หม่อนสาหร่ายพิกุลน้อย - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Report
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
รายละเอียดของแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
•
•
•
•
ความเป็ นมาของแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แผนการดาเนินงานการตลาด AEC
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ความเป็ นมาของแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์
• ภาพรวมการดาเนินการทางธุรกิจเบื้องต้น
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ หม่อนสาหร่ าย “พิกุลน้อย”
• นโยบาย เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใบหม่อน
นาไปสู่สินค้า OTOP เพื่อตอบรับตลาดอาเซียน
• วิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาหม่อน ก้าวสู่ ตลาด AEC
• พันธกิจ
1. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพหม่อนสาหร่ าย
2. สร้างความเชื่อมัน่ ของลูกค้าในแง่ผลิตภัณฑ์
3. การพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนให้กา้ วสู่แบรนด์
ระดับประเทศ
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ SWOT analysis
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
1.จุดแข็ง (Strength)
ด้านบุคลากร
 ด้านการเงิน
ด้านทรัพยากร (วัตถุดิบ)
 ด้านการผลิต
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ SWOT analysis
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
2.จุดอ่ อน (Weaknesses)
ยังขาดการวิจยั ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ SWOT analysis
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
3.โอกาส (Opportunities)
หม่อนสาหร่ ายเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
บริ ษทั มีแผนการตลาดชัดเจน
นโยบายการส่ งเสริ มภาพลักษณ์และตราสิ นค้า
การผลิตตามมาตรฐานด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน GMP
HALAL
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ SWOT analysis
4. อุปสรรค (Threats)
 สภาพอากาศแปรปรวน มีผลต่อการเก็บใบหม่อนและอาจ
ส่ งผลต่อคุณภาพของใบหม่อน
 ตลาดอาหารว่างมีการแข่งขันสู ง
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ 4P
• บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด ผูร้ ิ เริ่ มผลิตหม่อนสาหร่ ายภายใต้ตราสัญลักษณ์
“พิกลุ น้อย”
• ภาพลักษณ์ คือ อาหารว่าง หรื อ ขนมขบเคี้ยว ที่ทามาจากใบหม่อน
มีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถลดความดันโลหิ ตสูง เป็ นอาหารทานเล่น
เพื่อสุ ขภาพ
• หม่อนสาหร่ าย พิกลุ น้อยมี 3 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม รสต้มยา และรสปา
ปริ กา้ เหมาะกับความชอบของคนไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิเคราะห์ 4P
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Product)
• หม่อนสาหร่ ายพิกลุ น้อย เป็ นอาหารว่าง หรื อ ขนมขบเคี้ยว
ลักษณะเป็ นแผ่นสี เขียวขนาด 2 x 5 นิ้ว
• มี 3 รสชาติ คือ รสดั้งเดิม รสต้มยา และรสปาปริ กา้
• บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม (ซองเมทัลไลน์) ขนาด 40 กรัม
• ราคา 25 บาท
• อายุผลิตภัณฑ์ 6 เดือนนับตั้งแต่วนั ผลิต
• คุณค่าทางอาหารสูง มีสารกาบา สารดีเอ็นเจ เส้นใยอาหาร
โปรตีน ธาตุเหล็ก และ แคลเซียม
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การกาหนดราคา (Price)
• หม่อนสาหร่ าย พิกลุ น้อยขนาด 40 กรัม ราคา 25 บาท คิดจาก
• ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนต่อหน่วย + 40% ของราคาขาย (กาไร)
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
ช่ องทางการจาหน่ าย(Place)
• ร้าน OTOP ประจาอาเภอ ประจาจังหวัด และมีการจัดจาหน่าย
ทั้งในร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และดิสเคาน์ สโตร์ตามแผน
ของบริ ษทั
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
วิธีการในการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
• การแจกสิ นค้าตัวอย่าง Sample บริ เวณโรงเรี ยน ตลาด
สวนสาธารณะ เป็ นต้น
• การจัดแสดงสิ นค้า Exhibition ตามงานของจังหวัดต่างๆ
• การให้ของแถม Premium เช่น พวงกุญแจ พิกลุ น้อย
• การใช้แสตมป์ การค้า Trading stamp สามารถจะกระตุน้ ให้
ลูกค้าเกิดการซื้ อซ้ าได้ เช่น แสตมป์ 7-Eleven
• การจ้างนักแสดงที่มีชื่อเสี ยงเป็ น presenter
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
กระบวนการผลิตหม่ อนสาหร่ าย “พิกลุ น้ อย”
1. คัดเลือก
6. การอบ
7. ใส่ เครื่ อง
ปรุ งรส
2. ทาความ
สะอาด
5. ขึ้นรู ปเป็ น
แผ่น
8. ตัดขนาด
3.การบด
4.ใส่ เครื่ อง
ปรุ งรส
9. บรรจุ
ใบหม่อน
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
บรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์มีสีสันที่สวยงามและสะดุดตา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ด้านรสสัมผัสรสชาติ ความชอบ
การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ และวิธีการยืดอายุการเก็บ
การศึกษาคุณค่าทางด้านโภชนาการรวมทั้งสรรพคุณของใบหม่อน
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
แผนการดาเนินงานทางการตลาด AEC
• เป็ น 1 ใน 8 สิ นค้ากลุ่มเป้ าหมายของกระทรวงพาณิ ชย์ที่จะผลักดันเข้าสู่
ตลาด AEC
• เป็ นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ และเป็ นเจ้าแรกในการผลิตหม่อนสาหร่ าย
ด้วยใบหม่อน 100 เปอร์เซ็นต์
• ใช้ Promotion อื่นๆ ของบริ ษทั ในการเจาะตลาด AEC
• จัดทาบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นภาษาต่างๆ
• เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงบน เพิ่มโอกาสการขยายตลาดใน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในอนาคต
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดา้ นหน้า
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
การคาดการณ์ กาไรขาดทุนและจุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์
• การก่อตั้งบริ ษทั พิกลุ น้อย จากัดทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
• เป้ าหมายของบริ ษทั ที่ต้ งั ได้ระยะแรก (1-2 ปี ) นั้น หากคิดราคา
ต้น ทุ น ต่ อ ซองประมาณ 8-10 บาท อัต ราก าลัง การผลิ ต 100
กล่องต่อวัน
• หากบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้จะสามารถคืนทุนในปี แรก 40
เปอร์ เซ็นต์ประมาณ 20-30 เปอร์ เซ็นต์ในปี ที่ 2 60 เปอร์ เซ็นต์
ในปี ที่ 3 และปี ที่ 4-5 จะสามารถคืนทุนทั้งหมด
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดา้ นหลัง
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
บรรจุภณั ฑ์ช้ นั นอกสุ ด (Out Package)
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
Q&A
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด
อ้างอิง
 (วิโรจน์ แก้วเรื องonline:http://mulinet8.li.mahidol.ac.th/mulibrarykm/exhibit/2555/apr_55.pdf)
 สยามธุรกิจ online:
http://www.siamturakij.com/home/news/displaynews.php?news_id=413370784)
 (online: http://www.scbeic.com/THA/document/insight_2012_aec/)
บริ ษทั พิกลุ น้อย จากัด

similar documents