GECO+

Report
GECO+
Conceptes bàsics per a l’ús del gestor de continguts corporatiu
GECO+
Índex
•
Introducció
 Conceptes
 Components de la plataforma GECO +
 Multidioma
 Seguretat
•
Continguts
•
Gestió de les pàgines del lloc web
GECO+
2
Introducció
Conceptes generals
Les plataformes de gestió de continguts permeten aïllar la complexitat tècnica de l’administració d’un
portal / lloc web, facilitant la gestió de les seves vessants característiques:
 Continguts
 Presentació dels continguts
Aquest enfocament comporta tot una sèrie de conceptes associats que són implementats de formes
diferents per cada plataforma.
3
Introducció
Conceptes generals
GECO
GECO+
Descripció
Tipus de contingut
Tipus de contingut
Formularis base per la creació de tot el contingut associat a una web.
Formes de presentació
Formes de presentació
configurable
Defineix la visualització dels diferents tipus de informacions –
estructures del portal, així com alguns elements comuns. GECO+
automàticament precarregarà una forma de presentació en funció de
la tipologia de la informació i el lloc on la vulguem veure
Instancia de contingut
Instancies de contingut
Peces de informació associades a un lloc web, carregades en base a
uns formularis o tipus d’informació bàsics
Tema
No aplica
A GECO defineix l’aparença visual , els estils del portal, així com
alguns elements comuns.
Graella
Grid
A GECO defineix la distribució bàsica dels elements d’una pàgina
(portal departamental, temàtic, butlletí)
Pagina VAP
No aplica
A GECO es la combinació d’una graella, amb la definició d’un conjunt
de portlets o elements de presentació per àrea de la pàgina. En
aquest element es determina si un element es configurable a nivell de
plantilla o pàgina
Portlet
Component
Es la unitat funcional mínima d’una pàgina ( visor de continguts,
núvol de tags, aplicació , menú, etc..). A GECO hi ha una gran
varietat de possibilitats amb una complexitat i dependències
importants amb el portal i a GECO+ la varietat i la complexitat
d’aquest elements es menor.
Presentation template
Plantilles de pàgina
Pàgina preconfigurada que s’utilitza per agilitzar la creació de noves
pàgines. A GECO+ aquest elements permeten incorporar nous
components tant a nivell de pàgina com de plantilla.
Channel/Canal
Punt navegació
És la unitat mínima d’un lloc web, l’agrupació de pàgines defineix el
lloc web
4
Introducció
Components de la plataforma GECO+
Els principals components de la plataforma GECO + són:
•
ADE - Editor en línia
Entorn
offline
Preproducció
Entorn
online
Producció
•
•
•
Visualització del portal final
Workplace - Consola de gestió
Administració del portal
Creació i gestió del contingut
Previsualització i publicació
•
•
Administració del contingut
Publicació
usuaris generalitat
5
Introducció
Components de la plataforma GECO+
Els principals àrees que podem trobar al workplace són:
Menús d’actuació
Selector de
portal
Àrea Operació
objectes
Elements portal
Identificador
usuari
Tot portal es caracteritza per tindre els següents elements a la plataforma GECO+:
• .content:
És la carpeta arrel a partir de la qual s’emmagatzemen els continguts d’un portal.
• _categories:
És la carpeta on es guarden les categories d’un portal
• ca, es, en ... :
Són les carpetes on es guarda l’estructura de pàgines del portal, associades als
diferents idiomes de navegació (català – idioma per defecte, anglès, etc...)
6
Introducció
Components de la plataforma GECO+
Els principals àrees que podem trobar a l’entorn offline (ADE) són:
Ocultar o
mostrar el
menú
Menús principal
Afegir nou
element
Administració
de les pàgines
del lloc
Menú element
Edició en línia
7
Introducció
Multidioma
GECO+ gestiona portals en diferents idiomes, lo que implica que tant les pàgines com els continguts de
les mateixes han de poder-se crear en aquest idiomes.
 Pàgines del lloc web: GECO+ crea una branca amb l’estructura del portal per cada idioma. Al ser
l’idioma per defecte el català, cada nova pàgina que creem en aquesta branca es crearà a la resta de
branques
Lloc web
CA
Secció A
Secció B
Secció C
Pàgina C.1
Pàgina C.2
ES
Sección A
Sección B
Sección C
Página C.1
Página C.2
 Continguts: Al crear els continguts del lloc, podem
introduir-los en diferents idiomes, utilitzant el selector de
canvi d’idioma.
•
A diferència de GECO quan naveguem per un portal
en un idioma, si no hem introduïm les dades d’un
contingut en aquell idioma el sistema ens mostrarà la
informació en l’idioma per defecte el sistema en lloc
de deixar-ho en blanc.
8
Introducció
Seguretat
Hi ha dos tipus d’usuaris, en funció de les accions que poden realitzar dins del cicle de vida dels
continguts al lloc web:
Editor
Crear
Creat
Associar
Associat
Modificar
Publicador
Publicar
Publicat
Modificat
Stale
Eliminar
Eliminat
Modificar
Entorn Offline
Entorn Online
9
Índex
•
Introducció
•
Continguts
 Tipus de continguts
 Creació de continguts
 Visualització
 Administració
•
GECO+
Gestió de les pàgines del lloc web
10
Continguts
Tipus de continguts
Són els tipus de “formularis” que s’utilitzaran per introduir les dades dels elements del portal i serveixen
per crear les instàncies de contingut. Les principals tipologies a la plataforma GECO+ són:
 Tipus de Contingut “Articles”: El tipus de contingut Articles és el que permet definir
articles informatius que es volen difondre amb una sèrie d’elements adjunts. Està
pensat com un element més estàtic que les Notícies.
 Tipus de Contingut “Notícies”: El tipus de contingut Notícies és el que permet definir
elements informatius que es volen difondre de manera dinàmica a l’usuari.
 Tipus de Contingut “Enllaç”: Aquest tipus de contingut a GECO+ serveix per definir
enllaços, els baners i els documents del portal.
Tipus de
Contingut
Genèric
 Tipus de Contingut “Preguntes Freqüents”: El tipus de contingut Preguntes
Freqüents és el que permet definir les preguntes i respostes freqüents que apareixen al
portal.
 Tipus de Contingut “Activitat Agenda”: El tipus de contingut Activitat Agenda és el
que permet definir esdeveniments associats a una agenda vinculada a un portal.
Altres...
A diferència de GECO, els arxius estàtics poden pujar-se i associar-se directament a la instància de
contingut final (article, noticia), evitant el fet d'haver de crear dos instancies (p.e: una per la imatge i un
altre per l’article)
11
Continguts
Creació de continguts
La principal eina de treball de la nova plataforma per un usuari mig, passa a ser l’entorn “Offline”.
Per crear un nou contingut només hem d’accedir al menú “nou” de la barra de control i arrastrar el
contingut a la nostra pàgina.
12
Continguts
Creació de continguts
Un cop situat el nou contingut a la pàgina a través del menú secundari editem el contingut, introduint les
dades associades a través del formulari que es mostra.
13
Continguts
Visualització de continguts
Un cop introduït un contingut, aquest pot moure’s utilitzant el botó “moure” del menú secundari. GECO+ ens
indicarà en quines àrees de la pàgina pot deixar-se a través de canvis en la seva forma de visualització.
Al passar sobre una secció on pot posicionar-se el contingut, GECO+ modifica la visualització, mostrant la
visualització per defecte associada per aquella zona i aquell tipus de contingut.
Un cop posicionat el contingut, tenim l’opció de personalitzar la visualització del contingut a través del botó
“configuració” on podem modificar, bé la forma de presentació sencera, o bé els paràmetres de
personalització de la mateixa.
14
Continguts
Visualització de continguts
Si volem modificar per sobre el contingut del contingut d’una pàgina, podem realitzar una “edició en línia”
del contingut fent doble clic sobre el contingut.
No sempre es poden editar tots els detalls d’un contingut a través d’aquesta funcionalitat, que esta
orientada a la realització d’ajustos ràpids. Si necessitem editar en detall el contingut o un dels seus
paràmetres específics, es preferible utilitzar el botó “editar” del menú secundari.
15
Continguts
Administració
A través de la consola de gestió (workplace) podem realitzar un conjunt de tasques d’administració sobre
les instàncies de contingut:
 Gestió de versions
 Organització de les instàncies de contingut (carpetes, moure continguts)
 Copia de continguts
16
Continguts
Dubtes
Alguns dels dubtes rebuts en aquesta àrea són:
 Eina per la creació de continguts?
 Copia de continguts?
 Mida de les imatges?
 Visualització vídeos i imatges, ordre dels elements
 Altres...
17
Índex
•
Introducció
•
Continguts
•
Gestió de les pàgines del lloc web
 Creació de noves pàgines
 Configuració de seccions a les pàgines
 Publicació
GECO+
18
Gestió de les pàgines del lloc web
Creació de noves pàgines
Podem gestionar les pàgines d’un portal a través de l’entorn “workplace” utilitzant el botó “estructura del
portal” de la barra de menú.
Des d’aquesta secció podem crear una nova pàgina a través del botó “nou “
A l’hora de crear una nova pàgina a GECO+, només hem d’escollir una plantilla de pàgina com a base i
indicar un nom per la pàgina posteriorment.
19
Gestió de les pàgines del lloc web
Configuració de seccions a les pàgines
Un cop creada la pàgina podem afegir nous components o configurar els existents a través del control
editar del component (visualització continguts, llistes automàtiques o manuals)
GECO+ a diferencia de l’anterior plataforma permet reutilitzar components ja configurats en diferents
pàgines.
20
Gestió de les pàgines del lloc web
Publicació
Per passar el nostre contingut a l’entorn “online” i/ o els canvis realitzats sobre el mateix (canvis contingut,
eliminació) podem publicar-ho des de el menú principal de l’entorn “offline” a través del botó “publicar”.
Si el contingut no és propi haurem d’accedir al “workplace” i publicar el contingut des d’ell a través del
menú contextual.
21
Gestió de les pàgines del lloc web
Dubtes
Alguns dels dubtes rebuts en aquesta àrea són:
 Eina per la creació de pàgines?
 Plantilles portal (diferència amb graelles)?
 Controls per la creació i la cerca de continguts
 Configuració distribuïdora portal – sense plantilla?
 Revisió creació de llistes
 Personalització de la presentació d’un contingut
 Altres...
22

similar documents