Bài 13 Khái quát về năng lượng và chuyển hóa năng lương trong tế

Report
Thế nào là vận chuyển chủ động và vận chuyển
thụ động? Nêu sự khác nhau giữa hai hình
thức vận chuyển đó?
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
Năng lượng là gì? Tồn tại ở những trạng thái nào?
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
1. Khái niệm năng lượng:
-Năng
lượng:
là là
đạigì?
lượng
đặcở trưng
khảthái
năng
sinh
Năng
lượng
Tồn tại
nhữngcho
trạng
nào?
công.
-Năng lượng có 2 trạng thái: động năng và thế năng.
+ Động năng: năng lượng sẵn sàng sinh ra công.
+ Thế năng: năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.
Trong tế bào có tồn tại năng lượng không? Nếu có nó
tồn tại ở những dạng nào?
- Năng lượng trong tế bào tồn tại dưới nhiều dạng như:
hoá năng, nhiệt năng, điện năng...
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:
hình Ađênin
và mô tả, đường
cấu trúcribôzơ.
hoá học của ATP?
-ATPQuan
gồm:sát
1 bazơ
và 3 nhóm photphat.
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:
Tại sao nói ATP là hợp chất cao năng?
E
ATP chuyển năng lượng cho các
hợp chất bằng cách nào?
P
ADP
ATP
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:
ATP  ADP + Pi + năng lượng (7,3 kcal).
E
P
i
ATP
ADP
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:
b. Chức năng của ATP:SGK-54
ATP
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
1. Khái niệm:
Protein
Enzim
axit amin
Cung cấp cho mọi hoạt động
sống của tế bào
Thế nào là chuyển
hóa vật chất?
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
Màng
ruột
ATP + SP thải
Tích trữ
Tế bào
(axit amin)
máu
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
1. Khái niệm:
-Chuyển hoá vật chất: là tập hợp các phản ứng hoá
sinh xảy ra bên trong tế bào.
-Chuyển hoá vật chất luôn đi kèm với chuyển hoá
năng lượng.
Bản chất của quá trình này là gì?
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
1. Khái niệm:
2. Đồng hoá và dị hoá:
Protein
Enzim
Axit amin
Dị hoá
Đồng hoá là gì và dị hoá
là gì?
Màng
ruột
ATP + SP thải
Đồng hoá
Tế bào
Tích trữ
(axit amin)
máu
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
1. Khái niệm:
2. Đồng hoá và dị hoá:
- Đồng hoá: là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ
phức tạp từ các chất hữu cơ đơn giản.
- Dị hoá: là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức
tạp thành các chất đơn giản.
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT Đồng hoá và dị hoá có mối
1. Khái niệm:
2. Đồng hoá và dị hoá:
quan
hệ như thế nào?
ATP
E
E
NL dùng cho quá
trình đồng hóa và
các hoạt động sống
khác của tế bào.
NL từ quá
trình dị hóa
ADP + P
i
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
1. Khái niệm:
2. Đồng hoá và dị hoá:
- Quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa với quá trình tổng
hợp và phân giải ATP:
+ Đồng hóa tiêu thụ năng lượng ATP được tạo ra nhờ
quá trình dị hóa để tạo chất hữu cơ.
+ Dị hóa phân giải chất hữu cơ để cung cấp năng lượng
ATP cho đồng hóa.
?
Em hãy cho biết đâu là thế năng, đâu là động
năng trong các quá trình sau
- Cơ năng:
Thế
năng
Động
năng
- Hóa năng:
Động
năng
Thế
năng
Liên kết giữa các
nguyên tử
- Điện năng:
+
-
+
-
+
-
Cắt đứt liên kết hóa học
+
Điện tĩnh
Thế
năng
+
+
Điện động
Động
năng
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
CỦNG CỐ:
1. ATP là 1 phân tử quan trọng trong quá trình trao đổi chất
A, Nó có các liên kết phốt phát cao năng
B, Các liên kết phốt phát cao năng dễ hình thành và khó phá vỡ
C, Nó dễ dàng thu nhận được từ môi trường
D, Cả a,b và c
TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
CỦNG CỐ:
1. ATP là 1 phân tử quan trọng trong quá trình trao đổi chất
A, Nó có các liên kết phốt phát cao năng
B, Các liên kết phốt phát cao năng dễ hình thành và khó phá vỡ
C, Nó dễ dàng thu nhận được từ môi trường
D, Cả a,b và c
•Đáp án a đúng
2. Có Người nói : “năng lượng trong thế giới sống có
nguồn gốc từ ánh sáng mặt trời” . Câu nói đó đúng hay
sai? Giải thích?
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Đọc phần “em có biết” phần cuối bài học.
- Học bài cũ và trả lời câu hỏi theo câu hỏi
SGK.
- Đọc bài mới trước khi đến lớp.
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.
CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH!

similar documents