İPKM Mevzuatı Gelişimi - Amasya Valiliği İl Planlama ve

Report
Strateji Geliştirme Başkanlığı
GENEL OLARAK
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ
Dr. Ömer TORAMAN
Mevzuat Dairesi Başkan V.
28 Şubat 2014
SUNUM PLANI
 Genel Olarak İPKM
 İPKM Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
GENEL OLARAK İPKM
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
1960-70’LER
Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)
 Başbakanlığın 20.04.1963 tarihli genelgesi ile 1963 yılı
programının
uygulanması
için
illerde
Valilerin
başkanlığında, şube müdürleri ve ilde yatırımı bulunan
dairelerin temsilcilerinin katılacağı “İl Koordinasyon ve
Denetleme Kurulları”nın oluşturulması öngörülmüştür.
 Başbakanlığın 13.02.1964 tarihli genelgesi ile 1964 yılı
programında ise bu kurullar “İl Koordinasyon Kurulları”
olarak belirtilmiştir.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
4
1960-70’LER
Ülkemizde 1960 sonrasında planlı kalkınma dönemine geçilmesi ve
bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı kurulması, Ülke için yeni bir
model olan planlı kalkınma sistemini il düzeyinde de işlevsel hale
getirilmesini zorunlu kılmıştır.
 Bu kapsamda, ilk olarak 1963 yılında Valiliklerde “Planlama Bürosu”
kurulmuştur. Bu bürolar İl Koordinasyon Kurullarının sekretaryasını
yürütmüştür.
 1970 yılında ise Valiliklerde “İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlik
Büroları” oluşturulmuştur.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
5
1960-70’LER
28 Aralık 1977 tarih ve 16153 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Valilik ve Kaymakamlık
Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nde
Valiliklerde
“İl
Planlama
Bürosu”
kurulması
öngörülmüştür.
Merkez Teşkilatı: İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama
ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 26.07.1979 tarihli
Bakan Onayı ile kurulmuştur.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
6
1980-90’LAR
 13 Kasım 1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama
ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinde “İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü” Genel Müdürlüğün
İl Kuruluşu olarak düzenlenmiştir.
 Ancak, 13/12/1983 tarih ve 174 sayılı KHK, 27/09/1984
tarih ve 3046 sayılı Kanun ile APK Başkanlıklarına
dönüştürülmüştür. İl müdürlükleri ile olan bağ kesilmiştir.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
7
1980-90’LAR
 İPKM’ler 1988 yılında çıkarılan “İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliği” gereğince yeniden düzenlenmiştir.
 Ayrıca 21 Şubat 1991 tarihinde Bakanlık onayıyla yürürlüğe
giren “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev
ve Çalışma Yönergesi” ile Müdürlüğün görevleri ayrıntılı
olarak belirlenmiştir.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
8
İPKM Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Müdürlüğün Hukuki Dayanağı ve Görevleri;
13.07.1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev
ve Çalışma Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin 21’ inci maddesi
gereği hazırlanan 21.02.1991 tarihinde onaylanarak yürürlüğe
konan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve
Çalışma Yönergesi’ dir.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
10
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine
Yönetmelikle Verilen Başlıca Görevler
Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde;
 İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, il
envanterini hazırlamak,
 İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini
inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor
halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,
 Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan ildeki kamu yatırımlarını
izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek,
çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve
çözümlenmesine yardımcı olmak,
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
11
 İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme
konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön
hazırlıkları yapmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin
hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu
idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana
getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında
valiye yardımcı olmak,
 Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için
gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan,
program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim
programları arasında uyum sağlamak,
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
12
 İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü
desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak,
 İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve
işbirliğini sağlamak,
 Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları
yapmak,
 Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve
grafikleri hazırlamak,
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
13
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının
Görevleri
Kuruluş Yeri: Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu 30 il
Kuruluş Amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarının;
 Yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve
koordinasyonu,
 Acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve
yürütülmesi,
 İlin tanıtımı,
 Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların
yapılması ve koordine edilmesi,
 Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi,
 İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların
denetlenmesi.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
14
Yatırımlara İlişkin Hususlar ve Denetim Görevi
 Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her
türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler.
 Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin
etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile
ilgili hazırlanacak rapor;
Valinin Değerlendirmesi ile birlikte Şubat ayı sonuna kadar
Başbakanlık
İlgili Bakanlık
 Araçların alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık
konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar,
 Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi
ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi,
 Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi halinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin
ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve
koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
15
İPKM’ler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
Arasında Görev Yönünden Benzer Noktalar
Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı (YİKOB)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri
(İPKM)
 Yatırım tekliflerinin incelenmesi,
 Yatırım ve hizmetlerin etkin olarak
yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu  İldeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları
belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit.
 Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo vb. grafikleri
hazırlamak
 İlin tanıtımı
 Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.
 Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına
yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve
değerlendirmek,
 Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen
ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı
 İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına
olmak,
rehberlik edilmesi ve bunların
 Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve
denetlenmesi.
uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal
kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,
 İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize
edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak,
 İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
16
İPKM’ler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının
Yasal Dayanak Yönünden Karşılaştırılması
Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı (YİKOB)
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri
(İPKM)
6360 sayılı Kanun
Resmi Gazete Tarihi: 6 Aralık 2012
Resmi Gazete Sayısı: 28489
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri
Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1988
Resmi Gazete Sayısı: 19871
Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıkları
Kanunla teşkil edilmiştir.
Yasal Dayanak
Madde 3. Bu yönetmelik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24 üncü maddesi, 3152 Sayılı içişleri
Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ve 223 sayılı Devlet
Planlama Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri uyarınca hazırlanan kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan ilke ve
tedbirler gereğince hazırlanmıştır.
Yasal Dayanak olarak yer alan mevzuat metinlerinin ilgili maddeleri İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin çıkarılmasını öngörmemekte olup, bu yönü
ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin yasal dayanaktan yoksun olduğu ifade
edilebilir.
5442 Sayılı Kanun – 24. Madde
3152 Sayılı Kanun – 33. Madde
223 Sayılı KHK - Mülga
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
17

similar documents