Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć przychód dla biogazowni

Report
ZAINWESTUJ W BIOGZOWNIĘ ROLNICZĄ
Certyfikaty brązowe - jak wyliczyć
przychód dla biogazowni
zintegrowanej z siecią gazową
Michał Ćwil
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Warszawa, 24-25 marca 2011
Podstawa prawna
Ważne definicje
paliwa gazowe – różne gazy nie będące OZE, które są
dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz
rolniczy
biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzymywane z:
•surowców rolniczych,
•produktów ubocznych rolnictwa,
•płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych,
•produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu
rolnospożywczego
•biomasy leśnej
w procesie fermentacji metanowej
Za co przysługuje certyfikat brązowy ?
Za każdą ekwiwalentną* MWh energii elektrycznej wynikającą z
ilości wtłoczonego do sieci gazowej biometanu powstałego z
biogazu rolniczego (te same zasady rynkowe co zielony
certyfikat);
*) Rozporządzenie, określi sposób - algorytm przeliczania (m3) biometanu na ekwiwalentną
ilość energii elektrycznej (MWh).
Co możemy wtłoczyć do sieci?
Na przykładzie instalacji „1 MW”
biogaz
rolniczy
biometan
źródło zdjęcia: bloomberg
3 600 000 m3 / rok
19 MJ / m3
CH4: 55%
źródło zdjęć:
własne z wizytowania biogazowni w Niemczech
2 000 000 m3 / rok
34 MJ / m3
CH4: 98%
Algorytm: (m3)  (MWh)
energia wspierana
certyfikatami brązowymi
(MWh)
wartość opałowa
(MJ/m3)
porcje
ilość biogazu
(m3)
umowna sprawność
referencyjna
(%)
Ministerstwo Gospodarki proponuje η = 42%
PIGEO proponuje η > 60%
Algorytm: (m3)  (MWh)
n =
M=
r=
η=
1 (wyliczamy raz / rok)
2000 000 m3
ok. 34 MJ / m3
42 %
EOZEkw = (2000 000 m3) * (34 MJ/m3) * (42 %)
EOZEkw = (2000 000) * (34) * (42/100) MJ
EOZEkw = 28 560 000 MJ = 7 933 MWh
Spodziewane przychody
(biogaz rolniczy sieciowy)
2011
ok. 1,00
PLN / m3 biometanu
< 274,92
PLN / MWh energii
elektrycznej ekwiwalentnej
1 * 2000 000 PLN / rok
7 933 * 250 PLN / rok
ok. 3 983 333 PLN / rok
Porównanie
przychodó
w
(założenia)
CHP
vs
biometanownia
typowy projekt
“1 MW”
Porównanie
przychodó
w
(wyniki)
CHP
vs
biometanownia
typowy projekt
“1 MW”
Wyniki finansowe dla η = 42%
typowy projekt
“1 MW”
Wyniki finansowe dla η = 52,5%
typowy projekt
“1 MW”
Wyniki finansowe dla η = 65%
typowy projekt
“1 MW”
Podsumowanie
Bez wprowadzenia η > 60%
w projektowanym rozporządzeniu

przepisy dotyczące biometanu z biogazu
rolniczego będą przepisami martwymi !!!
Dziękuję za uwagę !
Michał Ćwil, [email protected]
Polska Izba Gospodarcza
Energii Odnawialnej
ul. Gotarda 9,
02-683 Warszawa
Tel. +48 22 548 49 99,
Fax +48 22 548 49 00
[email protected]
www.pigeo.org.pl

similar documents