดตั้ง Motion Sensor ควบคุม ดาเนินการ
หลอดไฟบริเวณเตียงคนไข้ ,
ติดตาม
ห้ องเก็บเครื่องมือแพทย์
ตั้งโหมดพักหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ จาก Screen
Saver เป็ น Sleep Mode
ต.ค.
ผู้รับผิดชอบ


สราวุธ ท้ วมแสง
จรูญ กาลังชัย



สราวุธ ท้ วมแสง
ไพโรจน์ ยมพูล





ประพัชร์ เกตุรัตนสุ วรรณ
แผนส่ งเสริมอนุรักษ์ พลังงาน ปี 2555
ลาดับ
ที่
1
มาตรการ
อบรมการอนุรักษ์ พลังงาน
แผน
ดาเนินการ ก.ค.
เดือน
ส.ค.
ดาเนินการ

ติดตาม
2
3
4
5
บอร์ ดประชาสัมพันธ์
ก.ย.
ต.ค.
ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.
ธ.ค.
ทีมวิชาการ




ดาเนินการ





ติดตาม





ประกวดโครงการอนุรักษ์
พลังงาน
ดาเนินการ
ศึกษาดูงานอาคารที่ประสบ
ผลสาเร็จ และได้ รับรางวัล
ดาเนินการ

ติดตาม

แผนทบทวน และวิเคราะห์
แก้ไขข้ อบกพร่ อง
ดาเนินการ

ทีมประชาสัมพันธ์

ทีมประชาสัมพันธ์

ทีมวิชาการ และ

ทีมประชาสัมพันธ์
ติดตาม
ติดตาม





คณะทางานทั้งหมด



ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการอบรม
ลาดับ
มาตรการ/แนวคิดทีท่ าได้ ทันที
ที่
1 วิธีการจัดการขยะ เพือ่ นากลับมาใช้ ซ้า ลดพลังงานและ CO2
2 นวัตกรรมจากของเหลือใช้ เพือ่ ลดงบประมาณและเพิม่ ภาพลักษณ์ ที่ดีแก่
องค์ กร
3 หลักการและวิธีคดิ ในการมีส่วนร่ วมเรื่องอนุรักษ์ พลังงานของคนในองค์ กร
4 การวิเคราะห์ การใช้ พลังงานขององค์กรและอัตราค่ าไฟฟ้า
5 เทคนิคการใช้ อุกรณ์ ไฟฟ้าให้ ประหยัดและได้ รับประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
T5 ร่ วมใจ ปิ ดเมื่อเลิกใช้
ประหยัดนา้ ประหยัดไฟ ร่ วมใจอนุรักษ์ พลังงาน

similar documents