เนื้อหา (Content) - สพป.นครราชสีมา เขต 6

Report
การติดตั้งสื่อ DIGITAL
ลงเครื่อง TABLET ชั้น ป. 2
สพป.นครราชสีมา เขต 6
18 กรกฎาคม 2556
เวลา 8.30 – 16.30 น.
โดย..ศน.วิสุทธิ์ อิ สระพายัพ
สิ่งที่จะนาไปใส่ใน Tablet ป.2
สิ่งที่อยู่ภายใน
MULTIMEDIA
ขั้นตอนดาเนินการ
1. เตรียมข้อมูล
2. ต่อพ่วงอุปกรณ์
3. ลบ LSystem
4. ถ่ายโอนข้อมูล
5. หยุดต่อพ่วงอุปกรณ์
1. เตรียมข้อมูล
เปิ ดเครื่อง Tablet
ตั้งค่า
Factory data reset
2. ต่อพ่วงอุปกรณ์
ทาการลบ Lsystem ( เนื้อหา ป.1 )
รูปภาพใน (DCIM) ในเครื่อง Tablet ออก
แล้วนาข้อมูลที่เตรียมไว้ (เนื้อหา ป.2 )
ถ่ายโอนลงในเครื่อง Tablet
ข้อมูลที่เตรียมไว้
ถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว
ปิ ดพอร์ท USB
ปิ ดที่เก็บข้อมูล USB
ติดตั้งเนื้อหา (.apk)
เปิ ดหน้าจอเครื่อง Tablet
ตั้งค่า
9supervisotpc0
9supervisotpc0
ขอบคุณทุกๆท่านครับ

similar documents