Arbetsmiljöregler bakom domen vid Solna tingsrätt

Report
EU-kommissionens byggplatsdirektivet (92/57/EEG)
Under perioden år 2005 – 2008 inträffade inom
byggbranschen 9000 olycksfall och 55 dödsolyckor
Arbetsmiljöregler bakom domen vid Solna tingsrätt
Solna tingsrätt meddelade idag sin dom i målet om arbetsolyckan vid Kista
galleria sommaren 2008, där en person omkom och två skadades
svårt. Rättegången som avslutades i december ifjol är det enskilt största
arbetsmiljömålet i Sverige.
Fyra tjänstemän vid tre företag stod åtalade för arbetsmiljöbrott genom
vållande till dödsfall eller kroppsskada. Inblandade företag, ansvarig för
projektering, montering och allmän samordning, riskerade höga
företagsböter. Fällande dom meddelas för ingenjören som utfört
konstruktionsritningen av den balk som brast och förorsakade olyckan samt
det företag hon var anställd vid. Påföljden blev dagsböter och villkorlig dom
respektive företagsbot.
Målet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljölagen som reglerar ansvaret för en
god arbetsmiljö och att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs.
Av domen framgår att konstruktörer och andra som medverkar i
projekteringen inom ramen för sina uppdrag ska se till att
arbetsmiljösynpunkter beaktas i såväl bygg- som bruksskedet (AML 3 kap 7
§).
Byggherren (eller entreprenör) skall utse BAS-P och BAS-U
Reglerna gäller alla arbeten som behövs för att uppföra,
underhålla och riva en byggnad eller en anläggning t.ex.
Schaktning av jord, träarbeten, betongarbeten, montering av köksskåp, Grävning
av kabel eller rörgravar, Rivning, Reparationer samt löpande och periodiskt
underhåll, Ommålning, Skrapning av grusväg eller reparation av asfaltbeläggning
m.m.
Reglerna gäller ej sådant som kan klassas som drift av en
byggnad eller en anläggning. t.ex.
Städning och fönsterputsning, sotning, rengöring av ventilationssystem, rengöring
eller byte av filter, gräsklippning och, röjning av träd och grenar i t.ex.
ledningsgator, renhållning av vägar och gator
Se fullständig förteckning i AFS 1996:11
Byggherren kan överlåta allt sitt ansvar till en uppdragstagare
om uppdragstagaren självständigt styr projektet (total- och
generalentreprenad) och om det finns ett skriftligt avtal om
ansvarsöverlåtelsen.
(se 3 kap. 7 c § AML och 4 a § AFS 2008:16)
.
Trots att en byggarbetsmiljösamordnare utsetts har
dock byggherren (eller entreprenör) alltid kvar sitt
ansvar
(BAS-P) Byggarbetsmiljösamordnare för
planering och projektering
(se 3 kap 7 a § AML och 11-12, 12 b §§ AFS 2008:16)
 Delta i planeringen och i ledningen av projekteringen.
 Huvuduppgiften är att se till att byggprojektet planeras så att
gällande arbetsmiljöregler kan följas
 Ansvara för att arbetsmiljöplan upprättas
BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare under
arbetets utförande
BAS(U) ska se till att byggarbetet samordnas så att risker för
olycksfall eller ohälsa förebyggs bl.a. genom att:
 Samordna olika arbetsmoment och i vilken ordningsföljd
dessa utförs så att risker inte uppstår
 Inventera vilka arbetsmiljöregler som gäller för arbetet och
säkerställa att alla följer dessa regler.
 Samordna riskinventeringar t.ex regelbundna skyddsronder
 Se till att obehöriga inte får tillträde till byggarbetsplatsen
När skall arbetsmiljöplan upprättas?
 när det i byggnads- eller anläggningsarbetet ingår något
riskfyllt arbete som nämns i särskild lista
 om byggprojektet beräknas pågå under längre tid än 30
arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle
sysselsätts samtidigt eller om det totala antalet
persondagar beräknas överstiga 500
OBS! Förhandsanmälan till AV skall då också göras.
Exempel på riskfyllda arbeten







Arbete med risk för fall 2 meter
Schaktnings- grävningsarbete med risk för ras.
Arbete i närheten av högspänningsledningar.
Arbete som medför risk för drunkning.
Arbete där sprängämnen används.
Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.
Arbetsmiljöplan skall innehålla
 De regler som skall tillämpas på byggarbetsmiljöplatsen
 En beskrivning över hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras
Dessutom om särskilt farliga arbeten skall utföras:
 En beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under
byggskedet för att säkerställa att AML och AFS krav uppfylls.
Om samtidigt annan verksamhet skall pågå under byggskedet skall detta
beaktas dvs. ansvarsfördelning och samarbete skall klargöras.
Föreskrifter som berör bygg/ anläggningsarbete
(fler än dessa kan vara aktuella beroende på projekttyp)
 Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, ändrad genom AFS
2007:11, AFS 2008:16 och AFS 2009:12.
 Skydd mot skada genom ras AFS 1981:15
 Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
 Ställningar AFS 1990:12
 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2003:6
 Belastningsergonomi AFS 1998:1
Manuell hantering AFS 2000:01
 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4
 Minderåriga AFS 1996:1
Gruppuppgift
1) Vilka arbeten utför ni där det krävs BAS?
2) I vilka av dessa arbeten kan ni inte skriva
över BAS på utförare/ entreprenör?
3) Hur gör ni när ni har egen personal som
arbetar tillsammans med entreprenör?
4) Ta ut ett eller några arbeten som kräver BAS
och gör en förteckning vilka AFS-regler som
kan bli aktuella för dessa arbeten.

similar documents