projekty systemowe indywidualizacji nauczania w

Report
Prawidłowe przygotowanie wniosku
o płatność – projekty systemowe
indywidualizacji nauczania
w ramach Poddziałania 9.1.2
grudzień 2012 r.
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2012-09-01 do 2012-11-30
okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym
w umowie harmonogramem płatności.
data „od” w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna
z datą rozpoczęcia realizacji projektu.
data „do” w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z
datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej
dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu.
okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się „zazębiać”.
grudzień 2012 r.
2_PROJEKT
(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(2) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i Kompetencji w regionach
(3) Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
(4) Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
(5) Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie X
(6) Nr umowy/decyzji: POKL.09.01.02-18-001/12-00
(7) Okres realizacji projektu od 2012-09-01 do 2013-06-30
(8) Płatność: zaliczkowa
(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):
36 158,35
(10) Wnioskowana kwota (PLN): 150 000,00
grudzień 2012 r.
Punkt 2
 (6) – nr umowy: należy posługiwać się numeracją z umowy,
a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu.
 (7) – okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym
wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 z wniosku
o dofinansowanie).
 (9) – wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem.
Kwota zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3
„wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym” w wierszu
„wydatki ogółem.
 (10) – planowana kwota wnioskowana zgodna z harmonogramem
płatności będącym załącznikiem do umowy. Należy wpisać
odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10) wniosku (pierwszy wiersz
kolumny „Planowana kwota wnioskowana”)
grudzień 2012 r.
(9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji) ………………..
(9b) – w części objętej pomocą publiczną (PLN) ……………………………..
(10a) Dofinansowanie (PLN) ………………………….
(10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) ……………………………
(10c) Wydatki kwalifikowalne – podstawa do certyfikacji (PLN) ……………………………
(10d) Płatność zaliczkowa (PLN): ………………………………
Nie należy uzupełniać szarych pól – uzupełnia je
pracownik WUP
grudzień 2012 r.
3_NAZWA BENEFICJENTA:
………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
Ulica ………………………………………………………………………………………………………
Nr domu …………………………………………………………………………………………………
Nr lokalu …………………………………………………………………………………………………
Miejscowość ………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………
Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność
A) W części dot. postępu finansowego
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..
B) W części dot. postępu rzeczowego
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Telefon: …………………. Fax: ………………………….. E-mail: ………………………..
grudzień 2012 r.
4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 1
L.p
Zadania/cele założone we
wniosku o dofinansowanie
Wydatki określone we
wniosku o dofinansowanie
projektu (PLN)
Wydatki poniesione
w okresie
rozliczeniowym (PLN)
1
2
3
Wydatki
kwalifikowalne od
początku realizacji
projektu (bez
wydatków w
obecnym okresie
rozliczeniowym)
(PLN)
4
% realizacji
5=(3+4)/2
1.1.
Zadanie 1 X
20 000,00
5 000,00
0
25,00
1.1.1
… w tym wydatki personelu
10 000,00
0
0
0
1.2
Zadanie 2 Y
30 000,00
0
0
0
1.2.1
... w tym wydatki personelu
15 000,00
0
0
0
2
wydatki pośrednie
0
0
0
0
3.
wydatki ogółem:
50 000,00
5 000,00
0
10,00
3,1.
w tym VAT
935,00
0
3.2.
w tym cross-financing
5 000,00
5 000,00
0
100,00
3.3.
w tym wkład niepieniężny
0
0
0
0
3.4
w tym objęte pomocą
publiczną
0
0
0
0
grudzień 2012 r.
4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU wnp 2
1.1.
Zadanie 1 X
20 000,00
0
Wydatki
kwalifikowalne od
początku realizacji
projektu (bez
wydatków w
obecnym okresie
rozliczeniowym)
(PLN)
4=3+4 z
poprzedniego WNP
5 000,00
1.1.1
… w tym wydatki personelu
10 000,00
0
0
0
1.2
Zadanie 2 Y
30 000,00
5 000,00
0
16,67
1.2.1
... w tym wydatki personelu
15 000,00
5 000,00
0
33,33
2
wydatki pośrednie
0
0
0
0
3.
wydatki ogółem:
50 000,00
5 000,00
5 000,00
20,00
3,1.
w tym VAT
0
935,00
3.2.
w tym cross-financing
5 000,00
0
5 000,00
100,00
3.3.
w tym wkład niepieniężny
0
0
0
0
3.4
w tym objęte pomocą
publiczną
0
0
0
0
L.p
Zadania/cele założone we
wniosku o dofinansowanie
Wydatki określone we
wniosku o dofinansowanie
projektu (PLN)
Wydatki poniesione
w okresie
rozliczeniowym (PLN)
1
2
3
grudzień 2012 r.
% realizacji
5=(3+4)/2
25,00
5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Zadania założone we
wniosku
o dofinansowanie
Stan realizacji
1
2
zadanie 1 (nazwa) ...
zadanie 2 (nazwa)...
…
grudzień 2012 r.
 Należy wyczerpująco opisać stan realizacji i przebieg
działań w poszczególnych zadaniach projektu, w
odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4
wniosku o płatność. Konieczne jest podawanie dokładnych
danych (np. liczba przeprowadzonych godzin zajęć w
poszczególnych zajęciach). Należy zwrócić uwagę na to,
aby informacje zawarte w opisie stanu realizacji projektu
były zgodne z harmonogramem oraz aby odzwierciedlały
wydatki ujęte we wniosku o płatność. Opis zadań nie może
być jednakowy w każdym kolejnym wniosku.
 W opisie poszczególnych zadań realizowanych w
projekcie należy podać informacje na temat działań
podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci.
Dotyczy to wszystkich projektów, które podlegały ocenie
wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za
wyjątek od standardu minimum.
grudzień 2012 r.
6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem
Lp.
Rodzaj przychodu
Kwota (PLN)
1
2
suma:
Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach
realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie
z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL
Przychodem nie będą odsetki bankowe na rachunku
wyodrębnionym na potrzeby projektu.
grudzień 2012 r.
7_ KOREKTY FINANSOWE
nr wniosku o
nr dokumentu,
płatność, w
którego dotyczy rodzaj wydatku
Lp. ramach którego
niekwalifikowalnego
korekta
wydatek został
rozliczony
data wykrycia
korekty
wyjaśnienie
korekty
wysokość
korekty (PLN)
źródło
finansowania
1.
2.
suma:
Tabelę wypełniają Beneficjenci w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność
wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych wnioskach
o płatność. W kolejnych kolumnach tabeli należy wykazać: nr wniosku o płatność,
w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty,
nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to
możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do
wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie
powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały
sfinansowane
wydatki
w
ramach
korekty
uznane
następnie
przez
beneficjenta/opiekuna za niekwalifikowalne.
grudzień 2012 r.
8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
w okresie
rozliczeniowym (PLN)
Źródło
Lp.
1
Krajowe środki publiczne:
2
- budżet państwa
3
- budżet jednostek samorządu terytorialnego
4
- inne krajowe środki publiczne
4.1
- Fundusz Pracy
4.2
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
5
Pozostałe źródła:
5.1
- prywatne
suma:
grudzień 2012 r.
od początku
realizacji projektu (bez
wydatków w obecnym
okresie
rozliczeniowym (PLN)
 Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na
kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj.
od początku realizacji projektu, przy czym wartości
narastające powinny wynikać z otrzymanych przez
Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o
płatność (bez wartości bieżącego wniosku).
 W kolumnie od początku realizacji projektu uwzględnione
tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich
wnioskach o płatność (bez bieżącego wniosku).
 W przypadku projektów systemowych indywidualizacji
nauczania Beneficjent otrzymuje dotację w wysokości 100%
wartości projektu (brak wkładu własnego) dlatego wszystkie
wydatki należy wykazać w wierszu „budżet państwa”.
grudzień 2012 r.
9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**
wkład własny (PLN)
Kwota
dofinansowania
(PLN)
Budżet
państwa
Budżet
jednostki
samorządu
terytorialnego
Inne
krajowe
środki
publiczne
Wkład
prywatny
Ogółem
(PLN)
1.
Całkowita wartość projektu
1 000 000,00
1 000 000,00
2.
Środki przekazane dotychczas
beneficjentowi w formie zaliczki*
500 000,00
500 000,00
3.
Kwota dotychczas rozliczonych
środków
0,00
0,00
4.
Kwota rozliczana niniejszym
wnioskiem
140 000,00
140 000,00
5.
Procent rozliczenia
6.
Kwota pozostająca do rozliczenia
w kolejnym wniosku
(3+4)/2
28,36
(3+4)/1
(3+4)/1
(3+4)/1
(3+4)/1
(3+4)/1
14,00
2-(3+4)
360 000,00
1-(3+4)
1-(3+4)
1-(3+4)
1-(3+4)
1-(3+4)
860 000,00
* w tym wysokość ostatniej transzy
** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki
grudzień 2012 r.
Tabelę należy wypełnić w kolumnie „dofinansowanie”.
W kolumnie „ogółem” zsumowane są wszystkie wartości
wykazane we wcześniejszych kolumnach.
Całkowita wartość projektu – należy uzupełnić zgodnie
z zawartą umową o dofinansowanie
(1)
(2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie
zaliczki – łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz
dotacji rozwojowej na dzień sporządzenia wniosku wraz
z ostatnią transzą.
W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy
wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień
sporządzenia pierwotnej wersji wniosku.
grudzień 2012 r.
 (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków – łączna
kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych
w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie
z przekazanymi przez IP Informacjami o zatwierdzeniu
wniosku o płatność).
W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty rozliczanej danym
wnioskiem.
 (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem – należy
wypełnić zgodnie z wydatkami wykazanymi w pkt (8),
w wierszu „dofinansowanie”
 (5) Procent rozliczenia – pole wyliczane automatycznie
przez GWP.
 (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku –
pole wyliczane automatycznie przez GWP.
grudzień 2012 r.
10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE
Okres rozliczeniowy
Planowane wydatki
(PLN)
Planowana kwota
wnioskowana (PLN)
od … do ...
od … do ...
od … do ...
 Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany
w
harmonogramie
płatności
załączonym
do
umowy
o dofinansowanie.
 W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje
o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje
wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach
rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu.
 Kolumnę Planowana kwota wnioskowana wypełnia Beneficjent zgodnie
z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent może
jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe
kwoty, przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany
odrzucić.
grudzień 2012 r.
Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby:
Suma planowanych wydatków oraz kwot dotychczas
rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu.
Suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą
wnioskowaną z pkt 2(10) oraz otrzymanymi do tej pory
transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania.
 Uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny
być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji
projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata.
Przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że
otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego
wydatkowania
co
najmniej
70%
kwoty
dotychczas
wydatkowanej.
grudzień 2012 r.
PRZYKŁAD:
Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie na kwotę 108 tys. Okres
realizacji 01.02-31.10.2013 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.
Okres za jaki składany będzie
wniosek o płatność
(od…do…)*
luty 2013
Kwota planowanych
całkowitych wydatków do
rozliczenia
Transza 1
Kwota transzy dofinansowania
(płatności ze środków
europejskich i dotacji celowej)
48 000
Transza 2
0
01.02-31.03.2013
35 000
Transza 3
30 000
01.04-30.04.2013
7 000
Transza 4
30 000
01.05-31.07.2013
13 000
Transza 5
0
01.08-31.08.2013
53 000
Nr transzy
Harmonogram we wniosku o płatność
Okres rozliczeniowy
Planowane wydatki (PLN)
Planowana kwota wnioskowana (PLN)
od 01.04.2013 do 30.04.2013
7 000
0
od 01.05.2013 do 31.07.2013
13 000
30 000
od 01.08.2013 do 31.08.2013
53 000
30 000
grudzień 2012 r.
* W przypadku pierwszej transzy w miejsce okresu za jaki składany będzie wniosek o płatność należy podać maksymalną datę, do której zostanie wypłacona
pierwsza transza.
W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji
projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność
.
Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu.
Należy opisać istotę problemów oraz podjęte środki naprawcze.
Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu
realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Należy
również pamiętać, że umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta
obowiązek informowania w formie pisemnej IP o problemach w realizacji
projektu. Jeżeli nie występują problemy to należy wpisać „brak
problemów związanych z realizacją projektu”
Najczęściej pojawiającym się błędem w w/w punktach wniosku o
płatność, to brak ich wypełnienia.
grudzień 2012 r.

Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy
realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty
(dot. zagadnień np.: rozwoju lokalnego, równości szans), do
przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie.

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola
NIE) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały
nieprawidłowości oraz wskazać podjęte zadania naprawcze.
W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli wskazujących na
naruszenie zasad polityk UE.
grudzień 2012 r.
 Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest
osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama
osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie.
 W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne
pełnomocnictwo
upoważniające
inną
osobę
do
podpisywania wniosku o płatność.
grudzień 2012 r.
W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki
dotyczące składanego wniosku o płatność.
grudzień 2012 r.
Uwagi techniczne dotyczące sporządzenia wniosku
o płatność:
Wniosek powinien być trwale spięty (np.: zszyty lub wpięty
w skoroszyt).
Kopie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz
pozostałych załączników powinny być czytelne, ułożone
chronologicznie oraz opisane zgodnie z pozycjami z
załącznika nr 1.
 Zaznaczenie na wyciągach bankowych przy kwotach
operacji (przelewów) pozycji tożsamej z numerem pozycji w
załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i
przyspieszy weryfikację wniosku.
grudzień 2012 r.
Do wniosku o płatność należy dołączyć:
1. Wyciągi bankowe (gdy na WB brakuje podstawowych
informacji nt. dokonanych operacji,
należy dołączyć
również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość
numeracji i okresów, które obejmują wyciągi.
 Jeśli bank nie wystawia wyciągów bankowych, można
dołączyć wygenerowane elektronicznie zestawienie
operacji z rachunku bankowego (opatrzone pieczątką
firmową i podpisane przez osobę upoważnioną).
grudzień 2012 r.

w przypadku WB z rachunku podstawowego
Beneficjenta (dokumentujących np. zapłatę składek zus,
zaliczki na podatek dochodowy,) można dołączyć tylko
część stron zawierających ww. operacje dotyczące
projektu, saldo początkowe i końcowe. Wówczas na WB
powinno się znaleźć oświadczenie gł. księgowego lub
kierownika jednostki, iż pozostałe operacje nie dotyczą
rozliczanego projektu.

Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości)
lub zestawienia operacji gotówkowych zawierające m.in.
okres za jaki jest sporządzone, podpis osoby
sporządzającej,
datę,
podsumowanie,
a
także
wyszczególnienie operacji tzn. data, numer dokumentu,
kwota.
grudzień 2012 r.
Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność
muszą być rozliczone w całości.
 Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby
realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią
np. składki ZUS, podatek dochodowy, które mogą być
opłacone z rachunku podstawowego Beneficjenta,
a następnie refundowane z konta projektowego.
 W przypadku braku środków na rachunku projektu, należy
uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po
otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę
z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.
grudzień 2012 r.

Datą zapłaty, która należy umieścić w Zestawieniu
nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej
zapłaty dokumentu, a nie data refundacji.

Jeżeli na WB widnieją „daty księgowania” i „daty operacji”, to
należy wpisać „datę operacji”.

Opis przelewu lub zapis w RK powinien zawierać pełny
i prawidłowy numer dokumentu. W przypadku wynagrodzeń
oprócz numeru listy płac należy wpisać również stanowisko
oraz miesiąc lub okres, którego wynagrodzenie dotyczy. Opis
wydatku powinien być zgodny z nazwą podkategorii
szczegółowego budżetu projektu.
grudzień 2012 r.
Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku
nr 1 do wniosku o płatność:
Faktury VAT,
Faktury VAT korygujące,
Faktury wewnętrzne VAT,
Rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze,
Rachunki wystawione przez osoby fizyczne,
Listy płac,
Paragon - pod warunkiem, że
spełnia wymagania
określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,
grudzień 2012 r.
 Noty księgowe – zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne
podmiotu, np.: wynagrodzenie osoby, która jednocześnie jest
właścicielem firmy prowadzącą działalność gospodarczą jako
osoba fizyczna i jednocześnie pełni funkcję personelu
zaangażowanego w realizacje projektu.
 Delegacje personelu zatrudnionego u Beneficjenta:
Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) – osoba
zatrudniona na umowę o pracę,
Rachunki – osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną.
 Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu BO, WB itp.) jeśli
spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o
rachunkowości
 Faktura pro forma – wystawiona jest jako podstawa do wpłaty
zaliczki przez kontrahenta, czyli wystawiana nie jako dowód
wykonania transakcji, lecz przed jej zawarciem, więc nie
oddaje istoty rzeczywistych operacji gospodarczych.
grudzień 2012 r.
Faktura korygująca:
Faktura dotyczy wydatku i jej faktura korygująca ujmowane są jako jedna
pozycja (nie można wprowadzać faktury korygującej jako osobnej pozycji),
W kol. 1 Nr dokumentu i kol. 2 Nr księgowy i ewidencyjny – wpisujemy numer
faktury korygującej,
W kol. 3 Data wystawienia dokumentu – pokazujemy datę faktury korygującej,
(w GWP nie ma możliwości wpisania dwóch dat),
W kol. 4 Data zapłaty – przedstawiamy datę zapłaty faktury pierwotnej oraz –
jeżeli na podstawie faktury korygującej konieczna była wypłata dodatkowych
środków, wpisujemy tę datę.
Kol. 5 Nazwa towaru lub usługi i kol. 6 cross-financing T/N –bez zmian.
Kol. 7 Kwota dokumentu brutto, kol. 8. Kwota dokumentu netto, kol. 9 Kwota
wydatków kwalifikowalnych, Kol. 10 w tym VAT i kol. 11 Źródła finansowania –
powinny one pokazywać sytuację już z uwzględnieniem korekty.
grudzień 2012 r.
 Kwalifkowalność wydatków jest sprawdzana
zarówno
na
etapie
oceny
wniosku
o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność,
jak również na etapie kontroli.
 Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu,
muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą
spełniać
wymogi
efektywnego
zarządzania
finansami.
grudzień 2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
N
N
8
9
źródło
finansowania
w tym VAT
kwota
dokumentu
netto
kwota
wydatków
kwalifikowalnyc
h
kwota
dokumentu
brutto
nazwa towaru
lub usługi
cross-financing
(T/N)
Zadania zlecone
(T/N)
data zapłaty
data
wystawienia
dokumentu
numer księgowy
lub ewidencyjny
nr dokumentu
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
10
11
12
424,66
0
BP
75,34
0
BP
zadanie 1: (nazwa)
Lista płac
2012-09-30;
nr
P/01/201
2012-09-30 2012-10-05;
LP/01/20
2
2012-10-20
12
Wynagrodzenie za
prowadzenie 10
godzin zajęć
logopedycznych
należy wpisać
min. 3 daty zapłaty
wynagrodzeni
a (netto),
składek zus
oraz podatku
DRA
01/09/20
12
n/d
2012-09-30;
2012-09-30 2012-10-01;
2012-10-05
50 258,33 50 258,33
należy wpisać wartość
brutto całej listy płac
(podsumowanie).
Kol 7 = 8
Pochodne
pracodawcy od
wynagrodzenia za
prowadzenie 10
godzin zajęć
logopedycznych
N
N
86 238,50 86 238,50
należy wpisać kwotę z
pkt IX DRA "Łączna
suma kwot do zapłaty";
kol. 7 = 8
grudzień 2012 r.
całkowite
wynagrodzenie
500
źródło
finansowania
3
4
5
6
7
8
9
Umowa cywilno-prawna z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP
w tym VAT
kwota
wydatków
kwalifikowaln
ych
kwota
dokumentu
netto
kwota
dokumentu
brutto
Zadania
zlecone (T/N)
crossfinancing
(T/N)
nazwa towaru
lub usługi
2
data zapłaty
numer
księgowy lub
ewidencyjny
1
data
wystawienia
dokumentu
nr dokumentu
Lp.
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
10
11
12
637,00
0
BP
0
BP
zadanie 1:
(nazwa)
3
Rachun
ek
P/02/20 2012-091/1/20
12
30
12
Wynagrodzenie za
prowadzenie 15
godzin zajęć
matematycznych
2012-09-30;
2012-10-05;
2012-10-20
N
N
należy wpisać
min. 3 daty zapłaty
wynagrodzenia
(netto), składek
zus oraz podatku;
637,00
637,00
należy wpisać kwotę brutto
rachunku.
Kol 7 = 8 = 9
4
DRA
01/09/
2012
n/d
2012-0930
2012-09-30;
2012-10-01;
2012-10-05
Pochodne
pracodawcy od
wynagrodzenia za
prowadzenie 15
godzin zajęć
matematycznych
N
N
86 238,50 86 238,50
113,00
należy wpisać kwotę z
pkt IX DRA "Łączna
suma kwot do
zapłaty";
kol. 7 = 8
grudzień 2012 r.
całkowite
wynagrodzenie
750,00
w tym VAT
źródło
finansowania
kwota
dokumentu
netto
kwota
dokumentu
brutto
Zadania
zlecone (T/N)
cross-financing
(T/N)
nazwa towaru
lub usługi
data zapłaty
2
data
wystawienia
dokumentu
numer
księgowy lub
ewidencyjny
1
kwota
wydatków
kwalifikowalny
ch
5
nr dokumentu
Lp.
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
10
11
12
300,00
0
BP
3
4
5
6
7
8
9
Umowa cywilno-prawna bez obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne
Rachunek P/03/20
2012-09-30
2/1/2012
12
2012-09-30;
2012-10-05;
2012-10-20
zadanie 1:
(nazwa)
Wynagrodz
enie brutto
za
prowadzeni
e 6 godzin
zajęć z
czytania i
pisania
należy wpisać min. 3
daty (zapłaty
wynagrodzenia (netto),
składek na ZUS,
podatku); 2 daty w
przypadku umowy o
dzieło (wynagrodzenie
netto + podatek)
N
N
300,00
300,00
należy wpisać kwotę brutto
rachunku.
Kol 7 = 8 = 9
całkowite
wynagrodzenie
grudzień 2012 r.
300,00
kwota wydatków
kwalifikowalnych
w tym VAT
źródło
finansowania
5
6
7
8
Faktura kwalifikowalna w całości
kwota dokumentu
netto
4
kwota dokumentu
brutto
data zapłaty
3
Zadania zlecone
(T/N)
data wystawienia
dokumentu
2
cross-financing
(T/N)
numer księgowy
lub ewidencyjny
1
nazwa towaru lub
usługi
nr dokumentu
Lp.
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
9
10
11
12
zadanie 1:
(nazwa)
6
zakup
faktura
P/15/
tablicy
VAT nr
2012-09-29 2012-10-03
2012
interaktyw
20/12
nej
T
N
4 193,01
3 408,95
4 193,01 784,06
kwota
VAT od
kwota netto kwota
brutto
kwoty
całego
kwalifiko
całego
kwalifik
dokumentu
walna
dokumentu
owalnej
grudzień 2012 r.
BP
zakup
rzutnika
T
kwota
dokumentu
brutto
Zadania
zlecone (T/N)
N
5 000,00
kwota brutto
całego
dokumentu
źródło
finansowania
2012-10-10
w tym VAT
P/25/20
2012-09-15
12
4
5
6
7
8
zakup dwóch urządzeń wykazanych na jednej fakturze
zadanie 1: (nazwa)
kwota
wydatków
kwalifikowaln
ych
faktura
VAT nr
3678
crossfinancing
(T/N)
3
nazwa towaru
lub usługi
data
wystawienia
dokumentu
2
data zapłaty
numer
księgowy lub
ewidencyjny
1
kwota
dokumentu
netto
7
nr dokumentu
Lp.
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem
9
10
11
12
4 098,36
1 500,00
270,49
BP
VAT od
kwota netto
kwota
kwoty
całego
kwalifikowalna kwalifikow
dokumentu
alnej
zadanie 2: (nazwa)
10
faktura
VAT nr
3678
P/25/20
2012-09-15
12
2012-10-10
zakup
komputera
T
N
Kol. 1,2,3,4,7,8 w obu pozycjach są takie same
20
faktura
VAT nr
567/10
P/18/20
2012-10-17
12
5 000,00
kwota brutto
całego
dokumentu
gdy kwalifikowalna jest tylko część dokumentu
zadanie 3: (nazwa)
Zakup
pomocy
dydaktyczny
N
N
2012-10-26
1 274,50
ch do zajęć
z czytania i
pisania
kwota brutto
całego
dokumentu
grudzień 2012 r.
4 098,36
3 500,00
631,15
BP
VAT od
kwota netto
kwota
kwoty
całego
kwalifikowalna kwalifikow
dokumentu
alnej
1 044,67
356,00
64,19
VAT od
kwota netto
kwota
kwoty
całego
kwalifikowalna kwalifikow
dokumentu
alnej
BP
grudzień 2012 r.
Wypełnianie załącznika nr 2 wniosku o płatność
tab.7:
Lp.
Nazwa wskaźnika
1
2
1
2
Wartość
docelowa
wskaźnika
3
1
2
K
4
PRIORYTET IX
Działanie 9.1
Nie
0
dotyczy
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które
uzyskały wsparcie w ramach projektu
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w
różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach
wiejskich
0
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne),
które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu
0
- w tym na obszarach miejskich
0
- w tym na obszarach wiejskich
0
Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty
dotyczące indywidualizacji procesu nauczania
5
3
4
Mr
0
M
5
Nie
dotyczy
0
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ogółem
6
0
0
0
0
0
0
Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie
Liczba dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, u których
15
0
0
0
skorygowano wadę wymowy
Nie
Nie
Liczba godzin zajęć z gimnastyki korekcyjnej
35
5
dotyczy
dotyczy
grudzień 2012 r.
Stopień realizacji
wskaźnika
Mp
K
4
Nie
dotyczy
0
M
5
Nie
dotyczy
0
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
Ogółem
6
10=(9/3)810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nie
dotyczy
Nie
dotyczy
5
14,28
Wypełnianie Formularza PEFS
grudzień 2012 r.
Przekazanie Formularza PEFS
 Formularz
PEFS
przekazywany
jest
przez
IP
bezpośrednio każdemu Beneficjentowi wraz z loginem i
hasłem (Beneficjent ma obowiązek zmiany loginu i hasła
dla administratora (login: admin) oraz podania
zmienianego hasła zgodnie z załącznikiem nr 4 do
Instrukcji wypełniania PEFS 2007).
 Przed złożeniem Formularza PEFS do WUP należy
wyrejestrować wszystkich użytkowników PEFS oraz
skasować ich konta (winien zrobić do Administrator
Bezpieczeństwa Informacji lub ewentualnie Administrator
Systemu, jeżeli został powołany).
 PEFS
przekazywany
jest
wyłącznie
w
wersji
elektronicznej w postaci pliku zabezpieczonego hasłem.
grudzień 2012 r.
Przekazanie Formularza PEFS
 Hasło przekazywane jest odrębną przesyłką (najlepiej – w
formie niemożliwej do odczytania – np. zaklejona koperta
dołączona do pisma przewodniego).
 Hasłowanie pliku:
 na plik, który chcemy zahasłować klikamy raz prawym
przyciskiem myszy, następnie najeżdżamy na opcję „IZ Arc” i
wybieramy „Dodaj do pliku archiwum”,
 Po pojawieniu się okna „Dodaj” w prawym dolnym rogu
rozwijamy opcje w okienku „Szyfrowanie” i tu zaznaczamy np.
„AES 256 bit”,
 poniżej klikamy „Hasło” i wówczas pojawi się nam okienko, w
którym wpisujemy wybrane przez nas hasło i zatwierdzamy
„ok”, następnie pojawia się nam kolejne okienko, w którym
ponownie wpisujemy to samo hasło i zatwierdzamy „ok”,
 W opcji „Typ archiwum” wybieramy jeden z formatów, np. ZIP
lub TAR, aby skompresować plik oraz klikamy „Dodaj”
grudzień 2012 r.
Przekazanie Formularza PEFS
 Formularz PEFS przekazujemy w tym okresie
rozliczeniowym, w którym przynajmniej 1 szkoła
zakończyła wszystkie działania projektowe.
 Zgodnie z Instrukcją wypełniania PEFS 2007 w
przypadku, jeżeli w okresie rozliczeniowym, za który
składany jest wniosek Beneficjenta o płatność, dane
osób bądź instytucji objętych wsparciem w żadnym z pól
Formularz PEFS 2007 nie zmieniają się w stosunku do
poprzedniego okresu rozliczeniowego, możliwe jest
zaznaczenie zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim
przekazującym wniosek o płatność bez konieczności
przekazywania Formularza PEFS 2007
grudzień 2012 r.
www.pokl.wup-rzeszow.pl
1) Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta
o płatność w ramach PO KL.
2) Zasady dokumentowania wydatków
ponoszonych w projektach realizowanych
w ramach PO KL oraz wzory opisów
dokumentów księgowych.
3) Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej
do weryfikacji wniosku o płatność.
grudzień 2012 r.
Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem
kwotami, przy czym kwota może być ustalona
tylko
na całość kwot
zadania
lub kilka
zadań.

Kwalifikowanie
ryczałtowych
odbywa
się na


podstawie zrealizowanych zadań – w pkt. 4 WNP
„Postęp finansowy realizacji projektu” wydatki
wykazywane są dopiero po zrealizowaniu całego
zadania objętego kwotą ryczałtową.
Beneficjent wykazuje w pkt. 4 WNP wydatki objęte
cross-financingiem do wysokości limitu określonego w
zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.
Brak obowiązku załączania do WNP załącznika nr 1
oraz wyciągów bankowych – weryfikacji podlegają
dokumenty wskazane w umowie o dofinansowanie.
grudzień 2012 r.
grudzień 2012 r.
 W pkt. 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu należy
opisać działania podjęte w toku realizacji zadań
objętych kwotą ryczałtową oraz wymienić dokumenty,
które stanowią dowód wykonania zadań objętych
wnioskiem o płatność. Jednocześnie dokumenty te
załączane są do wniosku o płatność. W tym punkcie
należy również zawrzeć informację o osiągniętych
wskaźnikach. IP weryfikuje w oparciu o ww. informację
oraz dokumenty, czy zadanie zostało zrealizowane
prawidłowo i na tej podstawie podejmuje decyzję o
kwalifikowaniu kwoty ryczałtowej.

W pkt. 10 Harmonogram projektu i tym samym w pkt.
2_(10) Wnioskowana kwota należy wpisać „0”
ponieważ środki przekazywane są co do zasady
jedną transzą.
grudzień 2012 r.
Dziękujemy za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
ul. Poniatowskiego 10
35-026 Rzeszów
Tel. (0-17) 850-92-92
grudzień 2012 r.

similar documents