Facultat de Dret - Universitat Pompeu Fabra

Report
Sessió informativa programes de
mobilitat 2014-15
Facultat de Dret
gener 2014
Sessions informatives
•
21 de gener, de 13 a 15 hores, aula 40.S02
•
Tutories els dimecres 22 i 29 de gener al 40.128 de 11.30 a 14.30
Necessitat de la reunió: preguntes recollides
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S'han reduït a nivell europeu els pressupostos dedicats a aquest programa d'intercanvi.
És millor fer l'erasmus a 3r o a 4t de grau?
Amb les universitats del llistat, és possible conèixer els pla docents i les convalidacions abans de
sol·licitar la plaça per assegurar-se que s'aprofita l'estada?
Quina és la durada dels intercanvis?
Quina utilitat real em poden aportar?
Com funciona la convalidació d'assignatures?
A quines places puc optar i d'acord amb quins criteris?
Quines universitats són bones?
Quins requisits s‘han de complir?
Quan costa?
La Pompeu ajuda l'estudiant a trobar pis?
Es necessita un nivell d'anglès o de francès determinat per accedir a la beca Erasmus? El fet de no
tenir-lo et deixa menys qualificat/da per obtenir-lo?
Quina nota mitjana s'ha de tenir per poder marxar?
Quina opció és més recomanable en el meu cas?
Només es pot anar a aquelles universitats que tenen conveni amb la UPF o a qualssevulla d'Europa
o del món? Quin és el procediment dels "free mover"?
Quines possibilitats de finançament hi ha? Beques, préstecs, etc. ...
Quan s'ha de demanar? Cal fer unes proves convenients?
Les assignatures que es facin en anglès a l'estranger “convalidaran” els 10 credits obligatoris?
Em puc examinar d’alguna assignatura a la UPF durant l’intercanvi?
M’afecta la desaparició de les convocatòries de setembre?
Hi haurà nous convenis per al 2014-15? En podem promoure d’alternatius?
Podríem tenir una entrevista personalitzada?
Preguntes agrupades ratione materiae
•
•
•
•
•
Qüestions econòmiques i pràctiques: a) Quan costa?; s’esfumaran les
beques? b) Quines possibilitats de finançament hi ha? Beques, préstecs,
etc. ...; c) La Pompeu ajuda l'estudiant a trobar pis?
Sobre els convenis de la UPF i demés: d) Només es pot anar a
aquelles universitats que tenen conveni amb la UPF o a qualssevulla
d'Europa o del món?; e) Nous convenis per al 2014-15? En podem
promoure d’alternatius?; f) Quina és la durada dels intercanvis?
Sobre la convocatòria 2014-15: g) Quan s'ha de demanar? Cal fer
unes proves convenients?; h) Quins requisits s‘han de complir?; i) Es
necessita un nivell d'anglès, francès, alemany o italià determinat per
accedir a la beca Erasmus? El fet de no tenir-lo et deixa menys
qualificat/da per obtenir-lo?; j) Quina nota mitjana s'ha de tenir per poder
marxar?; k) A quines places puc optar i d'acord amb quins criteris? l) Si
sóc de Criminologia o R. L. tinc alguns règims especials?
Factors valoratius: m) Quines universitats són bones?; n) Quina opció
és més recomanable en el meu cas?
Utilitat acadèmica: o) Quina utilitat real em poden aportar?; p) Com
funciona la convalidació d'assignatures?; q) Les assignatures que es facin
en anglès a l'estranger “convalidaran” els 10 credits obligatoris del G. en
Dret? r) em puc examinar d’alguna assignatura a la UPF durant
l’intercanvi? s) m’afecta la desaparició de les convocatòries de setembre?
•
•
•
•
•
On informar-me?
Informació general per a tots els estudiants UPF:
Campus Global→estudis→estudiar fora de la UPF
– La taula d’assignatures homologades pot no estar
actualitzada. S’aconsella fer-la servir d’inspiració, juntament
amb els acords acadèmics on line
Només per als estudiants de la Facultat de
Dret: Web de la Facultat de Dret:
www.upf.edu/fdret→estudiants→intercanvi.
– Seccions “enviament d’estudiants”, “bones pràctiques” i
“FAQ” de lectura molt recomanada
– S’hi inclouen impressions dels estudiants “outgoing” d’anys
precedents
– Estan on line acords acadèmics del curs actual o
precedents que poden servir d’exemple o orientació
Estudiants de mobilitat “incoming” actuals: els
millors informadors
Prec de difondre el contingut de la present sessió
als companys que no han pogut assistir
Nul crèdit a la rumorologia!
Tipus de programes i finançament (!!!!)
Nota: dades merament orientatives, URI i OMA les precisaran en el seu moment
•
•
•
•
•
•
Erasmus-Sòcrates: 1) Brussel·les: Erasmus+ (2014-20)
graduarà les assignacions en funció del nivell de vida del
país de destinació. 2) Madrid. 3) Barcelona (AGAUR).
Convenis bilaterals: a les places de Dret cal sumar-n’hi
de “diversos estudis”. (pot haver-hi beques UPF com a
ajuts de viatge o beques Santander per finançar estudiants
a Llatinoamèrica)
Molt important. Tant Erasmus com convenis bilaterals
impliquen gratuïtat de matrícula a la universitat de
destinació. Només es paga matrícula a la UPF
Free mover o visitant: gran llibertat per escollir destinació
però cal autogestió de l’estudiant + pagar taxes a la UPF i
també a fora (poden ser elevades, i també incrementades
per als free movers)
Erasmus pràctiques: convocatòria a part; l’estudiant s’ha
de buscar el lloc on fer unes pràctiques que han de poderse traslladar a l’expedient
Sicue: Sicue = plaça disponible, amb gratuïtat de
matrícula a la universitat de destinació. S’han suprimit les
beques Sèneca de l’Estat espanyol
Avís important sobre la beca AGAUR
• La
Generalitat de Catalunya només
assigna el seu ajut a estudiants amb un
expedient mitjà o alt (mai inferior a una
nota de 6,5) i que puguin certificar un
bon coneixement de l’idioma de docència
al país de destinació. Si no compliu amb
aquests requisits, s.v.p. no demaneu
l’ajut. No hi guanyeu res, en canvi
perjudiqueu els companys i la UPF
Què aporta la mobilitat? (I)
•
•
•
•
Suport econòmic variable... Assistència pràctica variable
–allotjament, visats, assegurances etc.– (la UPF només
orienta)... Gratuïtat de matrícula i cobertura
institucional i acadèmica solvent –excepte per als
free movers–
Possible homologació d’assignatures obligatòries
Possible homologació d’optatives (més assequible)
Reconeixement “lliure” de crèdits de mobilitat (10 ECTS
per a Dret, 20 o 30 per a Criminologia i R.L.); Tals
crèdits van a compte d’optativitat
– Praxi 2013-14 per a Criminologia: fer mobilitat al segon semestre,
amb reconeixement de 30 ECTS (20 a càrrec d’optativitat i 10 a
càrrec de pràctiques). La Universitat Lliure de Brussel·les com a
excepció (mobilitat al primer semestre)
– Praxi 2013-14 per a Relacions Laborals: aprofitar al màxim els 20
ECTS del cistell de mobilitat (possible intentar el plus de pràctiques)
Advertiment: les llistes d’homologacions del Campus global només
recullen assignatures homologades en un passat recent. Serveixen
a títol orientatiu. D’assignatures homologables n’hi pot haver
moltes més.
Què aporta la mobilitat? (II)
•
•
Les assignatures fetes en anglès computen per a les
exigències del grau en Dret, tant si són obligatòries com
optatives com crèdits de mobilitat.
Pel que fa a assignatures no homologades o no
reconegudes, la Facultat de Dret aporta factors de
flexibilització quan són necessaris:
– Exàmens “Ryan air”: el mer fet de no haver assistit als seminaris no impedeix
ser avaluat a l’examen. Pràctica consolidada
– Progressió extraordinària dels estudis (possibilitat d’avançar assignatures del
curs següent) –per compensar assignatures desateses del curs corrent–
Pràctica consolidada
– Dates de recuperacions adaptables (si els exàmens i/o recuperacions
coincideixen amb l’estada fora) Pràctica 2012-13 satisfactòria. Experiència ha
demostrat quasi un règim “a la carta” (a partir del 2013-14 es deurà ajustar).
Advertiment: no es permeten fer dues recuperacions d’una assignatura; en
alguns casos un estudiant de mobilitat pot triar entre anar a recuperació el
febrer o el juliol, però no ambdues ocasions.
Què requereix la mobilitat?
•
•
•
•
•
Competències i aptituds lingüístiques
Requisit cabdal: tenir definit el programa vital de l’estudiant.
Quin CV vol? “Disseny de la seva carta de visita”
Reflexió personal insubstituïble; la mobilitat com a
desencadenant d’altres decisions cabdals
En f(x) del programa vital, varien els objectius:
– Una formació bàsica com a jurista en una altra llengua o sistema?
(pensant en competències i vocabulari, no estrictament en continguts)
– Una especialització diferent a les que la UPF permet?
– Un complement comparatista?
Dit
–
–
–
altrament: millor la mobilitat a 3er o a 4rt?
Criminologia, només es permet a 4rt
R. L. només es permet a 4rt, tret d’excepcions molt justificades
Dret, ambdues opcions són admissibles, però s’adverteix que a la UPF a 3er es
rep formació molt estratègica. Qui vulgui exercir a l’Estat la pot necessitar (més
encara des que hi ha el màster professionalitzador). Qui vulgui un perfil
professional més obert o transversal, té major marge de maniobra i es pot
plantejar una mobilitat a 3er
– Estudis consecutius i dobles graus: no han de cobrir optativitat, poden
compensar-ho explotant els mecanismes de progressió extraordinària en els
estudis
Els convenis i programes existents (I)
• La durada prevista als convenis en ocasions
és preceptiva, d’altres vegades és orientativa.
– Obligatòria de 9 mesos a destins com Oxford, Dublin,
–
–
–
–
Newcastle, Leicester o Milà
Prevista de 9 o 10 mesos en destins com Freiburg o
París XII, on es pot reduir a un semestre sense
problema
Prevista de 5 o 6 mesos en destins com Louvain-laNeuve, Bologna o Ginebra, que admetien històricament
un perllongament. Ara bé, es tendeix a una rigidització
dels fluxes entre universitats. Per tant, eventuals
pròrrogues anirien a càrrec de cursos següents i la UPF
les concedirà difícilment
Prevista de 5 o 6 mesos en destins on s’han descartat
sempre les pròrrogues, com Maastricht, Illinois o FGV.
L’estudiant sol poder escollir en quin període de l’any fa
la seva estada, a menys que la universitat de destinació
apliqui restriccions (anunciades als webs)
Els convenis i programes existents (II)
•
•
•
•
•
•
•
Qualsevulla estada és d’un mínim de 3 mesos (de facto un
semestre, en molts llocs); la combinació de sistemes trimestral i
semestral pot ser problemàtica però no greu
Erasmus+ (2014-2020): Supressió de convenis com Sapienza,
Genova, Luxemburg, Sassari, Frankfurt Oder, Kassel
Signatura excepcional i justificada de nous convenis. Recents:
Rabat (M), Newcastle (RU), Bocconi (I), East China University of
Political Science and Law (ECUPL) de Shangai (X), UCLA...
El pes de la tradició: Maastricht (estudis consecutius Eco/ADEDret o interès pel multiculturalisme), Ginebra (Certificat de Droit
Transnational), Leuven (moltes optatives de dret internacional),
etc.
Universitats de països com NL, B (FL), SF, TR, ISR o ISL solen
tenir l’oferta bàsica d’assignatures en la llengua pròpia
(holandès, flamenc, finlandès, turc, etc.) i una bona oferta
docent en anglès (sovint a nivells més avançats d’estudis i amb
perspectives atractives)
A molts països del món la formació bàsica és de 3 anys
(bachelor) i es complementa amb un màster de 2 anys, on sol
haver-hi assignatures molt atractives, no sempre accessibles als
estudiants de mobilitat (quasi mai a les Law Schools dels EUA,
tret d’Illinois i Connecticut).
Criminologia i R. L.: alguns convenis són específics seus, alguns
els comparteixen amb Dret (a vegades amb accés lliure, a
vegades amb accés tutoritzat).
•
•
•
•
•
La convocatòria i la selecció (I)
La informació més actualitzada en aquests aspectes és la que
ofereixi la Unitat de Relacions Internacionals (URI) a través del
Campus Global
Calendari de la convocatòria d’Erasmus+ i convenis bilaterals:
publicat al Campus Global. Sicue + endavant
Procés totalment automatizat i supervisat a posteriori
Exclusió radical de forans a les places de cada Facultat (amb l’única
excepció dels estudis consecutius).
Filtre inicial: lingüistic. Qui no tingui el nivell d’idioma demanat per
a una plaça, queda inhabilitat per concórrer-hi
– Erasmus en països amb docència en llengua anglesa no materna -NL, B (FL), SF,
–
–
–
–
–
TR, ISR, ISL, Bocconi a Itàlia-: nivell FCE acreditat, nivell addicional tingut en
compte
Erasmus en països amb docència en llengua anglesa materna -RU i IRL-: nivell
FCE formal (millor si es té CAE). Règim excepcional per a Oxford (CPE o IELTS
amb molt bons resultats)
Mitjans de prova: TOEFL; IELTS; tests de nivell PEI
Convenis bilaterals en països de llengua anglesa: Nivell CAE + TOEFL. Atenció:
poden variar els “passaports” de sortida i entrada! La UPF pot assignar una plaça
amb un CAE però la universitat de destinació (p. ex. Nordamericana) pot requerir
l’estudiant que presenti un TOEFL
Alemany inexcusable (tret de Mannheim, on hi ha una oferta docent rellevant en
anglès). Filtre nou! S’ha fixat un A2 simbòlic (però es recomana B2 o més)
Francès, italià i portuguès: el fet que moltes universitats no requereixin nivell
d’idioma no eximeix l’estudiant de l’obligació de posar-se a estudiar-lo
immediatament un cop sap que és elegit per a la mobilitat
•
•
•
•
•
•
•
La convocatòria i la selecció (II)
Superat el filtre inicial, el criteri prioritari és la nota mitjana, que
serà pública
Hom no s’ha d’obsessionar amb les notes de tall dels anys
precedents, varien força a cada convocatòria en funció de l’oferta i
la demanda
I (tornem a qüestions d’idioma) l’acreditació del coneixement
d’idioma en una destinació on no sigui obligatòria pot suposar un
plus; també l’acreditació d’un nivell superior a l’oficialment requerit
La convocatòria preveu demanar 8 opcions, però en alguns casos
pot interessar anar “a sac” per 1 o 2 i prou, i la maduresa
aconsellaria triar-ne 4 o 5 com a màxim
Si l’opció 1 d’un estudiant és desestimada, la seva opció 2 passa a
concursar com a nova opció 1, i així successivament
El fet que es puguin escollir moltes opcions fa innecessari preveure
una priorització dels estudiants de cursos superiors respecte als de
cursos inferiors (amb l’argument “si no fan la mobilitat aquest any
no la podran fer mai”). Excepte en situacions extraordinàries i en
similitud de condicions entre els candidats dels dos cursos
Existeix un mecanisme de reassignació o repesca per optimitzar
l’assignació
Situacions excepcionals
•
•
•
•
•
Estudiants de dobles graus. Els seus plans d’estudis dificulten
la mobilitat, tret que es seleccioni molt bé la destinació
Doble Grau Dret-Eco/ADE: aconsellable que optin per una
mobilitat jurídica el primer trimestre de 4rt (amb possible
progressió d’estudis per a assignatures de 5è), o per una
mobilitat d’Eco-ADE a 6è curs.
Estudis consecutius (en extinció): demanen plaça manualment
per a l’estudi que cursaran l’any següent.
Estudiants de Criminologia i Relacions Laborals (formacions
relativament poc freqüents a nivell internacional).
Extraordinàriament poden anhelar alguna plaça de Dret. En tal
cas, han de comunicar el seu interès al coordinador de
mobilitat i motivar-lo acadèmicament. Hi ha precedents
Possibles vies per a estudiants de 4rt curs que desitjarien obrir
un 5è any o fer un salt al Màster Avançat en Ciències
Jurídiques (conveni CIEL de la UPF amb les universitats de
Maastricht, Anvers, Manheim i Toulouse i l’University College
de Dublin)
Tutoria personalitzada?
• Despatx 40.128, ordinàriament els
•
•
•
•
•
•
dimecres de 12.00 a 14.00 h.
[email protected]u (mirar l’apartat
“bones pràctiques” del web de la Facultat)
Prec: consultes agrupades
Reflexió prèvia inel·ludible de l’estudiant
sobre el seu programa vital i professional
Treball previ de recerca i informació de
l’estudiant: web propi (pla d’estudi) +
webs forans
El coordinador no oferirà comentaris
valoratius
Preparació específica de candidats a
Oxford

similar documents