Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych

Report
Klauzule społeczne
w zamówieniach publicznych
Katarzyna Ołdak-Bułanowska
Warszawa, dn. 27 listopada 2014 r.
Plan wystąpienia
1. Unijne uregulowania prawne w zakresie klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych: przepisy
obowiązujące i nowe dyrektywy w zakresie zamówień
publicznych.
2. Uregulowania prawne dotyczące klauzul społecznych
w zamówieniach publicznych wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych i aktów powiązanych.
3. Stan stosowania aspektów społecznych w Polsce,
przydatne źródła informacji i przykłady dobrych
praktyk.
Społeczne zamówienia publiczne –
definicja
Społecznie
Odpowiedzialne
Zamówienia
Publiczne*
odnoszą się do etapów zamówień publicznych, które
uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów:
• promocja godnej pracy,
• poszanowanie praw człowieka i prawa pracy,
• wsparcie
społecznego
włączenia
(w
tym
osób
niepełnosprawnych)
• ekonomia społeczna i MSP,
• promocja równych szans oraz zasady ,,dostępny i
przeznaczony dla wszystkich”,
• włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem
kwestii uczciwego i etycznego handlu
• przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie
zamówień publicznych.
* Podręcznik KE „Buying Social”
Aspekty społeczne w zamówieniach
publicznych
Są to elementy, jakie ze względu na realizację szczególnych potrzeb
społecznych, mogą być uwzględniane na poszczególnych etapach
procesu udzielenia zamówienia publicznego:
poczynając od możliwości istniejących przy definiowaniu
przedmiotu zamówienia oraz określaniu specyfikacji
technicznej,
możliwości
zastrzeżenia
zamówienia
dla
określonych podmiotów, poprzez elementy społeczne, jakie mogą
być brane pod uwagę przy określaniu podmiotowych kryteriów
dyskwalifikacji
oferentów
oraz
kryteriów
zdolności
technicznej, definiowaniu pozacenowych kryteriów oceny
ofert czy badaniu ofert pod względem rażąco niskiej ceny,
aż po uwzględnianie warunków społecznych w dodatkowych
warunkach realizacji zamówienia.
Przyjęło się że jest to pojęcie szersze niż ,,klauzule społeczne” choć
czasami mówiąc o klauzulach społecznych ujmuje się także
pozostałe aspekty społeczne.
Klauzule społeczne w zamówieniach
publicznych - definicja
• Klauzule społeczne w ścisłym znaczeniu to dodatkowe
warunki społeczne odnoszące się do realizacji
zamówienia publicznego
• W szerszym rozumieniu - najczęściej używanym w
Polsce - to zarówno dodatkowe warunki realizacji
zamówienia jak również tzw. zamówienia zastrzeżone
• Uregulowane w art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych
Klauzule społeczne w obowiązujących
przepisach prawnych z zakresu zamówień
publicznych
Na szczeblu unijnym:
• Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi
• Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych
Na szczeblu krajowym:
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
Nowe unijne regulacje w zakresie zamówień
publicznych
• 26 lutego 2014 r. zostały przyjęte trzy nowe
dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
 dyrektywa klasyczna – 2014/24/UE
 dyrektywa sektorowa – 2014/25/UE
 dyrektywa w sprawie udzielania koncesji –
2014/23/UE
• Dyrektywy weszły w życie 18 kwietnia bieżącego
roku.
• Termin implementacji upływa 18 kwietnia 2016 r.
Unijne uregulowania prawne w
zakresie klauzul społecznych w
zamówieniach publicznych
Zamówienia zastrzeżone –
dyrektywy unijne
Zamówienia zastrzeżone w dyrektywie
2004/18/WE
Motyw 28 Preambuły
Zakłady pracy chronionej oraz programy pracy
chronionej skutecznie przyczyniają się do integracji
lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku
pracy. Jednakże, zakłady takie mogą być nie zdolne
do uzyskania zamówień w normalnych warunkach
konkurencji dlatego Państwa Członkowskie mogą
zastrzec prawo takich zakładów do udziału w
procedurach
udzielania
zamówień
lub
zagwarantowania im realizacji zamówień w ramach
programów pracy chronionej.
Zamówienia zastrzeżone w dyrektywie
2004/18/WE
Artykuł 19
Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w
procedurach
udzielania
zamówień
publicznych
zakładom pracy chronionej lub przewidzieć możliwość
realizacji takich zamówień w ramach programów
pracy
chronionej,
w
których
większość
zaangażowanych pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne, które ze względu na charakter
lub stopień swojej niepełnosprawności nie mogą
wykonywać
swojej
pracy
w
normalnych
warunkach.
Zamówienia zastrzeżone – zmiany przewidziane
w nowej dyrektywie 2014/24/UE
Art. 20 nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE
Państwa Członkowskie mogą zastrzec prawo udziału w
procedurach zamówień publicznych dla zakładów pracy
chronionej oraz wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób
niepełnosprawnych lub osób defaworyzowanych, lub
mogą przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w
ramach
programów
zatrudnienia
chronionego,
pod
warunkiem że co najmniej 30 % osób zatrudnionych
przez te zakłady, przez tych wykonawców lub w ramach
tych programów stanowią pracownicy niepełnosprawni
lub pracownicy defaworyzowani.
Zamówienia zastrzeżone – zmiany przewidziane
w nowej dyrektywie 2014/24/UE
Nowe dyrektywy:
• dodają nową kategorię podmiotów, dla których
państwo członkowskie może w swoich krajowych
regulacjach zastrzec prawo udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
• zdecydowanie rozszerzają grupę osób będących tzw.
beneficjentami
końcowymi
zamówień
zastrzeżonych oraz
• zmniejszają
wymagany
odsetek
zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych lub pracowników
defaworyzowanych.
Nowe regulacje unijne w zakresie
zamówień zastrzeżonych na niektóre usługi
Art. 77 nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć możliwość
zastrzeżenia
przez
zamawiających
udziału
w
procedurach
zamówień
publicznych
na
rzecz
określonych organizacji. Możliwość taka dotyczy
zamówień na niektóre usługi wymienione w załączniku
XIV do dyrektywy 2014/24/UE, w tym m.in.:
• Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
•
•
•
•
•
•
Usługi sportowe i kulturalne
Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc
domową, oraz pozyskiwania personelu pielęgniarskiego i medycznego
Usługi administracyjne w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej
Usługi szkolnictwa przedszkolnego
Usługi szkolenia personelu
Usługi e-learningowe i seminaryjne
Nowe regulacje unijne w zakresie
zamówień zastrzeżonych na niektóre usługi
Możliwość ubiegania się
o zamówienia na niektóre usługi
wskazane w załączniku XIV do dyrektywy, może zostać zastrzeżona
dla organizacji, które spełniają łącznie poniższe warunki:
•
ich celem jest realizacja misji publicznej związanej ze
świadczeniem tych usług,
•
zyski przez nie osiągane są przeznaczane na działalność
organizacji,
•
struktura
zarządcza
lub
własnościowa
organizacji
powinna być oparta na udziałach pracowniczych lub
przynajmniej powinna zakładać aktywny udział pracowników,
użytkowników usługi lub innych interesariuszy,
•
w ciągu ostatnich 3 lat organizacja nie otrzymała
zamówienia
na
daną
usługę
od
tego
samego
zamawiającego
Maksymalny czas trwania takiej umowy o zamówienie publiczne nie
może przekraczać 3 lat.
Społeczne warunki realizacji
zamówienia – dyrektywy unijne
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia
– dyrektywa 2004/18/WE
Artykuł 26
Instytucje zamawiające mogą określić warunki
szczególne związane z realizacją zamówienia, pod
warunkiem że są one zgodne z przepisami prawnymi
Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o
zamówieniu lub specyfikacjach.
Warunki rządzące realizacją zamówienia mogą, w
szczególności, dotyczyć względów społecznych i
środowiskowych.
Dodatkowe warunki realizacji zamówienia
– dyrektywa 2004/18/WE
Motyw 33 Preambuły
Warunki realizacji zamówienia (…) mogą, w szczególności,
zachęcać
do
organizacji
wewnętrznych
szkoleń
zawodowych, zatrudniania osób mających szczególnych
trudności z integracją, a także zwalczania bezrobocia
lub ochrony środowiska. Można na przykład ustanowić wymóg
– odnoszący się do realizacji zamówienia – co do
zatrudnienia osób długotrwale poszukujących pracy, co
do przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych lub
młodocianych, co do przestrzegania postanowień
Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), o
ile przepisy te nie zostały wdrożone do prawa krajowego, oraz
co
do
zatrudnienia
większej
liczby
osób
niepełnosprawnych, niż przewiduje to ustawodawstwo
krajowe.
Nowe regulacje unijne w zakresie
społecznych warunków realizacji zamówienia
Art. 70 nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE
Instytucje zamawiające mogą określić szczególne
wymagania dotyczące realizacji zamówienia pod
warunkiem, że są one związane z przedmiotem
zamówienia i wskazane w ogłoszeniu o
zamówieniu lub w dokumentacji zamówienia.
Warunki te mogą obejmować aspekty gospodarcze,
związane
z
innowacyjnością,
środowiskowe,
społeczne lub związane z zatrudnieniem.
Nowe regulacje unijne w zakresie
społecznych warunków realizacji zamówienia
Przykładowe
elementy
dyrektywy 2014/24/UE
wskazane
w
preambule
• Warunki realizacji zamówienia mogą także mieć na celu
sprzyjanie wdrożeniu środków służących promowaniu
równouprawnienia płci w pracy, większemu uczestnictwu
kobiet w rynku pracy oraz godzeniu życia zawodowego i
prywatnego, (….)
• Warunki realizacji zamówienia związane z dostarczaniem
lub wykorzystywaniem produktów sprawiedliwego handlu
w trakcie wykonywania zamówienia, które ma zostać
udzielone. Warunki dotyczące obrotu i jego warunków mogą np.
odnosić się do faktu, że dany produkt pochodzi ze
sprawiedliwego handlu, łącznie z wymogiem zapłacenia
producentom ceny minimalnej i premii.
•
Nowe regulacje unijne w zakresie
społecznych warunków realizacji zamówienia
Przykładowe elementy wskazane w preambule dyrektywy
2014/24/UE
• Środki, które mają na celu ochronę zdrowia personelu
biorącego udział w procesie produkcji, wspieranie integracji
społecznej osób defaworyzowanych lub członków słabszych
grup społecznych wśród osób wyznaczonych do wykonania
zamówienia lub przeprowadzenia szkoleń z umiejętności
potrzebnych przy danym zamówieniu, także mogą stanowić
przedmiot warunków realizacji zamówienia, o ile dotyczą robót
budowlanych, dostaw lub usług, które mają zostać zrealizowane na
podstawie danego zamówienia.
• Na przykład takie warunki mogą odnosić się m.in. do zatrudniania
osób długo poszukujących pracy, czy wdrożenia działań
szkoleniowych dla bezrobotnych lub ludzi młodych w trakcie
wykonania zamówienia, które ma zostać udzielone (pkt. 99)
Nowe regulacje unijne w zakresie
społecznych warunków realizacji zamówienia
Przykładowe
elementy
dyrektywy 2014/24/UE
wskazane
w
preambule
• Warunek związku z przedmiotem zamówienia wyklucza
jednak kryteria i warunki dotyczące ogólnej polityki
firmy (…). Nie można wymagać prowadzenia określonej
polityki
społecznej
lub
środowiskowej
odpowiedzialności przedsiębiorstw. (pkt. 97)
• Niezbędne jest, by kryteria udzielenia zamówienia lub
warunki realizacji zamówienia dotyczące społecznych
aspektów procesu produkcji miały związek z robotami
budowlanymi, dostawami lub usługami, które mają być
zrealizowane na podstawie zamówienia (pkt. 98)
Klauzule społeczne – polska ustawa Prawo
zamówień publicznych
Zamówienia zastrzeżone – polska
ustawa Prawo zamówień
publicznych
Zamówienia zastrzeżone – polska
ustawa Prawo zamówień publicznych
Artykuł 22 ust. 2
umożliwia zamawiającemu zastrzeżenie w ogłoszeniu o
zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 %
zatrudnionych
pracowników
stanowią
osoby
niepełnosprawne
w
rozumieniu
przepisów
o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej
lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamówienia zastrzeżone – Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów
dokumentów,
jakich
może
żądać
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane polska ustawa
Prawo zamówień publicznych
Paragraf 5
przewiduje, że zamawiający może żądać oświadczenia
wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób
niepełnosprawnych
w
rozumieniu
przepisów
o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w celu potwierdzenia spełniania
wymogu określonego w artykule 22 ust.2.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz
interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych
dotyczące zamówień zastrzeżonych
Sygn. akt: KIO 2249/12 oraz KIO 2255/12, WYROKI z dnia
30 października 2012 r.
Izba orzekła że :
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Pzp, jeśli wykażą
że ponad 50% łącznie zatrudnianych przez konsorcjantów
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Spełnianie
warunku
zamówień
zastrzeżonych
przez
konsorcja – interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych
W przypadku ubiegania się o zamówienia zastrzeżone przez
konsorcja złożone z kilku podmiotów zachodzi potrzeba
dokonania ścisłej wykładni przepisu artykułu 22 ust. 2
ustawy w związku z tym:
każdy z członków konsorcjum musi wykazać, że
samodzielnie spełnia warunek dotyczący zatrudnienia
ponad 50% osób niepełnosprawnych spośród wszystkich
zatrudnionych przez niego pracowników.
Społeczne warunki realizacji
zamówienia przy opisie przedmiotu
zamówienia – ustawa Prawo zamówień
publicznych
Społeczne warunki realizacji zamówienia przy
opisie przedmiotu zamówienia – ustawa Prawo
zamówień publicznych
Artykuł 29 ust. 4 umożliwia zamawiającemu zawarcie w opisie
przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych lub
młodocianych
w
celu
przygotowania
zawodowego,
niepełnosprawnych, innych, o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu
socjalnym,
a
także
utworzenia
funduszu
szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy czy zwiększenia wpłat pracodawców na
rzecz tego funduszu.
Artykuł 36 ust. 2 pkt 9 dotyczy specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, która - o ile zamawiający przewiduje takie
wymagania, zgodnie z art. 29 ust. 4 - zawiera określenie w
szczególności liczby osób, okresu ich zatrudnienia, sposobu
dokumentowania
ich
zatrudnienia
oraz
uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia.
Grupy osób, jakich zatrudnienia
może wymagać zamawiający - Art. 29 ust.
4 pkt 1 Pzp
Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia może wymagać zatrudnienia:
• osób bezrobotnych o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• młodocianych w celu przygotowania zawodowego czyli pracowników,
którzy nie ukończyli 16 lat a nie przekroczyli 18 lat i nie posiadają kwalifikacji
zawodowych zgodnie z działem IX Kodeksu pracy.
• osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
• bezdomnych
realizujących
indywidualny
program
wychodzenia
z
bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
• uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w
zakładzie lecznictwa odwykowego,
• uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po
zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
• chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia
psychicznego
• zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
• uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej.
Społeczne warunki realizacji zamówienia przy
opisie przedmiotu zamówienia – nowa klauzula
społeczna
Art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub
usługi,
jeżeli
jest
to
uzasadnione
przedmiotem
lub
charakterem tych czynności.
Przepis dodany na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) –
obowiązuje od dnia 19 października 2014 r.
Artykuł 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp
dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która - o ile
zamawiający przewiduje takie wymagania, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 4 zawiera określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Stan stosowania aspektów społecznych
w Polsce
Potencjał zamówień publicznych jako
instrumentu wsparcia celów społecznych
• Według danych KE instytucje publiczne corocznie
przeznaczają na towary, usługi i roboty budowlane
kwoty odpowiadające łącznie ok. 19 proc. PKB UE
• W Polsce wartość rynku zamówień publicznych w 2013
r. wyniosła 143,2 mld zł (8,78% PKB) – jest to
wzrost o 8% w stosunku do 2012 r. (132,7 mld zł)
Społecznie odpowiedzialne zamówienia
publiczne. Wyniki badania przeprowadzonego
przez UZP za 2013 rok
•
4,5%
wszystkich
zamówień
publicznych
opublikowanych
przez
polskich
zamawiających
w
Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (TED) i
Biuletynie Zamówień Publicznych
•
Klauzula na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp – 0,23
% wszystkich zamówień publicznych ogłoszonych
w Biuletynie Zamówień Publicznych (ok. 400
postępowań)
Pierwszy kwartał 2014:
Społeczne zamówienia publiczne 3,1 %
TED - Tender Electronic Daily – 2,9%
BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych – 4,62 %
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.
Wyniki badania przeprowadzonego przez UZP za
2012 rok
Społeczne zamówienia publiczne
TED - Tender Electronic Daily - 1,8%
BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych - 4 %
Ogółem 2,9%
Klauzula na podstawie art. 22 ust. 2 Pzp w ogłoszeniach
z BZP
107 postępowania w stosunku do 81 191 postępowań
ogłoszonych w BZP – 0,13%
Przydatne źródła informacji oraz
działania informacyjno-promocyjne
Podręcznik Komisji Europejskiej ,,Kwestie społeczne
w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania
kwestii społecznych w zamówieniach publicznych"
Jest to dokument odnoszący się w sposób kompleksowy do
zagadnienia
społecznie
odpowiedzialnych
zamówień
publicznych nie tylko kwestii tzw. klauzul społecznych.
Podręcznik zawiera:
1.Definicję, omówienie korzyści oraz podejścia prawnego i
politykę UE w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień
publicznych.
2.Omówienie strategii organizacyjnej, sposobu określania potrzeb
i planowania zamówień, tak aby uwzględniały one kwestie
społeczne.
3.Omówienie możliwości uwzględniania kwestii społecznych
w poszczególnych etapach postępowania przetargowego:
od definiowania przedmiotu zamówienia po wykonanie
zamówienia.
Podręcznik Urzędu Zamówień Publicznych
,,Aspekty społeczne w zamówieniach
publicznych” 2014
Zawiera:
• Kompleksowe omówienie unijnych i polskich regulacji prawnych
dotyczących uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
• Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości
związane z praktycznym stosowaniem klauzul społecznych w
zamówieniach publicznych
• Przykładowe
zapisy
w
zakresie
formułowania
społecznych w dokumentacji zamówienia
aspektów
• Przykłady dobrych praktyk w zakresie uwzględniania aspektów
społecznych zidentyfikowane w zamówieniach publicznych
udzielanych przez polskie instytucje zamawiające
Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
Zalecenia zawierają:
1.
Wymagania jakie należy wziąć pod uwagę stosując
art. 29 ust. 4 Pzp:
• w zakresie zatrudnienia
• w zakresie szkoleniowym
• określone w porządku prawnym UE.
2. Procedurę określenia tych wymagań w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
•
•
•
•
•
liczba osób,
okres zatrudnienia,
sposób dokumentowania,
uprawnienia kontrolne,
sankcje.
Opinia prawna UZP ,,Opis wymagań związanych z
realizacją zamówienia publicznego, dotyczących
zatrudnienia osób niepełnosprawnych”
Opinia wskazuje na elementy, jakie zamawiający powinien
umieścić w SIWZ w przypadku określenia w opisie przedmiotu
zamówienia
wymagań
związanych
z
realizacją
zamówienia,
dotyczących
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych a mianowicie:
• sposób dokumentowania przez wykonawcę zatrudnienia osób
niepełnosprawnych,
• uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez wykonawcę wymagań, dotyczących zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w związku z realizacją zamówienia,
• sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w związku z realizacją
zamówienia.
Opinia prawna UZP ,,Możliwość zobowiązania wykonawców
lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia na roboty budowlane lub usługi”
Opinia wskazuje na elementy, jakie zamawiający powinien umieścić w
SIWZ w przypadku określenia w opisie przedmiotu zamówienia
wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę a mianowicie:
• zakres prac niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia personelu wykonawcy i/lub podwykonawcy na
podstawie umowy o pracę
• sposób dokumentowania przez wykonawcę/podwykonawcę zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę,
• uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
• sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę
Zwraca również uwagę na spełnienie warunku za pomocą umowy o
pracę tymczasową.
Krajowy Plan Działań w zakresie
zrównoważonych zamówień publicznych na
lata 2013 -2016
Działania UZP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Szkolenia dla zamawiających
Coroczne konferencje uwzględniające aspekty społeczne w
zamówieniach publicznych
Zakładka „Społeczne zamówienia publiczne” na stronie UZP
Podręcznik „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”
Analiza nowych unijnych rozwiązań
Podręcznik dot. zmian prawnych wynikających z nowych dyrektyw
unijnych
Ankieta skierowana do zamawiających nt. posiadanej wiedzy oraz
doświadczeń w praktycznej realizacji zrównoważonych zamówień
publicznych
Badanie „popularności” zamówień społecznych
Współpraca z Fundacją Fundusz Współpracy i Instytutem Spraw
Publicznych
przy
realizacji
zadania
dotyczącego
klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych w ramach projektu
systemowego
„Zintegrowany
system
wsparcia
ekonomii
społecznej”
Gdzie warto szukać informacji na temat
aspektów społecznych w zamówieniach
publicznych
• Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rynku
Wewnętrznego i Usług
ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index
_en.htm
• Strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych –
zakładka
Społeczne
zamówienia
publiczne
www.uzp.gov.pl
• Strona projektu realizowanego przez Fundację
Fundusz Współpracy http://www.klauzulespoleczne.pl/
Dziękuję za uwagę

similar documents