5_Pasvaldibu izpilddirektori _06.11.2013._PIL groz+APK

Report
IZMAIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU
LIKUMĀ
DACE GAILE, Iepirkumu uzraudzības birojs
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
 Pieņemti Saeimā 20.06.2013.
 Stājās spēkā 01.08.2013.
01.01.2014. stāsies spēkā grozījumi par likuma
papildināšanu ar 8.2, 39.1, 39.2 pantu un ar tiem
saistītie grozījumi 51. un 68. pantā.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Pārejas noteikumi
 Pārejas noteikumi papildināti ar 40.- 49.punktu.
 40. Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās iepirkuma
procedūras un septītajā daļā minētos iepirkumus, kā arī 8.1
pantā minētos iepirkumus, kas izsludināti, publicējot
paziņojumu par līgumu, paziņojumu par metu konkursu,
paziņojumu par veicamo iepirkumu vai paziņojumu par
plānoto līgumu, līdz 2013.gada 31.jūlijam, pabeidz, tajā
skaitā apstrīd vai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma
noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma procedūras vai
iepirkuma izsludināšanas dienā, ciktāl šo pārejas
noteikumu 46.punktā nav noteikts citādi.
3
«Mazie iepirkumi»
 «Mazo iepirkumu» (8.1panta) noteikumu
piemērošana piegāžu un pakalpojumu
līgumiem - no 3000 latu līdz 30 000 latu
(iepriekš 20 000 latu).
Diskusija LTRK 10.10.2013.
«Mazie iepirkumi»
Izslēgšanas noteikumi:
pasludināts maksātnespējas process,
apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par bankrotu vai
komersants tiek likvidēts;
Latvijā vai valstī, kurā reģistrēts vai atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi,, kas
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus (līdz
31.12.2013. neņem vērā NĪN).
Pārbauda tikai attiecībā uz potenciālo uzvarētāju
Diskusija LTRK 10.10.2013.
«Mazie iepirkumi»
 Pasūtītājs pats pieprasa informāciju no UR un iegūst no
VID datubāzēm (par Latvijā reģistrētu komersantu)
 Pretendentu tiesības pierādīt nodokļu nomaksu (skatīt
skaidrojumu IUB mājaslapā www.iub.gov.lv)
 Ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam
pretendentam pieprasa kompetentās institūcijas izziņu
(nosaka 10 darbdienu termiņu iesniegšanai)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
«Mazie iepirkumi»
 Pasūtītājam savā mājaslapā internetā jāievieto noslēgtā
iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu (ievērojot
komercnoslēpuma aizsardzības prasības), tam jāatrodas
mājaslapā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā,
bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās
dienas.
 Attiecas uz iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013., ja
līgums stājas spēkā 01.08.2013. vai vēlāk. Neattiecas uz līguma
grozījumiem, ja līgums stājies spēkā pirms 01.08.2013. (skatīt
skaidrojumu IUB mājaslapā)
 Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot šā likuma
67.1 panta noteikumus (būtisku grozījumu ierobežošana).
Diskusija LTRK 10.10.2013.
«Mazo iepirkumu» regulējums
no 01.01.2014.
PIL 8.1 pants tiek aizstāts ar 8.2pantu.
 8.2 panta regulējums tiek pārņemts no 8.1 panta ar dažiem
papildinājumiem:
 turpmāk pretendentu pārbaude atbilstoši izslēgšanas
noteikumiem (kas konstatējami Latvijā), tiek veikta Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā;
 paredzēti gadījumi, kuros var nepiemērot izslēgšanas
noteikumus (B daļas pakalpojumi, apstākļi atbilst sarunu
procedūras bez paziņojuma publicēšanas izvēlei; gadījumi, kad
tiek veikts atkārtots «mazais iepirkums», jo sākotnējā iepirkumā
piedāvājumi nebija iesniegti vai bija iesniegti neatbilstoši
piedāvājumi).
Diskusija LTRK 10.10.2013.
8
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
Izslēgšana par būtiskiem darba tiesību
pārkāpumiem
personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta
darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama
par personām, kuras uzsāk darbu (attiecas uz
iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013., ja
pretendents vai kandidāts līdz tam nav izslēgts!) – no
01.01.2014. izslēgšanas periods 12 mēneši
(šobrīd – 18 mēneši)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
Izslēgšana par būtiskiem konkurences tiesību
pārkāpumiem
neizslēdz komersantu, ja, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros tas ir atbrīvots no naudas soda
vai naudas sods ir samazināts.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Jauns izslēgšanas noteikums I
 Noteikts jauns izslēgšanas noteikums (39.panta 2.1daļa),
kuru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ievērojot 39.panta
2.2, 2.3, 2.4 daļā noteikto:
kandidāts vai pretendents nav pildījis ar šo
pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo
vienošanos
un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā
vai vispārīgās vienošanās noteikumos
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Jauns izslēgšanas noteikums II
 Attiecas uz gadījumiem, kad līgumu nav pildījis
kandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai
līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs) vai
kandidāta vai pretendenta dalībnieks vai biedrs (ja
kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība
vai personālsabiedrība)
 Var izslēgt vai noteikt papildu saistību izpildes
nodrošinājumu vai noteikumus, kas padara ekonomiski
neizdevīgu būtisku līguma noteikumu neievērošanu
(piem., avansa maksājumu samazināšana, apturēšana
vai atcelšana)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Jauns izslēgšanas noteikums III
 Var izslēgt vai paredzēt papildu saistību nodrošinājumu vai
noteikumus,
 ja šādas tiesības paredzētas paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos,
 ja vienpusējā atkāpšanās no līguma notikusi atbilstoši
līgumā noteiktajai kārtībai,
 ja atkāpšanās no līguma notikusi pēc 2013.gada 31.jūlija
un
 ja no brīža, kad pasūtītājs atkāpies no līguma, līdz
piedāvājuma iesniegšanai nav pagājuši 12 mēneši
piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un 3 gadi
būvdarbu līguma gadījumā.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Jauns izslēgšanas noteikums IV
 Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par kandidāta vai
pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā saskaņā ar 39. panta 2.1 daļu,
ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildē,
no kā pasūtītājs vienpusēji atkāpies, kā arī slēdzamā
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
neizpildes risku.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
 Atkarībā no iepirkuma procedūras pasūtītājs pārbaudi
par 39.pantā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību
veic attiecībā
 uz katru pretendentu, kurš atbilstoši iepirkuma procedūras
noteikumiem būtu atzīstams par uzvarētāju,
 uz katru kandidātu, kurš būtu uzaicināms iesniegt
piedāvājumu (īpašais regulējums par apakšuzņēmēju
pārbaudi),
BET pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt visus kandidātus
un pretendentus (neattiecas uz ārvalstu
komersantiem!).
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
Informāciju no UR, VID un VDI pasūtītājs
iegūst pats (par Latvijā reģistrētu komersantu)
VDI un UR informāciju sniedz triju darbdienu
laikā.
Tiesības pierādīt nodokļu nomaksu (skatīt
skaidrojumu IUB mājaslapā)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
 Konstatējot nodokļu parādus:
 informē kandidātu vai pretendentu par to,
 nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto
parādu nomaksai un parādu nomaksas
apliecinājuma iesniegšanai.
 Parādu neesamību apliecina ar attiecīgās personas vai tās
pārstāvja apliecinātu izdruku no VID EDS.
 Ja minētais apliecinājums noteiktajā termiņā nav iesniegts,
kandidātu vai pretendentu izslēdz.
17
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
Ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam
pretendentam pieprasa kompetentās
institūcijas izziņu
Nav noteikts pārbaudes mehānisms 39.panta
pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajiem
izslēgšanas noteikumiem (pārbaudes
mehānisms noteikts 39.1pantā, kas stājas
spēkā 01.01.2014.)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
no 01.01.2014. (39.1pants)
No 01.01.2014. 39.pantu aizstāj 39.1pants
Nemainās :
 izslēgšanas noteikumi darba tiesību un konkurences jomā,
 noilguma termiņi (izņemot par darba tiesību pārkāpumu);
 personas, attiecībā uz kurām pārbaudāmi izslēgšanas
noteikumi (apakšuzņēmējs, kuram nodod vismaz 20 %,
persona, uz kuras spējām balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju
(izņemot 39.1 panta pirmās daļas1.punktu);
personālsabiedrības biedrs);
 noteikumi par to, kurā procedūras posmā veic pārbaudi;
 izziņu pieprasīšana ārvalstu kandidātiem un pretendentiem
(pieprasa par visiem izslēgšanas noteikumiem);
 iespēja pierādīt nodokļu parādu neesamību.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
19
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
no 01.01.2014. (39.1pants)
Mainās:
39.1 panta pirmās daļas 1.punktā noteikto
izslēgšanas noteikumu formulējums,
paredz izslēgt komersantu, kas tiek likvidēts,
nosakot nodokļu parāda summu, ņem vērā NĪN,
informāciju pasūtītājs pārbauda, izmantojot MK
noteikto informācijas sistēmu.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
20
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
no 01.01.2014. (39.1pants)
Informāciju iegūst no MK noteiktās informācijas sistēmas
Piegādātājs
Latvijā
reģistrēts
Ārvalstī
reģistrēts
39.(1) 1)
39.(1) 2)
39.(1) 3)
39.(1) 4)
Sodu reģistrs
39.(1) 5)
UR
VID un
pašvaldības
Attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa (izņemot gadījumus,
kad biedri, dalībnieki un personas reģistrētas Latvijā)
Attiecas uz
personālsabiedrības
biedriem
Attiecas uz personālsabiedrības biedriem, personām, uz
kuru spējām balstās, apakšuzņēmējiem, kuriem nodod
vismaz 20% no kopējās līguma vērtības (būvdarbi un
pakalpojumi)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
no 01.01.2014.
PIL tiek papildināts ar 39.2 pantu “Līguma izpildes
nodrošināšana”
Ietver 39.1 panta (2.1)-(2.4) noteikumus (izslēgšana
par iepriekšējā līguma neizpildi).
Diskusija LTRK 10.10.2013.
22
Izmaiņas kvalifikācijas prasību
noteikšanā (40.,41.,42.pants)
 Pasūtītājs nenosaka prasības
 attiecībā uz minimālo laiku kopš piegādātāja reģistrēšanas,
licencēšanas vai pilnvarošanas, vai kļūšanas par kādas
īpašas organizācijas biedru;
 uz minimālo kandidāta vai pretendenta darbības laiku
 Pretendents savu finansiālo un saimniecisko stāvokli
var apliecināt, iesniedzot apliecinājumu par savu
finanšu apgrozījumu […], bet ne vairāk kā par trim
iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par
šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja
dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Piedāvājuma nodrošinājums (52.pants)
Mainīts 52.panta “Piedāvājumu nodrošinājums”
otrās daļas regulējums
(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka
samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo
līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par
diviem procentiem no paredzamās līgumcenas un ne
lielāku par 10 000 latu.
24
Piedāvājumu iesniegšana
 Kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību
apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums
vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
 Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski,
kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu
elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus
kā vienu kopumu.
 Pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt, lai papildus
elektroniskajam piedāvājumam vai pieteikumam
kandidāts vai piegādātājs iesniedz arī rakstveida
piedāvājumu vai pieteikumu.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Tikai viens komersants atbilst
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām…
 Ja tikai viens kandidāts atbilst visām kandidātu atlases
nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām kandidātu
atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt
slēgto konkursu.
 Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklātā konkursā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs var
nepārtraukt konkursu, bet sagatavot un ietvert iepirkuma
procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās
pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
 Ja nevar pamatot – atklāto konkursu pārtrauc.
Skatīt skaidrojumu IUB mājaslapā
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Nogaidīšanas termiņš (67.pants)
Ja nogaidīšanas termiņa desmitā vai
piecpadsmitā diena (iesnieguma iesniegšanas
IUB pēdējā diena) iekrīt brīvdienā vai svētku
dienā - nogaidīšanas termiņš pagarināms
par vienu darbdienu
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Nogaidīšanas termiņš (67.panta 5.1 daļa)
Novembris
P.
O.
T.
C.
P.
S.
Sv.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28
Uzaicinājums uz iesnieguma
izskatīšanas sēdi
 Iesnieguma izskatīšanas sēdes dalībniekus uzaicina
uz sēdi, publicējot uzaicinājumu IUB mājaslapā
internetā vismaz trīs darbdienas iepriekš.
 Uzaicinājums uzskatāms par paziņotu nākamajā
darbdienā pēc tā publicēšanas.
 Ja dalībnieki IUB ir paziņojuši faksa numuru vai
elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīt
uzaicinājumu, tas tiek nosūtīts dalībniekiem arī pa
faksu vai elektronisko pastu ne vēlāk kā dienā, kad
uzaicinājums publicēts IUB mājaslapā internetā.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Centralizēto iepirkumu institūcijas
veiktie iepirkumi izmaiņas spēkā no 01.01.2014.
Centralizēto iepirkumu institūcijas
veiktie iepirkumi
 Grozījumi 8.panta 2.1 daļā:
(21) Šā likuma 16.panta piektajā un septītajā daļā
noteiktajos gadījumos pasūtītājs iepērk preces un
pakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijas vai
ar tās starpniecību, nepiemērojot šā panta pirmajā daļā
noteiktās iepirkuma procedūras, šā panta septītās daļas
vai šā likuma 8.1 panta noteikumus.
Pienākums iepirkt preces EIS vai no pašvaldību izveidotas
centralizēto iepirkumu sistēmas tiek uzlikts arī pašvaldībām
un to iestādēm!
31
Centralizēto iepirkumu institūcijas
veiktie iepirkumi
16.pants:
 Atšķirīgi līgumcenu sliekšņi, no kuriem tiešās pārvaldes
iestādēm un pašvaldībām un to iestādēm jāpērk MK
noteikumos noteiktās preces no centralizēto iepirkumu
institūcijas:
 tiešās pārvaldes iestādes – 100 Ls 12 mēnešu periodā;
 pašvaldības un pašvaldību iestādes – 3000 Ls 12
mēnešu periodā.
32
Centralizēto iepirkumu institūcijas
veiktie iepirkumi
 16.panta astotā daļa - pašvaldības var izvēlēties kādā
veidā izpildīt šī panta septītās daļas prasības (obligāta MK
noteikto preču vai pakalpojumu iegāde centralizēti):
1) no Ministru kabineta noteiktās centralizēto
iepirkumu institūcijas (EIS) vai ar tās starpniecību;
2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas
centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību,
ja attiecīgā centralizēto iepirkumu institūcija nodrošina
attiecīgo preču un pakalpojumu iepirkumus pašvaldībai
un visām tās iestādēm.
33
Grozījumi Administratīvo
pārkāpumu kodeksā
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Grozījumi Administratīvo
pārkāpumu kodeksā
 Normas attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem
publisko iepirkumu un PPP jomā (166.21-166.25 pants)
spēkā no 01.09.2013.
 Ieviests pagaidu sodu piemērošanas regulējums (par
tiesību atņemšanu ieņemt valsts amatpersonu amatus)
PIL pārejas noteikumos – spēkā no 20.09.2013.
(grozījumi arī PPP likumā).
 Plānots papildināt APK ar sodu piemērošanas
regulējumu (MK līdz 31.12.2013. jāiesniedz Saeimai
likumprojekts)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
IUB funkcijas
APK 215.11 pants. Iepirkumu uzraudzības birojs
 Iepirkumu uzraudzības birojs izskata šā kodeksa 166.21,
166.22, 166.23, 166.24 un 166.25 pantā paredzēto
administratīvo pārkāpumu lietas.
 Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt
administratīvos sodus Iepirkumu uzraudzības biroja
vārdā ir tiesīgs Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs un
viņa pilnvarotas amatpersonas.
36
APK 166.21pants
Sastāvi:
 Nav piemērotas normatīvajos aktos noteiktās
iepirkuma procedūras vai līguma piešķiršanas
kārtības
 Piemērotas neatbilstošas iepirkuma procedūras vai
līguma piešķiršanas kārtības
 Nav publicēts paziņojums par iepirkuma uzsākšanu
IUB mājaslapā un ES OV, ja tas bija jāpublicē
 Piemērota sarunu procedūra, nesaskaņojot ar IUB
Diskusija LTRK 10.10.2013.
APK 166.21pants
Sodi:
 Naudas sods 50 – 500 Ls
 Ja pārkāpums izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas vai ja noslēgtā
iepirkuma līguma līgumcena ir 100 000 Ls vai
lielāka, — naudas sods 250 – 500 Ls, atņemot
tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
APK 166.22 pants
Sastāvi:
1. Nav nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā
apliecinājuma parakstīšana par to, ka iepirkuma komisijas
locekļi vai eksperti nav ieinteresēti konkrēta kandidāta vai
pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi nav saistīti ar
tiem.
2. Nav ievērots normatīvajos aktos noteiktais aizliegums
iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem pārstāvēt
kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī aizliegums būt
saistītiem ar kandidātu vai pretendentu.
39
APK 166.22 pants
Sodi:
1. Brīdinājums. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti
gada laikā – naudas sods 50 – 250 Ls.
2. Naudas sods – 50 – 250 Ls.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
APK 166.23 pants
Sastāvi:
1. Normatīvajos aktos noteikto kandidātu un
pretendentu izslēgšanas noteikumu
neievērošana.
2. Iepirkuma dokumentos noteikto kandidātu un
pretendentu atlases prasību vai tehnisko
specifikāciju prasību neievērošana piedāvājumu
izvērtēšanas laikā.
41
APK 166.23 pants
Sodi:
1. Naudas sods – 50 – 250 Ls.
2. Naudas sods – 50 – 250 Ls.
42
APK 166.24 pants
Sastāvi:
1. Iepirkuma līguma noslēgšana, tajā neiekļaujot iepirkuma
dokumentos paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus
noteikumus, ja šāda iespēja nav paredzēta iepirkuma dokumentos.
2. Iepirkuma līguma noslēgšana, neievērojot normatīvajos aktos
noteikto nogaidīšanas termiņu, ja tas bija jāievēro.
3. Grozījumu izdarīšana iepirkuma līguma tekstā, neievērojot
normatīvajos aktos noteiktos līgumu grozīšanas noteikumus.
4. Iepirkuma līguma noslēgšana, pēc tam, kad IUB saņemts
iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, nesagaidot
IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu vai neievērojot
lēmumā noteikto aizliegumu slēgt attiecīgo līgumu.
43
APK 166.24 pants
Sodi:
1.
Naudas sods – 50 – 500 Ls. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti – naudas
sods – 250 – 500 Ls.
2.,3. un 4.
Naudas sods – 50 – 500 Ls.
Ja pārkāpums izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas vai ja noslēgtā iepirkuma līguma līgumcena ir 100 000 Ls
vai lielāka, — naudas sods 250 – 500 Ls, atņemot tiesības ieņemt
valsts amatpersonas amatus.
44
APK 166.25 pants
Sastāvi:
1. Iepirkuma dokumentu pieejamības nenodrošināšana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, normatīvajos aktos
noteikto iepirkuma dokumentu izsniegšanas vai papildu
informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana.
2. Kārtības, kādā kandidāti un pretendenti informējami par
iepirkuma rezultātiem, kā arī par ziņojuma vai
noslēguma ziņojuma sagatavošanas vai izsniegšanas
prasību neievērošana.
45
APK 166.25 pants
Sodi:
1. Brīdinājums vai naudas sods 50 – 250 Ls.
2. Brīdinājums vai naudas sods 50 – 250 Ls.
46
Atbrīvošana no administratīvās atbildības
21.pants:
 Ja ziņas par administratīvo pārkāpumu ir pietiekamas, lai
konstatētu, ka izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs,
institūcija (amatpersona), kurai piekritīga lietas
izskatīšana, ir tiesīga neuzsākt administratīvā
pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību un
atbrīvot personu no administratīvās atbildības,
aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Tiesību atņemšana
ieņemt noteiktus amatus
29.1 pants.
 Tiesības ieņemt noteiktus amatus var atņemt uz laiku no
viena gada līdz trim gadiem.
 Lēmumā norāda amatus, kurus personai ir aizliegts
ieņemt.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Noilgums administratīvā pārkāpuma lietā
37.pants:
 Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas
dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma
pārtraukšanas dienas.
 Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeidz, ja
deviņu mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas
uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par soda
piemērošanu.
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā euro ieviešana
Summa latos
3000
30 000
10 000
120 000
100
70 000
3 000 000
500 000
20 000
Summa euro
4000
42 000
14 000
170 000
150
99 000
4 269 000
711 000
28 000
50
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā euro ieviešana (Pārejas noteikumi)
 Līdz 31.12.2013. izsludinātos iepirkumus pabeidz, ņemot vērā
PIL Pārejas noteikumu 51.-53.punktu (50.punkts).
 Grozījumu par 100 latu aizstāšanu ar 150 euro piemēro, ja
nodokļu parādu esamību pārbauda pēc 31.12.2013.,
neatkarīgi no iepirkuma dokumentos ietvertajiem noteikumiem
(51.punkts).
 Ja piedāvājumā summa norādīta latos, to izsaka euro
atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantam
(52.punkts).
 Publicējot rezultāta paziņojumu pēc 31.12.2013., summu latos
pārrēķina euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma
6.pantam (53.punkts).
51
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā euro ieviešana
Iepirkuma līgumā norādīto summu latos
konvertēšana uz euro atbilstošu Euro ieviešanas
kārtības likuma 4.panta otrajai daļai nav
uzskatāmi par būtiskiem iepirkuma līguma
grozījumiem PIL 67.1panta izpratnē (PIL pārejas
noteikumu 54.punkts).
52
Gaidāmās izmaiņas publisko
iepirkumu regulējumā
 MP izveidotās darba grupas priekšlikumi (PIL – izmaiņas
nodokļu nomaksas pārbaudē, atgriešanās pie depozīta par
iesniegumu iesniegšanu IUB, SPSIL – iekļaut normas, kas
šobrīd ir iekļautas PIL, līgumcenu sliekšņu pārskatīšana)
 EM virzītie priekšlikumi grozījumiem PIL un SPSIL saistībā ar
energoefektivitātes prasībām iepirkumos
 Būvniecības likumā paredzētie grozījumi PIL (būvnieku
klasifikācija)
 Jauno ES direktīvu ieviešana (2014.-2015.gads)
 Izmaiņas līgumcenu robežās (no 2014.gada)
 MK noteikumi par elektroniskajām izziņām (no 2014.gada)
Diskusija LTRK 10.10.2013.
Paldies par uzmanību!
JAUTĀJUMI?
Diskusija LTRK 10.10.2013.

similar documents