Husk - Velkommen til Sandsli videregående skole

Report
Eksamensorientering
Sandsli videregående skole
Skolens hjemmeside
http://sav.hfk.no/
Her finner du alt du trenger å vite om
eksamen, klageadgang med mer.
Fremmøte på skriftlig eksamen
 Senest
kl. 0845
 Dersom du kommer for sent, møt hos
rektor
 Ring skolen, 55115600, fra om du er syk
eller ikke møter opp
I eksamenslokalet
 Sett
deg på tilvist plass, de med tilleggstid
setter seg på vindusraden
 Ikke forlat plassen uten tillatelse fra
tilsynet
 Kun tillatte hjelpemidler, mat og drikke
 Mobiltelefoner avslått og oppbevart på
tilvist synlig plass
 Musikk, høretelefoner med mer ikke tillatt
I eksamenslokalet
 Kontrollér
at du har fått riktig
eksamensoppgave
 Vær sikker på at du kun har tillatte
hjelpemidler på pulten (2-delt eksamen i
realfag)
 Hvis du må ut, kontakt tilsynet
 Kun en kandidat ut om gangen
 Legg ned dataskjerm og dekk til ark
Eksamenstid
 Eksamenstiden
står på oppgaven
 I tillegg 15 min for klargjøring av
besvarelsen
 Evt. 1 time ekstra tid (etter søknad)
Eksamenstid
 Todelt


eksamen i realfag
2 timer uten hjelpemidler
3 timer med hjelpemidler
Med utvidet tid:
2 t 24 min uten hjelpemidler
3 t 36 min med hjelpemidler
+15 min til klargjøring av besvarelsen
IKT – basert eksamen
 Logg
inn på http://pgsa.udir.no/
 Velg Kandidat
 Skriv inn utdelt brukernavn og passord
 Dagspassord får du av vakten
 Lag et dokument i for eksempel Word og
kall det ”fagnavn_dato_kandidatnummer”,
for eksempel NOR1211_SAN1234
 Nettlesere: MS-Explorer, Firefox eller
Crome. IKKE Safari (gjelder brukere av
MAC)
IKT-basert eksamen
 Når
du leverer besvarelsen, sjekk at du
har levert rett fil (sjekk filstørrelsen)
 Dersom du vil sikre deg, kan du legge
besvarelsen på en minnepinne som
tilsynet har
 Dersom det blir tekniske problemer under
eksamen, vil alle filer bli lagret på
minnepinner
IKT-basert eksamen


Ny funksjon for opplasting av eksamensbesvarelser i PGS-A
For å unngå at kandidater til eksamen laster opp feil fil når de skal
levere besvarelsen sin, er det nå lagt inn en kontrollfunksjon i PGSA.
Når kandidatene skal levere besvarelsen sin må de gjøre følgende:
1. Laste opp eksamensbesvarelse i PGS-A.
2. Åpne besvarelsesfilen ved å klikke på selve filnavnet og
kontrollere om riktig fil/dokument er lastet opp.
3. Trykke på leveringsknappen.
NB! Leveringsknappen blir ikke aktivert før denne sjekken er fullført.
Når besvarelsen er kontrollert vil det røde ikonet under “last ned”
endre farge til grønn, og leveringsknappen blir aktivert (grønn
ramme rundt knappen).
Papir-basert eksamen
 Gjelder
realfagene
 Bruk kun utlevert papir stemplet med
skolens navn
 Før på kandidatnummer,
fag/oppgavekode, dato og antall ark
 Grafer kan skrives ut med kandidatnr, fra
skriver
 Vaktene henter alle utsklrifter
Levere besvarelsen
 Leveres
elektronisk ved IKT-basert
eksamen
 Ikke forlat plassen din før du får kvittering
på skjermen. Kontroller at du har levert
riktig fil.
 Ved papir-basert eksamen henter
eksamenstilsynet besvarelsen hos deg
 Eksamensoppgaven og kladd leveres inn
Brudd på reglene
 Kan
føre til bortvisning fra eksamen etter
avgjørelse fra rektor
 Husk at ovesettelsesprogramer på pc ikke
er tillatt og det blir foretatt kontroll med
dette
Fusk eller forsøk på fusk
 Eksamen
kan bli annullert
 Likevel rett til å fullføre eksamen
 Dersom eksamen blir annullert, faller
standpunktkarakteren bort og ny eksamen
kan ikke avlegges før ett år er gått
Forfall og sykdom ved eksamen
 Husk
sykemelding eller annen
dokumentasjon på forfallet
 Rett til utsatt eksamen
Muntlig/muntlig-praktisk eksamen
2
modeller, inntil 48 t forberedelse og inntil
1 t forberedelse
 Mulig med begge modeller på samme parti
 Men – faglærer tar endelig beslutning om
prøvemodell
 Klagerett på formelle feil under eksamen
Klage på skriftlig eksamen
 Du
kan klage på skriftlig eksamen
 Klagen skal ikke begrunnes
 Men du bør være sikker på at resultatet
blir uforandret eller går opp
 Det er tilfeller der resultatet av klagen blir
dårligere enn gitt eksamenskarakter
 NB! Få en faglærer til å se på besvarelsen
før du legger inn klage
Klagerett på standpunktkarakter
 Eleven
må grunngi klagen
 Faglærer skal uttale seg skriftlig
 Eleven kan få kommentere faglærers
uttalelse før saken sendes til klagenemnd
 Klagenemnden vurderer om gjeldende
forskrift for karakterfastsetting er fulgt
 Rektor og faglærer foretar ny vurdering
 Rektor fastsetter evt. ny karakter
Klager - generelle regler
 Husk:
 Klag
innen 10 - ti dager etter at du har fått
karakteren din
 Rådfør deg med en lærer før du klager
 Klagen må være skriftlig
 Du må undertegne klagen din
 Er du elev, send klagen til skolen din
 Er du privatist, send klagen til skolen du
tok eksamen på
Karakter
 Etter
at sensuren har falt kan du se
resultatene på SKOLEARENA
Hva sier forskriften?
 Se
forskrift til opplæringsloven kap. 5
 http://sav.hfk.no/
 VEDRØRENDE

VITNEMÅLET
Husk å sjekke at ditt vitnemål er blitt overført til
vitnemålsdatabasen til Samordna opptak. Dette må du
gjøre etter at vitnemålet er skrevet ut fra skolen. Dersom
det av en eller annen grunn ikke er overført, må du
kontakte skolen straks ellers kan du risikere å miste
studieplass.

similar documents