Uniós támogatások és közbeszerzés

Report
Uniós
támogatások és
közbeszerzés
Dr. Holovács Gabriella
(LL.M Groningen)
Közbeszerzés meghatározása (Kbt. 5.§)
Közbeszerzési eljárást az
ajánlatkérőként meghatározott szervezetek
visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek
lefolytatni
megadott tárgyú és értékű beszerzések
megvalósítása érdekében (közbeszerzés).
Közbeszerzés szabályozása
(fontosabb jogszabályok)
Jogszabály
megnevezése
tartalma
2011. évi CVIII. törvény
Kbt.
310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról
289/2011. (XII.22.) Korm.
rendelet
A közszolgáltatók közbeszerzéseire
vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról
842/2011/EU Rendelet
Uniós hirdetménymintákról
92/2011. (XII.30.) NFM
rendelet
Nemzeti hirdetménymintákról
Kbt. szerkezeti felépítése
1. rész – Általános rendelkezések
I. -Célok, alapelvek
II.. Értelmező rendelkezések
III..- Személyi és tárgyi hatály
IV.- ajánlatkérők és gazdasági szereplők
V. Közzététel és kommunikáció
4. rész – Közbeszerzési
szerződések
5. rész – Jogorvoslat
2. rész – Uniós értékhatárt elérő
értékű beszerzések szabályai
VI. a felhívás
VII. Közbeszerzés tárgya, műszaki leírás
VIII.A dokumentáció
IX. Ajánlattevők, részvételre jelentkezők
X. Benyújtás, felbontás
XI. Bírálat
XII. Eljárások fajtái
XIII. Építési Koncesszió
XIV. Közszolgáltatók
3. rész –Nemzeti eljárásrend
6. rész – Közbeszerzési
Hatóság
Kbt. alkalmazási köre (Kbt.5.§)
 ajánlatkérőként
 visszterhes
meghatározott szervezetek
szerződés megkötése céljából
tárgyú és értékű beszerzések
megvalósítása érdekében
 megadott
Közbeszerzési eljárás résztvevői
 Közbeszerzés


alanyai:
ajánlatkérők
ajánlattevők(részvételre jelentkezők)
 Egyéb
gazdasági szereplők
 Bíráló Bizottság
 Ellenőrzésben részt vevő szerv (NFÜ KFF – csak
EU-s projekteknél)
 Jogorvoslati eljárás szervei


KDB
Fővárosi Bíróság
Ajánlatkérők (Kbt. 6.§)
Minisztérium, Miniszterelnökség, központosított
közbesz.
2) Állam, önkormányzat, költségvetési szerv,
közalapítvány
3) Közjogi szervezet
4) In-house szervezet – 9.§ (1) bek. k) pont
1)
Közszolgáltatók
6) Támogatott szervezetek
7) Önkéntes alkalmazók
5)
Ajánlatkérők (folyt.)
 Két
fő csoport:
 klasszikus ajánlatkérők
 közszolgáltatók
 Közös ajánlatkérők (képviselőt maguk közül –
Kbt.21.§ (3) bek.)
 Más
nevében ajánlatkérő
Ajánlattevők
 az
a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be
 Többszörös megjelenés tilalma (Kbt. 28. §)
 Közös ajánlattevők (konzorciumok, >25%
alvállalkozó!)
- képviselet kötelező
- biztosíték egyszer
- előírt alkalmassági követelményeknek együttesen,
vagy egyikük által is megfelelhetnek
- egyetemleges felelősség
- eljárás során ajánlattételi /részvételi/ határidő lejárta
után személyükben változás nem állhat be
Egyéb gazdasági szereplők
 Alvállalkozók
 Alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet
 Más nevében ajánlatkérő
 projekttársaság
Alvállalkozó
az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét
kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót,
forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
10% fölötti alválallkozót nevesíteni kell
>25% alvállalkozó KÖZÖS AJÁNLATTEVŐ!
Eljárásban részt vevőkkel
szembeni követelmények
 Összeférhetetlenségi
 Alkalmassági



szabályok (Kbt. 24.§)
követelmények
Pénzügyi és gazdasági
Műszaki szakmai
310/2011. Korm. rendelet szabályozza
 Kizáró
okok
Kizáró okok
Kötelező (Kbt. 56.§)












Végelszámolás
Felfüggesztett tevékenység
Szakmai tevékenység
Eltiltás
Adó, vám, tb tartozás (1 évnél
régebbi)
Hamis adatszolg, kizárás (3 éven
belül)
Munkaügyi bírság spec. jogsértés
Közrendv. Bírság
Bűncselekmény
Nem fizette ki alvállalkozóit
Kbt. 56.§ (1) k) pont
Kbt. 56.§ (2)
off shore!!! – tulajdonos nem lehet 25.
%-nél több, a teljesítés során; Nemzeti
rezsimben is kötelező
Választható (Kbt. 57.§)






Gazd, szakmai jogszab. sértés
GVH bírság
Szerződéses köt nem teljesítette,
elmúlt két év
Nyilvántartásba nincs bejegyezve
külf.
Engedély, egyéb tagság nincs
Szakmai kötelezettségszegés 3
éven belül
Nem kötelező előírni, de ha
előírták, kötelező
érvényesíteni
Kizáró okok (folyt.)




Ajánlattevők, alvállalkozók és alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetekkel szemben
Igazolási mód szabályai - 310/2011. Korm.
rendelet
Alvállalkozók és alk.igazolásában részt vevők
igazolására csak ajánlattevői nyilatkozat
Ajánlattevő felelőssége
Alkalmassági követelmények


Kbt. 55.§ + 310/2011. Korm. rendelet
Két csoport:
1) Gazdasági-pénzügyi alkalmasság
2) Műszaki-szakmai alkalmasság


Meghatározását közbeszerzés tárgyára korlátozni
Közös ajánlattétel esetén:
- együttesen, vagy
- bármelyikük által

Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által is
teljesíthető
Közbeszerzés tárgya
 árubeszerzés,
 építési
beruházás,
 szolgáltatás megrendelése,
 építési koncesszió és
 szolgáltatási koncesszió
Árubeszerzés
visszterhes szerződés, amelynek tárgya
forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog
tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására
vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül
történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről.
 magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést
is.
 olyan
Építési beruházás
visszterhes szerződés,
 Tárgya:
a) az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez
kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és
külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön
jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelő építmény bármilyen eszközzel, vagy módon
történő kivitelezése.

Szolgáltatás
 Ami
nem árubeszerzés és nem építési beruházás
 visszterhes szerződés,
 tárgya
különösen
valamely
tevékenység
megrendelése az ajánlatkérő részéről
 Akkor is szolgáltatás, ha értéke meghaladja az
árubeszerzés értékét
Építési koncesszió
 olyan
építési beruházás, amely alapján
 az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény
hasznosítási jogának meghatározott időre történő
átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli
ellenszolgáltatással együtt,
 a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes
egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes
ajánlattevő viseli.
Szolgáltatási koncesszió
 olyan
szolgáltatás-megrendelés, amelynek alapján
 az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát
(hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és
 ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog
átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt,
 a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes
egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes
ajánlattevő viseli
Közbeszerzés tárgya eljárásrend és
ajánlatkérők összefüggésében
Uniós eljárásrend
Nemzeti eljárásrend
szolgáltatás
Építési
beruházás
Áru
szolgáltatásik
oncesszió
Építési
koncesszió
Áru
Szolgáltatás
Építési
beruházás
Építési
beruházás
Klasszikus
ajánlatkérők
Áru
Szolgáltatás
Közszolgáltatók
Áru
Szolgáltatás
Építési
koncesszió
Építési
beruházás
Kivételek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Minősített adat, nemzetbiztonsági érdek
Védelmi, katonai, rendvédelmi célok
Nemzetközi szerződés, nemzetközi szervezetek eljárásrendje
Elektronikus hírközlési szolgáltatás
Központosított közbeszerzés az igénybevevők részére
Építési és szolgáltatási koncesszió – ha közszolgáltatásként a XIV. fejezet alá tartozna
Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás – külön törvény
In-house megállapodások
Helyi önkormányzat kötelező közoktatási feladatainak ellátása
Ingatlan vásárlás
Értékpapír kibocsátás, eladás, vétel, átruházás
Műsorszám vétel, fejlesztés, előállítás
Választottbíróság, békéltetés
Munkaszerződés, közszolgálati jogviszony
Kutatás-fejlesztés, ha eredménye nem ajánlatkérőnél hasznosul
6.§ (1) a)-c) kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatása
6.§ (1) a)-c) közfeladat végzésének átadása nyereség nélkül
In-house megállapodások (Kbt.9:§
(1) k) pont)
1. típus:
§ (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő és
az egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó
szervezet köti
6.
Közfeladat, közszolgáltatás ellátása
Ajánlatkérő teljes körű ellenőrzési jogokkal
rendelkezik

2. típus:
a 6. § (1) bekezdés a)-d) szerinti ajánlatkérő és
olyan gazdálkodó szervezet köt egymással,
amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag
ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)d) szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak,
Közfeladat, közszolgáltatás ellátása
az ajánlatkérők az ügyvezetési jellegű
feladatok ellátását illetően teljes körű
ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és
képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai
céljainak és fontos döntéseinek alapvető
befolyásolására, feltéve,
a szerződéskötést követően a gazdálkodó
szervezet adott üzleti évben elért nettó
árbevételének legalább 80%-a a tag
ajánlatkérőkkel kötendő szerződések
teljesítéséből származik

képes a gazdálkodó szervezet stratégiai
céljainak és fontos döntéseinek alapvető
befolyásolására, feltéve hogy
a szerződéskötést követően a gazdálkodó
szervezet adott üzleti évben elért nettó
árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag
ajánlatkérővel kötendő szerződések
teljesítéséből származik
MAX 5 évre!

Közbeszerzési értékhatárok
o
o
o
o
o
o
Uniós – EU Bizottság állapítja meg
Nemzeti (egyszerű) közbeszerzési -éves
költségvetési törvény állapítja meg
Közbeszerzési Hatóság a költségvetési év elején
közzéteszi
Alanyonként eltérő
Közbeszerzési tárgyanként eltérő
Beszerezési tárgycsoporton belül is van eltérés
Közbeszerzési értékhatár beszerzés
tárgya és ajánlatkérők kapcsolatában
Uniós
Áru,
Szolgáltatás
6.§ (1) a)
Építési
beruházás
Nemzeti
Építési
konc.
Áru,
Épít.
Szolgáltatás beruh.
Épít.
konc.
Szolg.
konc.
39.287.460, Ft
6. (1)
egyéb
60.690.330,Ft
Közszolgá
ltatók
(Kbt. XIV.
fejezet)
121.380.660,Ft
1.520.483.340,- Ft
8 MFt
15
MFt
100
MFt
25 MFt
50 MFt
100
MFt
-
-
1.520.483.340,Ft
-
Becsült érték (Kbt. 11.§)
o
o
o
o
o
közbeszerzés megkezdésekor
annak tárgyáért általában kért vagy kínált
általános forgalmi adó nélkül számított,
a Kbt. 12-18. §-okban foglaltakra tekintettel
megállapított
legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás
Közbeszerzési eljárások
A) Eljárásrend
1. Uniós (Kbt. II. rész)
2. Nemzeti (Kbt. III. rész)
B) Eljárás fajták
1. Nyílt
2. Meghívásos
3. Tárgyalásos
- hirdetmény közzétételével induló
- hirdetmény nélküli
4. Versenypárbeszéd
Köszönöm a figyelmet
[email protected]

similar documents