құқық саласы бойынша

Report
Еуразия ұлттық университеті
Ғылыми кітапханасы
Астана 2013
67.400 я6
Қ 17
“Қазақстан Республикасы мемлекеттік
рәміздерінің қалыптасу тарихы”. Альбом-кітап
/ Б.Ғ.Аяғанның жалпы редакциясымен .-Астана:
Мемлекет тарихы институты, ЖШС “ЛитераМ”, 2012.-176 б. ISBN 978-601-7235-17-8
Сирек қор-1 дана
Әлеум.-экон.о/з-2 дана
Ғ.а.-2 дана
Кітапта мемлекеттік рәміздердің авторлары
және
олардың
эскиздермен
жұмысы
естеліктеріне негізделген материалдар берілген.
Еліміздің ресми нышандарын жасаудағы
Қазақстан Республикасы Президенті - Ұлт
көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың рөліне баса
назар
аударылады.
Өйткені,
Елбасының
мемлекет құрылымының басты қағидалары
туралы
идеялары
рәміздердің
идеялықмазмұндық
тұжырымдарын
анықтауда
маңызды
орын
алады.
Мемлекеттік
нышандардың патриоттық тәрбие берудегі рөлі
ерекше. Онда ұлттық құндылықтар мен
қағидалар дәріптеледі. Елтаңба, Ту және Әнұран
мемлекетіміздің
әлемдік қауымдастықтағы
ұстанымына ықпал етеді. Егемен Қазақстанның
нышандарында тарихи дамудың ерекшеліктері,
тәуелсіз мемлекеттің философиясы мен ойсанасы, қазақ халқының сан ғасырлық арманмұраты көрініс береді.
63.3(5Қаз) я73
М 14 Маймақов Ғ.
Қазақстан Республикасының
Мемлекет және құқық тарихы:
Оқулық. - Алматы, 2012. - 284 б.
ISBN 978-601-217-344-4
Оқулық соңғы кезде жарық көрген
жаңа тарихи-құқықтық деректер негізінде
жазылды. Еңбекте бүгінгі күнге дейінгі
Қазақстан
жерінде
өмір
сүрген
мемлекеттік құрылымдардың қоғамдықсаяси құрылысы және құқықтық тарихы
хронологиялық
тәртіппен
зерделеніп
баяндалады. Бірқатар мәселелер қазіргі
кезең көзқарасы тұрғысынан қайта
қарастырылған. Оқулық мемлекеттік
стандартқа негізделіп, пәннің типтік
бағдарламасына сәйкес жазылған.
Оқулық құқықтану мамандығы бойынша
білім алушы студенттерге, заңгерлерге,
тарихшыларға арналған.
Әлеум.-экон. о/з - 3 дана
67.72 я73
С 31 Сейтқазықызы М.
Қазақстан Республикасындағы
прокурорлық қадағалау: Оқулық.Алматы: 2012.-256 б.
ISBN 978-601-217-338-3
Оқулықта
прокурорлық
қадағалау туралы заңдар, прокурор
қызметінің
теориясы
мен
практикасы жеткілікті қамтылған.
Прокурор
қызметінің
негізгі
бағыттары
берілген.
Оқулық
заңгерлер дайындайтын жоғары оқу
орындарының
студенттеріне,
магистранттарына арналған.
Әлеум.-экон. о/з - 3 дана
Оқу аб. - 7 дана
Оқулық құқық қорғау
органдарының
қызметкерлеріне және
заң оқу орындарының
студенттеріне,
аспиранттарына,
мұғалімдеріне арналған.
Әлеум.-экон. о/з - 1 дана
67.3(5Қаз)
А 82
Артықбаев Ж.О.
“Жеті жарғы” – мемлекет және құқық ескерткіші (зерттелуі,
деректер, тарихы, мәтіні). -Алматы: Жеті жарғы, 2012. - 192 б.
ISBN 978-601-288-035-9
Оқырман назарына ұсынылып отырған бұл еңбек
қазақ мемлекеттілігі мен құқықтық жүйелерінің
дамуында ерекше орын алатын “Жеті жарғы”
ескерткішіне
арналған. Автор мол тарихиэтнографиялық деректерді пайдалана отырып қазақ
ғылымында алғаш рет “Жеті жарғы” ұғымына негіз
болған әдет-ғұрып заңдары мен ережелерін
жинақтады. Бұл еңбекте қазақ мемлекетінің хандық
дәуірдегі
басқару
жүйесі
және
оның
құрылымындағы “Жеті жарғы” кеңесінің қызметі,
маңызы көрсетілген. Автор дәстүрлі мемлекет және
құқық ережелері турасында қолданысқа түсе
бермейтін тың деректер мен пайымдауларды енгізді.
Кітап қалың оқырман қауымға, соның ішінде
гуманитарлық мамандықтарда оқитын студенттерге
арналады.
Сонымен
қатар
“Жеті
жарғы”мемлекеттік қызметте және құқықтану саласында
еңбек істеп жүрген талғамды, зерек азаматтардың
қайсысын да болса қызықтырады деп сенеміз.
Ғ.а.-2 дана. Әлеум.-экон.-2 дана. Сирек қор-1 д.
67.3 я73
Ә 50 Әлдибеков Ж.С.
Қазақстан Республикасы
мемлекет және құқық тарихы
(дәрістер жинағы).-Алматы: Жеті
жарғы, 2012.-200 б.
ISBN 978-601-288-033-5
Ұсынылып отырған оқу құралының негізгі
мақсаты - қазақ мемлекетінің тарихи дамуының
әр кезеңіндегі оның ішкі сыртқы жағдайы,
саяси-құқықтық құрылымының ерекшеліктері,
әлеуметтік-экономикалық
дамуының
өзекті
мәселелері ғылыми негізде жүйеленіп, нақты
дәйектермен көрсетіліп ұлттық мемлекетіміздің
тарих сахнасында алған орнын баса көрсетуге
көңіл бөлінген.
Аталған
оқу
құралы
Қазақстан
Республикасы Ғылым және білім министрлігінің
мемлекеттік стандарттар бағдарламасына сәйкес
құрастырылып, орта арнаулы және жоғары заң
оқу
орындарының
шәкірттері
мен
оқытушыларына,
магистранттарға,
аспиранттарға және көпшілік қауымға арналған.
Әлеум.-экон. о/з. - 1 дана
67.404.532(5Қаз)
Б22 Балалардың құқықтарын
қорғау маманына арналған
көмекші құрал. Әдістемелік құралАстана: ҚР БҒМ БҚКК, 2012.-596 б.
ISBN 978-601-06-1758-2
Кітапта балалардың құқықтарын
қорғау
маманы,
әлеуметтік
педагогтар, тәрбиешілер мен білім
беру саласында қызмет ететін басқа
да мамандар үшін пайдалы болатын
материалдар жинақталған. Кітап
балалардың құқықтарын қорғау
мамандарына әдістемелік, құқықтық
және
консультациялық
көмек
көрсету мақсатында дайындалды.
Әлеум.-экон.о/з. - 1 дана
67.412.1я73
З 85
Зукай Ж.
Халықаралық жария
құқық: Оқу-әдістемелік қралы.Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ
АББ, 2012.-192 б.
ISBN 978-601-7400-14-9
Оқу-әдістемелік құрал Халықаралық
жария құқық пәні бойынша типтік оқу
бағдарламасына сәйкес жасалған және ол
силлабус, глоссарий, дәрістік материалдар
мен практикалық сабақтар жоспарын
және студенттердің өздік жұмыстары
бойынша тапсырмаларды қамтыған. Бұл
оқу әдістемелік құрал “Халықаралық
құқық”
және
“Заңтану”
мамандықтарының,
сондай-ақ
Халықаралық
жария құқық
пәнін
оқитын басқа да мамандықтардың
студенттеріне
және
осы
саладағы
оқытушыларға арналған.
Әлеум.-экон.о/з. -1 дана
67.76(5Қаз)я7
И 27 Идрышева С.К.
Қазақстан Республикасының
нотариаты: оқу құралы. - Астана,
“ЦБИ и МИ” ЖШС.-2012.-206 б.
ISBN 978-601-80223-1-6
“Қазақстан Республикасының нотариаты”
оқулығы жоғарғы оқу орындарында және
орта
білімнен
кейінгі
кәсіптік
оқу
бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарында
“Құқықтану”
мамандығы
бойынша
оқитын
студенттерге,
оқытушыларға және өзге де осы салада
қызығушылық
білдіретін
тұлғаларға
арналған.
Оқулық
бакалавр
дәрежесі
бойынша жүргізілетін кредиттік жүйеге
негізделген, әр тақырыптың соңында оның
мазмұнын
қорытатын
сұрақтар
және
қысқаша тестілік тапсырмалар берілген.
Әлеум.-экон.о/з.-1 дана
67.0
Қ 65 Қопабаев Ө.
Ата Заң-мемлекет
дамуының іргетасы.-Алматы:”Алатау”, 2012.-576 б.
ISBN 9965-807-68-X
Сирек қор -1 дана.
Ғ.а.-2 дана.
Әлеум.-экон.о/з. - 2 дана
Ч/з СЭЛ - 2 экз.
67.52.2 (5Каз)
С 28 Сейтенов К.К.
Общие признаки почерка
рукописей, выполненных на
казахском языке: Учебное
пособие для экспертовкриминалистов.-Астана:
КазГЮУ, 2011.-460 с., 552
иллюстр., приложения-29 с.
ISBN 978-601-80211-5-2
Ч/з СЭЛ-2 экз.
В учебном пособии рассмотрена история формирования и современное состояние
классификации признаков почерка русской скорописи, являющейся основой для
систематизации признаков почерка казахской письменности. Подробно описано
экспериментальное исследование общих признаков почерка в рукописях,
выполненных на казахском языке. В результате были установлены специфические
критерии определения общих признаков почерка в казахских рукописях и
усовершенствованы некоторые общие признаки почерка русской скорописи. Итогом
проведенных экспериментов явились разработанные впервые в судебном
почерковедении классификация общих признаков почерка и таблица частоты их
встречаемости в рукописях на государственном языке Республики Казахстан, В
отдельном разделе показано отличие классификации общих признаков почерка
казахской письменности от аналогичной классификации признаков почерка русской
скорописи.
Пособие снабжено 552 иллюстрациями, наглядно демонстрирующими
описываемые признаки, что способствует лучшей усвояемости учебного материала.
Приложениями к работе являются 1) таблица частоты встречаемости общих
признаков почерка в рукописях, выполненных на казахском языке; 2) контрольные
тесты по теме пособия.
Предназначено для экспертов-криминалистов, специализирующихся в области
судебно-почерковедческой экспертизы, студентов и магистрантов, а также для
обучения начинающих специалистов.
65.052
К 89 Кузьмин Г.В.
Земельный налог.М.: Налоговый
вестник, 2012.-288 с.
ISBN 978-5-93094-335-1
Ч/з СЭЛ-2 экз.
Настоящая книга посвящена правовым, налоговым и учетным вопросам
исчисления и уплаты земельного налога в РФ.
Автор дает подробный комментарий к требованиям законодательных и
нормативных актов, касающихся налогообложения земельных участков, в первую очередь главы 31 «Земельный налог» НК РФ.
В работе подробно рассматривается специфика налогообложения
земельных участков, принадлежащих как организациям, так и физическим
лицам (включая индивидуальных предпринимателей), даны рекомендации по
минимизации налоговых потерь и использованию льгот с учетом требований
действующего законодательства и сложившейся арбитражной практики.
Книга построена на большом количестве примеров и характерных
ситуаций. По некоторым проблемным вопросам позиция автора не совпадает с
точкой зрения официальных органов. В защиту своего мнения автор приводит
веские аргументы, что придает изданию практическую ценность. Кроме того,
рассмотрен такой «острый» для многих землепользователей вопрос, как
необходимость выкупа или аренды земельного участка, принадлежащего
организации на праве постоянного (бессрочного) пользования до 1 июля 2012
года.
Издание адресовано руководителям организаций, бухгалтерам, аудиторам,
работникам налоговых органов, налоговым консультантам, а также
«рядовым» гражданам, у которых имеются земельные участки.
В монографии рассмотрены вопросы
определения права интеллектуальной
собственности в объективном смысле, а
именно: институт, подотрасль или же
отрасль права, а также места права
интеллектуальной
собственности
в
системе
гражданского
права.
Анализируются такие понятия как
"система
права"
и
"система
законодательства",
"право
интеллектуальной
собственности",
"исключительные
права"
и
их
соотношение.
Помимо
анализа
действующего
законодательства
в
монографии
представлены
судебная
практика и теоретические взгляды на
проблемы
права
интеллектуальной
собственности. Монография адресована
студентам,
магистрантам
и
преподавателям
юридических
вузов,
практическим работникам, а также всем,
кто интересуется проблемами права
интеллектуальной собственности.
Ч/з СЭЛ - 2 экз.
67.404
А 61 Амангельды А.А.
Право интеллектуальной
собственности в система
гражданского права / Алматы: Иц
ОФППИ “Интерлигал, 2012.-240 с.”
ISBN 978-601-7393-06-9
67.404я7.
К21 Карагусов Ф.С.
Правовое положение
коммерческих организаций по
законодательству Республики
Казахстан. - Алматы, 2012. -333 с.
ISBN 978-601-289-059-4
В настоящее издание включены работы
Карату сова Ф. С., ранее подготовленные для
различных изданий но гражданскому праву, в
которых
автором
рассматриваются
и
обсуждаются основные вопросы содержания
казахстанского
законодательства
о
коммерческих
организациях,
правового
регулирования их организационных форм,
правового режима и классификаций ценных
бумаг, а также излагается позиция относительно
системы права и комплексных образований в
праве (в контексте, прежде всего, современного
корпоративного законодательства).
Предлагается
вниманию
студентов
и
магистрантов юридических вузов, а также
любым заинтересованным лицам, вовлеченным
в
законотворческую
деятельность
и
занимающимся научными исследованиями или
осуществляющим практическую деятельность,
связанные с применением законодательства о
коммерческих юридических лицах и их
организационно-правовых формах.
Ч/з СЭЛ-2 экз.
Н.а.-3 экз.
Ч/з СЭЛ-2 экз.
Учебник представляет собой обобщенное изложение основных тем по
курсу
«Конституционное
право
зарубежных
стран».
В
нем
рассматриваются как общетеоретические вопросы конституционного
права, так и основы конституционного права отдельных государств:
Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, Польши, США,
Франции, Швейцарии, Японии. Глоссарий, составленный из основных
терминов и понятий курса, поможет уяснить основные категории науки
конституционного права.
Содержание учебника соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к
учебным изданиям.
Учебник рекомендован к опубликованию Ученым советом
юридического факультета Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям и
специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция», 030505 (023100)
«Правоохранительная деятельность», 050402 (032700) «Юриспруденция
(учитель права)», 030500 (521400) «Юриспруденция (бакалавр)», 030900
«Юриспруденция», а также для аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений юридического профиля и иных учебных заведений, в
которых изучается зарубежное конституционное право.
92
Д 57. Добрынин Н.М.
Универсальный энциклопедический словарь для всех и каждого.
Современная версия новейшей истории государства. — Новосибирск:
Наука, 2012. — 606 с.
ISBN 978-5-02-032233-2.
Предлагаемый
читателям
универсальный
энциклопедический словарь для всех и каждого
представляет собой результат многолетней работы автора
и содержит около 10 ООО статей. Его основу составляют
наиболее значимые правовые (юридические) понятия и
термины,
а
также
слова,
имеющие
легальное
(нормативное)
определение
в
действующем
законодательстве Российской Федерации. Представленная
лексика по возможности отражает все те изменения,
которые произошли в нашем обществе и государстве за
последние 20 лет. Наряду с терминами, используемыми в
нормативных правовых актах, разъясняются многие
понятия науки конституционного права и смежных
правовых наук, а также употребляемые в праве термины
из других областей знания-философии, культурологии,
политологии, социологии, экономики; дается краткая
характеристика
административно-политического
устройства всех современных государств.
Словарь
предназначен
для
широкого
круга
читателей.
Ч/з СЭЛ-2 экз.
Данный сборник
включает
нормативноправовых
актов,
предназначенные
для использования
в образовательной
деятельности
учебных
заведений.
ИБО-1 экз.
Ч/з СЭЛ-1 экз
67.535
H 79 Hopwood William S.
Jay J. Leiner
George R. Young
Forensic accounting and fraud
examination, second edition
International Edition 2012
ISBN 978-007-128932-0
Ч/з СЭЛ-2 экз.
Ин.аб.-1 экз.
67.51
С 44. Charabhss. Wilham J.
Criminology : connecting
theory, research, and practice /
William Chambliss, Aida Hass.—
1st ed. p. cm.
Includes bibliographical references
and index.
ISBN-13: 978-0-07-352797-0 (alk.
paper)б
ISBN-10: 0-07-352797-1 (alk. paper)
1. Criminology. I, Hass, Aida. II.
Title.
HV6025.C394 2012 364—dc23
The Internet addresses listed in the text
were accurate at the time of publication, The
inclusion of a website does not indicate an
endorsement by the authors or McGraw-Hill
does not guarantee the accuracy jf the
information presented at these sites.
Ч/з СЭЛ-1 экз.
Ин.аб.-1 экз.
1.
Сирек қор – 201 каб.
2. (Әлеум.-экон.о/з.)Әлеуметтікэкономикалық оқу залы –
422 каб.
3. (Ғ.а.)-Ғылыми
абонемент – 205 каб.
4. Оқу аб. – оқу
абонементі – 103 каб.
5. (ч/з СЭЛ)-Читальный
зал социальноэкономической
литературы – 422 каб.
6. (н.а)-Научный
абонемент – 205 каб.
7. (ИБО)Информационнобиблиографический
отдел – 404 каб.
8. (ин.аб) - Абонемент
инностранной
литературы – 307 каб.
Назарларыңызға
рахмет!

similar documents