Flowers and Rain

Report
เพือ่ ให้ ง่ำยต่ อกำรใช้ งำน บำงท่ ำนใช้ สูตร ควำมสู ง-100 = นำ้ หนักตัวทีค่ วรเป็ น
18.5-25
ถ้าวัดได้ค่าสูงกว่าปกติ แสดงว่าน้ าหนักเกิน หรื ออ้วน
แม้น้ าหนักที่เกินเล็กน้อยจะไม่ใช่โรค แต่กเ็ ป็ นปั จจัยที่ทาให้ความ
เสี่ ยงต่อโรคต่างๆมากขึ้น เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง
สำหรับคนไทย กระทรวงสำธำรณสุ ขมีนโยบำยให้ คนไทยไร้ พุง
ค่ ำ BMI ไม่ เกิน 23
ออกกำลังกำยสม่ำเสมอ และควบคุมอำหำร ลดอำหำรประเภท
แป้ง ไขมันและเนือ้ สั ตว์ ให้ กนิ ผัก ผลไม้ มำกขึน้
ไม่เกิน 140/90 มม.ปรอท
ความดันโลหิ ตสูงเป็ นปัจจัยเสี่ ยงสาคัญที่ทาให้เป็ นโรค
ต่างๆหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคอัมพาต โรคไต และอื่นๆ
แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจจะเข้มงวดมากกว่านี้ หากวัด
ความดันฯได้มากกว่า 130/80 มม.ปรอท ก็จะแนะนาให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดความดันฯก่อนที่จะต้องใช้ยา
เมื่อต้องใช้ยาแล้ว ควรจะใช้ยารักษาอย่างสม่าเสมอ ร่ วมกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
ออกกาลังกายสม่าเสมอ หากน้ าหนักเกิน ต้องลด
น้ าหนัก ไม่กินอาหารรสเค็ม เพราะเกลือโซเดียม มี
ฤทธิ์ทาให้ความดันฯขึ้นได้
Hb > 12 gm/dl
Hct> 36 %
ถ้ าต่ากว่ าค่ าปกติเล็กน้ อย แสดงว่ าเป็ นโลหิตจาง ซึ่งมีสาเหตุหลัก 2 ประการ
1 โรคโลหิตจาง เช่ นธาลัสซีเมีย เป็ นความผิดปกติทางพันธุกรรม
2 ร่ างกายเสียเลือด เช่ นเป็ นแผลในกระเพาะอาหาร เป็ นริดสีดวงทวารหนัก
มีเลือดออกเวลาถ่ าย
สาหรั บสตรี สาเหตุท่ ีพบบ่ อยประการหนึ่งคือ มีประจาเดือน
มากกว่ าคนทั่วไป ทาให้ ร่างกายสูญเสียเลือดไปทุกเดือน
ในกรณีต่ากว่ าค่ าปกติมาก อาจเกิดจากเสียเลือดฉับพลันอาจเป็ น
เรื่ องฉุกเฉินได้
ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ
เม็ดเลือดขาว
4000-8000 ตัวต่อ cu.mm
ถ้าพบว่าสูงแสดงว่าร่ างกายมีการอักเสบ หรื ออาจมีการติดเชื้อ
แบคทีเรี ย สาหรับการติดเชื้อไวรัส ค่าเม็ดเลือดขาวมักไม่สูง
ถ้าพบค่าสูงมากๆ สูงหลาย ๆหมื่น เป็ นอาการแสดงของ
โรคมะเร็ งในเม็ดเลือดขาว
ในทางตรงกันข้าม อาจตรวจพบค่าเม็ดเลือดขาวต่ากว่า
ปกติได้ เป็ นอาการแสดงถึงภาวะภูมิคุม้ กันต่า
ถ้าพบว่าค่าเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ
หรื อต่าผิดปกติ ควรปรึ กษาแพทย์
เม็ดเลือดขาว
Eosinophile
< 500 ตัว/cu.mm
หรื อ < 8 %
เม็ดเลือดขาว Eosinophile มีความสัมพันธ์ กับโรคภูมิแพ้ หรือโรคพยาธิ
โดยทั่วไปอาจพบว่ าสูงปกติเล็กน้ อยได้ ไม่ ถือว่ ามีความสาคัญทางคลินิก
แต่ ถ้าสูงมากๆ อาจต้ องตรวจละเอียด
ระมัดระวังเรื่องอาหารที่อาจปนเปื ้ อนเชือ้ หรือไข่ พยาธิ
เมือ่ งดนำ้ และอำหำร :
70 - 100
มก/ดล
ระดับนา้ ตาลในเลือดที่ถือว่ าเป็ นเบาหวานคือ สูงกว่ า 126
มก/ดล ถ้ าตรวจได้ สูงกว่ า 100 แต่ ไม่ ถงึ 126 มก/ดล แพทย์ จะยังไม่
วินิจฉัยว่ าเป็ นเบาหวาน จะถือว่ าการควบคุมระดับนา้ ตาลไม่ ปกติ
กรณีเช่ นนีค้ วรได้ รับการตรวจความทนต่ อนา้ ตาล เพื่อดู
ความสามารถในการควบคุมระดับนา้ ตาล เพราะการตรวจพบเช่ นนี ้
อาจเป็ นอาการเริ่มต้ นของเบาหวาน
ถ้ าตรวจพบว่ าเป็ นเบาหวาน ควรรั กษา
อย่ างจริงจังร่ วมกับ การออกกาลังกาย
ควบคุมอาหาร โดยควบคุมปริมาณ
แคลอรี่ ให้ พอเหมาะ
คอเลสเตอรอล
: 150-200 มก/ดล
HDL- คอเลสเตอรอล : 32-88 มก/ดล
LDL- คอเลสเตอรอล : < 130 มก/ดล
ไตรกลีเซอไรด์
: 35-150มก/ดล
ไขมันในเลือดที่สูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่ อโรคหัวใจและสมองอย่ าง
สาคัญ โดยเฉพาะ LDL-คอเลสเตอรอล มักจะไปจับตามหลอด
เลือดทาให้ หลอดเลือดอุดตัน เป็ นสาเหตุของกล้ ามเนือ้ หัวใจขาด
เลือด สมองขาดเลือด
ส่ วน HDL-คอเลสเตอรอล เป็ นไขมันที่ดี
ไม่ จับตามหลอดเลือด
สาหรั บ ไตรกลีเซอไรด์ มักจะสั มพันธ์ กบั ผู้ทชี่ อบ
กินอำหำรรสหวำน กะทิ
ควรลดอาหารที่มีไขมันสูง เช่ น ของทอด เนือ้ สัตว์ นม ไข่ อาหารทะเล
หลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์
ใช้ นา้ มันพืชแทน
หลีกเลี่ยงของทอด
ใช้ การปิ ้ ง ย่ าง ต้ มแทน
อาหารอุดมไขมัน
หลีกเลี่ยงเนือ้ สัตว์ ส่วนที่เป็ น
ไขมัน รับประทานเนือ้ ปลา ซึ่งจะได้
HDL- คอเลสเตอรอล เพิ่มขึน้
โปรดระลึกว่ า ไขมันเป็ นส่ วนประกอบที่จาเป็ นสาหรั บร่ างกาย
ถ้ าขาดไปร่ างกายจะสูญเสียความสมดุลย์ ดังนัน้ คาแนะนานี ้
จึงให้ ลด มิใช่ ให้ งดโดยสิน้ เชิง
2.4-7 มก/ดล
มะเขือเทศลดโอกาสเกิดเกาท์
กรดยูริค เป็ นสารที่อาจไปสะสมตามข้ อ
เส้ นเอ็น ทาให้ ปวดตามข้ อ เป็ นโรคเก๊ าท์
ซึ่งมีอาการปวดรุ นแรงมาก
ถ้ าไปสะสมที่อวัยวะภายในเช่ นไต ทาให้
เป็ นโรคนิ่วได้
ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ ทุกชนิด
รวมทัง้ เครื่ องในสัตว์ ผู้ป่วยบางคนจะไวต่ อ
สัตว์ ปีกทัง้ ไก่ เป็ ด ห่ าน นก ทาให้ มีอาการได้
ง่ าย นอกจากนีค้ วรหลีกเลี่ยงผักส่ วนที่กาลัง
เจริญเติบโต เช่ นยอดผัก ถั่วงอก เม็ดมะม่ วง
หิมพานต์ หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอออล์
อาหารส่ งเสริมเกาท์
พบนา้ ตาล แปลว่ าเป็ นโรคเบาหวาน
พบไข่ ขาว แปลว่ าเป็ นโรคไต
พบเม็ดเลือดขาว แปลว่ ามีการติดเชือ้ อักเสบในทางเดินปั สสาวะ
พบเม็ดเลือดแดง แปลว่ า สงสัยมีน่ ิวในทางเดินปั สสาวะ เป็ น
โรคไต หรือ ถ้ าเป็ นหญิงอาจเกิดจากประจาเดือนปนเปื ้ อน
ควรดื่มนา้ มากๆ
อย่ ากลัน้ ปั สสาวะ
รักษาความสะอาด
SGOT : 3-37 U/L
SGPT : 3-41 U/L
Alk Phos : 50-136 U/L
เอนไซม์ จากตับเหล่ านีจ้ ะมีค่าสูงผิดปกติเนื่องจากตับ
ถูกทาลาย สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชือ้ อักเสบ
สารเคมีบางอย่ างที่เป็ นอันตรายต่ อตับ เช่ นเหล้ า เบียร์
สมุนไพร ยาหลายชนิดมีพษิ ต่ อตับ เช่ นยาลดไข้ พารา
เซตามอล ยาลดไขมันในเลือด ยานอนหลับ
สารทาลาย
ตับ
ถ้ าตรวจพบว่ าเอนไซม์ จากตับมีค่าสูงกว่ าปกติโดยไม่ มีอาการ
อะไร ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอออล์ หรือสมุนไพร หรือยา
2 สัปดาห์ แล้ วตรวจเลือดซา้ ถ้ ายังมีค่าสูง ควรปรึกษาแพทย์
คนไทยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ในร่ ำงกำย 8 %
ผู้ทตี่ รวจพบเชื้อนีอ้ ำจไม่ มีอำกำรอย่ ำงไรเลย หรืออำจมีอำกำรตับอักเสบ
อักเสบเรื้อรัง กลำยเป็ นตับแข็ง จนกระทั่งมะเร็งตับได้
ผู้ทตี่ รวจแล้วได้ ผลบวก ซึ่งแปลว่ ำมีเชื้ออยู่ในร่ ำงกำย ควรได้ พบ
แพทย์ เพือ่ หำทำงป้ องกันภำวะแทรกซ้ อนต่ อไป
ผู้ทตี่ รวจแล้วไม่ พบเชื้อหรือได้ ผลลบ ควรตรวจหำภูมิคุ้มกัน หำก
ยังไม่ มีภูมิคุ้มกันต่ อไวรัสตับอักเสบ บี น่ ำจะฉีดวัคซีนป้องกัน
ผู้ทตี่ รวจแล้วได้ ผลบวก ควรจะต้ องคำนึงถึงครอบครัวด้ วย เพรำะติดต่ อทำง
เพศสั มพันธ์ และติดต่ อจำกแม่ สู่ ลูกได้
นี่คืออาหารที่เหมาะกับสุขภาพ มีงานวิจัยที่แสดงว่ า ฝรั่ งที่กนิ อาหารแบบนี ้
อายุยืนยาวกว่ าฝรั่ งที่กนิ อาหารแบบยุโรปหรื ออเมริกา

similar documents