Islam1

Report








arapska pustinja i gradovi oduvijek su dijelili stanovnike
na dva dijela: beduine i građanstvo
bili su politeisti, a vrhovno božanstvo bio je Haddad,
bog munje, vegetacije i plodnosti
živjeli su u okruženju Abasina (istočna Afrika), Perzije i
Bizanta, a Meka im je bila jedina metropola
od uspostave monoteizma (622. godine)
muslimani vjeruju u jednog Boga - Allaha
Muhamed je poslanik
sveta knjiga muslimana je Kur’an
sveto mjesto je Meka
mole se u džamiji, a sveti dan je petak
Allah se objavio Muhamedu,
preko malacha Jibrila u Hiri
 tada je na komadu svile
dobio prvih 96 sura Kur’ana
 nakon transa čuo je glas anđela
koji mu je rekao Muhamede,
ti si Allahov poslanik, a ja sam Jibril.

rječnik: malach Jibril/melek Džibrail= anđeo Gabriel
sura = poglavlje
nakon rođenja umire mu
majka, a zatim i djed pa o
njemu brigu preuzima stric
 radi kao gonič deva
 oženio se Hadžižom
 imao je 2 sina i 4 kćeri
 s 40 godina se osamljuje
 613. godine umire mu žena
 zbog napada u Meki 622.
bježi u 300km udalj. Medinu







Kur’an – sirijska riječ koja znači čitanje, lekcija
pisao ga je Muhamed, po nalogu Allaha
nakon pisanja imao bi somatoformne smetnje
Kur’an je pisan 23 godine, arapskim j., u stihovima
sadrži ukupno 114 sura (poglavlja)
uvodna sura el Fatiha je poput Očenaša
rječnik: arap. islam = podvrgavanje (Allahu)
arap. musliman = osoba koja se podvrgla







muslimani vjeruju da je Allah al-Awwal (postoji oduvijek) i
stvorio je sav vidljivi i nevidljivi svijet (kojega čine anđeli i džini)
Jibril je arhanđeo i predvodi vojsku anđela
svaki čovjek ima dva anđela (Munkara i Nakira) i odgovoran
je za svoje postupke i propuste
Adam i Eva su praroditelji, a Allah im je oprostio prvi grijeh koji
su počinili na Shaytanov nagovor
za Issu (Isus) vjeruju da je bezgrešno začeti sin od Merijam,
prorok i sluga Božji koji je navijestio Muhameda, koji je
632. godine u Jeruzalemu uznesen na nebo
vjeruju kako će nakon Sudnjeg dana (kojega će trubljom
najaviti anđeo Mikail) nastaviti vječni život u raju ili paklu (gdje
kazna može biti oproštena)
1. ispovijed vjere
La ilaha illallah, Muhamad rasul Allah
2. molitva (salah / namaz)
3. ramazanski post
(27.u mj.ramazanu objavljen Kur’an)
4. obvezni prinos (zekah)
5. hodočašće u Meku
(kurban bajram)






mole pet puta dnevno
molitvi prethodi obredno
pranje lica, ruku i nogu
potpuna molitva sadrži
17 dijelova s točno utvrđenim držanjem tijela i
jasnim rasporedom
moli se u džamiji, u koju s minareta poziva mujezin
molitvu u džamiji predvodi imam
islam nema svećeništvo







Hagia Sophia = personifikacija Krista
najveća i najsvetija građevina u vrijeme Bizanta
niknula je na mjestu Megalo ecclesiae koju je 537. dao
sagraditi car Konstantin, a razrušena 532. godine
očuvani veliki mozaik prikazuje cara Justinijana, BDM i
cara Konstantina
nakon Otomanske okupacije 1453. pretvorena je u
džamiju i tada su joj dodana četiri minareta
nakon utemeljenja Republike Turske, Mustafa Kemal
Ataturk 1935. godine otvara je kao muzej
danas muzej u Istanbulu
sagrađena je u XIV. st.
na mjestu hipodroma
 arhitekt: Mehmet Aga
 najveća u Istanbulu, ima
6 minareta i 260 prozora
 zrcali otomansku
religioznu arhitekturu
 ispred džamije nalazi se
grobnica vladara iz tog
i narednih razdoblja





središnje učenje u islamu je vjerovanje (shahadah) i
svjedočenje u jednoga Boga – Allaha i Muhameda
kao njegovog poslanika
sveti petak (jumuah mubarak) je dan kongregacije
u Islamu, a molitva je institucionalizirana nakon
Muhamedove smrti
prinos / porez (zekah) je obvezan za sve koji
zadovoljavaju zakonski mininum
deveti mjesec muslimanskog kalendara, koji je
lunarni, je mjesec posta (ramadhan)







prema Kur’anu i učenju sunita, ljudski život je svet, a
zabranjeno je i nanošenje patnje životinjama
brak je dogovorni, zabranjen s nevjernicima
muškarac može imati do 4 žene, ne smije poricati
očinstvo, ali ne smije ni priznati ili posvojiti tuđe dijete
dijete po rođenju dobiva ime, obitelj i prijatelji zahvaljuju
Allahu, tijekom svečanog obroka blaguju žrtvovanu
životinju, a dječaci se obrezuju, sukladno tradiciji, u čast
proroka Ibrahima (u Turskoj tek sa sedam godina)
djecu se od malena uči islamskoj vjeri, u medresama
proučavaju Kur’an, poštuju roditelje i uvijek ih pitaju za
mišljenje i savjet
seks je zabranjen prije i izvan braka (kažnjava se)
muslimani ne smiju jesti svinjetinu, konzumirati alkohol i
psihoaktivne droge






hadit = tumačenje predaje
počelo se razvijati 300 g
nakon Muhamedove smrti i sistematiz. je u 5 zbirki
zakon u Kur’anu naziva se Šerijat
tumače ga teološki pravnici – uleme / mufti
školuju se na fakultetima islamske teologije i prava
islamski zakon jasno propisuje situacije u kojima je
dozvoljena smrtna kazna ili sakaćenje, a provodi
ga islamska policija; moguće je i pomilovanje
ropstvo NIJE ukinuto



određene društvene skupine početkom XX.
stoljeća zauzimaju se za oživljavanje starog,
tradicionalnog islama:
Hamas (islamski pokret otpora) je “rođen” 1987.
godine, a čine ga članovi muslimanskog bratstva
iz Hamasa / Gaze; u Izraelu žele uspostavu islamske
države
Al-Quaeeda pripada međunarodnom pokretu
džihada (mali sveti rat), a vodio ga je Osama bin
Laden; odgovorni su za teroristički napad u
Washingtonu 11. rujna 2001. i brojne druge napade



u Cairu je 971. godine
osnovano prvo Sveučilište
muslimanski liječnici oslanjali su se na iskustva stare
Perzije; otkrili su princip cirkulacije krvi, obavljali su
operacije pod anestezijom i uspješno su liječili
varicellae (herpes virus koji izaziva vodene kozice)
znanost, kulturu i trgovinu širili su po cijelome svijetu:
likovna umjetnost: kaligrafija (lijepo pisanje)
glazbena umjetnost: gitara, flauta, rog i truba
trgovina: kape, kava, marcipan, naranče, sapun
foto: džamija Ortakoy (Bospor)
 kvart u kojem se okuplja mladež
 mjesto religijske tolerancije
 u blizini se nalazi sinagoga i grčka pravoslavna
crkva
 muslimani u Europi (barem naizgled) žive drugačije
od muslimana u arapskim zemljama
 poštuju civilno zakonodavstvo
 dolazi do socijalno-gospodarske preobrazbe
(monogamija, gospodarsvo, kamate)







muslimani dolaze u XV. stoljeću, s osmanlijskim
prodiranjima na Balkan
Muhamed II. 1463. osvaja Bosnu
Austorugarskom okupacijom 1878., a na kraju
aneksijom 1908. u Bosni prestaje turska vlast pa dio
muslimana seli u Tursku
ostalima je sredinom 60.-ih godina priznat status
naroda, a 1993. godine uzimaju naziv Bošnjaci
osamdesetih godina u Zagrebu dobivaju džamiju,
na Borovju (nedaleko od autobusnog kolodvora)
tijekom Domovinskog rata ih je bilo oko 50.000




Bokhari, Raana i Seddon Mohammad (2008), The
Illustrated Encyclopedia of Islam. A Comprehensive
Guide to History, Phillosophy and Practice. London:
Lorenz Books.
Campro, Juan: (2006), Islam, u: Encyclopedia
Britannica of World Religions, 514-537.
Staguhn, G. (2004), Kratka povijest svjetskih religija,
Zagreb: Mozaik knjiga.
Žunec, O. (1998), U potrazi za istinom – religije
svijeta, Zagreb: Profil.

similar documents