till Informationsmöte om detaljplanering av Nyfors

Report
Välkomna !
till
Informationsmöte om detaljplanering av
Nyfors
Program för dagens möte
•
Inledning av Åke Skoglund, samhällsbyggnadschef
•
Presentation av projektet och deltagare
•
Detaljplaneprocessen
•
Syftet med detaljplanen
•
Markfrågor och gatukostnader
•
Ekonomi
•
Frågor
Kommunens intentioner
• Göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området.
• Bygga ut kommunalt vatten och avlopp och förbättra
vägstandarden
• Bevara och tillgängliggöra områdets kulturhistoria för Tyresöbor
och besökare
• Bevara områdets naturvärden
• Planlägga de kommunägda fastigheterna för tätare småskalig
bostadsbebyggelse
Detaljplaneprocessen
Plan- och bygglagen, PBL
Översiktsplan Samråd Granskning Antagande
Laga kraft
Laga kraft tidigast sommar 2013
(om överklagad sommar 2014 eller 2015)
Genomförande
Tidplan
•
Startmöte
16 februari 2012
•
Samråd
sommar / höst 2012
•
Utställning
vinter 2012/13
•
Antagande
vår 2013
•
Laga kraft
sommar 2013
•
Utbyggnad av gata samt VA ca 2 år
•
Bygglov kan ges tidigast sommar 2015
Planarbete
Genomförande
Förändringar i området?
•
Översiktsplanen ger riktlinjer för planläggningen
•
Byggrätter för permanent boende
•
Förändrad befolkningssammansättning
•
Förtätningar i området? Kommunens fastigheter, avstyckningar
•
Kommunalt vatten och avlopp
•
Vägstandard
•
Hänsyn tas till områdets kulturhistoria
•
Naturvärden och värden för rekreation och friluftsliv ska bevaras
Markfrågor
• Markinlösen, tomtanläggningar
• Tillköp av mark
• Servitut och rättigheter
Gatukostnader och detaljplan –
två parallella utredningar
Gatukostnader
Detaljplan
Samråd
Samråd
Utställning
Utställning
Antagande
Antagande
Gatukostnader
Debitering när gatorna är färdigbyggda och slutbesiktigade
• Betalning direkt, inom 60 dagar
• Lån för gatukostnader, 10 år, ref + 2 procentenheter.
Anläggningsavgift för V/A
Anläggningsavgiften är en engångskostnad
- Gällande V/A-taxa vid debiteringstillfället
- Beror på fastighetens storlek
- Dagens taxa har ett tak på 300 000 kr inkl. moms
Brukningsavgift är en årlig avgift
Anläggningsavgift V/A
När?
•
Bebyggd fastighet debiteras när gatorna är färdigställda och
slutbesiktade. Fritidshus = Bebyggd fastighet.
•
Obebyggd fastighet debiteras när den bebyggs.
Hur?
•
Betalning direkt, inom 60 dagar efter debitering.
•
Lån för V/A, 10 år, ref + 2 procentenheter.
Kontaktpersoner i projektgruppen
•
Sophia Norrman Winter, planarkitekt, projektledare, tel. 5782 9202
•
Karl Hallgren, exploateringsingenjör, gatukostnader, 5782 91 25
•
Kent Wiklund, bygglovshandläggare, 5782 9328
•
Regina Lindberg, projekteringsingenjör gator och VA, 5782 9599
•
Göran Bardun, kommunekolog, tel. 5782 9351
•
Viviana Munoz, kart- och mätingenjör, tel. 5782 9283
www.tyreso.se

similar documents