Verbeteringen huidig model

Report
Verbeteringen huidig WWB-model
inkomensdeel
Bestuurlijke conferentie
5 maart 2014
Leo Aarts en Tom Everhardt
Opdracht
 verbeter het huidige verdeelmodel
(60+ suggesties)
 het verdeelmodel moet ook goed
werken voor uitgaven tbv de
nieuwe doelgroep
Uitgangspunten 1
 Beoordelingskader uit de verkenning:
- prikkelwerking
- rechtvaardig
- betrouwbaar
- voorspelbaar
- uitlegbaar (inhoudelijk en technisch)
- financieel beheersbaar
Uitgangspunten 2
 het gemiddelde is de norm: verdeling op basis van gemiddelde
praktijk met gemiddeld beleid en gemiddeld effectieve uitvoering
 realiteit: geen model is perfect. geen garantie dat herverdeeleffecten
altijd een zuivere maat zijn van de effecten van beleid en uitvoering
 dus: zoek model met plausibele verdeelmaatstaven dat nauwkeurig
aansluit bij gemeentelijke uitgavenverschillen en dat vrij is van
verdeelstoornissen
 eventueel met een historische component: bevat objectieve
informatie die verdeelmaatstaven mogelijk niet oppikken (en
bevordert de financiële beheersbaarheid)
Resultaat 1
 Verbeterd verdeelmodel, huidige doelgroep:
- Eruit:
• Banen per hoofd van de beroepsbevolking
Erbij:
• Goedkope woningen (+)
• Jeugdproblematiek (+)
• Gewogen COROP-variabelen
+
• Historische uitgavencomponent (t-6) (+)
VIPw2015.0
VIPw2015.1
Resultaat 2
 Verbeterd verdeelmodel, nieuwe doelgroep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (+)
Banen handel horeca (-)
WSW-indicaties (+)
Banen per huishouden binnen 35 km (-)
Leerlingen Speciaal onderwijs (+)
Personen in institutionele huishoudens (+)
Leerlingen in praktijkonderwijs (+)
Niet-westerse allochtonen (-)
Historisch aantal WSW en Wajong (in t-10) (+)
Resultaat 3
 Toets aan het beoordelingskader:
- VIPw2015.0 (zonder historische component): beter op 6 van 8
criteria
- VIPw2015.1 (met historische component): beter op 7 van 8 criteria
Toets beoordelingskader
Minder verdeelstoornissen
Huidige verdeelstoornissen (rood) tegen budgetmutatie
verbeterd model (blauw) (MAU-gemeenten 2012)
Uitlegbaarheid
Rekentool VIPw2015.0

similar documents