Stanislav Loskot - Kvalita ve veřejné správě

Report
NKK - Brno
21.2.2012
Mgr. Stanislav Loskot, MBA
CSR - Společenská odpovědnost
organizací veřejné správy
 Corporate Social Responsibility – CSR
 V pojetí veřejné správy je hlavním účelem CSR napomáhat
oblastem, které v dnešní společnosti strádají nebo mohou
strádat (životní prostředí, menšinové skupiny, lidé s
postižením, zaměstnanci apod.), tedy okolí, které
obklopuje každého z nás.
 Prosazováním CSR se vytváří nová kvalita vztahů mezi
podnikatelskou sférou, státními orgány a organizacemi
územních samosprávných celků, nevládními organizacemi
jako zástupci občanů i samotnými občany.
CSR - Společenská odpovědnost
organizací veřejné správy
Zatímco podnikatelská sféra je motivována:
 vlastními, specificky firemními zájmy,
 kolektivním zájmem podnikatelských kruhů,
 a kolektivním zájmem celé společnosti.
Státní orgány a organizace územní samosprávy podporují
a uplatňují společenskou odpovědnost z důvodů:
 podpory aktivit státu,
 doplnění těchto aktivit v rámci místní samosprávy,
 podpory místního společenství.
CSR - Společenská odpovědnost
organizací veřejné správy
 Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby
zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby
přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a
obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu
společnosti v rámci, i nad rámec svého působení.
 Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací
pozitivních postojů, praktik či programů do strategie
organizace na úrovni jejího nejvyššího vedení. Organizace
si uvědomují že nefungují izolovaně od okolního světa, ale
jsou jeho přímou součástí.
CSR - Společenská odpovědnost
organizací veřejné správy
 Uplatňování principů společenské odpovědnosti lze
považovat za samozřejmost, za obyčejnou slušnost a
používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak
v soukromé sféře, tak ve správě věcí veřejných.
 Organizace veřejné správy mají stanovenu odpovědnost za
celkový rozvoj státu či příslušné komunity v rámci svého
poslání vymezeného legislativou.
 To je však minimální hranice, kterou lze zvyšovat dle
vlastních iniciativ v souladu s potřebami všech
zainteresovaných stran. Právě tyto aktivity řadí organizace
veřejné správy do pozice skutečně „odpovědné organizace".
CSR - Společenská odpovědnost
organizací veřejné správy
 V České republice není koncipována samostatná
strategie společenské odpovědnosti, je však nedílnou
součástí Strategie Národní politiky kvality v ČR na
období 2011–2015.
 Jsou v ní mimo jiné obsaženy záměry v oblasti
zvyšování kvality života v celé společnosti, v oblasti
podnikatelské etiky, kvality produktů, péče o
zaměstnance i životního prostředí.
Přístupy organizací k CSR:
 firemní filantropie (dárcovství) – znamená v podstatě
převod určitého objemu zisku organizace na
charitativní a společensky prospěšné účely (zejména
tam, kde již státu chybí finanční prostředky na pokrytí
těchto potřeb a které tuto podporu potřebují)
 začlenění konceptu CSR do systému řízení organizace
– jedná se o systematické zavádění politiky ve prospěch
společnosti a cíle překračují legislativní požadavky. Je
zajištěno vyvážené fungování ve třech pilířích
(ekonomický, environmentální a sociální).
Přístupy organizací k CSR:
 V praxi to znamená, že organizace, které přijaly zásady
CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické
standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na
životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s
nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, v
němž působí.
 To organizacím přináší možnost odlišit se, stát se pro
své zaměstnance atraktivním zaměstnavatelem a pro
ostatní firmy žádaným partnerem.
Principy CSR:
 Princip odpovědnosti stanovuje, že by organizace
měla být odpovědná za své dopady do společnosti a
životního prostředí.
 Princip transparentnosti stanovuje, že by
organizace měla být transparentní v rozhodnutích a
aktivitách, které mají dopad na ostatní.
 Princip etického chování stanovuje, že by se
organizace vždy a za všech okolností měla chovat
eticky.
Principy CSR:
 Princip zainteresovaných stran stanovuje, že by
organizace měla respektovat a brát v úvahu zájmy
zainteresovaných stran.
 Princip pravidla zákonnosti stanovuje, že
organizace respektuje a dodržuje platnou legislativu.
 Princip mezinárodních standardů stanovuje, že by
organizace měla respektovat relevantní mezinárodní
standardy tam, kde jsou tyto standardy příznivější z
hlediska udržitelného rozvoje a blaha společnosti.
 Princip lidských práv stanovuje, že by organizace
měla uznávat důležitost i univerzálnost lidských práv.
Principy CSR:
 Přijetí konceptu CSR je především dlouhodobá




investice do celkového rozvoje organizace.
Podstatné také je, že většina zisku není materiálně
měřitelná.
Principy CSR přinášejí řadu výhod nefinanční podoby.
Organizace, která přijala zásady CSR za své, vytváří
nové a pozitivní trendy, nové příležitosti pro inovace a
je charakteristická větší transparentností. Na své okolí
působí důvěryhodně.
CSR dále představuje díky propracované image
možnost získat nové zaměstnance a udržet si kvalitní
pracovní sílu.
Členění CSR na kritéria:
Kritérium I. – Ekonomika (EM)
Kritérium II. Environment
Kritérium III. Sociální odpovědnost
Klasifikace přínosů CSR – dle
zainteresovaných stran
Zainteresovaná strana
Klienti organizací
praktikujících CSR
Hlavní přínosy
a. zvyšování kvality služeb
b. zavedení inovací vedoucí k
širší nabídce služeb
a. zlepšování pracovního
Zaměstnanci organizací
prostředí
praktikujících CSR
b. zvyšování péče o
zaměstnance, o
prohlubování jejich
vzdělávání
Klasifikace přínosů CSR – dle
zainteresovaných stran
Zainteresovaná
strana
Občané
Veřejný sektor
Dodavatelé
spolupracující s
organizacemi
praktikujícími CSR
Hlavní přínosy
a. zlepšení sociálních vztahů
v místním společenství
b. zlepšení přístupu a kvality
v oblasti životního prostředí
a. zlepšující se kvalita a
dostupnost veřejných služeb
b. efektivnější nakládání, popř.
úspora finančních prostředků
a. zefektivnění a zprůhlednění
dodavatelsko-odběratelských
vztahů
b. pozitivní tlak na zvyšování
kvality služeb dodavatelů
Klasifikace přínosů CSR – dle
zainteresovaných stran
Zainteresovaná strana
Organizace
praktikující CSR
Hlavní přínosy
a. snížení nákladů, resp.
zvýšení efektivity
b. kvalitní, loajální a
motivovaní zaměstnanci
c. dobré vztahy v komunitě, v
níž organizace působí
d. zlepšení reputace a
spojování organizace s
kladnými hodnotami
Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k vnějšímu
prostředí
Vnější prostředí
organizace a CSR
nové možnosti, které
nabízí společenská
odpovědnost
Přínosy
možnost přispět k řešení či
zmenšení sociálních problémů
vztahy v komunitě
úsilí vedoucí k otevřenosti,
podpoře lidí v organizaci,
pomoci akcionářským
skupinám, církvím apod.
vztahy k
občanům/zákazníkům
ochrana práv zákazníků,
informovanost,
Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k vnějšímu
prostředí
Vnější prostředí
organizace a CSR
vztahy k dodavatelům
vztahy k životnímu
prostředí
vztahy ke stakeholders
Přínosy
podpora informovanosti,
participace
podpora environmentálního
rozvoje a odpovědnosti vůči
budoucím generacím
otevřenost k sociálním
otázkám
Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k
vnitřnímu prostředí
Vnitřní prostředí
organizace a CSR
Přínosy
fyzické prostředí
péče o bezpečnost, zdraví,
ergonomické aspekty, kulturu
pracovní podmínky
naplňování etických kritérií při
získávání pracovníků, jejich
výběru, přesčasové práci
minority
věnování pozornosti
minoritám, skupinové různosti
a multikulturnímu prostředí
Klasifikace přínosů CSR ve vztahu k
vnitřnímu prostředí
Vnitřní prostředí
organizace a CSR
organizační struktura a
styl managementu
komunikace a
transparentnost
vzdělání a trénink
Přínosy
umožnění různých typů
participace na řízení
podpora vnitrofiremní
komunikace směrem dolů i
směrem nahoru, důraz na
přesnost informací
reagování na potřeby
zaměstnanců, péče o jejich
osobní rozvoj a celoživotní
vzdělávání
Děkuji za pozornost
Stanislav Loskot
[email protected]

similar documents