روابط با کارکنان

Report
‫دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال‬
‫‪...............‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪...............‬‬
‫مدیریت منابع انسانی پیشرفته‬
‫روابط مؤثر با کارکنان‬
‫دانشجو‬
‫استاد‬
‫الهه کمالی‬
‫دکتر احمد ورزشکار‬
‫‪1391‬‬
‫مطالب مورد ارائه‬
‫مطالب مقدماتی‬
‫طریقه مذاکره موثر با کارکنان و اتحادیه های کارگری‬
‫شنود موثر‬
‫‪36‬روش های موثر برای ایجاد سازمان اثربخش‬
‫‪ 29‬روش و اصول برای ایجاد برقراری ارتباط موفق‬
‫‪3‬‬
‫وظایف مدیریت منابع انسانی‬
‫وظایف مدیریت منابع انسانی‬
‫آموزش کارکنان‬
‫وتربیت مدیران‪:‬‬
‫کمک به رشد و‬
‫توسعه سازمان‪:‬‬
‫تجزیه و تحلیل و‬
‫طراحی مشاغل‪:‬‬
‫شناخت توانهاا و‬
‫اساااااااااااااتعدادهای‬
‫کارکنان و تربیت‬
‫و پااارورش نهاااا‬
‫بااااه طااااوری کااااه‬
‫بتواننااااااااااد بااااااااااا‬
‫شایسااااااااااات ی از‬
‫عهاااااده و اااااایف‬
‫فعلااااااااااااااااااااااااای و‬
‫مساااائولیت هااااای‬
‫تی بر یند‪.‬‬
‫ایجاد همااهن ی‬
‫میااان واحاادهای‬
‫مختلف سازمان‬
‫و ارائاااااااااااااااااااااه‬
‫پیشنهادات مفید‬
‫و سازنده بارای‬
‫رشااد و توسااعه‬
‫بیشتر سازمان‪.‬‬
‫شناساااااااااااااااااایی‬
‫مشااااااااااااااااا ل و‬
‫ساااااااااااازماندهی‬
‫نهاااااا در یااااا‬
‫سیسااتم منسااجم‬
‫و منطقی‬
‫برنامه ریزی نیروی انتخاب و استخدام‪:‬‬
‫انسانی‪:‬‬
‫برنامااااه ریاااازی‬
‫باااااارای تاااااا مین‬
‫نیااروی انسااانی‬
‫مااااااااورد نیاااااااااز‬
‫سازمان‬
‫یااافتن ا انتخااب‬
‫و اسااااااااااااااتخدام‬
‫کسااااااااانی کااااااااه‬
‫بیشااااااااااااااااااترین‬
‫شایساااااااات ی را‬
‫بااااارای احااااااراز‬
‫مشااااااااااا ل دارا‬
‫هستند ‪.‬‬
‫طراحی سیستم‬
‫اطالعات‪:‬‬
‫تعیین حقوق و‬
‫مزایا‪:‬‬
‫طراحی سیستم‬
‫بهداشت و ایمنی‪:‬‬
‫مااادیریت مناااابع‬
‫انسااانی تحقیااق‬
‫و جمااااااع وری‬
‫اطالعااااااااااااااااااات‬
‫درباااااااااااااااااره ی‬
‫مسائل مبتال باه‬
‫نیااروی انسااانی‬
‫سازمان‪.‬‬
‫پرداخاات حقااوق‬
‫و مزایااااااااااااااااای‬
‫مناسااااااااااااااااب و‬
‫عادالنااااه باااارای‬
‫جبااران زحمااات‬
‫کارکنان‪.‬‬
‫طراحاای سیسااتم‬
‫بهداشاااااااااااااات و‬
‫ایمناااااای ایجاااااااد‬
‫محیطی ساالم و‬
‫باای خطاار باارای‬
‫کار و فعالیت‪.‬‬
‫• تولید و کارایی بیشتر‬
‫نتیجه عملکرد مدیریت منابع انسانی ‪:‬‬
‫• افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان‬
‫• ایجاد جوی مساعد و مطلوب در سازمان‬
‫‪4‬‬
‫روابط‬
‫کارگری‪:‬‬
‫ایجاااد روابااط‬
‫حسااااااااااااانه و‬
‫ساااااازنده باااااا‬
‫اتحادیه ها یاا‬
‫ساااااندیکاهای‬
‫کارگری‪.‬‬
‫چگونه روابط خوب با کارکنان میتواند به اثربخشی سازمان‬
‫کمک کند؟‬
‫‪ ‬اگر سازمان ها به جای مخالفت و مجادله با اتحادیه های‬
‫کارگری روابط مسالمت آمیزی را برقرار کنند و به حل‬
‫مسائل و مشکالت بپردازند احساس مالکیت و وفاداری در‬
‫کارکنان تقویت می شود‪ .‬این مشارکت وهمکاری به افزایش‬
‫اعتماد بین مدیران و اعضای اتحادیه منجر می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مهارت های مهم برای مذاکره مبتنی بر منافع‪ ،‬عبارت است‬
‫از شنود فعال‪ ،‬جمع آوری اطالعات مشترک‪ ،‬طوفان مغزی‬
‫و ساده سازی فرایند حل مسئله‪.‬‬
‫مانند‪ :‬کایرز پرماننت بزرگترین طرح سالمت در ایاالت متحده‬
‫است که با روابط خوب به اثربخشی سازمان کمک کرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫رویکردهای مذاکره دسته جمعی‬
‫مذاکره سنتی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫مذاکره مبتنی بر منافع‬
‫حمله به طرف دیگر و تخریب • توجه به عالئق و منافع دو‬
‫جانبه‪ ،‬تمرکز بر موضوعات‬
‫وی‬
‫بدون تنش و تعارض‬
‫بیان مواضع و پافشاری بر آن‬
‫پیگیری یک موضع مذاکره ای • در نظر گرفتن تمام گزینه های‬
‫ممکن‬
‫مشخص‬
‫استفاده از قدرت و زور برای • تعریف و انتخاب راه حل هایی‬
‫که برای هر دو طرف‪ ،‬قابل‬
‫رسیدن به هدف مطلوب‬
‫پذیرش باشد‪.‬‬
‫گوش کردن انعکاسی ‪:‬‬
‫• ابراز عقیده نسبت به صحبت های طرف مقابل ‪:‬‬
‫‪ .1‬ازطریق حرکات فیزیکی‪:‬‬
‫‪ .2‬از طریق کلمات‪:‬‬
‫" من می فهمم که تو چه می گویي و چه احساسی داری“‬
‫‪7‬‬
‫درن ر گرفتن سب های ارتباطی به من ور‬
‫روابط مؤثر با کارکنان‬
‫خالق‬
‫متفکر‬
‫سب های‬
‫ارتباطی‬
‫عمل‬
‫گرا‬
‫‪8‬‬
‫شنونده‬
‫خالق‬
‫‪ ‬تحت تاثیر هیجانات عمل می کنند‪.‬‬
‫چ ونه می توانیم‬
‫باافراد خالق مذاکره مفیدتری داشته‬
‫باشیم؟‬
‫‪ ‬افراد با حرارتی هستند‬
‫‪ ‬عالقااه دارنااد کااه مااورد تحسااین قااارار‬
‫ب یرند‬
‫‪ ‬عاشق صحبت کاردن در برابار اجتماا‬
‫هستند‬
‫عجول و هیجان زده‬
‫‪ ‬خیلی َ‬
‫‪ ‬ریس‬
‫پذیر‬
‫‪ ‬در قساامت پاای گیااری ایااده هااا مشااکل‬
‫دارند‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬ابتدددددا آنهددددا را دربدددداره‬
‫یک پروژه هیجان زده‬
‫کنید‪.‬‬
‫متفکر‬
‫چ ونه می توانیم باافراد متفکر‬
‫مذاکره مفیدتری داشته باشیم؟‬
‫‪‬خردمند و عاقل‬
‫‪‬نشددان دهیددد کدده قددبال بددر روی‬
‫هر چیزی که مدی خواهیدد بده‬
‫آنهددا بگوییددد کددامال فکددر کدرده‬
‫اید ‪.‬‬
‫‪ ‬تصمیم گیرندگان کند‬
‫‪‬گراف ها و چارت ها‬
‫‪ ‬جزئي گرا‬
‫‪‬کمترین ریسک پذیری‬
‫‪10‬‬
‫‪‬دقت ‪ ,‬منطق ‪ ,‬و اطالعات‬
‫‪‬متفکرها ≠ خالق ها‬
‫عمل گرا‬
‫چ ونه می توانیم‬
‫با افراد عمل را مذاکره مفیدتری‬
‫داشته باشیم؟‬
‫‪ ‬قاطع‬
‫‪ ‬بدددده سیسددددتم سلسددددله مراتبددددی در‬
‫‪ ‬نتیجه گرا‬
‫سازمانها اعتقاد دارند‪.‬‬
‫‪ ‬رقابت مدار‬
‫‪ ‬شایسته ساالر‬
‫‪ ‬ابراز اصل مطلب‬
‫‪ ‬برخالف خالق هدا‪ ,‬بده کاذدذ‬
‫بازی عالقه ای ندارند‬
‫‪ ‬عمل گرا ≠ شنونده‬
‫‪ ‬توجه به ساعت ( زمان )‬
‫‪11‬‬
‫شنونده‬
‫چ ونه می توانیم باافرادشنونده‬
‫مذاکره مفیدتری داشته باشیم؟‬
‫‪ ‬بددرای حددل مشددکل چنددد راه وجددود‬
‫‪ ‬بددددا آنهددددا بیشددددتر ذیددددر رسددددمی و‬
‫دارد‬
‫شخصی رفتار کنید ‪.‬‬
‫‪ ‬هنگدددددام تصدددددمیم گیدددددری نیازبددددده‬
‫‪ ‬در زمان استرس‬
‫ترذیب دارند‬
‫قدرت تصمیم گیری‬
‫‪ ‬نمی توانند" نه" بگویند‬
‫‪ ‬گمددددان مددددی کننددددد اگددددر از کسددددی دوباره آنها را مطمئن کنید‪.‬‬
‫خدددواهش کنندددد باعددد دردسدددر و‬
‫ناراحتی او خواهد شد‬
‫‪12‬‬
‫استراتژی روابط با کارکنان‬
‫استراتژی روابط با کارکنان باید از سیاست های روابط با کارکنان‬
‫متمایزگردد‪.‬‬
‫• استراتژی ها پویا هستند و نوعی حس جهت دار بودن و هدفمندی به‬
‫سازمان می بخشند و در عین حال به این پرسش پاسخ می دهند که‪:‬‬
‫((چگونه از اینجا(وضعیت موجود)به آنجا (وضعیت مطلوب) خواهیم‬
‫رفت؟))‪.‬‬
‫• سیاست های روابط با کارکنان بیشتر در مورد اینجا و اکنون اند‬
‫و((روش انجام کارها در وضعیت موجود))را تا جایی که به اتحادیه ها و‬
‫کارکنان مربوط می شود بیان می کنند‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫نگرش مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان‬
‫‪ .1‬عاملی برای ایجاد و توسعه کارکنان‪ :‬در اختیارگرفتن قلب وذهن کارکنان‬
‫برای ترغیب آنها به شناخت بهتر سازمان وتالش جهت منافع سازمان‪.‬‬
‫‪ .2‬تاکید بر منافع دو جانبه‪ :‬ابالغ و نشر این پیام در سراسر سازمان‬
‫که((همه در کنار یکدیگریم و با هم هستیم ))و اینکه منافع مدیران و‬
‫کارکنان‪ ،‬یکی است (نگرش وحدت گرا)‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫نگرش مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان‬
‫‪ .3‬سازماندهی شکل های مکمل ارتباطات‪ :‬مانند کاار تییاه هماراا باا چاناه زنای‬
‫سنته و گروهی یعناه ارتبااط مسات یم باا کارکناان باه عناوان فارد یاا گاروا‪،‬‬
‫به جای ارتباط از طریق نمایندگان آنها‪.‬‬
‫‪ .4‬تغییر رویه از چانه زنی گروهی به سوی قراردادهای فردی‪.‬‬
‫‪ .5‬اس اات ادا از روش ه ااا ی ااا تکنی ااک ه ااای افا ازایش مش ااارکت کارکن ااان‪ ،‬ماننا اد‬
‫دوایر کی یت یا گروا های بهبود‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫نگرش مدیریت منابع انسانی به روابط کارکنان‬
‫‪ .6‬افزایش انعطاف پذیری در قراردادها و توافق های کاری‪ ،‬از جمله توجه به‬
‫چند مهارتی بودن به منظور فراهم ساختن امکان بهرا گیری موثر از منابع‬
‫انسانی و گاا نیز توافق با برخی از آنها برای تامین و تضمین امنیت شغلی آنها و‬
‫به ویژهکارکنان مستعد و شایسته‬
‫‪ .7‬تاکید بر کار تییه‬
‫‪ .8‬هماهنگ ساختن ضوابط و شرایط برای همه کارکنان‬
‫‪16‬‬
‫نمونه ای از اقدامات ناعادالنه مدیریت‬
‫‪ .1‬تهدید کارکنان بده از دسدت دادن مزایدای شدغلی و کارشدان در‬
‫صورت عضویت در اتحادیه‪.‬‬
‫‪ .2‬تهدید به تعطیلی کارخانه در صورت تشکیل اتحادیه‪.‬‬
‫‪ .3‬سوال از کارکندان در مدورد فعالیدت هدای اتحادیده و عضدویت‬
‫در آنها‪.‬‬
‫‪ .4‬جاسوسی در مورد گردهمایی ها و انجمن های اتحادیه‪.‬‬
‫‪ .5‬افزایش تعمدی دستمزد هدا بدا هددف منصدرف کدردن کارکندان‬
‫‪ 17‬از تشکیل اتحادیه‪.‬‬
‫نمونه ای از اقدامات ناعادالنه اتحادیه کارگری‬
‫‪ .1‬جمع کردن تعدادی از کارکنان در جلوی درب کارخانه به گونه‬
‫ای که مانع ورود دیگران به سازمان شوند ‪.‬‬
‫‪ .2‬تهدید به اعمال خشونت های فیزیکی علیه سایر کارکنان‪.‬‬
‫‪ .3‬انعقاد قرارداد با کارفرما در شرایطی که بسیاری از کارکنان‪،‬‬
‫طرفدار اتحادیه نیستند‪.‬‬
‫‪ .4‬برقراری ارتباط ذیر قانونی با اعضای هیئت ملی روابط کار‬
‫برای تحت تاثیر قراردادن آنها‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪A‬تا ‪Z‬‬
‫• نچه در زیر ذکر مي شود ‪26‬روش ‪ Z-A‬ا کم‬
‫هزینه یا بي هزینه است براي جذبا ن هداشتن و‬
‫باان یزه کردن کارکنان به کارمي رود‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫مزایا‬
‫قدردانی‬
‫ر بت‬
‫مراقبت و‬
‫توجه‬
‫تعالی‬
‫تعین‬
‫خواسته ها‬
‫چرا‬
‫‪Acknowledge‬‬
‫برابری‬
‫ارزش‬
‫درک نکات‬
‫چشم پوشی‬
‫صحبت‬
‫کردن‬
‫نحوه ارتباط با‬
‫کارکنان از ‪A‬‬
‫تا ‪Z‬‬
‫بازخورد‬
‫دادن‬
‫اشتراک‬
‫اطالعات‬
‫صداقت‬
‫مشارکت‬
‫دادن‬
‫پاداش‬
‫سوال‬
‫سرعت‬
‫فر یندهای‬
‫ساده‬
‫پرداخت‬
‫شنیدن‬
‫‪20‬‬
‫مدیریت‬
‫موثر‬
‫فشار‬
‫وردن‬
‫فرصت ها‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Acknowledge‬قدرداني‬
‫زماني را صرف کنید تا به کارکنان خود بگویید چقدر از آنها‬
‫ممنون هستید این قدرداني نباید به شیوه پیچیده اي انجام شود بلکه‬
‫باید با جمال ت ساده بیان شود‪ ،‬تال ش هاي ارزشمند کارکنان را‬
‫در مجموع سازمان شما انعکاس دهد ولو به صورت خبري‬
‫کوچک در خبرنامه سازمان درج شود‪ .‬در این صورت خود این‬
‫کارکنان اولین کساني هستند که به شما خواهند گفت ما که کار‬
‫‪21‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Benefits‬مزایا‬
‫در حالي که بسیاري از سازمان ها مزایایي مانند مرخصي با حقوق‪،‬‬
‫رفتن به مسافرت‪ ،‬مراقبت هاي پزشکي‪ ،‬فعالیت هاي ورزشي و ذیره‬
‫رابه کارکنان تخصیص داده اند ولي ممکن است در یک محیط‬
‫رقابتي این مزایا کافي نباشد امروز ایجاد تعادل بین کار و زندگي‬
‫براي کارکنان به سرعت اهمیت پیدا مي کند و این امر باع‬
‫مي‬
‫شود ال زم باشد متفاوت عمل کنید و همین طور برنامه هاي قابل‬
‫انعطافي مانند خدمات نگهداري از کودکان کارکنان در محیط ارائه‬
‫‪22‬دهید‪.‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Care‬مراقبت وتوجه‬
‫کارکنان در محیط خارج از کار‪ ،‬مشکال ت زندگي خود را به‬
‫دوش مي کشند‪ .‬شما مي توانید و باید نسبت به مشکال ت آنها‬
‫حساس باشید‪ .‬وقتي مدیران و سازمان ها از کارکنان خود به‬
‫طور دلسوزانه مراقبت مي کنند‪ ،‬در عوض کارکنان احساس‬
‫وفاداري و وابستگي شدیدي به سازمان پیدا خواهند کرد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Determine‬خواسته هاي کارکنان را بدانید‬
‫کارکنان به اشکال مختلف پاداش‪ ،‬واکنش نشان نمي دهند‪.‬‬
‫مثال همه کارکنان مایل نیستند در جمع معرفي شوند ولي‬
‫برخي دیگر ممکن است از تشویق در جمع خوشحال شوند‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Equity‬برابري‬
‫آیا برداشت کارکنان شما این است که با آنها با عدالت رفتار مي کنید؟ آیا‬
‫اقدامات انضباطي براي همه ثابت و یکسان است؟ به یاد داشته باشید که‬
‫برابري الزاما به معناي یکسان عمل کردن با کارکنان نیست‪ .‬کارکنان‬
‫انتظار ندارند با همه مثل هم رفتار شود زیرا شرایط نیازهاي هر یک از‬
‫آنها منحصر به فرد است و آنچه کارکنان نیاز دارند این است که با آنها‬
‫درست برخورد شود‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Forgive‬چشم پوشي‬
‫کارکنان خطا مي کنند‪ .‬به هنگام خطا نحوه واکنش سازمان مي تواند‬
‫طوري باشد که موجب تغییرات عظیمي در احساس وفاداري و احترام آنها‬
‫نسبت به سازمان شود‪ .‬به کارکنان سازمان کمک کنید از اشتباهات خود‬
‫درس بگیرند‪.‬‬
‫به این نکته توجه کنید که ممکن است خطا از فرآیند ناشي شود نه از‬
‫کارآمدي کارکنان‪ ،‬در این صورت از افرادي که مي توانند راه حل هاي‬
‫‪26‬‬
‫مناسب ارائه کنند کمک بگیرید‪.‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Give feed back‬بازخورد دادن‬
‫باز خورد دادن باید مستمر باشد نه فقط به صورت ساال نه‬
‫براي بازنگري عملکرد طي سال‪ .‬بازخورد فعالیت کارکنان‬
‫را مرتب دریافت کنید تا تفاوت بین عملکرد و انتظاري را‬
‫که از آنها مي رود دریابید‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Honesty‬صداقت‬
‫کارکنان صداقت را در رفتار شما ستایش مي کنند حتي اگر‬
‫منجر به دریافت اطال عات ناخوشایند باشد‪ .‬بهتر است‬
‫کارکنان خبرها را مستقیما از خود شما بشنوند تا اینکه به‬
‫صورت ذیرمستقیم یا شایعه‪ ،‬این صداقت رفتار تاثیر خود را‬
‫در عملکرد کارکنان مي گذارد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Involve‬مشارکت دادن‬
‫آیا به کارکنان این فرصت را مي دهید که در اتخاذ‬
‫تصمیم هایي که بر سازمان و به ویژه بر شغل آنها‬
‫تاثیر مي گذارد مشارکت داشته باشند؟ سوال از‬
‫کارکنان در مورد عقایدشان در مسائل جزئي و مهم مي‬
‫تواند موجب ایجاد انگیزه در آنها شود‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Jump‬سرعت‬
‫با چه سرعتي به درخواست کارکنان خود رسیدگي مي کنید؟‬
‫خواه شما یک مدیر یا متخصص منابع انساني باشید‪ ،‬ارائه‬
‫خدمات به کارکنان از وظایف مهم شما است‪ .‬حتي اگر نتوانید‬
‫مساله را حل کنید باید به نوعي تعهد خود را نسبت به حل‬
‫مشکال ت کارکنان نشان دهید‪ ،‬ولو به سادگي و به سرعت به‬
‫آنها اطال ع دهید که درخواست شما دریافت شد‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪( Keep it simple and short‬فر یندها و ابزار ساده و مختصر)‬
‫کارکنان دوست دارند که موثر و کارآمد باشند و در صورتي که‬
‫فرآیندها و ابزار کارشان ناکارآمد و ذیرموثر باشد نمي توانند به‬
‫خوبي فعالیت کنند‪ .‬پس وظیفه شماست که فرآیندها و ابزار‬
‫مناسب در اختیار آنها بگذارید‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Listen‬شنیدن‬
‫آیا شما مکانیزم هاي رسمي و ذیررسمي براي شنیدن نظرات کارکنان‬
‫خود را دارید؟ دریافت نظرات کارکنان چه از طریق صندوق‬
‫پیشنهادات‪ ،‬نرم افزارهاي مربوطه‪ ،‬جلسات حضوري‪ ،‬مذاکره یک به‬
‫یک یا به صورت هاي متفاوت این فرصت را به کارکنان مي دهد که‬
‫نظرات‪ ،‬پیشنهادها و عقاید خود را در مورد فعالیت ها ذکر کنند و این‬
‫روش کلیدي براي مرتبط نگهداشتن کارکنان با محتواي فعالیت هایشان‬
‫‪32‬‬
‫است‪.‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Manage Effectively‬مدیریت موثر‬
‫نحوه اداره کردن کارکنان و فعالیت ها توسط مدیران شما تا‬
‫چه حد اثربخش است‪ .‬مطالعات نشان مي دهد که مدیر‬
‫مستقیم یک فرد بیشترین تاثیر را برکارآیي‪ ،‬اثربخشي‪،‬‬
‫وفاداري و ایجاد انگیزه در وي نسبت به سازمان دارد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Nudge‬فشار وردن‬
‫از کارکنان خود کار متوسط را قبول نکنید‪ .‬آنها را با فشار وادار کنید تمام‬
‫سعي خود را بکنند تا هر دفعه کار خود را کمي بهتر از قبل ارائه کنند‪.‬‬
‫• ‪ Opportunities‬فرصت ها‬
‫بسیاري (ولي نه همه) از کارکنان مایل به رشد هستند‪ ،‬چه فرصت هایي‬
‫در طول فعالیت سازمان براي رشد کارکنان خود فراهم کرده اید تا به‬
‫سطوح باال تري برسند یا نقش هاي پرچالش تري را ایفا کنند؟‬
‫‪34‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Pay‬پرداخت‬
‫با این حال که پرداخت مهم ترین عامل ایجاد انگیزه براي کارکنان نیست‬
‫ولي موضوعي حائز اهمیت است‪ .‬نکته کلیدي در مورد پرداخت عادال نه‬
‫به کارکنان با توجه به شرایط داخلي و خارجي سازمان است‪.‬‬
‫مطمئن شوید پرداخت هایي که انجام مي دهید با میانگین پرداخت هاي‬
‫درون سازمان و نیز بیرون سازمان یعني بازاري که کارکنان را از آن‬
‫جذب مي کنید تناقض نداشته باشد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Question‬سوال‬
‫اگر فرصت کنید از کارکنان خود سوال کنید‪ ،‬مطالب زیادي‬
‫از آنها یاد خواهید گرفت‪ .‬آیا در مورد بازگشت سرمایه‬
‫نگران هستید؟ از کارکنان بپرسید آنها فکرمي کنند مشکل‬
‫چیست؟ آیا فکر مي کنید ارائه نوآوري جدید در بازار‪ ،‬کار‬
‫درستي است‪ ،‬از کارکنان خود بپرسید آنها چه فکر مي‬
‫‪ 36‬کنند؟‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Reward‬پاداش‬
‫پرداخت حقوق کامل براي هر روز در ازاي انجام کار کامل طي آن روز‪ ،‬اکنون‬
‫روش منسوخي براي ایجاد رابطه مالي بین سازمان و کارکنان است‪ .‬براي اینکه‬
‫کارکنان را هرچه بیشتر کارآمد و موثر کنید باید بیشتر بپردازید‪ ،‬شما باید براي تال‬
‫شهاي فردي و گروهي در راستاي ماموریت سازمان یا تال ش هایي که به نوعي حاکي‬
‫از کارآمدي است یا رفتارهایي را که مایلید ادامه داشته باشد‪ ،‬پاداش دهید‪ .‬در این‬
‫زمینه باید نوآور باشید‪.‬‬
‫دادن پاداش و مواردي امثال آن که موجب افزایش انگیزه کارکنان مي شود‪ ،‬خیلي‬
‫‪37‬‬
‫گران تمام نخواهد شد‪.‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Share information‬مشارکت در اطالعات‬
‫کارکنان باید چه چیزهایي را بدانند؟ پاسخ این است که هر چیزي را که‬
‫به آنها کمک کند مشارکت با ارزش تري در سازمان خود داشته باشند‪.‬‬
‫این مشارکت به سادگي باع مي شود کارکنان اطال عات مثبت در مورد‬
‫محصوال ت و خدمات شرکت به اطال ع مشتریان برسانند‪.‬‬
‫• ‪Talk to them‬صحبت کردن‬
‫صحبت کردن با کارکنان نشان مي دهد که شما به آنها و عقایدشان عالقه‬
‫دارید‪ .‬کارکنان نیز در فرصتي که ضمن صحبت با شما به دست مي‬
‫آورند سواال تي را مستقیما مطرح کرده و جواب بگیرید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Understand their issues‬درک نکات مهم هر بخش‬
‫نکاتي که در بین کارکنان خدمات رساني به مشتري‬
‫اهمیت دارد با نکاتي که در قسمت تولید یا سایر قسمت‬
‫ها مطرح مي شود فرق دارد‪ .‬آیا مي دانید درهر بخش‬
‫چه مواردي حائز اهمیت است؟‬
‫‪39‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Value‬ارزش‬
‫شاید سازمان شما سازماني باشد که موجب مباهات کارکنان باشد‪ .‬شاید شما حقوق و‬
‫مزایاي سخاوتمندانه اي به کارکنان مي پردازید و شاید در محل کار براي کارکنان‬
‫خود امکانات ورزشي و بهداشتي فراهم کرده اید که جزو بهترین ها است و شاید‬
‫در سازمان شما ارزش هاي مکتوبي وجود داشته باشد ولي فرصت نکرده اید که‬
‫درباره آنها فکر کنید یا به کارکنان یادآوري کنید که چنین ارزش هایي وجود دارند‪.‬‬
‫در این باره فکر کنید و ببینید چه مزایاي منحصر به فردي در کارکنان خود داده‬
‫اید؟‬
‫‪40‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫•‬
‫‪ Why‬چرا‬
‫وقتي شما تصمیم گیري مي کنید یا سیاست جدیدي باید به اجرا‬
‫درآید یا سایت قبلي باید تغییر کند آیا فقط تصمیم گیري را اجرا‬
‫مي کنید؟ آیا دلیل آن را نیز به کارکنان هم مي گویید؟ ارتباط‬
‫پیدا کردن با کارکنان در مورد دال یل تصمیم هاي اتخاذ شده‬
‫راه ساده اي است که ذهن کارکنان را به تغییرات یکپارچه مي‬
‫کند‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Excellence‬تعالي‬
‫کارکنددان دوسددت دارنددد احسدداس کننددد بخشددي از سددازمان هسددتند کدده نددزد دوسددتان و‬
‫آشنایان خود مي توانند به آن مباهات کنند و با آنها دوباره کارهداي مهدم و بزرگدي‬
‫که سازمان انجام مي دهد و نحوه مشارکت خودشدان صدحبت کنندد‪ ،‬وقتدي سدازمان‬
‫به اهداف خود برسد‪ ،‬محصوال ت جدید تولید کند و جامعه آن را بشناسد‪ ،‬کارکنان‬
‫بر خود خواهند بالید‪.‬‬
‫آیدددددددا سدددددددازمان شدددددددما بدددددددراي رسدددددددیدن بددددددده تعدددددددالي و اهدددددددداف آن تدددددددال ش‬
‫مي کند؟‬
‫‪42‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Yes‬بلي‬
‫گفتن نه آسان است ولي پیدا کردن راه هایي براي رفع نیاز‬
‫کارکنان سخت و زمان بر است هیچ کس دوست ندارد‬
‫«نه» بشنود ولي همه ما از اینکه جواب مساعد بشنویم‬
‫خوشحال خواهیم شد‪ .‬پس بهتر است مثبت باشیم تا بتوانیم‬
‫انرژي مثبت را در کارکنان نیز ایجاد نماییم‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫نحوه ارتباط با کارکنان از ‪ A‬تا ‪Z‬‬
‫• ‪ Zest‬ر بت‬
‫آیا رذبت داشتن به کار ال زم است؟ جواب در واقع کامال مثبت است‪،‬‬
‫وقتي کارکنان از شغل و محیط کار خود لذت ببرند از حضور در محل‬
‫کار نیز لذت خواهند برد‪.‬‬
‫راههایي در نظر بگیرید که در سازمان محیط با نشاطي براي حضور‬
‫کارکنان فراهم شود تا آنها با رذبت بر سر کار برگردند و به بهترین‬
‫‪44‬نحو کار کنند‪.‬‬
‫روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان‬
‫برخی از روش ها و اصول كلی را كه هر مدیر برای انجام كار‬
‫خود باید مورد ن ر قرار دهدا به اختصار بیان میكنیم‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -1‬وضددددع هددددر یدددد از وارونددددان را مددددورد بررسددددی قددددرار دهیددددد‪.‬‬
‫‪ -2‬به زیدر دسدتان عالقده نشدان دهیدد همده افدراد خدون گدرم نیسدتند‪.‬‬
‫‪ -3‬شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنونده خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبی باشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددید‪.‬‬
‫‪ -4‬ودداری ونیددد ودده وارونانتددان بددا میددل و رذبددت وددار را انجددام دهنددد‪.‬‬
‫‪ -5‬انتقددددددداد یدددددددا مالمدددددددت را بددددددده طدددددددور مثبدددددددت انجدددددددام دهیدددددددد‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان‬
‫‪ -6‬مدیری وه همیشه مراعات حال زیردستان را میوند‪ ،‬وارونان او فعال‬
‫و وفادار بوده و نسبت به هم همواری خواهند داشت‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -7‬نظر مشورتی و وم زیردستان را بخواهید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -8‬انتقاد و مالمت را در خفا انجام دهید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -9‬تحسین را در حضور دیگران انجام دهید‪.‬‬
‫‪ -10‬قسمتی از مسئولیت خود را به زیر دستان تفویض ونید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -11‬در صورت استحقاق در تجلیل زیردستان خود اقدام ونید‪.‬‬
‫‪-12‬هرگز فراموش نونید وه مدیر سرمشق زیر دستان خود است‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان‬
‫‪ -13‬به وارونان خود نشان دهید وه به آنان اعتماد داشته و از آنها‬
‫انتظار دارید تا به بهترین وجه انجام وظیفه ونند‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -14‬برای زیردستان خود هدفی معین ونید وه به خاطر رسیدن به آن‬
‫تالش ونند‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -15‬به زیردستان فرصت دهید در تصمیماتی وه گرفته می شود‬
‫(خصوصا تصمیماتی وه در وضع آنان اثر دارد)‪ ،‬شروت ونند‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -16‬از تحوم و تسلط اجتناب ونید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -17‬خواسته های خود را به صورت پیشنهاد یا خواهش درآورید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -18‬هنگام طرح درخواست یا پیشنهاد دلیل آن را حتما ذور ونید‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان‬
‫‪ -19‬حتی وقتی وه هنوز طرح ها و برنامه های شما در مرحله‬
‫ابتدایی است‪ ،‬بگذارید معاونین شما راجع به آنها اطالعاتی پیدا ونند‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -20‬همیشه جنبه مثبت را در نظر بگیرید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -21‬تعادل داشته باشید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -22‬هر وقت مرتوب اشتباهی شدهاید‪ ،‬به خطای خود اعتراف ونید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -23‬اگر فور و سلیقهای را پسندیدید‪ ،‬دلیل آن را به مبتور و صاحب‬
‫فور بگویید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -24‬به این حقیقت وه افراد‪ ،‬افوار ونظریات پیشنهادی خود را بهتر‬
‫از سایرین به مورد اجرا می گذارند‪ ،‬اهمیت بدهید‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫روشهای برقراری ارتباط موفق مدیران با كاركنان‬
‫‪ -25‬درباره آنچه می گویید و طرز ادای آن دقیق باشید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -26‬از ذرولند معمولی وارونان ناراحت نشوید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -27‬این احساس را در زیردستان به وجود آورید وه وار آنان مهم‬
‫است‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -28‬وارونان خود را از اموری وه در وضع آنان تاثیر دارد‪،‬مطلع‬
‫سازید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -29‬وضع وارونان تان را به آنان اطالع دهید‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫روابط مؤثر با کارکنان‬
‫سازمان های کارا و اثربخش‪،‬‬
‫روابط با اتحادیه های کارگری را به گونه ای‬
‫سازماندهی‬
‫می کنند که بهره وری باال و رفتار منصفانه با‬
‫‪50‬‬
‫کارکنان تضمین شود‪.‬‬
‫منابع‬
‫ابطحی ‪ ،‬حسین (‪ . )1386‬مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان در سازمانهای‬
‫دولتی ا صنعتی و بازرگانی)‪- .‬کرج‪ :‬مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ‪.‬‬
‫رادمن ‪ ،‬تام ‪ .‬ویلکینسون ‪ ،‬آدریان (‪ .)2006‬مدیریت منابع انسانی پیشرفته ‪ .‬ج‪.2‬‬
‫ترجمه میرعلی سید تقوی و امیر ختایی(‪ -. )1388‬تهران‪ :‬مهکامه‪.‬‬
‫سید جوادین ‪ ،‬سید رضا (‪ . )1382‬مبانی مدیریت امنابع نسانی‪ - .‬تهران‪ :‬دانشگاه‬
‫تهران ‪ ،‬دانشکده مدیریت‪.‬‬
‫سعادت ‪ ،‬اسفندیار(‪ . )1380‬مدیریت منابع انسانی ‪ - .‬تهران‪ :‬سازمان مطالعه و تدوین‬
‫کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ‪.‬‬
‫گرگ ال‪ ،‬استوارت‪ .‬کنت جی‪ ،‬براون(‪،)1390‬مدیریت منابع انسانی‪ .‬ترجمه‪ :‬اعرابی‪،‬‬
‫سیدمحمد‪ .‬فیاضی‪ ،‬مرجان‪ -‬تهران‪ :‬مهکامه‬
‫‪51‬‬
‫منابع‬
‫آرمسترانگ‪ ،‬مایکل(‪ .)1390‬مدیریت استراتژی منابع انسانی‪ ،‬ترجمه‪:‬‬
‫سید محمد اعرابی و امیر مهدیه‪ -‬تهران‪ :‬دفتر پژوهش های فرهنگی‪.‬‬
‫سیف الدینی‪ ،‬جالل‪ .‬دعائی‪ ،‬حبیب هللا(‪ ،)1389‬مذاکره اثربخش‪-‬مشهد‪:‬‬
‫انتشارات بیان هدایت نور‪.‬‬
‫وب سایت مدیریتی ایران – ‪www.managerial.ir‬‬
‫‪52‬‬
‫اللهم صل علی محمد و آل محمد‬

similar documents