การสร้างสื่อต้นแบบ (Prototype)

Report
CHIANG MAI: Back to the
future
โปรแกรมแนะนำเส้นทำงกำรเดินและกำรปั่น
จักรยำนภำยในคูเมืองเชียงใหมโดยใช
่
้
ทิวทัศนในยุ
คลำนนำบนระบบแอนดรอยด
์
้
์
โดย CAMT Simulation Lab
College of Arts, media and technology, Chiang
Mai university
หัวขอในกำรน
ำเสนอ
้
1. ทีม
่ ำและควำมสำคัญ
2. ชนิดและประเภทของโปรแกรม
3. วัตถุประสงค ์
4. ขอบเขตในกำรพัฒนำ
5. วิธก
ี ำรในดำเนินงำน
6. กำรใช้งำน Application
7. กำรตอยอด
่
ทีม
่ ำและควำมสำคัญ
ทีม
่ ำและควำมสำคัญ
ทีม
่ ำและควำมสำคัญ
ทีม
่ ำและควำมสำคัญ
ชนิดของโปรแกรม
โลกเสมือ น 3 มิต ิ,
ลัก ษณะเป็ นสื่ อเสริม
(Supplementary)
หมำยถึง กำรน ำสื่ อกำรสอน
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไปใช้ ในลัก ษณะสื่ อเสริม กล่ำวคือ
นอกจำกเนื้อหำทีป
่ รำกฏในลักษณะของสื่ อกำรสอน
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แล้ วผู้ เรีย นยัง สำมำรถศึ กษำเนื้ อ หำ
เ ดี ย ว กั น นี้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ อื่ น ๆ เ ช่ น จ ำ ก ห นั ง สื อ
วิดโี อ ภำพถำย
่
วัตถุประสงค ์
พัฒนำโปรแกรมประยุกตโลกสำมมิ
ตเิ สมือนจริงย้อน
์
อดีต เมือ งเชี ย งใหม่ ส ำหรับ ให้ นั ก ท่องเที่ย วหรือ
ผู้สนใจได้ทรำบถึงเมืองในอดีต ในลักษณะเป็ นสื่ อ
เสริม
ขอบเขต
บริเวณภำยในคูเมืองเชียงใหม่ ในส่วนของวัดพระ
สิ งห และวั
ด เจดีย หลวงซึ
่ ง เป็ นวัด ที่ส ำคัญ ของเมือ ง
์
์
เชียงใหม่
*TripAdvisor วัดยอดนิยมในประเทศไทย ปี 2556 เชียงใหม่
ขัน
้ ตอนกำรพัฒนำ
PreProduc
tion
Produc
tion
PostProduc
tion
•
•
•
•
•
กำรศึ กษำคนคว
ำและรวบรวมข
อมู
้
้
้ ล (Research)
กำรออกแบบสื่ อ (Design)และสรุปเนื้อหำ
เลือกระบบปฏิบต
ั ก
ิ ำร –> แอนดรอยด ์
กำรสรำงสื
(Prototype)
้ ่ อตนแบบ
้
ระบบปัญญำประดิษฐ ์
•
•
•
•
กรำฟิ กสำหรับผูใช
้ ้ (User Interface Design)
แบบจำลองสำมมิต ิ (Modeling and Color Texture)
เสี ยง (Sound)
ประกอบชิน
้ ส่วน (Combination) และทดสอบ (Testing)
• จัดแสง
• สรำงเป็
นโปรแกรมทีส
่ มบูรณ ์
้
• เผยแพรสู
่ ่ สำธำรณะ
*ขัน
้ ตอนกำรพัฒนำ PreProduction
•
•
•
กำรศึ กษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูล (Research)
 หนั ง สื อของรองศำสตรำอำจำรย ์ สุ ร ัส วดี ประยู ร
เสถียร
 หนังสื อลำนนำโคโลเนี
ยล เสน่ห ์ จำกวันวำน
้
 หนังสื อเชียงใหมในควำมทรงจ
ำ
่
 สั มภำษณพระในวั
ด
์
 สั มภำษณคนเก
ำแก
่
่
์
กำรออกแบบสื่ อ (Design)และสรุปเนื้อหำ
 Art Direction
กำรสร้ำงสื่ อต้นแบบ (Prototype)
 เพื่อ วิเ ครำะห กำรลื
น
่ ไหลในกำรแสดงผลในระบบแอน
์
ดรอยด ์
ตำมผังกำรไหลของโปรแกรม
ขัน
้ ตอนกำรพัฒนำ Production
Production
ขัน
้ ตอนกระบวนกำรผลิต
(Production)
• กรำฟิ กสำหรับผู้ใช้ (User Interface
Design)
• ออกแบบไมให
่ ้รบกวนทิวทัศน์
• รวมสมั
ย
่
• แบบจำลองสำมมิต ิ (Modeling and
Color Texture)
• เสี ยง (Sound)
• ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส่ ว น ( Combination)
และทดสอบ (Testing)
กำรใช้งำน Application
กำรติดตัง้ และเรียกใช้งำน
1. ดำวนโหลด/คั
ดลอก CM_back2future.apk ลงเครือ
่ งแทป
์
แล็ต
2. ทัชทีไ่ ฟล ์ แลวเลื
้ อกติดตัง้
3. เขำไปยั
ง Application เลือก CMback2future
้
กำรใช้งำน Application
กำรตอยอด
่
เนื้อหำและขอบเขต
วิธก
ี ำรเลน
่
• *เสี ยงบรรยำยภำษำอังกฤษ • *ใช จัก รยำนจริง ในกำรปั่ น
้
• เสี ยงบรรยำยภำษำจีน
ขัน
้ ออกแบบวงจรไฟฟ้ำ
• ขยำยขอบเขตของโลก
เสมือน
ระบบทีส
่ นับสนุ น
เอกสำรอำงอิ
ง
้
• สุรส
ั วดี ประยูรเสถียร. “กำรปฏิรป
ู กำรปกครองมณฑล
พำยัพ พ.ศ.2436–2476”.มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสำนมิตร, 2522.
• ชัยรัตน์ อัศวำงกูร, ลำนนำโคโลเนี
ยล เสน่ห ์ จำก
้
วันวำน,สำนักพิมพ ์ วิทอินบุ๊คส์, 2555
• บุญเสริม สำตรถัย, เชียงใหมในควำมทรงจ
ำ,Chao
่
Bridge international Foundation,
• Mark Elsom-Cook, Priciple of Interactive
Multimedia,Mc Graw Hill, 2001
• Massimo Banzi, Getting Started with Arduino,
O’REILL
• Thepparit Sinthamrongruk, Krisada Mahakitpaisarn
and Wapee Manopiniwes, A Performance
ขอบคุณทีร่ บ
ั ฟังกำร
นำเสนอผลงำน

similar documents