11-14 şUBAT 2013 Afyon İl Müftüleri Semineri

Report
YÖNETİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kemal ULUDAĞ
Genel Müdür
11-14 ŞUBAT 2013
İL MÜFTÜLERİ SEMİNERİ
SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
1
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Görev Tanımı
633 sayılı kanunun 6002 sayılı kanunla değişik 7.
maddesinin (f) fıkrası uyarınca Başkanlık merkez
teşkilatında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
Genel Müdürlüğümüz, Başkanlığın merkez ve taşra
teşkilatını ilgilendiren yapım, bakım, onarım, satın alma,
kiralama, genel evrak, arşiv, sağlık, güvenlik, temizlik,
aydınlatma, taşıma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmekte
olup, diğer hizmet birimlerine lojistik destek sağlamaktadır.
Genel Müdürlüğümüzün görev alanları 6002 sayılı yasanın
7/f maddesinde 15 madde halinde tadat edilmiştir.
2
Bu bağlamda, Başkanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı
hizmet birimlerinin yürüttüğü bütün faaliyetler bir yönüyle
Genel
Müdürlüğümüzü
ilgilendirmektedir.
Genel
Müdürlük olarak söz konusu hizmetlerin Başkanlığımız
Stratejik Planındaki hedeflere ulaşması için imkânlar
ölçüsünde kamu kaynaklarının etkili verimli ve ekonomik
kullanımına da dikkat edilerek gerekli gayret sarf
edilmektedir.
3
İL MÜFTÜLERİ İLE PAYLAŞILMASINDA FAYDA
GÖRÜLEN HUSUSLAR
a) Başkanlığımız Taşra teşkilatı personelinin evrak ayıklama
ve imha işlemlerinde rehber kaynak olarak 2007 yılında
hazırlanarak il müftülüklerimize gönderilen “Evrak Ayıklama ve
İmha Komisyonları Çalışma Rehberi” ve “Tespit ve
Değerlendirme Formu” ile il müftülüklerince ilçelere
ulaştırılması istenen evrakın bazı ilçe müftülüklerine
ulaşmadığı
Başkanlığımıza
intikal
eden
bilgilerden
anlaşılmıştır.
Bundan böyle Başkanlığımız tarafından il müftülüklerine
gönderilen tüm genelge, tebligat ve resmi yazıların en kısa
sürede ilçe müftülüklerine intikal ettirilmesi hususunda gerekli
hassasiyetin gösterilmesi,
4
b) “Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi Yönergesi” Başkanlığımız web sayfasının mevzuat
bölümünde yayınlanmış olup, konu 21/03/2012 tarihli ve 2314
sayılı yazı ile tüm il müftülüklerine bildirilmiştir.
Söz konusu yönergeye Başkanlığımız web sayfasından
ulaşılarak yönerge esaslarına göre işlem tesis edilmesi,
5
c) Bu gününe kadar mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait
binalarda hizmet veren Müftülüklerimizin bu binaların
kullanımından dolayı kira ödenmediği gibi bakım ve onarımları
da adı geçen Vakıfça yaptırılmakta idi.
Maliye Bakanlığı nezdinde 2009 yılından itibaren yapılan
görüşmeler sonucunda; 2011 yılı içerisinde TDV’na ait
binalarda hizmet veren müftülüklerimiz için Vakfa kira bedeli
ödenmesi hususunda bütçeye yeterli ödenek konulmuş ve bu
amaçla 2011 yılı içinde Türkiye genelindeki toplam 368 adet
binanın mahalli rayiçten yapılan kira sözleşmeleri gereği
kiraları karşılanmış olup, bu işlem bundan böylede devam
edecektir.
6
d) Daha önce kiralaması yapılan Türkiye Diyanet Vakfına,
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Şahıslara ait İl ve İlçe
Müftülük hizmet binalarının yıllık kira artışlarının Maliye
Bakanlığının açıklamış olduğu Üretici Fiyatları Endeksini
(ÜFE) geçmeyecek şekilde hesaplanarak kontrat yapılmalıdır.
Yeni kiralanması istenen müftülük hizmet binaları için 2007/3
sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uyulması
ve Maliye Bakanlığının Kamu İdarelerinin Taşınmaz
Kiralamalarına İlişkin 2009-1 sayılı Genelgesinin uygulanması
gerekmektedir.
Başkanlığımızca daha önce kiralaması yapılan yerler için
07.86.00.62.08.4.0.00.1.03.5 kaleminden gönderilen kira
ödeneklerinin başka kalemlerde kullanılması uygun değildir.
7
Ancak TDV Genel Müdürlüğü, kiraların bazılarının rayiç bedelin çok
altında kaldığı gerekçesiyle müftülüklerimizden kiraların artırılmasını
talep eden bir yazı yazmış olup, müftülüklerimiz de gerek telefonla
gerekse yazılı olarak Başkanlıktan söz konusu kiraların rayiç bedel
oranında artırılıp artırılamayacağını sormaktadırlar. Başkanlık olarak
yukarıda belirtildiği gibi Maliye Bakanlığının 08 Ekim 2009 tarihli ve
27370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinin
Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” ve her yıl yayınladığı kira
artış oranlarıyla ilgili tebliğde belirtilen oranlar haricinde kira artışı
yapılamayacağı şeklinde cevap verilmektedir. TDV bu cevaplardan
sonra kira artışı ile ilgili hususların mahkeme yoluyla takibi yapılması
için müftülüklere tekrar yazı göndermiş durumdadır. Müftülüklerimiz
Başkanlığın ilgili yazısını da gerekçe göstererek Vakıf şubeleri
olarak konuyu mahkemelerde takip edebileceklerdir. Mahkeme
kararlarıyla her hangi bir kira artışı tespiti yapılırsa Başkanlık olarak
müftülük hizmet binalarının kirası ödenebilecektir.
8
e) Camilerin yapımını üstlenen kişilerin yapmış olduğu bu
giderlerin gelirler ve kurumlar vergisinden düşülmesi
hususunda Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu,
193 sayılı Gelir Vergisi kanununda yapılan bir değişiklikle
“mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak
yaptırılacak ibadet haneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler için ayni ve
nakdi yardımlar” kurumlar vergisi matrahının tespitinde
beyanname üzerinden düşülecektir.
9
Bu konuyla alakalı 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı 7’nolu
kurumlar vergisine ilişkin genel tebliğde yeterli bilgi olup,
ayrıca bu konuda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
16 Ocak 2013 tarihli ve 570 sayılı taşra teşkilatına
gönderdiği yazıyla müftülüklerimiz bilgilendirilmiştir.
10
f) Başkanlığımızca koordine edinen yardım kampanyaları
genelde ülkenin tamamını ilgilendiren konular ile yurtiçi ve
yurtdışında meydana gelen tabii afetlere yönelik
planlandığından il genelinde yapılan camii, Kur’an kursu ve
hizmet binalarının yapımı ile ilgili ülke genelindeki
camilerde
yardım
kampanyasının
açılmasının
Başkanlığımızdan talep edilmemesi, bu tür taleplerin
mahalli imkânlarla karşılanması hususunda dernek ve
vakıfların bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Kaldı ki; 2860
sayılı yardım toplama kanuna göre yardım toplama izni
verme yetkisi mülki amirlere aittir.
11
g) Müftülüklerimizden zaman zaman TDV makbuzları ile
yardım toplamak için Başkanlığımızdan izin talep edildiğine
tanık olunmaktadır. Halbuki TDV Bakanlar kurulu kararıyla
“kamu
yararına
çalışan
vakıflar”
statüsünde
değerlendirildiğinden
izin
alma
zorunluluğu
bulunmamaktadır.
12
h) Diyanet İşleri Başkanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı
arasında düzenlenen protokol çerçevesinde “2012 yılı
ülkemiz genelindeki bütün cami ve Kur’an kursu bahçeleri
ile mezarlıkların ağaçlandırılması” amaçlanmaktadır.
İller genelindeki (ilçeler dâhil) merkezi konumda bulunan
camilerin bahçelerinin müsait olanları tespit edilerek
buralara İl Orman İşletme Müdürlüklerince ücretsiz kamelya
(Bakanın şifahi talimatıyla) yapılması hususunun takip
edilmesi,
Bu çalışmalar 3’er aylık periyotlar halinde yapılacak olup,
konuyla ilgili bilgiler her üç ayın sonunda İl Orman
Müdürlüklerine bildirilecektir.
13
ı) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde belirtilen görev
alanlarında hizmet ve faaliyet yürüten dernek, vakıf, birlik,
kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere Diyanet İşleri
Başkanlığı
bütçesinden
yardım
yapılabilmesi
için
Başkanlığımızca hazırlanan ve web sitemizin mevzuat
bölümünde yer alan yönerge esaslarına uyulması,
Ayrıca, söz konusu yönergede istenen evrak tamam olmadan bu
konudaki talebin Başkanlığa intikal ettirilmemesi, bu amaçla
gönderilen ödeneklere ait harcama belgelerinin ise ilgili
yönergede belirtilen süreler içerisinde tanzim edilip Başkanlık
merkezine ulaştırılmasının sağlanması,
14
Bu kapsamda Müftülerimizin bölgelerinde yer alan ve
Başkanlığımız
bütçesi
ile
desteklenen
üniversite
kampüslerindeki yapımı devam eden camii inşaatlarının
tamamlanması hususunda daha fazla gayret göstermeleri
gerekmektedir. Tamamına yakını Kamu bütçesinden
desteklenen söz konusu kampüs camilerine gönderilen
ödenekler ya vakıf şubesine yada ilgili üniversite caminin
derneğine aktarılmaktadır. Bu güne kadar ülke genelinde
toplam 43 üniversite camii inşaatına başlanmış olup
bunlardan Aksaray üniversitesi kampüs camii, Diyarbakır
Dicle üniversitesi kampüs camii, Niğde üniversitesi kampüs
camii, Ankara Gazi üniversitesi kampüs camilerinin inşaatları
tamamlanmış ve ibadete açılmıştır.
15
i) Başkanlığımız ile taşra teşkilatı arasında yapılacak
yazışmalarda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine
göre işlem yapılması gerekmektedir. Muhtelif zamanlarda
bu konuda gerekli bilgilendirme yapıldığı halde hala ilçe
müftülüklerince doğrudan Başkanlığa evrak gönderildiğine
tanık olunmaktadır, bu konunun ilçe müftülerimizle yapılan
toplantıda tekiden gündeme getirilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
16
j) Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve Diyanet İşleri
Başkanlığında hizmet alımı sistemi ile çalışanlara nakdi
yardım yapmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez
Teşkilatında çalışan üst düzey personelin (3000 ve üzeri ek
göstergeli personel ile sözleşmeli personel) gönüllü iştiraki
ile “Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Yardım Fonu”
oluşturulmuştur. Fonda toplanan yardım bekletilmeden
ihtiyaç sahibi olan personele verilmektedir.
Taşra teşkilatımızın böyle bir yardım fonu oluşturulması
istemesi halinde kendileri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.
17
k) Mülkiyeti Hazineye ait camilerin müştemilatında bulunan
dükkan,büro vb. yerlerin Başkanlığımızca kiraya verilmesi
hususunda Maliye Bakanlığı ile 10 yıl süreli protokol
yapılmış olup, elde edilen gelirlerin %30’u Hazineye
%70’ise Kurumumuzun tasarrufuna bırakılmıştır. Ancak,
Başkanlığın Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı ile yaptığı
protokolün baz istasyonları ile alakalı kısmı mahkemece
iptal
edildiğinden
bundan
böyle
baz
istasyonu
kurulmayacak,
kurulu
bulunanların
sözleşmeleri
yenilenmeyecektir. Diğer taraftan müştemilat gelirleri
hususunda Maliye Bakanlığı yetkilileri ile sürdürülen
çalışmalarda söz konusu gelirlerin tasarrufunun tamamının
Diyanet İşleri Başkanlığına kalması ile alakalı ön mutabakat
sağlanmış olup, konu yeni yasama döneminde çıkarılacak
bir kanun ile çözüme kavuşturulacağı
umut edilmektedir.
18
l) 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 75. maddesi ile 26360 sayılı
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerden Değişiklik
Yapılmasına Dair” Büyükşehir Belediyesi kurulması ve sınırlarının
belirlenmesi hakkındaki kanununun 11.maddesinde Belediyelerin
sosyal tesis, mabet vb. binaların yapımına katkıda bulunabilecekleri
şeklinde hüküm bulunmaktadır. Müftülüklerimizin ilgili Belediyelerle
işbirliği yaparak bu konularda gerekli desteği elde edebileceklerdir.
19
m) 641 sayılı Kalkınma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda yer verilen sosyal destek programlarından (SODES)
müftülüklerimiz sosyal içerikli ve kültürel programlar çerçevesinde
istifade edebileceklerdir. İl müftülüklerimizden bu destekten istifade
edenler varsa diğer müftülüklerimiz ile bu bilgiyi paylaşmalarında
fayda mülahaza edilmektedir. Kalkınma Bakanlığın web sitesine
girildiğinde her yıl yayınlanan “SODES UYGULAMA USUL VE
ESASLARI) na ulaşılabilecektir.
20
n) Bütçenin 06.05 kaleminde yer alan gayrimenkul sermaye
giderleri içerisinde bulunan menkul malların büyük onarım
giderleri ile 06.07 kaleminde yer alan inşaat yapımları,
inşaatların yapım ve onarım giderleriyle ilgili ödeneklerin
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden talep
edilecektir. Bunun dışındaki tüm ödenek taleplerinin Strateji
Geliştirme Başkanlığı’ndan talep edilmesi,
Uygun olacaktır.
21
Beni sabırla dinlediğiniz için
Teşekkür ederim.
22

similar documents