Helena Kallinen, vastaava kriisityöntekijä, perheterapeutti - Ensi

Report
LÄHISUHTEESSA SEKSUAALISTA
VÄKIVALTAA KOHDANNEEN
KOHTAAMISESTA
Oulu 20.9.2013
Tukinainen Jyväskylä
TEEMAT
•
•
•
•
•
Seksuaalisen väkivallan määritelmiä
Huoneentaulu
Yleistä traumasta
Apuvälineitä/työkaluja
Työntekijän oma jaksaminen
Tukinainen Jyväskylä
Seksuaalisen väkivallan määritelmiä
• Vuodesta 1994 myös avioliitossa tapahtunut
raiskaus on yleisen syyttäjän alainen rikos
• Henkinen, taloudellinen, sosiaalinen, hengellinen,
fyysinen väkivalta sisältää usein myös seksuaalista
kaltoinkohtelua. Väkivallan normalisoituminen!
• Liz Kelly (Liz Kelly 1988, Surviving Sexual Violence)
määäritteli väkivallan jatkumon teoiksi, jotka
yksittäisinä tekoina eivät täytä minkään rikoksen
tunnusmerkistöä
Tukinainen Jyväskylä
Seksuaalisen väkivallan määritelmiä
• Seksuaalinen väkivalta sodan keskellä
• Hukasta Kukkaan, Marja Koskelainen, Vantaan
Turvakoti
• Älä lähde tähän leikkiin, Ensi- ja turvakotien
liiton ja Tukinaisen, lähisuhdeväkivaltaa
kokeneiden oikeudelliset palvelut -projekti
• Varjo-hanke, vainoamisväkivallasta
Tukinainen Jyväskylä
Seksuaalinen itsemääräämisoikeus
• Ihmisoikeuksien julistus 1948 suosittaa
• Ihmisoikeusasiakirjat ovat oikeudellisesti sitovia, ratifioitu
Suomessa 1976
• Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeus
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Tämä tarkoittaa
myös seksuaalista itsemääräämisoikeutta eli oikeutta
päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.
• Seksuaalirikokset loukkaavat jokaiselle ihmiselle kuuluvaa
oikeutta määrätä omasta seksuaalisuudestaan.
• Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia oikeuksia!
Tukinainen Jyväskylä
Seksuaalisen
väkivallan jatkumo
Liz Kelly 1988, Surviving Sexual Violence.
• jatkumo sisältää erilaisia seksuaalisen väkivallan ja
ahdistelun muotoja, joita ei juridisesti pidetä
rikoksina
• yleisiä kokemuksia
• pidetään helposti yksityisasioina ja suhteellisen
normaaleina kokemuksina
• liittyy vähättelyä ja syyllistämistä
• tapahtumat jatkumolla usein sarjana, jolloin osia
vaikea erotella (esim. yhdyntä vai raiskaus; hellyys
vai hyväksikäyttö)
Tukinainen Jyväskylä
Sukupuolinen ahdistelu ja häirintä
> VERBAALINEN HÄIRINTÄ: sukupuolisesti halventavat nimittelyt; kaksimieliset ja
halventavat vitsit ja rumat puheet; vartaloa, pukeutumista, yksityiselämää ja
seksuaalielämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet
kirjeet, viestit, puhelinsoitot ja sähköpostit, joita saaja ei halua; sukupuoliyhteyttä
tai muuta sukupuolista käyttäytymistä koskevat ehdotukset tai kutsut…
> NONVERBAALINEN HÄIRINTÄ: seksuaalisesti vihjaavat eleet ja ilmeet; tuijottaminen
ja viheltely; pornokuvien tai –videoiden näyttäminen tai lähettäminen, kun saaja ei
niitä halua…
> FYYSINEN HÄIRINTÄ: sellainen koskettelu, halailu, suuteleminen, jota kohde ei
halua…
Tukinainen
7
Tukinainen Jyväskylä
Miesten kokema
seksuaalinen
väkivalta
Naisten
kokema
seksuaalinen
väkivalta
Seksuaalinen
väkivalta
suhteessa
muuhun
väkivaltaan
Tukinainen Jyväskylä
Miesten ja poikien kokema seksuaalinen häirintä
• Vuonna 2012 noin viidennes 15-34-vuotiaista miehistä kertoi,
että eri sukupuolen edustaja oli häirinnyt heitä seksuaalisesti
• 3% miehistä ilmoitti joutuneensa samaa sukupuolta olevan
henkilön seksuaalisen häirinnän kohteeksi.
(Tilastokeskuksen ja STM:n tasa-arvobarometri, 2012)
*Miesten ja poikien kokema häirintä jää kuitenkin helpommin
piiloon.
*Tutkitusti pojat sisäistävät huonommin koulujen
seksuaalivalistusta ja näyttäisi siltä..
Tukinainen Jyväskylä
Miesten ja poikien kokema seksuaalinen häirintä
• Että miehillä, että aikuisilla miehilläkin on huonosti
käsitteitä erittelemään häirintää. Ilmiötä on vaikea
hahmottaa. Häirintä sotketaan joskus molemminpuoliseen
flirttiin.
• Häirintä on kuitenkin ei-toivottua, yksipuolista ja siihen voi
sisältyä painostusta. Sitä leimaa vallankäyttö.
• Vallitsevaan miehen rooliin kuuluu toimijuus ja
autonomisuus. Häirintäkokemus tarkoittaa miehelle
kaksinkertaista häpäisyä. Mieheltä sekä riistetään
autonomia että hänestä tehdään toimijan sijaan objekti
(Nieminen 2013)
Tukinainen Jyväskylä
Miesten ja poikien kokema seksuaalinen häirintä
• Heterokulttuurissa elää vielä osittain olettamus, jonka mukaan
miesten kuuluu vastata naisten ehdotteluun aina kyllä.
• Taustalla harhakäsitys siitä, että miehet ovat naisia
seksuaalisempia ja aina valmiita seksiin.
• Tänä päivänä myös miehillä on oikeus olla rauhassa ja sanoa
ei.
• Miesten seksuaalista hyväksikäyttöä ei tunnisteta riittävästi.
Taustalla on myytti, että miestä ei voi raiskata.
(Lähde: Tulva-lehden artikkeli: Väkivaltaa, kähmintää ja
pojittelua, 2013)
Tukinainen Jyväskylä
HUONEENTAULU
• USKO
• KUUNTELE
• ÄLÄ SYYLLISTÄ
Tukinainen Jyväskylä
Seksuaalisen väkivallan
traumasta
Ja sen kohtaamisesta
Tukinainen Jyväskylä
Vakavuudesta ja yleisyydestä
• Poijula -08: traumaperäisiä stressi- oireita 2 kk
kouluampumisen jälkeen 77%:lla, seksuaalisen väkivallan
jälkeen 90%:lla
• Ylikomi/Virta -08: raiskaus aiheuttaa muita traumaattisia
tilanteita useammin vakavia pitkäaikaisseurauksia
• Poliisin arvio 2003: 6 000 – 10 000 raiskausta vuodessa
• Vuonna 2003 rikosilmoituksia kaikista seksuaalirikoksista 1
545, joista raiskauksia 568
• Tilastokeskus: 2012 raiskauksia 1009
• Poliisin arvio 2012:
– Raiskausten määrä kaksinkertaistunut 10 vuodessa
Tukinainen Jyväskylä
Vakavuudesta ja yleisyydestä
• Heiskanen & Piispa (1998), Usko, toivo, hakkaus: Joskus
elämässään seksuaalista väkivaltaa kokeneet naiset:
– tekijänä nykyinen avio- tai avopuoliso 5,9 %
– tekijänä ex-puoliso 18,7 %
– tekijänä muu tuttu henkilö 4,3 %
• Tukinaisen kriisipuhelimen tilasto 2012:
–
–
–
–
Tekijänä av(i)opuoliso 3%
Tekijänä seurustelukumppani 3%
Tekijänä ex-puoliso 53%
Tekijänä muu tuttu henkilö 13%
• Piilorikollisuutta; todennäköisemmin rikosilmoitus
ulkomaalaisesta/ tuntemattomasta tekijästä
Tukinainen Jyväskylä
Traumasanastoa
• Traumaattinen tilanne: voimakas tapahtuma tai tilanne, joka
on omiaan tuottamaan kenelle tahansa kärsimystä, kuten
oman tai läheisen kuoleman tai fyysisen koskemattomuuden
menettämisen uhka
• Traumaattinen kokemus: yksilön tilanne, jossa hänen
kapasiteettinsa käsitellä psyykkisesti tapahtunutta ja siihen
liittyviä tunteita on ylittynyt. Tilannetta ei kyetä
prosessoimaan eikä yhdistämään muuhun sisäiseen ja
ulkoiseen todellisuuteen
• Traumaattinen kriisi: trauman seurauksena ilmenevät reaktiot
ja muutokset: kognitiivisia, emotionaalisia ja fyysisiä käsittelyja sopeutumisyrityksiä
Tukinainen Jyväskylä
Trauman kokemisesta
• Auttamistyön kannalta ahdistelua on se,
mikä tuntuu ahdistavalta
• Kriisityö * Tutkinta * Syyteharkinta * Oikeus
• Asiakkaan vointi ohjaa työtä, ei ole
oikeaa/väärää löytöä
• Raiskauksen/hyväksikäytön väkivaltaisuus ei
ole suhteessa oireitten vakavuuteen
• Taistelu-pako -> lamaantuminen on
neurologinen reaktio
Tukinainen Jyväskylä
Tukinainen Jyväskylä
Mitä kehossa tapahtuu
• Kun säikähdämme:
– Salaman nopeita tapahtumia reflekseinä
– Lisämunuainen tuottaa kortisolia, stressihormoneita
ym
– Sydämen lyöntitiheys nopeutuu
– Keuhkojen tilavuus laajenee
– Sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta muuttuu
– Adrenaliinia virtaa lihaksiin
Tukinainen Jyväskylä
– Keho valmistautuu taistelemaan
tai pakenemaan
Jatkuu…
• Lamaantuminen
– Seuraa, kun taistelu tai pakeneminen havaitaan
mahdottomaksi
• (Lähisuhdeväkivallassa on fyysinen ylivoima tai käytöksen
hillittömyys näytetty toteen jo aiemmin
• Akuutissa tilanteessa fyysinen ylivoima tai pakoreitin tukkiminen
• Henkinen ylivoima, auktoriteettiasema, taitava manipulointi jne)
– On refleksi, ei valinta
– Ei ole kooman kaltainen eikä pyörtyminen
– Kuvaus: ”Zombi-olo”, kuin oma tahto olisi poissa käytöstä
Tukinainen Jyväskylä
Jatkuu…
• Havainnot, tajunta, muisti:
– Hormonit ym aineet katkaisevat kivun tajuamisen
– Orbitofrontaalin toiminta hidastuu
•
•
•
•
Havainnot traumaattisesta tilanteesta vääristyvät
Aikakäsitys puuttuu
Pieni yksityiskohta voi porautua ainoaksi muistikuvaksi
Ympäristön havainnointi ei ole tavallista
– Muistitallennus hidastuu
• Mantelitumake, hypotalamus ja hippokampus eivät toimi
normaalisti
• Muistikuvat eivät jäsenny eivätkä tallennu samalla tavalla kuin
normaalitilanteen muistot
Tukinainen Jyväskylä
• Traumatapahtumat tallentuvat
”suljettuun kansioon”
Jatkuu…
• ”Suljettu kansio”:
– Traumamuistot eivät muutu pitkänkään ajan kuluessa
– Eivät ole tahdonalaisesti palautettavissa
– Muistot heräävät trickereitten vaikutuksesta
• Aistihavaintoja kuten ääniä, hajuja, kosketuksia jne
• Välähdyksenomaisia tai pitkiäkin ”filminpätkiä” eli
flashbackeja
– Flashbackit muistuttavat painajaisia ja jopa harhoja
– Traumanmuiston herätessä ei muistikuva jäsenny
– Ainoa havainto voi olla hälytystilan laukeaminen kuin
kaikki tapahtuisi uudelleen
Tukinainen Jyväskylä
Jatkuu…
• Automaattisen tapahtumaketjun
ymmärtäminen:
– Vähentää syyllisyyttä ja häpeää
– Auttaa paniikkituntemusten hallintaan ottamista
– Helpottaa työskentelyä,
•
•
•
•
Rauhoittelutekniikoitten opettelu
Hallinnan tunne
Uhriutumisen ketjun katkaiseminen
Välttämiskäyttäytymisen helpottuminen
– Vähentää oireita kuten unettomuutta,
syömisvaikeuksia, läheisyydenpelkoja jne
Tukinainen Jyväskylä
Seksuaalisen väkivallan aiheuttamia traumaoireita
•
•
•
Uudelleenkokeminen
– painajaiset ja pelottavat unet
– takaumat: tunne kuin raiskaus tapahtuisi uudelleen
– pakottavat ajatukset ja mielikuvat, joita
laukaisevat ns. muistuttajat tai
”hiljainen hetki” esim. nukahtaessa, rentoutuneena tai yksin ollessa
Välttäminen
– tapahtuneen muistamisen tai ajattelemisen välttäminen
– tapahtuneesta muistuttavien asioiden tai tunteiden välttäminen
– tiettyjen tilanteiden, ihmisten (miesten), paikkojen välttely
– kosketuksen, seksin, läheisyyden välttely
– turtuneisuus, epätodellisuuden tunteet
– ”maailma lasin takana”
Vireystilaan liittyvät oireet
– nukahtamisvaikeudet, nukkumisvaikeudet
– ärtyneisyys, vihanpuuskat
– keskittymisvaikeudet
– säpsähtely, hätkähtely, ”olan yli vilkuilu”
– voimakkaat fysiologiset reaktiot säikäyttäviin ärsykkeisiin
Tukinainen Jyväskylä
Syyllisyyden tunteet ovat yleisiä
*Usein seksuaalista väkivaltaa kokeneen on helpompi
suojella omaa psyykettään ajattelemalla, että on itse
osasyyllinen ja näin vähätellä tekoa kuin myöntää,
että on ollut rikoksen uhri
*Asioiden selkiyttämiselle kokijan mielessä on syytä
suoda aikaa. Rikosilmoituksen tekoon ei tule
painostaa mutta mahdollisuudesta kannattaa kertoa.
Tukinainen Jyväskylä
TYÖKALUJA/APUVÄLINEITÄ
Oulu 20.9.2013
Tukinainen Jyväskylä
Tulokulma
• Oman työsi erityisrooli
• Vaitiolovelvollisuus
Tukinainen Jyväskylä
Koettu trauma alkaa tunkeutua
mieleen tyypillisesti silloin, kun…
• Tapahtuu jotain
yllättävää, + tai • Joutuu uuden
väkivallan kohteeksi
• Aloittaa parisuhdetta
• Synnyttää tai odottaa
vauvaa (koskee myös
miehiä)
• Menettää läheisen
• Joutuu työttömäksi
• Yrittää sopeutua
uuteen yhteisöön
• Pääsee turvaan ja
kaikki on vakaata
• Väsyy pitämään
mielikuvat poissa
TÄSTÄ ON SAATAVA PU-
HUA OMALLA KIELELLÄ
Tukinainen Jyväskylä
EI OLE YHTÄ OIKEAA TAPAA
ALOITTAA
Useimpia helpottaa, kun saa puhua
Tukinainen Jyväskylä
VAKAUTTAMISTA
•
•
•
•
•
Kartoitetaan oireita
Varmistetaan jaksamista
Haastatellaan luomuverkostoista
Tiedotetaan traumasta
IES, PTDS, Elämäntapahtumien tarkistuslista,
Tukinainen Jyväskylä
Sanallista vai kuvallista?
• Perustelut
toiminnallisuudelle:
helpotetaan sanoja, lisätään
elävyyttä, haetaan
erilaista/valoisaa/muutostarinaa traumakertomuksen
rinnalle
• Kuvaa tehdessä tai kuvia
katsoessa asiakas määrää
työn tahdin ja syvyyden
• Seksuaalinen trauma
on hyvin kehollinen
trauma
• Keho voi tarvita
rauhoittelua,
maadoitusta,
rentoutusharjoitusta
• Myös työntekijä voi
tarvita kehollista
purkamista
Tukinainen Jyväskylä
Toiminnallisista työtavoista apua
• Aluksi annetaan
tietoa (CPT,
Resick&Schnicke),
mitataan oireita (PTDS
tms), vakautetaan
(sairasloman tarve, syöminen
ja nukkuminen,
luomuverkosto jne).
• Nimetään väärä
vääräksi, rikos
rikokseksi.
• KUN sanoja ei ole
ainakaan aluksi ja
ainakaan ei kaikkein
vaikeimman sanomiseen,
piirretään, katsellaan
kuvia, rentoutetaan,
maadoitetaan ja
puhutaan puhumisesta.
• Kuva puhuu joskus siitä,
mistä sanat eivät vielä
puhu.
Tukinainen Jyväskylä
Työkaluja
 Aktiivinen kuuntelu
 Kortit
 Piirtäminen
 Kirjoittaminen
 Valokuvaaminen
 Rentoutuminen, maadoitus, keholliset
harjoitukset
 Kysymyspatterit, puheeksi ottaminen
 Valmiit työkalut maailmalta
Tukinainen Jyväskylä
Tukinaisen ehdotus
kyselykaavakkeeksi
• onko sinua satutettu
seksuaalisesti
• onko se ollut
–
–
–
–
–
häirintää
kiusaamista
pakottamista
hyväksikäyttöä
raiskaus tai sen yritys
• kuka satutti
• milloin, minkä ikäinen
olit
• missä se tapahtui
• miten pääsit siitä pois
Tukinainen Jyväskylä
Tukinaisen ehdotus
kyselykaavakkeeksi
• oletko saanut apua
• millaista
• kuka/ketkä tietävät
kokemuksestasi
• miten he ovat
suhtautuneet asiaan
• miten voit nyt tämän
asian kanssa
• mitä seksuaalinen
väkivalta on aiheuttanut
elämässäsi
Tukinainen Jyväskylä
SEKSUAALINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS
TARKOITTAA MUUN MUASSA…
• Seksin kuuluu olla kivaa ja nautittavaa. Pelottavaa tai ahdistavaa se
ei saa olla koskaan.
• Sinulla (siis jokaisella) on aina oikeus päättää omasta ruumiistasi ja
seksuaalisuudestasi.
• Kukaan ei saa houkutella, painostaa tai pakottaa ketään mihinkään
seksuaaliseen tekoon.
• Jokaisella on oikeus iskeä jarrut pohjaan ja lopettaa sellainen seksi,
mikä ei tunnu mukavalta.
• Kenenkään ei ole pakko opetella seksin saralla mitään vastoin omaa
tahtoaan.
• Toisen velvollisuus on huomata, mikä tuntuu kumppanista pahalta
ja totella hänen lopettamistoivettaan heti.
Lähteenä mm. Cacciatore ym. 2002, Legopalikoista leopardikalsareihin. Pojan matka mieheksi.
Tukinainen Jyväskylä
Tukinainen Jyväskylä
Tukinainen Jyväskylä
Kehon kuvan hoito
- tietoisuustaitopohjainen
peiliharjoitus
•
•
•
•
•
•
Delinsky & Wilson, 2006
Havainnointi (HITAUS)
Toteamisen/arvostelemattomuuden taito
Tyyneys ja neutraalius
Asteittainen hyväksyntä
Tahdonalainen, suunnitelmallinen katsominen:
näkee normaalisti
• Kuva - Peili - Kamera - Kuntosali - Sauna
• Harjoittele uutta oloa omaan peilikuvaan
• 8 viikon ajan
Tukinainen Jyväskylä
Keino palata nykyhetkeen
Traumatakauman pysäyttävä ohje
Kun järkyttävä tapahtuma palaa mieleesi tai koet epämääräistä pahaa oloa, auta itseäsi
sanomalla seuraavat lauseet ja täydennä ne:
Juuri nyt tunnen _____________________________________________
(nimeä tämän hetken tunne esim pelko)
ja tunnen kehossani __________________________________________
(kuvaile tämänhetkiset kehontuntemukset yksityiskohtaisesti esim kurkkua kuristaa, jalat
tärisevät, kädet hikoilevat)
koska muistan ______________________________________________ (anna
traumakokemukselle nimi, vain nimi, ei yksityiskohtia)
ja samaan aikaan katselen ympärilleni täällä missä olen nyt vuonna_______
(sano tämä vuosiluku)
täällä __________________________________ (sano paikka, jossa olet)
ja voin nähdä ________________________________________________ (kuvaile joitakin
esineitä, joita juuri nyt näet tässä paikassa)
ja tiedän, että _______________________________________________ (sano trauman
nimi uudelleen)
ei tapahdu nyt/enää.
Samalla, kun uudelleen elät traumaa, opit tunnistamaan olojasi nykyhetkestä käsin. Tämän
kaksoistietoisuuden kautta olet yhtäaikaisesti läsnä tässä hetkessä ja voit ajatella tästä käsin
menneisyyttä koskevia kokemuksia.
Näin on mahdollista pysäyttää nopeasti takaumat (flashback). Ylivireystila ei pääse liian
korkeaksi ja pitkäaikaiseksi tai aiheuta jähmettymistä tai lamaantumista. Tämä auttaa
pääsemään nopeasti optimaaliseen vireystilaan.
Tee
ohjeen mukaan usein yhä uudelleen ja uudelleen toistaen!
Alkuperäislähde; Babette Rotshild/ R-LR 2008/ Naapuri
Tukinainen Jyväskylä
Minun minäkuvani syntyy siitä kun sinä pidät minusta.
Myönteinen minäkuvani syntyy siitä kun saan sinun hyväksyntäsi.
Kun sinä kamppailet ongelmiesi kanssa, se vaikuttaa minun mielenrauhaani.
Minun henkiset voimavarani keskittyvät sinun ongelmien ratkomiseen, sinun tuskasi
lievittämiseen.
Keskityn miellyttämään sinua.
Keskityn suojelemaan sinua. Keskityn painostamaan sinua ratkaisemaan asian minun tavallani.
Sinun tuskasi lievittäminen korostaa minun itsetuntoani.
Luovun omista harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteistani voidakseni ottaa osaa sinun
harrastuksiisi.
Koska tunnen, että sinä olet heijastus minusta, haluan, että käytöksesi ja ulkomuotosi ovat
toiveitteni mukaiset.
Olen tietoinen siitä, mitä sinä tunnet ja haluat pikemminkin kuin siitä, mitä itse tunnen ja
haluan ja vaikka todellisuudessa en tietäisikään, luulen tietäväni.
Tulevaisuuden unelmani liittyvät sinuun.
Hylätyksi tulemisen pelkoni määrää mitä sanon ja teen.
Vihastumisesi pelkääminen määrää mitä sanon ja teen.
Käytän antamista keinona tuntea turvallisuutta suhteessamme.
Sosiaalinen piirini pienenee koska keskityn sinuun.
Luovun omista arvoistani mukautuakseni sinuun.
Arvostan sinun mielipidettäsi ja toimintaasi enemmän kuin omaani.
Elämänlaatuni vaihtelee sinun elämänlaatusi mukaan.
Tukinainen Jyväskylä
SEKSUAALINEN VÄKIVALTA ON
TAHMEAA!
Miten huollat itseäsi?
Tukinainen Jyväskylä
Työtakki ja Vapaa-ajan takki
• Mistä tiedät, että sinulla
on työtakki päällä?
• Mistä tiedät, että olet
riisunut työtakkisi?
• Miten napitat sen?
• Mistä toiset voisivat sen
huomata?
• Milloin se pitää
napittaa?
• Millainen vapaa-ajan
takkisi pitäisi olla?
Tukinainen Jyväskylä
Sijaistraumatisoitumisen oireita I
• Muutokset maailmakuvassa,
• Kyynistyminen, tylsyyden
”maailma on paha ja
kokemus, mikään ei enää
vaarallinen”, mustavalkoisuus
järkytä tai kosketa,
• Muutokset sosiaalisissa
väkivallan ”sietäminen”
suhteissa esim. apatia,
• Kielteiset muutokset oman
ylihuolehtivuus
minän kokemisessa esim
• Epäpätevyyden tunteet työssä,
lisääntynyt avuttomuuden
motivaation puute
tunne, itsen aliarviointi,
• Kuormittavien tunteitten
turtuminen,
sietokyky heikentyy,
hämmentyneisyys,
emotionaalinen turtuneisuus
eristyneisyyden tunne
Tukinainen Jyväskylä
Sijaistraumatisoitumisen oireita II
• Huumorintajuttomuus
• Kyvyttömyys suojella itseä
• Kyvyttömyys ylläpitää
vakaata minäkuvaa
• Tuomitsevuus, jyrkkyys ja
kovuus, ”reagoiminen on
heikkoutta”
• Irrallisuuden tunne
suhteissa työtovereihin ja
läheisiin
• Ärtyneisyys, toivottomuus ja
merkityksettömyyden
tunteet
• Pelastusfantasioiden
kehittäminen
• Vetäytyminen sosiaalisista
kontakteista
• Kielteiset kognitiiviset
muutokset: tahdottomuus,
mielikuvituksettomuus,
muistihäiriöt
Tukinainen Jyväskylä
Tukinainen
• valtakunnallinen osaamiskeskus (alk. 1993)
• apua, tukea ja ohjausta seksuaalisen väkivallan uhreille: juridiikka ja kriisityö
• täydentää julkisia palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla
• vaikuttaa ammatti-, viranomais- ja
oikeuskäytäntöihin
• kouluttaa, konsultoi, työnohjaa
Tukinainen Jyväskylä
Tukinainen
toimintaa rahoittaa RAY
-matalan kynnyksen periaate: palvelut ovat
maksuttomia, asioida voi nimettömänä
-palvelut aluksi naisille, nykyisin myös miehille
(miesten ryhmää suunnitellaan)
-työntekijöillä ammatillinen pätevyys
-keskuststo Helsingissä, aluetsto Jyväskylässä
*www.tukinainen.fi
Tukinainen Jyväskylä
Tukinaisen palvelut
• päivystykset
KRIISIPUHELIN (0800-97899) 7 pvä/vko
JURISTIPÄIVYSTYS (0800-97895) 4 pvä/vko
NETTIAPU (www.nettitukinainen.fi)
• kriisityö: kriisitapaamiset (10-15 krt), ryhmät
(valokuvaryhmä, CPT-ryhmä ,tanssiterapiaryhmä,
läheisten ryhmä, viikonloppuryhmä jne), ammatillinen
konsultaatio
• juristit: tietoa seksuaalirikosasioista, apua ja tukea
esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin, mahdollisuus
oikeusavustajaan
Tukinainen Jyväskylä
AIHEESEEN LIITTYVÄÄ
KIRJALLISUUTTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Van der Hart, Nijenhuis & Steele: Vainottu mieli
S. Tasola & A.Heikinheimo: Vain muistamalla voi unohtaa
Leonore Terr: Suden lapset
Peter A. Levine: Kun tiikeri herää
Raijas, Silver & Valkama (toim. Kaukonen): Seksuaalinen
väkivalta ja hyväksikäyttö
Resick & Schnicke: Cognitive Processing Therapy for Rape
Victims
Ylikomi & Virta: CPT-malli
CPT-tiivistelmä
M.Laitinen: Häväväistyt ruumiit, Rikotut mielet
M.Laitinen: Pahan kosketus
P.Aho-Mustonen: Rikottu ruukku
Tukinainen Jyväskylä

similar documents