Psychoterapia - Diamond of the Night

Report
Psychológia v psychiatrickej
starostlivosti
Psychoterapia
Psychoedukácia
Psychodiagnostika
Mgr. Gabriel Hrustič
PNPP Pezinok
Psychoterapia
Definícia
Ciele
Smery
Metódy
Psychoterapia
Definícia:
Psychoterapia je liečebné pôsobenie na chorobu,
poruchu alebo anomáliu psychologickými
prostriedkami (Janet)
Psychoterapia je odborná a zámerná aplikácia
klinických metód a interpersonálnych postojov za
účelom pomôcť ľuďom zmeniť ich správanie,
myslenie, emócie a/alebo osobnostné črty, a to taktým
smerom, ktorý je pre obe strany žiadúci. (Norcross)
Psychoterapia ako liečebná činnosť



Je cieľavedomá a zámerná – psychoterapia nie je náhodná
činnosť, má svoje metódy a ciele.
Pôsobí psychologickými prostriedkami – napr.
prostredníctvom rozhovoru, neverbálneho správania, práca s
emóciami, učenie, vytváranie vzťahu a podobne.
Jej zámerom je pomôcť ľuďom smerom ktorý obe strany
považujú za žiadúci – je nutné, aby pacient súhlasil s cieľmi
psychoterapie, inak ide o nátlak. Zdôrazňuje sa aktivita
pacienta v procese psychoterapie.
Ciele psychoterapie






Odstránenie alebo zmiernenie chorobných príznakov a podľa
možností aj odstránenie príčin týchto príznakov.
Pomáhať k zmene prežívania a správania tak, aby človek
dokázal lepšie zvládať životné úlohy a situácie.
Viesť k pocitom sebauplatnenia a lepšej sebarealizácie,
k naplňovaniu životného zmyslu človeka; k pocitom
vyrovnanosti a spokojnosti.
Viesť k lepšiemu sebapoznaniu a sebaprijatiu
Napomáhať osobnostnému rastu
Viesť k zmenám v najbližšom sociálnom prostredí pacienta meniť postavenia členov medzi sebou a spôsoby komunikácie
Psychoterapia pôsobí
prostredníctvom:






Situácie terapie – pocit bezpečia, istoty, zdroj sily
Osobnostných charakteristík terapeuta (zrelosť, stabilita,
sebapoznanie, odbornosť, životná spokojnosť..)
Psychoterapeutického vzťahu (prenos a protiprenos)
Verbálnych metód: rozhovor, výklad snov, psychodráma
Neverbálnych metód: reláxácie, práca s telom,
psychogymnastika, muzikoterapia, arteterapia
Subjektívneho nastavenia klienta: dôvera, pozitívne
očakávanie, spolupráca, ochota pracovať na sebe a ísť do
nepríjemných emócii
Klinické použitie







Reaktívne stavy
Psychosomatické stavy
Neurózy
Poruchy osobnosti
Závislosti
Psychické problémy súvisiace so somatickým
ochorením
Psychózy (len čiastočne)
Súčasné smery v psychoterapii:
Psychoterapia nie je jednotná, tvorí ju
množstvo smerov, ktoré vychádzajú z rôznych
teórii osobnosti človeka. Každý smer má
rozdieľne ciele, metódy a postupy liečby.
Súčasné smery v psychoterapii







Hlbinná (psychoanalytická)
Dynamická a interpersonálna
Rogerovská, na klienta orientovaná
psychoterapia
Kognitívne-behaviorálna
Gestalt terapia
Existenciálna a humanistická
.....
Hlbinná psychoterapia
Psychoanalýza – zakladateľ Sigmund Freud (1856-1939)
Základné princípy psychoanalýzy: Jadrom osobnosti je konflikt medzi
pudmi a spoločenskými pravidlami. Psychické fungovanie človeka závisí
na zvládnutí štádií psychosexuálneho vývinu v ranom detstve (orálne,
análne, falické a genitálne).
Teória nevedomia: myšlienky, túžby a želania, ktoré sú pre nás nejak
ohrozujúce, vytláčame mimo nášho uvedomenia, aby sme tak dočasne
uchránili samých seba. Na to slúžia tzv. ego obranné mechanizmy. Ak
však sú nevedomé konflikty príliš silné, môžu sa prejaviť rozličnými
druhmi psychopatológie – vtedy treba pracovať na ich pochopení a
opätovnom privedení do vedomia človeka.
Kľúčový nevedomý konflikt: oidipovský komplex (3. – 5. rok)
Psychické inštancie: id (pudy, potreby), ego (Ja) a superego (introjikované
morálne princípy)
V procese analýzy sa objavujú opakované vzťahové vzorce: prenos a
protiprenos
Hlbinná psychoterapia
Individuálna psychoterapia Alfreda Adlera
Zdôraznil význam spoločnosti v procese vývoja osobnosti. Vo
vývine človeka nie je rozhodujúci sexuálny pud, ale životný
cieľ. Životný cieľ určujú dva faktory:
1) potreba začleniť sa do spoločnosti (spoloč. cit)
2) potreba sa v nej uplatiniť (túžba po moci)
Upozornil na význam súrodeneckej konštelácie na vývoj
osobnosti.
Pojmy: pocit menejcennosti; „útek do choroby“
Psychoterap. postup: 1/poznať pacientov nerealistický životný
cieľ, 2/viesť pacienta k zmene životného štýlu, 3/dodávať
odvahu
Hlbinná psychoterapia
Analytická psychoterapia Carla Gustava Junga
Objavil kolektívne nevedomie, z kt. na človeka vplývajú
praobrazy ľudskej skúsenosti: Archetypy (Veľká matka,
Starec, Tieň, Anima/us, Bytostné Ja).
Vývoj človeka sa odohráva po celý život, ktorý predstavuje tzv.
proces individuácie = cesta k integrácii celostnej osobnosti, na
tento proces sa v terapii zameriaval.
Prepracoval výklad snov a jeho symboliku, vynašiel techniku
aktívnej imaginácie a prvky arteterapie.
Dynamická a interpersonálna
psychoterapia




Vychádza z psychoanalýzy, avšak súčastne kladie dôraz na
sociálne faktory vo vývine a na súčasné medziľudské
vzťahy.
Súčasné vzťahy odzrkadľujú rané bazálne konflikty, frustrácie
a traumatické zážitky, v terapii sa zameriava na opakujúce sa
problémy a hľadá sa súvislosť s ich primárnymi vzťahmi,
vzniká náhľad a náprava vzniká na základe korektívnej
emocionálnej skúsenosti.
Predstavitelia: Karen Horneyová, Erik Erikson, H.S. Sullivan,
F. Alexander, Hartmann, Kernberg, Kohut a mnohí iní.
V súčasnosti väčšina hlbinne orientovaných psychoterapeutov
pracuje psychodynamickým prístupom.
Rogersovská, na klienta orientovaná
psychoterapia
Zakladateľ Carl Rogers
 Terapia vychádzajúca z klienta a podnecuje jeho samostatný
rozvoj, podporuje otvorené sebaprejavenie.
 Kladie dôraz na empatiu, úplnú akceptáciu klienta a
autentickosť terapeuta (terapeut by mal byť taký, aký je v
skutočnom živote)
 Terapia je nedirektívna (plne rešpektuje potreby klienta,
terapeut sa ho nesnaží usmerňovať ani interpretovať jeho
správanie), reflektívna (pomocou empatie a zrkadlenia
dosiahnúť sebareflexiu) a zážitková doviesťklienta k plnému
prežívaniu a vyjadrovaniu emo.)
 Prebieha tu a teraz, orientuje sa na prítomnosť
Kognitívne-behaviorálna psychoterapia
Využíva procesy učenia, nápodoby.
Odstraňuje symptóm, nie jeho príčinu.
Zameriava sa na:
 zmeny v správaní a myslení pacienta
 konkrétne, ohraničené problémy
 to, čo je pozorovaťeľné a vedomé
 prítomnosť
Sedenia sú kratšie a časovo obmedzené (20-30 sedení).
Kognitívne-behaviorálna psychoterapia vychádza z princípov
behaviorálnej (zameranej na zmenu správania - Eysenck,
Wolpe) a kognitívnej psychoterapie (zameranej na zmenu
myslenia - Beck, Ellis)
Gestalt terapia





Zakladateľ Fritz Perls.
Je to forma expresívnej terapie zameranej na
prítomnosť, na aktuálne prežívanie a vyjadrovanie
emócií.
Kladie dôraz na uvedomovanie si všetkého, čo sa
práve deje
Rešpektuje individualitu pacienta, a kladie dôraz na
samostatnú zodpovednosť za vlastné myšlienky,
emócie a správanie
Používa metódy ako hra na dialóg (prázdna stolička),
práca s telom a so snami, kladenie domácich úloh,
skúšky nových foriem správania
Existenciálna a humanistická
psychoterapia
Pre tieto prístupy je dôležitá jedinečnosť každej osobnosti a úlohou
psychoterapie je podporiť osobnostný rozvoj človeka, naplniť potenciál,
ktorý v sebe máme.

Logoterapia (V.E.Frankl)
Za základnú ľudskú potrebu označuje túžbu po zmysle života. Logoterapia
je pomocou pri hľadaní osobnej životnej zmysluplnosti.

Daseinanalýza (L. Biswanger a M. Boss)
Cieľom je pochopenie vlastnej existencie, zdôrazňuje sa individuálnosť a
neopakovateľnosť osobnosti človeka, pracuje sa so schopnosťou robiť
rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť.

Humanistická psychoterapia (A. Maslow)
Zameriava sa na realizáciu duševného potenciálu človeka, na potrebu
sebaaktualizácie a sebapresiahnutia.
Iné prístupy v psychoterapii:








Transpersonálna psychoterapia (S. Grof)
Katatýmne-imaginatívna psychoterapia (pracuje
s predstavami, imagináciou)
Koncentratívne pohybová psychoterapia (pracuje
s pohybom)
Na telo zameraná psychoterapia (bioenergetika,
biosyntéza, biorelease...)
Rodinná terapia Virginie Satirovej
Procesorientovaná psychoterapia
Systemická psychoterapia
.....
Metódy psychoterapie
Metódy psychoterapie rozdeľujeme podľa princípov, z
ktorých vychádzajú a podľa účinných faktorov na
ktorých stavajú:







Racionálne
Sugestívne
Empatické
Abreaktívne
Nácvikové
Psychoanalytické
Interpersonálne
Racionálne metódy v psychoterapii



Zameriavajú sa na logické myslenie človeka,
snažia sa pôsobiť na jeho rozum, súdnosť,
kritičnosť.
Snažia sa dosiahnuť zmenu názorov a
postojov, ktoré človeku bránia prežívať
spokojný život.
Patrí sem napr. výklad a objasnenie podstaty
ochorenia a zásad duševnej hygieny (tzv.
psychoedukácia).
Sugestívne a hypnotické metódy v
psychoterapii



Nepôsobia na logické myslenie človeka, ale
využívajú autoritu terapeuta na dosiahnutie
zmien.
Účinnosť závisí na sugestibilite človeka (t.j.
vnímavosť ku sugesciám).
Hypnóza – dočasne zmenený stav vedomia za
účelom navodenia terapeutických zmien.
Relaxačné metódy v psychoterapii
Patria sem metódy zahŕňajúce svalovú relaxáciu,
koncentráciu, autosugesciu a riadené predstavy.
 Autogénny tréning – metódu vypracoval nemecký
neurológ a psychiater J.H.Schultz, pracuje s
autosugesciou a imagináciami (t.j. riadenými
predstavami)
 Jacobsonová progresívna svalová relaxácia –
metóda založená na postupnom napínaní a
uvoľňovaní svalových skupín.
Nácvikové metódy v psychoterapii
Patria sem metódy, ktorých hlavným princípom
je učenie, tréning (pacient si osvojuje žiadúce
správanie):
 Nácvik asertivity
 Sociálne učenie, napodobovanie
 Tréning sociálnych zručností
Psychoanalytické metódy v
psychoterapii
Pracuje sa s minulosťou, dôraz sa kladie na prvé roky života
človeka. Úlohou terapeuta je odhaliť podstatu konfliktov a
priviesť pacienta k náhľadu na nevedomú motiváciu.
 Práca s nevedomím
Psychoanalytické techniky:
 Technika voľných asociácií (prúd voľne plynúcich
myšlienok)
 Práca s prenosom (prenos – špecifický vzťah pacienta k
terapeutovi)
 Interpretácia a analýza odporu (odpor je všetko, čo ruší postup
analýzy, napríklad mlčanie, negativizmus atď..)

Interpersonálne metódy v
psychoterapii
Pozornosť sa venuje medziľudským vzťahom ako zdrojom problémov.
Interpersonálna psychoterapia vedie pacienta k tomu, aby pochopil
súvislosti medzi symptómami a problémovými vzťahmi v jeho živote.
Pacient by mal zistiť, ako sa sám podieľa na konfliktových vzťahoch a aké
sú reakcie okolia na jeho správanie, t.j. získava náhľad.
Skupinová psychoterapia vychádza z interpersonálnych metód v
psychoterapii.
Techniky:

Skupinová dynamika – všetko, čo sa v skupine odohráva

Psychodráma – improvizované, zjednodušené divadlo, ktoré pôsobí
psychoterapeuticky (metódu vypracoval J.L.Moreno)

Psychogymnastika – vyjadrenie rôznych situácií, pocitov a vzťahov bez
slov, neverbálne
 Terapeutická komunita, liečebné spoločenstvo – je forma lôžkového
zariadenia, ktorá podporuje aktívnu účasť pacienta na liečbe a riadení
chodu oddelenia
Rozdelenie psychoterapie podľa počtu
účastníkov


Individuálna - Odohráva sa na úrovni pacient
– psychoterapeut. Nevyhnutným základom
akejkoľvek psychoterapie je vytvorenie
pevného a kvalitného terapeutického vzťahu.
Skupinová
Skupinová psychoterapia
Základom je využitie skupinovej dynamiky a vzájomných interakcií medzi
členmi skupiny.
Skupinová dynamika:

Tvorenie cieľov a noriem skupiny

Role v skupine (napr. rola vodcu, obetného baránka, opozičníka, šaša,
hviezdy, experta...)

Vzťahy v skupine, vzájomná rivalita

Skupinová kohézia – príťažlivosť skupiny pre členov, potreba vzájomnej
spolupráce...
Ideálny počet 8-12 pacientov (v závislosti od diagnózy, časových možností)
Skupina by mala byť rôznorodá, mala by byť modelom prirodzených skupín
(muži aj ženy, rôzneho veku vzdelania, presvedčenia a podobne)
Psychoterapia v klinickej praxi na
psychiatrických oddeleniach






Skupinová terapia (zameriava sa na psychické a
osobné problémy, ktoré nie je možné liečiť
farmakoterapiou, je indikovaná najmä pre
nepsychotických pacientov)
Psychoedukácia (poskytnutie informácii o psych.
ochorení; určená pre psychózy, depresie, panické
stavy, závislosti, poruchy príjmu potravy)
Nácvik sociálnych zručností
Nácvik relaxácie (napr. autogénny tréning)
Individuálne psychologické poradenstvo
Arteterapia, Ergoterapia, Muzikoterapia
Možnosti direktívnych
psychoterapeutických intervencii
vhodných pre ošetrovateľov v praxi






Sugescia – pôsobí na vedomej i nevedomej úrovni, pomôže
vzbudiť nádej, prekonať zúfalstvo
Rada a vedenie – vhodné najmä pre pacientov, kt. sa
nedokážu rozhodovať alebo sú zmätení
Jasná inštrukcia
Stanovenie hraníc – na oddelení je jasne daná štruktúra
vzťahov, režimu a vhodného správania; potrebné najmä pre
psychotických pacientov, bude vždy nasledovať testovanie
hraníc
Posilnenie žiadúceho správania
Priame poskytovanie spätnej väzby (pomôže pacientom
uvedomovať si svoje správanie, „kotví“ sch.p.)
Schizofrénia


Terapeutické reakcie na halucinácie: nesúhlasiť s
reálnym prežívaním halucinácii, skúmať okolnosti za
ktorých sa objavujú, vysvetľovať mechanizmus ich
vzniku znova a znova, odvrátiť od nich pozornosť
Terapeutické reakcie na bludy: vyjadriť jemné
počudovanie alebo skepticizmus, ak má pacient
pochybnosti, možno začať konfrontovať bludy a
skúmať ako vznikli, vyjadriť súhlas s prvkami reality
v bludoch, interpretovať bludy ako „poetickú pravdu“
Psychoedukácia


Má pacientom (príbuzným) poskytovať informácie o
ich duševnom ochorení
Informácie sa týkajú:







povahy a symptómov ochorenia
príčin ochorenia
liečby ochorenia
zásad zdravej životsprávy a psychohygieny
prevencie relapsu (návratu) ochorenia
varovných príznakov ochorenia
stigmatizácie, sociálneho začlenenia, riešenia osobných
problémov pacienta
Význam psychoedukácie






Primárna je prevencia relapsu
Porozumenie vlastnému ochoreniu a získanie
náhľadu na ochorenie
Prevzanie osobnej zodpovednosti za liečbu
svojho ochorenia
Zlepšenie spolupráce s psychiatrom
Motivácia pre boj s chorobou
Sekundárne podpora sociálnych zručnosti a
sebavyjadrenia
Psychoedukácia psychóz




Povaha a symptómy ochorenia – narušený kontakt s
realitou, poruchy vnímania a myslenia
Príčiny – model zraniteľnosti a stresu
Liečba – biologická, psychosociálna a režimová,
vedľajšie účinky liekov
5 zásad prevencie relapsu:





pravidelne užívanie liekov
správna životospráva (spánkový režim, aktivita...)
sociálna podpora
abstinencia pd alkoholu a drog
všímanie si varovných príznakov psychózy
Psychoedukácia PPP







prejavy choroby
faktory prispievajúce k ochoreniu
minnesotský experiment
symptomy choroby a ich zvládanie
telesné následky
fázy liečenia
prevencia relapsu
Psychodiagnostika

Klinické metódy:
1. Klinický rozhovor
2. Pozorovanie
3. Psychologická anamnéza
4. Analýza stôp a činností

Testové metódy
1. Metódy merania výkonu
2. Testy osobnosti – projektívne a dotazníkové metódy
3. Prístrojové techniky
Definícia

Psychodiagnostika
je aplikovaná psychologická disciplína, ktorej náplňou je rozpoznávanie,
určovanie a posudzovanie psychických vlastností a stavov jednotlivých
ľudí, ich psychologickej individuality, ich individuálnych rozdielov a
zvláštností.

Klinická psychodiagnostika
je predovšetkým procesom získavania a hodnotenia informácii o povahe a
príčinách psychických problémov.

Ciele psychodiagnostiky
1. Porozumenie pacientovi a jeho prežívaniu
2. Zachytenie signifakntných symptómov či narušených a zdravých zložiek
os. pre potreby určenia diagnózy
3. Predpoveď (predikcia) budúcho správania a vývoja os. alebo poruchy
4. Doporučenie terapeutických postupov
Výkonové testy


meranie výkonu v určitej schopnosti založené na možnosti
kvantifikácie, porovnávania výsledkov s normami
objektívny ukazovateľ schopností
.Testy inteligencie (verbálne, neverbálne performačné) – úlohy char. pre urč. Schopnosti
.Testy špecifických funkcii – pamäť, pozornosť,
kreativita, umelecké schopnosti...
.Vývinové testy – úlohy char. pre určité vývoj. obd.,
reakčný čas potr. na zvlád. výkonu
.Neuropsychologické testy
Testy inteligencie
Definícia inteligencie:
Binet: základná vlastnosť, ktorá má dôležitý výynam pre
praktický život a vyznačuje sa všeobecnou chápavosťou,
vynachádzavosťou, usudzovaním a usmerňovaním myslenia
Stern: všeobecná schopnosť prispôsoboť sa novým situáciám
prostredníctvom myslenia
Operatívna definícia: intel. je to, čo meriame inteligenčnými
testami
 Cattel: fluidná a kryštalická inteligencia
 Rozloženie intelektu (IQ) v populácii (priemer 90-109, >130
vysoký nadpriemer, 70 – 79 hraničný, subnorma, <70
retardácia)

Projektívne testy
Princíp projekcie
2 významy: * Obranný mechanizmus
* Všeobecná vlastnosť premietať vnútorné
obsahy do okolia

V projekcii sa odzrkadľujú vlastnosti osobnosti v súvislosti s jej
zážitkami a skúsenosťou



Výhoda: Minimalizuje možnosť štylizovať sa v teste do
žiadúcej podoby a zakrývať „nežiadúce“ vlastnosti
Nevýhoda: Subjektivita vyhodnotenia, čo znižuje validitu
Rorschach (ROR), Kresebné testy, Test ruky
Požiadavky na klinickú
psychodiagnostiku







Vyšetrenie osobnosti – otázka osobnostného terénu v
súvislosti s psychopatologickými symptómami
Vyšetrenie psychoticizmu – otázka psychotického
procesu
Vyšetrenie depresivity – limity diagnostiky maniodepresívnej symptomatiky
Zhodnotenie suicidálneho rizika
Vyšetrenie intelektu – mentálnej retardácie
Vyšetrenie organicity
Vyšetrenia deteriorácie kognitívnych schopnosti demencie, dif. dg DAT.
Ďakujem za pozornosť


similar documents