Kodolenerģijas iespējas Latvijā 21. gadsimtā

Report
Kodolenerģijas iespējas
Latvijā 21. gadsimtā
J. Ekmanis, V. Gavars, Ā. Žīgurs,
V. Zēbergs, N. Zeltiņš
Apvienotais Pasaules Latviešu zinātnieku III kongress,
Rīga, 2011.g. 25.oktobris
1
Vēsturiska atkāpe 20. gadsimtā
Pasaulē
1950
Pirmā AES
1960
15 AES
1970
80 AES
1980
230 AES
1990
420 AES
2000
430 AES
Latvijā
Zinātniskais kodolreaktors Salaspilī
Salaspils KR rekonstrukcija, 5 MW
Salaspils KR apturēts
2
Salaspils kodolreaktors
Iedarbināts 1961. gadā 26.09.
Vadītājs E. Babuļevičs
50 gadu jubileja
3
Jauni zinātniskie virzieni Latvijā
Kodolfizika
P. Prokofjevs, J. Bērziņš,
A. Lapenas
Radiācijas cietvielu fizika
K. Švarcs, J. Kristapsons,
U. Ulmanis, Ņ. Mironova-Ulmane,
A.Petrovs, Ā. Mieriņš, O.Aksenovs
Neitronu aktivācijas
analīze
L. Pelēķis, O. Vēveris, I.Taure
D. Riekstiņa
Radiācijas ķīmija
J. Tīliks, V. Kaļķis, G. Ķizāne
Radiobioloģija
A. Millers
4
Jaunas kodoliekārtas
Radiācijas kontūrs –
gamma staru avots
Salaspils kritiskais stends
(nulles jaudas reaktors)
5
Kodolenerģija un sabiedrība
– Kopējais strādājošo skaits Salaspils kodolreaktorā – 2100
– Salaspils kodolreaktoru apmeklēja 50 000 ekskursantu
– Atmodas laikā 1990. gadā nebija protestu pret Salaspils KR
– Latvijas elektrības patēriņā 20 % saražoti kaimiņu valstu AES
– AS “Latvenergo” Enerģētikas muzejs saglabā Salaspils
kultūrvēsturisko mantojumu
6
Elektrība no Ignalinas AES Latvijai
Ignalinas AES 2005. gadā.
Ignalinas AES 1. kodolreaktora
būves plāns 1978.g.
Priekšplānā 3. bloka būvlaukums
(Izvēlētā Visaginas AES novietne)
7
Agrākie priekšlikumi par AES būvi Latvijā
1970. gadā Būvēt AES pie kāda no Latvijas lielajiem
ezeriem (Rāznas, Usmas, Lubānas)
1975. gadā Būvēt AES ar diviem kodolreaktoriem
VVER 1000
1980. gadā Izvēlēti AES novietnes varianti
- Papē, 24 km uz dienvidiem no Liepājas
- Pie Pāvilostas, 30 km no Liepājas
- Virs Pāvilostas 5 km
1985. gadā Priekšlikums par AES būvi ar četriem
kodolreaktoriem VVER 1000
8
Latvijas zinātnieku piedalīšanās IV paaudzes AES
un kodolsintēzes projektos SFR, ADTR, ITER
• LU Cietvielu fizikas institūts
– A. Šternbergs, J. Bērziņš, O. Dumbrājs
J. Freibergs, I.Tāle, J. Kotomins, J. Žukovskis,
V. Kuzovkovs
• LU Fizikas institūts
– A. Gailītis, O. Lielausis, E. Platacis
• LU Ķīmiskās fizikas institūts
– J. Tīliks, G. Ķizāne, E. Pajuste
9
ES valstu elektrības nodrošinājums
T Wh
5000
Energoresursi ES 27 valstu elektroapgādei
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1980
1990
2000
HES un AER
2010
2020
Ogles, mazuts
2030
Gāze
2040
2050
AES
EURELECTRIC ekspertu novērtējums 2010. gadā
10
Latvijas īpatnējā elektrības patēriņa salīdzinājums
kWh/iedzīvotājs
10000
8000
6000
4000
2000
0
1980
1990
2000
Latvija
2010
Īrija
2020
2030
ES_27
11
Elektroapgāde Latvijā 21. gadsimtā
T Wh
18
Energoresursi Latvijas elektroapgādei
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1980
1990
2000
HES
RES
2010
2020
Imports, mazuts
2030
Gāze
2040
2050
AES
12
Jaunas AES Latvijas tuvumā
Ļeņingradas AES divi
jauni AES 2006 bloki –
2013 -2014 g.g.
Visaginas AES Lietuvā –
2020.g.
Kaļiņingradas AES –
2016.g.
Baltkrievijas AES –
2018.g.
Igaunijas AES –
izskanējis paziņojums
par būvi nākotnē
13
Latvijas ZA Kodolenerģētikas kompetences centrs
• Centrs izveidots 2009. gada jūnijā
• Centra uzdevumi – analizēt jaunu AES tehnoloģiju
attīstību pasaulē, izstrādāt priekšlikumus
kodolenerģijas izmantošanai Latvijā
• Tekošie darbi: atbalsts Visaginas AES projektam,
iepazīšanās ar kaimiņvalstu kodolenerģētikas
attīstības projektiem, autonomas Latvijas AES
būves iespējas izpēte
14
Kodolenerģētikas priekšrocības
• Nav lecekšu gāzu izmešu
• Maza kurināmā izmaksas sastāvdaļa (līdz 15%)
• Fosilā kurināmā cenas neiespaido elektrības
izmaksas
• Daudzpusīga kodoldegvielas piegāde
• Mazi kodoldegvielas transporta izdevumi, viegli
veidot valsts rezerves
15
Visaginas AES projekts
• Projekta sākums – 2006. gads
• Dalībnieki
– Lietuva, Latvija, Igaunija, Polija
• Novietne Lietuvā, blakus Ignalinas AES
• Jauda 1200 – 1300 MW
• Darbības sākums – 2020. gads
• Izmantojamā tehnoloģija – III paaudzes AES
16
AES Latvijas elektroapgādei 21. gadsimtā
• Latvijas AES varētu nodrošināt elektroenerģijas apgādi
pēc 2030. gada
• AES nodrošinātu ES saistību izpildi par izmešu
ierobežojumiem
• AES viena bloka jauda – 800 MWel, jo tad nav jārūpējas
par jaudas rezervēšanu
• Latvijā izdevīgi izmantot kādu no IV paaudzes AES
• Vienlaicīgi ar AES būvi jārisina izmantotās
kodoldegvielas apsaimniekošana
• Savlaicīgi jāmeklē vieta jaunās AES būvei
17

similar documents