darah yang keluar dari rahim perempuan

Report
Kelompok IV
Tirana Girl
Ika Dian S
With Love
Fitri Purbani
Hamidah
Macam-macam darah yang
keluar dari rahim seorang
wanita
Darah haid
 Darah nifas
 Darah istihadah


Pengertian

Menurut lughot : “assaelanu” kadar-kadar ngalir.

Darah anu kaluar ti rahim istri anu sehat sareng sanes kusabab wiladah
(ngalahirken).

Menurut Biologi : meluruhnya ovum (sel telur) karena tidak dibuahi.

Sifat darah haid
1.
Kaluar ti istri anu tos umur 9 tahun
2.
Upami kaluarna ti istri anu te acan sampurna umur 9 tahun, dina bajuri
dijelasken upami kirangna “yudhiiku” tegesna “rupek” atanapi kaluarna dina
waktu 15 hari satecan umur 9th maka dihukuman darah haid. (ukuran umurna
diukur tina bulan hijriyah sanes bulan masehi).
3.
Warnana aswad (hideung), pami dina pendapat nu sanesmah warnana banget
berem jadi semu hideung.
4.
Dalam fiqih muslimah karangan ibrahim Muhammad al-jamal disebutkan
bahwa darah haid itu mempunyai 6 warna, yaitu : hitam, merah, kuning,
keruh, hijau, dan abu-abu.
5.
Sifat nu saterasna nyaeta banget panas.
ZAMAN HAID
1. pangsaeutik-eutikna zaman haid nyaeta sadinten
sawengi, bari memenuhi kana 24 jam. Tegesnamah
dina sadinten sawengi eta darahna ittishol /tuluytuluy.
2. Ghalib-ghalibna zaman haid nyaeta 6/7 dinten/wengi.
3. Pangloba-lobana zaman haid nyaeta 15 dinten/wengi.
Upami kirang ti 24 jam dina sadinten sawengi atanapi
lebih ti 15 dinten/wengi maka eta disebat darah
istihadah.
Pangsaeutik-saeutikna zaman suci eta 15
dinten/wengi.
Darah Nifas

Pengertian
Darah anu kaluar dina saba’da
ngalahirkeun.
Dina kitab taqrib disebatken upami
darahna kaluar bareng atanapi sateacan
kaluarna bayi eta hente dingaranan
darah nifas.
ZAMAN NIFAS
1. Pangsaeutik-eutikna zaman
nifas nyaeta “lahdzotan”
(saberesetan). Anu kaluarna teh
saatos kaluarna bayi.
2. Ghalib-ghalibna zaman nifas
nyaeta 40 dinten.
3. Pangseueur-seueurna zaman
nifas nyaeta 60 dinten.
 Pengertian
Darah anu kaluar dina lian poenan haid
atanapi nifas. Atanapi sok disebat oge darah
panyakit.
Paharaman piken jalma nu haid
sareng nifas
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
Dina safinahmah aya 10 pami dina taqrib/bajurimah aya 8, sareng dina
yaqutunnafismah aya 11:
Shalat (shalat fardhu atanapi shalat sunnat), nyakitu dei sujud tilawah
sareng sujud syukur.
Shaum (pardhu/sunnat)
Maca qur’an, sirr atanapi jahr. Kumaha upami dina hate,? Imam nawawi
ngajelasken dina kitab tibyan “menang piken jalma anu junub sareng
haid ngaberjalanken atanapi mikir2 qur’an dina hatena kalawan hente
diucapken”.
Ngusap sareng
nyandak qur’an
Ngaliwat ka mesjid, in khofat talwitsahu (dina Yaqutunnafis)
Asup ka mesjid, inkhofat talwitsahu (dina bajuri)
Thowaf (pardhu/sunnat)
Ngawathi
Ngalapsuka
Haram di thalak
REFERENSI
 Kitab
taqrib
 Kitab
bajuri
 Kitab
yaqutunnafis
 Kitab
safinah
 Kitab
thibyan
 Fiqhul
mar’atil muslimah
Hatur Nuhun
BUNGA KEMBOJA PUTIH BERSERI
PUTIHNYA MELUR DIUJUNG DAHAN
ATAS KERJASAMA DAN BANTUAN
YANG DIBERI
PUJI SYUKUR DAN TERIMAKASIH
KAMI UCAPKAN.

similar documents