Jelšavsko – lubenícka

Report
Jelšavsko – lubenícka
zaťažená oblasť
3 EN
Nela Filipčíková, Žofia Filagová
Zaťažené oblasti na Slovensku
prostredie vysokej kvality
prostredie vyhovujúce
prostredie mierne narušené
prostredie narušené
prostredie veľmi narušené
Hlavné zdroje znečistenia
 spracovanie železnej rudy v Nižnej Slanej
 lom a vápenka v Slavci
 ťažba a spracovanie magnezitových rúd:
Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava
SLOVMAG, a.s. Lubeník
Magnezitové závody v Jelšave a Lubeníku
• Ťažba a spracovanie
magnezitovej rudy
• výroba žiaruvzdorných
materiálov, stavív pre
hutníctvo, magnéziovo-uhlíkaté
stavivá, malty a i.
• Dúbravský masív: významné
ložisko magnezitovej rudy
Poškodenie životného prostredia
magnezitovými závodmi
• Emisie alkalických prachových úletov a ich následné
usadzovanie v okolí, emisie ťažkých kovov a
škodlivých plynov
• Vytvorenie ložísk odpadov z banskej činnosti: haldy,
odkalisko
• Vznik závalov v dôsledku podbúrania nadložia
dobývacieho priestoru
Slovmag, a.s. Lubeník
Dopad na efektivitu a ekonomiku
poľnohospodárskeho a lesníckeho využitia územia
• Zníženie výnosov a výživnej hodnoty
poľnohospodárskej produkcie
• Redukcia schopnosti pôdy absorbovať alebo udržať
vlhkosť znížením asimilačnej schopnosti rastlín
• Zamedzenie ťažby dreva v dôsledku nestability
podložia
Emisie a imisie tuhých znečisťujúcich látok
• Primárna prašnosť:
výpal magnezitov v
rotačných peciach a
úprava zachytených
častíc z výroby
• Sekundárna
prašnosť: transport
častíc z háld a ich
následné
usadzovanie v širšom
okolí
Minerálne komponenty alk.prach.úletov: magnezit,
periklas (kryštalický MgO), kalcit, dolomit, ílovité
minerály, rôzne druhy popola, sadzí a i.
• Podľa fyzikálno-chemických vlastností a množstva
spádu ovplyvňujú dynamické prvky pôd, ako sú
pôdna reakcia, živinový režim, biologická aktivita,
kvalita organických látok a štruktúrny stav pôdy
• Pri väčších množstvách - vznik krusty
Vplyvy krusty na prostredie
• Zvýšenie
pH pôdy
• Eliminácia
vegetačného
krytu
• Zníženie krajinotvornej a estetickej funkcie
prostredia
Vývoj emisného zaťaženia v r.
2002 - 2010
2002
2004
2006
2008
2010
Počet prekročení limitnej hodnoty
Priemerné ročné koncentrácie PM10
Opatrenia na zníženie zaťaženia oblasti
• Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/21/ES o nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu
• Smernica EP A RADY 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a
čistejšom ovzduší v Európe
• Použitie nových účinnejších filtračných hadíc v látkových filtroch
Amertherm na rotačných peciach - zníženie emisiií PM10 o cca
70 % (2008); SMZ,a.s. Jelšava
• Zmena dobývacej metódy z dobývania otvorenou komorou k
výstupkovému dobývaniu
Opatrenia na zníženie zaťaženia oblasti
• Odpredaj dolomitického
odpadu na stavebné účely,
odvoz odpadu z úložiska
do podzemia (2011-2028);
SMZ, a.s. Jelšava
• Zavádzanie BAT technológie v dobývaní
magnezitu (šachtové pece
v SMZ, a.s. Jelšava)
Zdroje
• M. Bobro, J. Hančuľák: Mineralogické vlastnosti imisných depónií v
oblastiach magnezitového priemyslu, Acta Montanistica Slovaca, 1997
• B. Baluchová, P. Bačík: Mineralogický výskum prašných spádov z rokov
2006-2008 z olasti Jelšavy, Mineralia Slovaca, 2011
• Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia –
územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá lúka,
Revúcka; MŽP SR, 2009
• Využitie a ochrana zemských zdrojov, vysokoškolské skriptá; Kolektív
autorov, Košice, 2006
• V. Lipták: Ťažba magnezitu a ochrana životného prostredia v SMZ a.s.
Jelšava
• Nakladanie s ťažobnými odpadmi na úložiskách SMZ, a.s. Jelšava,
záverečné stanovisko, MŽP SR, 2010
• Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho
znečisťovaní v Slovenskej republike, SHMÚ, 2002 – 2010
• Enviromagazín 5/2006
• www.banskeodpady.sk
Ďakujeme za pozornosť

similar documents