23316-10

Report
การบริหารโครงการ
อาจารย์ ฉัตรมงคล แน่ นหนา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
1
ความหมายของโครงการ
ชุดของกิจกรรมหรืองานทีเ่ กีย่ วกับการใช้ ทรัพยากร เพือ่ แปลง
เจตนารมณ์ ในเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารระดับสู งให้ กลายเป็ น
กลวิธี ที่จะนาไปปฏิบัติให้ ได้ ผลตรงตามความต้ องการของ
ลูกค้ า/ผู้รับบริการ
2
ความสั มพันธ์ ของนโยบาย แผน และโครงการ
 นโยบาย
เป็ นแนวทางการดาเนินงานขององค์ กร ทีถ่ ูกกาหนดโดย
ผู้บริหารระดับสู ง
 แผน
เป็ นแนวทางเฉพาะเจาะจงของหน่ วยงาน ที่จัดทาขึน้ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย
 โครงการ เป็ นรายละเอียดของการดาเนินงาน ที่ทาให้ แผนสามารถนาไป
ปฏิบัติได้
3
ประเภทของโครงการ
 โครงการปรับปรุ งหรือแก้ ไขปัญหา(Improvement Project)
 โครงการริเริ่มหรือนวัตกรรม(Innovative Project)
 โครงการวิจัยและพัฒนา(Research and Development Project)
4
ขั้นตอนการบริหารโครงการ
 การวางแผนโครงการ
 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
 การคัดเลือกโครงการและการขออนุมัติ
 การนาโครงการไปปฏิบัติ
 การกากับติดตามโครงการ
 การประเมินผลโครงการ
5
1. การวางแผนโครงการ
 การใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา
 การใช้ Balanced Scorecard.
6
การใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา
ระบุปัญหา
หาสาเหตุ
หาแนวทางแก้ ปัญหา
7
แปลงให้ เป็ นรายละเอียดของโครงการ
 ปัญหา
จะถูกแปลงเป็ น เป้าประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ ระดับ
แผนงาน
 สาเหตุ จะถูกแปลงเป็ น วัตถุประสงค์ ระดับโครงการ
 แนวทางแก้ ไข จะถูกแปลงเป็ น ผลงาน
8
กาหนดรายละเอียดเพิม่ เติม
 หากิจกรรมเพือ่ ทาให้ เกิดผลงาน
 หาทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต้ องใช้ ในการทากิจกรรมต่ างๆ
9
ที่มาของโครงการ
การแก้ปัญหาประกอบด้ วย
1. กาหนดปัญหา
1.1 สารวจสภาพปัญหา
ปัญหาขัดข้ อง
สภาพทีต่ ้ องการ
สภาพทีเ่ กิดขึน้
อดีต
อนาคต
10
ปัญหาป้องกัน
สภาพทีต่ ้ องการ
สภาพที่เกิดขึน้
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
11
ปัญหาเชิงพัฒนา
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
สภาพทีต่ ้ องการ
สภาพที่เกิดขึน้
12
1.2 หาสาเหตุของปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ 1
สาเหตุ 2
สาเหตุ 3
1.3 กาหนดจุดหมายในการแก้ปัญหา : หาสาเหตุทที่ าให้ เกิดปัญหามากทีส่ ุ ด
1.4 กาหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา
สาเหตุ
สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
แนวทางแก้ไข
13
2. กาหนดวัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ ข้นั สู ง (ULTIMATE OBJECTIVE OR GOAL)
หรือวัตถุประสงค์ ระดับแผนงาน
ทางลบ
ปัญหา
ทางบวก
วัตถุประสงค์
2.2 เป้ าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ระดับกลาง (INTERMEDIATE OBJECTIVE
OR PURPOSE) หรือวัตถุประสงค์ ระดับโครงการ
ทางลบ
ทางบวก
ปัญหา
วัตถุประสงค์
สาเหตุ
เป้ าหมาย
14
2.3 ผลางาน (OUTPUT) หรือ วัตถุประสงค์ ระดับล่ าง (PROCEDURE
OBJECTIVE) หรือวัตถุประสงค์ ทนั ทีทนั ใด (IMMEDIATE OBJECTIVE)
ทางลบ
ทางบวก
ปัญหา
วัตถุประสงค์
สาเหตุ
เป้ าหมาย
แนวทางแก้ไข
ผลงาน
15
2.4 หากิจกรรม (ACTIVITY) จาก OUTPUT
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ผลงาน 3
ผลงาน 2
ผลงาน 1
ชุ ดของกิจกรรม
(Input)
ชุ ดของกิจกรรม
(Input)
ชุ ดของกิจกรรม
(Input)
16
2.5 หาปัจจัยการผลิต (INPUT) จากกิจกรรม
ULTIMATE OBJECTIVE
ปัญหา
INTERMEDIATE OBJECTIVE
(PURPOSE)
สาเหตุ
OUTPUT
แนวทางแก้ ไข
(GOAL)
ACTIVITY
INPUT
17
โครงการ (PROJECT) : การแก้ไขสาเหตุทกี่ ่อให้ เกิดปัญหา ประกอบด้ วย
ผลงาน กิจกรรม และปัจจัยการผลิต
Management by Objective
เป้ าหมาย
ผลงาน 1
ชุ ดของ
กิจกรรม
ผลงาน 2
ชุ ดของ
กิจกรรม
ผลงาน 3
ชุ ดของ
กิจกรรม
18
แผนงาน (PROGRAM) : หมายถึง การมีโครงการหลายๆ โครงการทีม่ วี ัตถุประสงค์
ร่ วมกัน หรือการแก้ไขปัญหา โดยมีปัญหาคือด้ านลบ แต่ แผนงานเป็ นด้ านบวก
แผนงาน
วัตถุประสงค์
O1
โครงการ 1
โครงการ 2
เป้ าหมาย 1
เป้ าหมาย 2
O2
O3
O1
O2
O3
19
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การจัดการองค์ การที่เน้ น
 การกาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ซึ่งเป็ นทิศทางของ
องค์ การในระยะยาว ให้



สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมภายนอก
สภาพการณ์ ภายในองค์ การ
ชัดเจน เป็ นที่เข้ าใจ ยอมรับทัว่ กัน
 การดาเนินการปรับทุกส่ วนขององค์ การเพือ่ นากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
 การติดตาม ประเมินผล เพือ่ ปรับปรุ งการดาเนินงานให้ บรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ทกี่ าหนดไว้
20
SWOT
ANALYSIS
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
แผนงาน/
โครงการ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้า
ประสงค์
21
ผลลัพธ์ สุดท้ าย ผลสั มฤทธิ์ End Results
หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์
ได้ แก่
1. .................................
.................................
2. .................................
22
Customers ของ
ยุทธศาสตร์ นี้
สิ่ งที่ Customers ต้ องการจาก
จะได้ รับจากยุทธศาสตร์
23
มิติประสิ ทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติคุณภาพการให้ บริการ
มิติประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
มิติการพัฒนาองค์ กร
24
Value Chain
.......................
25
สาหรับมิติที่ 1 และ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
Baseline ค่าเป้าหมาย
(ข้อมูล
เปรียบเทียบ)
26
สาหรับมิติที่ 1 และ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
Baseline ค่ าเป้ าหมาย
(ข้ อมูล
เปรียบเทียบ)
27
สาหรับมิติที่ 3 และ 4
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
Baseline ค่ าเป้าหมาย
(ข้ อมูล
เปรียบเทียบ)
โครงการ
28
สาหรับมิติที่ 3 และ 4
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
Baseline ค่ าเป้าหมาย
(ข้ อมูล
เปรียบเทียบ)
โครงการ
29
การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หน่ วยสนับสนุน
1.
2.
3.
30
แผน : การแก้ ไขชุดของปัญหากลุ่มเดียวกัน
การเขียนโครงการ
1. Conventional Method (ดั้งเดิม)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลที่ได้ รับ
การดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้ดาเนินการ
งบประมาณ
อืน่ ๆ
2. Logical Framework
31
ความสั มพันธ์ เชิงตรรก
วัตถุประสงค์ (GOAL)/ผลลัพธ์ สูงสุ ด(ultimate outcome)
เป้าหมาย (PURPOSE)/ผลลัพธ์ (outcome)
HOW
ผลงาน (OUTPUT)
WHY
กิจกรรม (ACTIVITY)
ปัจจัยการผลิต (INPUT)
32
ตารางที่ : แบบตัวอย่ างของ Logical Framework
สาระสาคัญ
เวลา ปริมาณ คุณภาพ และ
สถานที่
สื่อการอ้างอิงและการประเมินผล
ฐานมติที่สาคัญ
วัตถุประสงค์
ของแผนงาน
เครื่องวัดความสาเร็จของ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1. แหล่งที่มาเบือ้ งต้ นของข้ อมูลแผนงาน
เพือ่ ทราบกรรมวิธีการประเมินตัวเลข
2. แหล่งประเมินผลตอนสิ้นสุ ดของ
แผนงาน
คานึงถึงผลของโครงการ
หรือของแผนงานที่จะ
เกิดขึน้ ในระยะยาว
เป้ าหมายของ
โครงการ
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงมี
เงือ่ นไขอะไรบ้ างที่จะชี้ให้ เห็น
ว่าสาเร็จตามเป้ าหมาย
1. แหล่งที่มาเบือ้ งต้ นของข้ อมูลโครงการ
เพือ่ ทราบกรรมวิธีการประเมินตัวเลข
2. แหล่งประเมินผลตอนสิ้นสุ ดของ
โครงการ
ฐานมติที่สาคัญของ
โครงการที่ก่อให้ เกิดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน
ผลของโครงการ ขนาดของผลที่จะได้ จาก
โครงการ ซึ่งจะทาให้ ผลงาน
สาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้
การประเมินความก้าวหน้ าของโครงการ
ฐานมติที่สาคัญที่จะ
ก่อให้ เกิดการบรรลุตาม
เป้ าหมายของโครงการ
กิจกรรมของ
การผลิต
การประเมินความก้าวหน้ าของโครงการ
ฐานมติที่สาคัญที่จะ
ก่อให้ เกิดการบรรลุถงึ
ผลสาเร็จในการกระทาให้
ได้ แต่ ละผลงาน (Output)
ของโครงการ
ปัจจัยการผลิต
ระยะเวลาที่จะต้ องใช้ ในแต่ ละ
กิจกรรมหรือระดับความ
พยายามในการทาให้ ได้ ผลงาน
ของโครงการ
ค่าใช้ จ่ายและทรัพยากรในการ
ทากิจกรรม
33
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ
1
วิเคราะห์ ทางการเงิน (FINANCIAL ANALYSIS)
: ความคุ้มค่ า
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
วิเคราะห์ ผลประโยชน์ /ค่ าใช้ จ่าย
อัตราส่ วนผลประโยชน์ ต่อค่ าใช้ จ่าย
มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายและประสิ ทธิผล
34
2 วิเคราะห์ ทางการบริหาร (ADMINISTRATION ANALYSIS)
บุคลากร
การจัดหน่ วยงาน
ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 การวิเคราะห์ ทางด้ านเทคนิค (TECNICAL ANALYSIS)
การใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ
4 การวิเคราะห์ ทางสั งคม (SOCIAL ANALYSIS)
ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
กฎหมาย
การเมือง การปกครอง
35
การเลือกโครงการ
ความคิดใหม่ ๆ
โครงการที่จะนาไปศึกษา
โครงการทีไ่ ด้ รับ
การอนุมัติ
โครงการที่กาลัง
ดาเนินการ
ตะแกรงหยาบเพือ่ คัดเลือก
ความคิดทีน่ ่ าจะทา
ตะแกรงละเอียดเพือ่ คัดเลือก
ความคิดทีท่ าได้
โครงการที่
เสร็จสมบูรณ์
36
ทีมบริหารและคณะทางาน
 คณะกรรมการบริหารโครงการ
(Steering Committee)
 ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)
 เจ้ าของโครงการ (Project Owner)
 ผู้จดั การโครงการ (Project Manager)
 ทีมงาน (Project Team)
37
คณะทางาน
 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 รับผิดชอบโครงการ + งานประจา
 รับผิดชอบหลายโครงการ
 รับผิดชอบโครงการเดียว
38
คณะทางาน (ต่ อ)
 ทีมงาน (Project Team)
 ให้ ไปช่ วยทาโครงการ
 มอบหมายให้ ไปทาโครงการแบบไม่ เต็ม
เวลา(part time)
 ให้ ไปทาโครงการเต็มเวลา (full time)
39
การกากับติดตามโครงการ
1) แผนภูมแิ ท่ ง
2) การวิเคราะห์ โครงข่ าย
(Network Analysis) P.E.R.T & C.P.M.
3) ตารางติดตามกิจกรรมและผลทีค่ าดหมาย
40
กิจกรรมในโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เกีย่ วกับ
การให้ บริการของสานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
41
แผนภูมแิ ท่ งแสดงขั้นตอนและระยะเวลาของกิจกรรม
42
การวิเคราะห์ โครงข่ าย : เป็ นเทคนิคที่นาเอากิจกรรมในโครงการ
มาสร้ างเป็ นโครงข่ ายเพือ่ แสดงถึงความสั มพันธ์
- ทราบรายละเอียดของกิจกรรม
- ทราบระยะเวลาในการทางานของแต่ ละกิจกรรม
1) P.E.R.T. (PROGRAM EVALUATION
AND REVIEW TECHNIQUE)
2) C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD)
- หากิจกรรมวิกฤต
- กากับติดตามกิจกรรมวิกฤตอย่ างใกล้ชิด
43
ตารางติดตามกิจกรรมและผลที่คาดหมาย
44
ผลการเปรียบเทียบสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่เกิดขึน้ จริง
การเปรียบเทียบ
ระหว่ าง
ผลการเปรียบเทียบ
ตรงกัน
ข้ อชี้แจงกรณีไม่ ตรงกัน
ไม่ ตรงกัน
(1) และ (2)
(3) และ (4)
(5) และ (6)
(7) และ (8)
สรุปผล
ข้ อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ ไข
45
การประเมินผลโครงการ
1.กาหนดประเด็นในการประเมิน
 ประสิ ทธิผล
 ประสิ ทธิภาพ
 ความพึงพอใจ
46
การประเมินผล(ต่ อ)
2. กาหนดตัวชี้วดั
ปริมาณ
คุณภาพ
ระยะเวลา
ค่ าใช้ จ่าย
เป้าหมาย
47
ประเภทของตัวชี้วดั
 ตัวชี้วด
ั ปัจจัยนาเข้ า (Input Indicators)
 ตัวชี้วด
ั ผลผลิต (Output Indicators)
 ตัวชี้วด
ั ผลลัพธ์ (Outcome Indicators)
 ตัวชี้วด
ั ประสิ ทธิภาพ (Efficiency Indicators)
 ตัวชี้วด
ั คุณภาพ (Quality Indicators)
 ตัวชี้วด
ั ปริมาณงาน (Workload indicators)
 ข้ อสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information)
48
ตัวชี้วดั ปัจจัยนาเข้ า
 จานวนเงินที่ใช้
 จานวนบุคลากรสาหรับการให้ บริการ
 จานวนวัตถุดบ
ิ และอุปกรณ์ การผลิต
 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 ระยะเวลาในการทางานเดินเครื่องจักร
49
ตัวชี้วดั ผลผลิต
 ความยาวของถนนที่สร้ าง/ซ่ อมบารุ งได้
 จานวนบ่ อนา้ บาดาลทีข
่ ุดได้
 ปริมาณขยะทีเ่ ก็บขนได้
 จานวนผู้จบหลักสู ตรอบรมพัฒนาอาชีพ
 จานวนหนังสื อเดินทางทีอ่ อกให้ แก่ ผ้ ูยน
ื่ คาขอ
 จานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา
50
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์
 จานวนผู้จบการศึกษาทีเ่ ข้ าศึกษาต่ อได้ หลังสาเร็จการศึกษาได้ 2 ปี
 ระยะเวลาเฉลีย่ ในการเดินทางที่ลดลง
 จานวนบัณฑิตได้ งานตรงสาขาทีจ่ บ
 จานวนกลุ่มแม่ บ้านทีร่ วมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม
 จานวนผู้เลิกสู บบุหรี่ได้ ภายหลังเข้ ารวมหลักสู ตรการเลิกบุหรี่
51
ตัวชี้วดั คุณภาพ
 จานวนสิ นค้ าทีบ
่ กพร่ อง
 จานวนใบแจ้ งหนีท
้ ผี่ ดิ พลาด
 จานวนหนีค้ ้ างชาระ
 เวลาเฉลีย่ ในการแก้ ไขข้ อร้ องเรียน
 ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจของประชาชนทีม
่ ตี ่ อคุณภาพการ
บริการ
52
ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพ
 จานวนบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาภายใน 4 ปี
 ค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วยในการทาบัตรประชาชน
 เวลาทางาน (ชั่วโมง) ในการปรับสภาพพืน
้ ผิวถนน 1 กิโลเมตร
 จานวนใบคาร้ องขอคืนภาษีทผ
ี่ ่ านการอนุมตั ภิ ายใน 1 วันทาการ
 จานวนขยะทีเ่ ก็บขนเฉลีย่ ต่ อคน/ต่ อวัน
53
ระดับของตัวชี้วดั ผลงานรายกิจกรรม
กิจกรรม
ตัวชี้วดั ผลผลิต
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ข้นั ต้ น
ตัวชี้วดั
ผลลัพธ์ ข้นั กลาง
จานวนผู้อพยพแรงงาน
ทีล่ ดลง
จานวนหนีส้ ิ นทีล่ ดลง
ของครอบครัว
จานวนรายได้ ทเี่ พิม่ ขึน้
จากการจาหน่ าย
ผลผลิต
ฝึ กอบรมพัฒนาอาชีพ
แม่ บ้านเกษตรกร
จานวนแม่ บ้านทีส่ มัคร
เข้ าอบรม/ผู้ทจี่ บ
หลักสู ตร
จานวนแม่ บ้านผู้ผ่าน
การอบรมทีล่ งทุน
ประกอบอาชีพเสริม
ก่ อสร้ างซ่ อมบารุ ง
ถนนในชนบท
ความยาวของถนนทีเ่ พิม่
ตามเป้ าหมาย
ระยะเวลาเดินทางที่
ลดลงของผู้ใช้ ทาง
จัดนมและอาหาร
กลางวันให้ นร.
ประถมศึกษา
จานวนนร.ทีไ่ ด้ ดมื่ นม
และรับประทานอาหาร
กลางวัน
จานวนบัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษาต่ อรุ่น
จานวนนร.ทีม่ ภี าวะทุพ
โภชนาการลดลง
จานวนของนร.ทีม่ ผี ล
การเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานกลาง
จานวนผู้ว่างงานของ
ภายหลังจบการศึกษา
ความขาดแคลน
บุคลากรแต่ ละอาชีพ
ลดลง
จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสาขา
ศิลปศาสตร์
54
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จใจการบริหารโครงการ
 ความรู้ ความเข้ าใจโครงการอย่ างลึกซึ้ง
 การได้ รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ าย
 การสื่ อสารที่ดี
 การทางานเป็ นทีม
 การขจัดข้ อขัดแย้ ง
 การจัดการกับความเสี่ ยง
 การสร้ างแรงจูงใจ
 ภาวะผู้นา
55
ขั้นตอนการทา Workshop
 วิเคราะห์เป้ าหมายสู งสุ ดขององค์กร (ประสิ ทธิ ผล)
 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า(คุณภาพในการให้บริ การ)
 กาหนดแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 นาแนวทางมากาหนดเป็ นโครงการ โดยใช้ value
chain
 เลือกโครงการที่มีความเหมาะสมที่สุดมา 1 โครงการ โดยพิจารณา
โครงการที่มีพลังสูงสุ ด ที่จะส่ งผลอย่างมากต่อเป้ าหมายขององค์กร
 เขียนรายละเอียดของโครงการ โดยใช้ Logframe
56

similar documents