Cannabis, alkohol och tobak

Report
Cannabis, tobak och alkohol
-Biologiska kopplingar
Maria Ellgren, Med Dr
[email protected]
Karlstad 3 september 2012
Praktiska erfarenheter och intryck
• Vanligt med parallella missbruk?
• Någon kombination vanligare?
• Olika syften med intag av de olika drogerna?
• Förekommer strikt cb-användning?
• Fortsätter med alk/tobak när slutar med cb?
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion?
Möjliga konsekvenser i så fall:
• Högre intag/ kraftigare beroende
• Fortsatt bruk av en drog försvårar behandling
av en annan
• Inkörsport/ omvänd inkörsport
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Inkörsport/omvänd inkörsport
Biologisk interaktion?
• Tobak och alkohol som inkörsport till
cannabisbruk
• Cannabis som omvänd inkörsport till
tobaksrökning
P.g.a. genetik, beteende, psykosociala faktorer,
hjärnförändringar??
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Möjliga mekanismer bakom ev. interaktion
• Adaptering
• Påverkad metabolism
• Har liknande alt. motsatta farmakologiska
effekter
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Adaptering
Kroppen strävar efter ”normal” funktion
Motverkar och anpassar sig till yttre påverkan
Normaltillstånd
jämvikt
Hjärnans
anpassning
Läkemedels/drogpåverkan
Läkemedels/drogpåverkan
Långtidseffekt
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Adaptering
Beroendeutveckling sker under långvarigt
drogbruk, drogen förändrar hjärnan
• Kan en drog påbörja förändringen så att
beroendeutvecklingen går snabbare/ blir
starkare för en annan?
• Kan en drog förändra hjärnan så att effekten av
en annan drog blir annorlunda?
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Metabolism
Påverkar en drog nedbrytningen av en annan?
Troligtvis inte fallet med cannabis, alkohol och nikotin
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter
Bruk av flera droger kan
• Förstärka positiva/negativa effekter
• Motverka positiva/negativa effekter
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Förekommer det mellan cannabis,
tobak och alkohol?...
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Alkohols och tobaks
verkningsmekanismer
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Alkohols verkningsmekanism
Binder till proteinkomplex i cellmembranet och
ändrar därmed deras struktur och funktion
= Gör jonkanaler och receptorer mer eller mindre
effektiva
• Minskar funktionen av
glutamat-receptorer
• Ökar funktionen av
GABA-receptorer
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Alkohols verkningsmekanism
Ökade glutamat- och GABA-nivåer leder till hämmad
hjärnaktivitet
• Sedering
• Minnesförlust
• Minskad ångest
• Försämrad koordination/balans/finmotorik
• Ökade dopamin- och endorfinnivåer 
belöning/eufori
• kroniskt intag: hjärnan kompenserar med fler
glutamatreceptorer och färre GABAreceptorer 
under abstinens: alkoholsug, neurotoxicitet och
ångest
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Nikotins verkningsmekanism
Binder till nikotinerga Acetylcholinreceptorer
(nAChR), vilket leder till:
•Dopaminfrisättning i belöningssystemet
•Förbättrad minnesfunktion (f.f.a. vid minnesnedsättning;
försämrad under abstinens hos tonåriga rökare)
•Förbättrad koordination/finmotorik
•Ökad motorisk aktivitet
•Ökad koncentrationsförmåga?
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter
Effekt
Cannabis
Alkohol
Nikotin
Belöningssystemet



Minnesfunktion



Motoraktivitet



Koordination



Cannabis + Alkohol:
Förstärker positiva effekter?
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Alkohol
Effekter på belöning
Alkohol har ingen effekt på dopaminfrisättningen i
belöningssystemet om CB1-receptorn blockas eller
hos möss som saknar CB1-receptorer
• Ex.
 CB1-block
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cheer J.F. et al. 2007 J. Neurosci. 27(4):791–95
Cannabis + Alkohol
Effekter på belöning, forts.
Möss som saknar CB1-receptorn dricker mindre alkohol
• Ex.
Vinod. K.Y. et al. 2008 Synapse. 62(8):574-81
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Alkohol
Effekter på belöning, forts.
Syntetiskt cannabis ökar alkoholdrickande och blockering av
CB1-receptorn minskar alkoholdrickande hos råttor och möss
• Ex.
Malinen H. et al. 2008 Alcohol Clin Exp Res. 32(11):1976–83
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Alkohol
Effekter på belöning, forts.
• Påverkar alkohol cannabis effekter på
belöningssystemet?...
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion
Liknande alt. motsatta farmakologiska effekter
Effekt
Cannabis
Alkohol
Nikotin
Belöningssystemet



Minnesfunktion



Motoraktivitet



Koordination



Cannabis + Nikotin:
•Förstärka positiva effekter
•Motverka negativa effekter
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på belöning
Blockering av CB1-receptorn minskar nikotininducerad
dopaminfrisättning i belöningssystemet
• Ex.
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cohen C. et al. 2002 Behav Pharm. 13 (5-6):451-63
Cannabis + Nikotin
Effekter på belöning, forts.
Blockering av CB1-receptorn minskar själv-administering
av nikotin hos råttor
• Ex.
Shoaib M. 2008 Neuropharmacology 54 :438-44
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på belöning, forts.
Syntetiskt cannabis ökar motivationen för att
självadministrera nikotin och ökar nikotinsuget hos råttor
• Ex.
Gamaleddin I. et al. 2011 Addiction Biology, 17,:47–61
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på belöning, forts.
• Påverkar nikotin cannabis effekter på
belöningssystemet?...
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på kognition
Regelbundna cannabisrökare visade störningar på
minnesfunktioner vid tobaksstopp
• Ex.
Jacobsen L.K. et al 2007 Biol. Psych. 61:31-40
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på kognition, forts.
Syntetiskt cannabis försämrar korttidsminne, ökning av
Acethylcholinnivåerna (som binder till nikotinerga receptorer)
normaliserar funktionen (på råtta)
• Ex.
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Robinson L. et al. 2010 Beh. Brain Res. 208(2):584-92 och Goonawardena A.V. 2010 Learn. Mem. 17: 502-511
Cannabis + Nikotin
Effekter på motoraktivitet
Motoraktivitetssänkande effekten av syntetiskt cannabis var
kraftigare hos tonårsråttor som givits nikotin upprepade ggr,
detta sågs ej hos vuxna råttor
• Ex.
Tonårsråttor
Vuxna råttor
Werling L.L. et al 2009 Int J Dev Neurosci 27(3):263-9
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på motoraktivitet, forts.
Syntetiskt cannabis hämmar nikotinets motoraktivitetshöjande
effekt
• Ex.
Rodwelt K.R. et al. 2007 80(4):337-44
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Cannabis + Nikotin
Effekter på koordination/finmotorik
•?
Maria Ellgren | 3 sept 2012
Biologisk interaktion mellan
cannabis, alkohol och nikotin
Slutsats
• Drogerna verkar till stor del i samma hjärnområden och
påverkar sannolikt varandras effekt
• Cannabis triggar igång sug efter nikotin resp. alkohol i
djurstudier och det är därför sannolikt att nikotin och
alkohol kan trigga igång sug efter cannabis
• Nikotin kan i djurstudier minska cannabis-inducerade
minnesnedsättningar, tobaksrökning skulle därför
kunna fungera som självmedicinering för
cannabisbrukare
Maria Ellgren | 3 sept 2012
• Hungund 2003 CB1 k-o EtOH DA
Simonnet et al. Addict Biol. 2012
Thanos P.K. et al. 2005 Beh. Brain Res. 164:206-13
Maria Ellgren | 3 sept 2012

similar documents