Olav Aarna ettekanne

Report
Olav Aarna

Olav Aarna
Tiina Annus
Anu Toots
Eimar Veldre
Ene-Mall Vernik-Tuubel

2 EHF toimkonna laiendatud koosolekut





Luua kooskõlastatud arusaam Eestile
sobivast elukestva õppe korraldusest, mis
aitaks kaasa Eesti haridussüsteemi (elukestva
õppe süsteemi) tihedamale seostatusele
ühiskonna ja majandusarengu vajadustega
ning õppurite ootuste ja eelistustega

Täna suhteliselt eraldi toimivad
haridussüsteemi osad on saanud ühtseks
elukestva õppe süsteemiks:


Toimib elukestva õppe kvaliteedi tagamise
terviklik süsteem, mis haarab üldhariduse,
kutsehariduse, kõrghariduse ja
täiskasvanuhariduse
Toimib elukestva õppe pikaajalise ja keskpika
perspektiiviga kavandamise terviklik, erinevaid
sihtgruppe kaasav süsteem



Loodud on elukestva õppe õigusliku
reguleerimise terviklik süsteem
Loodud on elukestva õppe erinevate sihtrühmade
vajadusi rahuldav ja efektiivselt toimiv
õppeasutuste võrk
Loodud on elukestva õppe rahastamise mudel,
mis tagab õpivõimaluste õiglase kättesaadavuse
erinevatele sihtrühmadele
Oodatav kompetentsus
Ü
H
I
S
K
O
N
D
Tegevused
Pädevused
Kompetentsuse
standardid
Riiklikud
õppekavad
Õppekavad
Õ
P
E
KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM
Kvalifikats-i
tunnistused
Kvalifikatsiooni
andmine
Vastavushindamine
Tegelik kompetentsus
Õpitulemuste
hindamine
Suur osa “tükke” on olemas, aga need
ei moodusta terviklikku süsteemi!
Tänan!

similar documents