Beoordeling re-integratieverslag

Report
Wet Verbetering Poortwachter: beoordeling
Re-integratieverslag
uwv.nl
3
uwv.nl
4
Werkwijzer RIV-toets in de praktijk

Op internet :
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/werkwiijzer%20riv%20toets.pdf
5
Beoordeling “inhoud” re-integratieverslag
Uitgangspunten

redelijkheid

resultaat
Beoordeling op

voorschriften van WvP en
regeling procesgang eerste en
tweede ziektejaar

medische aspecten

arbeidsdeskundige aspecten
6
Resultaat van re-integratie

Wat is voldoende?



werk is passend
werkhervatting is structureel
werk sluit zo dicht mogelijk aan bij de functionele
mogelijkheden, functieniveau en laatst verdiende loon met
een minimum van 65% en dan met instemming van uw
werknemer
7
Hoe beoordeelt UWV het
re-integratieverslag
Als resultaat onvoldoende, dan volgt onderzoek UWV:*


Waren uw inspanningen voldoende?
Zijn er kansen gemist?

waren er deugdelijke gronden om iets niet te
doen/ na te laten?
- bijzondere omstandigheid die deze specifieke
werkgever ontheft van een normaliter na te komen
verplichting
- u dient dit heel goed te motiveren!
8
Stappen in de re-integratie
Is de werknemer geschikt voor het eigen werk?
 Is het eigen werk passend te maken?
 Is er ander passend werk binnen het bedrijf?
 Is spoor 2 tijdig en adequaat ingezet?
 Is gehandeld naar voorschriften van WvP en Regeling
procesgang eerste en tweede ziektejaar?

Redelijkheid is het uitgangspunt!
9
Probleemanalyse en advies
WEEK
6


Arbodienst maakt afweging van beperkingen / mogelijkheden
van werknemer
Arbodienst geeft advies m.b.t. al dan niet in te zetten reintegratieactiviteiten

Wat is (de richting van) de oplossing / advies?

Is dit advies uitvoerbaar? Kunt u er iets mee?

Advies is niet duidelijk, niet uitvoerbaar of niet passend
bij uw opvattingen: is de bedrijfsarts hierop
aangesproken?

Overweegt uw bedrijfsarts (tijdig) medische en/of
arbeidskundige interventies in te zetten; volgt de
Bedrijfsarts de medische protocollen?
10
Plan van aanpak
WEEK
8
Beschrijving van:

Uiteindelijke doel, stappen / tijdpad

Welke activiteiten en door wie

Planning van de activiteiten

Evaluatiemomenten (minimaal eenmaal per 6 weken)

Is Plan van Aanpak gebaseerd op het advies van de
Arbodienst?

Wie heeft de regie? Wie spreekt wie aan?

Past het plan van aanpak bij de opvattingen van
werkgever én werknemer?

Is het Plan van Aanpak realistisch en uitvoerbaar?
11
Bijstelling PVA
Bijstelling is nodig als:
Veranderingen optreden in de situatie en/of in interventies
 Nieuw doel en/of nieuwe activiteiten;
 Bijstelling van afspraken
Leg (aanvullende) afspraken duidelijk vast en laat werknemer
gemaakte afspraken ondertekenen ! Dit geldt ook voor
gespreksverslagen!!
Motiveer gemaakte (of niet gemaakte) keuzes!

12
Wanneer start 2e spoor?
Als werkgever en werknemer constateren dat
herplaatsing bij eigen werkgever
nu of binnen afzienbare tijd geen structurele
mogelijkheden biedt,
- plan van aanpak bijstellen
- binnen 6 weken plan 2e spoor opstellen.
Dit kan op ieder moment van de 104 weken ziekte, maar
zeker kritisch beoordelen ten tijde van 1e jaars evaluatie
Titel van de presentatie
13
Wat is redelijk?

Artt. 658a en 660a BW:
juridische basis voor Beoordelingskader Poortwachter

Ingaan op en meewerken aan initiatief tenzij gevraagde
partij kan aantonen dat e.e.a. in redelijkheid niet kan
worden geëist
- Werkgever: grootte bedrijf, belasting andere
medewerkers, kosten aanpassing, risico’s
bedrijfsvoering
- Werknemer: duur van de uitval, affiniteiten, reistijd,
functieniveau, vroegere arbeid, arbeidspatroon
14
Verplichtingen werkgever

Art 7:658a BW: Verplicht om maatregelen te nemen opdat de
medewerker eigen of andere passende arbeid kan verrichten
(behoud, herstel, bevordering)
-
Arbodienst of re-integratiebedrijf
Inrichting werk
Inschakeling bij andere werkgever (spoor twee)
-
Werknemer kan verplichtingen vorderen.
15
Verplichtingen werknemer

Art. 7:660a BW: meewerken aan voorstellen gericht op reintegratie
- Aanvaarden redelijk aanbod
- Aanpassing aan functie
- Meewerken aan re-integratiebevorderende
activiteiten
Mogelijkheid tot stopzetting loon of ontslag.
16
Beoordeling inhoud RIV :
Medische aspecten





Adequate PA en tijdige bijstellingen
Gebruik richtlijnen en protocollen
Adequate reacties op ontwikkelingen
Beoordeling en actieve interventies op
herstelgedrag
Inzet instrumenten en externe expertise
17
17
Bedrijfsarts versus verzekeringsarts
Bedrijfsarts
Verzekeringsarts UWV
Signalerend
Adviserend
Interveniërend
Beoordelend
Actueel Oordeel
Functionele Mogelijkhedenlijst
Spanningsvelden:
Geen benutbare - of slechts marginale mogelijkheden Arbeidsduurbeperking*
18
Spanningsvelden Werkgever - UWV

Spanningsveld bedrijfsarts - verzekeringsarts


Medische aspecten
- wel/niet GBM, urenbeperking
Spanningsveld werkgever - Arbeidsdeskundige aspecten


Wel/geen passend werk aanwezig
Inzet tweede spoor adequaat en tijdig
19
Veel voorkomende tekortkomingen

Arbodienst







ondeugdelijke probleemanalyse met vaag advies
niet toepassen NAVB richtlijnen
passief herstel afwachten
klachtcontingent versus tijdcontingent re-integreren
opwerpen van medische blokkades
suggestie wekken dat vroegtijdige interventie niet mogelijk
en niet nodig is
ten onrechte “geen benutbare mogelijkheden” (GBM)
20
Sanctiebeleid
standaard 52 weken loonsanctie.
 De werkgever krijgt te horen wat hij moet repareren.
 De werkgever kan de loonsanctie verkorten door alsnog
de juiste re-integratie activiteiten in te stellen
 Laat UWV onmiddellijk weten wat u aan reparatie
gedaan heeft.

21
Maximaal 52 weken loonsanctie
loonsanctie
max. 52 wk
herstel door
werkgever
einde
loonsanctie
22
Beoordeling re-integratieverslag

86% van alle verslagen is goed

10% is administratieve loonsanctie

4% is inhoudelijk niet goed

Loonsanctie maximaal 52 weken

Snel repareren verkort de termijn
23
Bezwaar en Beroep

Tegen iedere beslissing staat bezwaar open



binnen 6 weken.
Vooraf ‘mediation’
Ter voorkoming van bezwaarprocedure

In beroep bij rechter indien beslissing op bezwaar niet
wordt geaccepteerd

Ook voor de eigen risico dragende werkgever staat
bezwaar en beroep open tegen elke beslissing
24
TITEL VAN DE PRESENTATIE
25

similar documents