การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแการติด

Report
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้
ในแท็บเล็ตป. 2
โดย...วิสทุ ธิ์ อิสระพายัพ
ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 6
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
การติดตัง้ สือ่ ป. 2 มีอยู่ 4 ขัน้ ตอน คือ
. ทาให้พ้ นื ที่ใน Tablet Internal
Storage ว่าง ด้วยการ...
. ทาให้พ้ นื ที่ใน Tablet Internal
Storage ว่าง ด้วยการ...
-รีเซ็ตค่าโรงงาน (Factory Reset)
-ถอนการติดตัง้ (Uninstall)
Learning system, Vlife ข้อสอบ
-ลบ SD Card
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
. ก๊อปปี้ สือ่ และแอพส์ ป.2 ลงในแท็บ
แล็ต
. ติดตัง้ แอพส์ท่ีจาเป็ น 4 ตัว
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
รายละเอียดการติดตัง้ มีดงั นี้
1. การรีเซ็ตค่าโรงงาน (Factory Reset)
การตัง้ ค่า > การสารองข้อมูลและการรีเซ็ต > รี
เซ็ตข้อมูลเป็ นค่าเริม่ ต้น > รีเซ็ต
แท็บเล็ต > ลบทุกอย่าง
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
 1.1 การลบ SD Card แตะไอคอนการตัง้ ค่า > ที่เก็บ
ข้อมูล > ลบการ์ด SD > ลบ
การ์ด SD > ลบทุกอย่าง
1.2 นาไอคอนของแอพบางตัว มาไว้ท่ีหน้า Home
Screen หน้า 1,2,4,5 เช่น
การตัง้ ค่า และ เครือ่ งการติดตัง้ App เป็ นต้น
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
2. กาหนดค่าเริม่ ต้นที่เหมาะสม ดังนี้
 2.1 กาหนดขนาดของคียบ์ อร์ด ให้ใหญ่ข้ นึ ทาให้พมิ พ์
ง่าย (50% ขึ้นไป) การตัง้ ค่า >
ภาษาและการป้อนข้อมูล > แตะปุ่ ม Setting หลัง
หัวข้อ Arch Thai Keyboard > แตะเลือก
Keyboard height > แตะเลือกขนาดของคีย์
บอร์ เช่น +50% เป็ นต้น
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
2.2 ระดับแสงสว่างของจอภาพ การตัง้ ค่า > การ
แสดงผล > ความสว่าง > เลือ่ น
ระดับความสว่าง
 2.3 ค่าเวลาทางานก่อนสลีป (พักการทางาน) การ
ตัง้ ค่า > การแสดงผล > สลีป >
แตะเลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น 1 นาที, 30 นาที
เป็ นต้น

การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
 2.4 ให้สามารถติดตัง้ ไฟล์ .apk ได้ การตัง้
ค่า > ความปลอดภัย > แตะหลังหัวข้อ
“ไม่รจู ้ กั ที่มา” ให้มีเครือ่ งหมาย .
 2.5 กาหนดค่าอืน่ ๆ
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
3. เชือ่ มต่อคอมฯกับแท็บเล็ต ด้วย
สาย
Mini USB แล้วแตะ
เครือ่ งหมาย USB
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
 -ที่หวั ข้อเชือ่ มต่อแบบ ให้เลือก Mass
Storage แล้วแตะเครือ่ งหมาย USB
อีกครัง้
จากนัน้ เลือกหัวข้อ “เชือ่ มต่อ USB แล้ว”
จะปรากฏรูปการ์ตูนแอนดรอยด์สเี ขียว
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
- เมื่อต้องการเชือ่ มต่อให้แตะปุ่ ม
“เปิ ดที่เก็บข้อมูล USB” (รูป
การ์ตูนแอนดรอยด์
เปลีย่ นจากสีเขียวเป็ นสีสม้ )
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
- เมื่อต้องการยกเลิกการเชือ่ มต่อให้แตะปุ่ ม
“ปิ ดที่เก็บข้อมูล USB” (รูปการ์ตูน
แอนดรอยด์เปลีย่ นจากสีสม้ เป็ นสีเขียว
แสดงว่าการเชือ่ มต่อถูกยกเลิก สามารถถอด
สาย Mini USB ได้
4. Copy สือ่ ป. 2 จากแหล่งภายนอก (Micro
SD, EX Harddisk ลง PC (p2tablet)
5. Copy สือ่ ป. 2 จาก PC ลง ตาแหน่ง Root
ของ Tablet (ทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์
Forsyncom)
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
***อาจจะแบ่ง Copy เป็ นสองส่วนคือ
- App 4 ตัว ได้แก่
- โฟลเดอร์สอ่ื 2 โฟลเดอร์ (การบ้าน)
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
6. ติดตัง้ Apps หลัก 4 ตัว และ App
อืน่ ๆตามความจาเป็ น โดยยกเลิกการ
เชือ่ มต่อ
(แอนดรอยด์เป็ นสีเขียว) ก่อนการติดตัง้
App
การติดตัง้ สือ่ การเรียนรู ้ ในแท็บเล็ตป. 2
รหัสผ่านในการติดตัง้ คือ
9supervisotpc0

similar documents