oheismateriali c hyks-sairaanhoitoalueen tuottavuuden

Report
HYKS-sairaanhoitoalueen
tuottavuuden kehittämisohjelma
Tilannekatsaus
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta
14.9.2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Kokonaistavoite:
Toiminnan tehokkuuden ja
vaikuttavuuden lisääminen
1. Kehitettävänä olevat
prosessikuvaukset ja hoitoketjut
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1 a) Operatiivisen ty:n ja HUS:n
sisäiset prosessikuvaukset
1. Vuoden 2009 avainprosessit
Vyl Caj Haglund / koordinoija Anne Kaarlola
- valmistuneet valtaosin 12/2009, ongelmana
resurssipula
- hoitoaikojen lyheneminen, turhien
tutkimusten ja käyntien väheneminen
1a. Haavapotilaan hoidon
organisointi (haavakeskus)
1b. Sydänkirurgian osuus
sydänpotilaan hoidossa
1c. Urologisen potilaan
hoitoketju
Yl Mauri Lepäntalo
Prof. Kimmo Taari, osl Erkki Rintala:
- osittain valmistunut: resurssipula
1d. Kirurgisen vuodeosaston
geneerinen toimintamalli
- ei aloitettu resurssipulan vuoksi
- valmis 12/2011
1e. Aiemmin tehtyjen
prosessikuvausten päivitys
- vain vähän päivityksiä, resurssipula
- valmis 12/2011
2. Päiväkirurgisen potilaan
hoitoprosessi Herttoniemen
sairaalassa
Yl J-M Björkenheim
Sh Katriina Huhtanen (AMK-lopputyö)
3. HUS:n geneeristen
prosessikuvausten tekoon
osallistuminen
etenee aikataulun mukaisesti
- etenee vaiheittain, valmis 12/2011
Erl Antti Vento: valmis 12/2009
pieniä riskejä
Oper ty:n edustajana: erikoissuunn. Anne Kaarlola
- jatkuvat projektit 2008 
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
1 b) PTH-ESH-hoitoketjujen kehittäminen
- suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon
kanssa
- selkeät vastuut,
vastuuparit yksiköiden
väliseen toimintaan
- parempi tiedonkulku
organisaatioiden
/yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi
hallinta, siirtoviiveiden
minimointi
– konsultaatiotoiminnan
kehittäminen,
lähetteiden kriittinen
arviointi
1. Keskitetty haavapotilaan hoito
(haavakeskus: Hki, Vantaa, Espoo)
Yl Mauri Lepäntalo
- etenee vaiheittain
- valmis: 12/2011
2. Sydänkirurgian osuus
sydänpotilaan hoitoketjussa
Erl Antti Vento
- valmis 12/2009
3. Urologisen potilaan hoitoketju
Prof. Kimmo Taari, osl Erkki Rintala
- resurssipula, ohjeet kerätty
- valmis 12/2011
4. Sairaalloisesti lihavien potilaiden
hoidon koordinointi ja kehittäminen
Oyl Marja Leivonen
- valmis 12/2009
etenee aikataulun mukaisesti
Status
9/2010
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t),
tavoiteaikataulu
1. Leikkaussimulaation käyttö pehmytkudoskirurgiassa
Yl Tom Scheinin
- valmis: 12/2009
2. Taitava tehohoitaja –täydennyskoulutus
TtM Marita Ritmala-Castren
- valmis
 vuosittain toistuva koulutus
Orp Ritva Salmenperä
- valmis
 vuosittain toistuva koultus
2. Henkilökunnan ammattitaidon
kehittäminen, työpanoksen
optimaalinen kohdentaminen ja
palkitseminen
2 a) Eri ammattiryhmien
ammattitaidon ja
potilasturvallisuuden
kehittäminen
3. Taitava kirurginen hoitaja –täydennyskoulutus
2 b) Työnjaon kehittäminen
2. Anestesiologin ja anestesiasairaanhoitajan
tarkoituksenmukaisen ja työn mielekkyyttä lisäävän
työnjaon kehittäminen polikliinisessa
sedaatiotoiminnassa
OYl Reino Pöyhiä
- valmis
2 c) Palkitseminen
1. Tulokselliseen toimintaan liittyvän lisän (TTL)
kehittäminen ja käyttö
Vastaavat ylilääkärit
Orp Helena Tuominen
- valmis: 12/2010
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
3. Potilaspaikkojen, saliaikojen ja
teknologian optimaalinen
hyödyntäminen
3 a) Potilaspaikkojen ja saliaikojen
käytön seuranta ja tehostaminen
3 b) Uuden teknologian, esim.
sähköisen asioinnin ja
mobiiliteknologian
hyödyntäminen
etenee aikataulun mukaisesti
1. Potilaan preoperatiivisen arvioinnin
kehittäminen Töölön sairaalassa
Ol Hanna Tuominen
- valmis 12/2009
2. Leikkausosastojen toiminnan tehokkuuden
seuranta ja tehostaminen
Yl Irma Jousela
- valmis 12/2011
3. Nopean toipumisen ja kotiuttamisen
toimintamalli (Fast Track)
Yl Tom Scheinin
- valmis 12/2009
4. Leikattavan traumapotilaan hoitoprosessin
toiminnanohjaukseen liittyvä kansainvälinen
vertailu
Vyl Eero Hirvensalo
- valmis 06/2009
1. Sähköinen esitietolomake
- HUS:n ja sovittuihin elektiiviseen
toimenpiteisiin tulevien potilaiden sähköisen
asiointimahdollisuuden ja hoidon
vaikuttavuuden seurannan laajentaminen
Jorvista Kirurgiseen sairaalaan
Yl Päivi Valta (Jorvin sairaala)
- Jorvi 2007 –>
- Kirurginen sairaala (yl Pertti Pere)
2009 –>
(IT-ongelmia)
- valmis 12/2011
2. Merlot Medi
- ensihoidon tietojärjestelmä
Yl Markku Kuisma
- jatkoinvestointiesitys ad 2011
- 3. vaihe odottaa aloitusta
3. Suuronnettomuuksiin liittyvän kutsun
välittäminen ja vastausten rekisteröinti
hyödyntämällä mobiiliteknologiaa.
Yl Ari Leppäniemi, erl Seppo
Hiippala
- valmis: 09/2010
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
4. Päällekkäisten
toimintojen minimointi,
toiminnan keskittäminen
4 a) Toiminnan
organisoinnin ja
ohjeistuksen kehittäminen,
hoitotyytyväisyyden
lisääminen
1. Tekonivelkirurgian alueellisen toiminnan
tehostaminen
Oyl Ville Remes
- valmis
2. Perioperatiivisten monitoimipoliklinikoiden (MoPo)
perustaminen ja kehittäminen Peijaksen Leikotoiminnassa
- pre- ja postoperatiiviset konsultaatiot keskitetysti
potilaan poliklinikkakäynnin yhteyteen
Orp Tarja Särkioja
- 2008  toiminnan laajentaminen eri
yksiköihin
5. Uudet toimintatavat,
innovaatiot
1. Kotoa elektiiviseen sydänkirurgiaan
Erl Antti Vento, erl Arto Nemlander
- valmis 12/2009
2. Elektiivisen leikkaustoiminnan vaikuttavuuden
seuranta ja arviointi osana sähköisen asioinnin
hanketta (IT-ongelmia)
Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola)
- 2008 – valmis 12/2011
3. Tehopotilaiden jälkipoliklinikan perustaminen
Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
- valmis 06/2009
4. Ulkomaisen työvoiman rekrytointihanke
yhteistyössä HYKS:n operatiivisen tulosyksikön,
Opteamin ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa
Jyh Arja Tuokko, valmis 4/2011
5. Potilashotelli-hankeen suunnitteluun osallistuminen
- rahoitusongelmia
HUS-kehittämispäällikkö Kirsi Käpyaho
- Ty:n edustajana Anne Kaarlola
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Uudet hankkeet
Kokonaistavoite:
Toiminnan tehokkuuden ja
vaikuttavuuden lisääminen
1. Kehitettävänä olevat
prosessikuvaukset ja hoitoketjut
1 a) Operatiivisen ty:n ja HUS:n
sisäiset prosessit
- hoitoaikojen lyheneminen, turhien
tutkimusten ja käyntien väheneminen
1 b) PTH-ESH-hoito-ketjujen
kehittäminen
- suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon kanssa
- selkeät vastuut, vastuuparit yksiköiden
väliseen toimintaan
- parempi tiedonkulku organisaatioiden
/yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi hallinta,
siirtoviiveiden minimointi
– konsultaatiotoiminnan kehittäminen,
lähetteiden kriittinen arviointi
etenee aikataulun mukaisesti
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. Satunnaistettu seurantatutkimus:
lineaarinen vs. sirkulaarinen
anastamoositekniikka mahalaukun
ohitusleikkauksessa
2. Vähentääkö lasten nielurisojen
osapoisto hoitokustannuksia?
Oyl Marja Leivonen
- valmis 12/2011
1. Verisuonikirurgisen potilaan
hoidon ja hoitopaikan optimointi
Yl Mauri Lepäntalo
- valmis 12/2011
2. Lonkkamurtumapotilaan tehokas
jatkohoito
- siirtoviiveiden seuranta ja
minimointi
Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
Hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi
- valmis 01/2011
3. Jorvista operatiivisen toiminnan
mallisairaala
pieniä riskejä
El Jaana Nokso-Koivisto
- alkuperäisestä vetäjäparista toinen on jo
ulkomailla tai toinen sinne menossa
- eteneminen ja valmistuminen riippuvat
saadaanko projektille uutta vetäjää.
Tyj Reijo Haapiainen, yl Leena Halme
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Uudet hankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. Elvytys ja MET (Medical Emergency
Team)
(T&K 2010 hanke)
Oyl Marja Hynninen
- valmis 12/2010
2. Henkilökunnan ammattitaidon
kehittäminen, työpanoksen optimaalinen
kohdentaminen ja palkitseminen
2 a) Eri ammattiryhmien ammattitaidon ja
potilasturvallisuuden kehittäminen
2. Os. S7:n moniammatillisen
perehdyttämisen uudistaminen (T&K
2010 hanke)
3. Lihavuuskirurgiapotilaan ja hänen
perheensä neuvonnan kehittäminen
3 a) Potilaspaikkojen käytön seuranta ja
tehostaminen, jonojen purku
etenee aikataulun mukaisesti
El Virpi Raivio
- valmis 12/2010
Oh Tarja Palomaa
- valmis 12/2010
4. Vainajien hoitotyö opas: Töölön
sairaala
Orp Maija Blixt
- valmis 04/2011
1. Lonkkamurtumapotilaan tehokas
jatkohoito
- siirtoviiveiden seuranta ja minimointi
Hallinnollinen ylilääkäri Vesa
Perhoniemi
Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
- valmis 01/2011
2. Palvelusetelin käyttö kaihipotilaan
hoitojonojen lyhentämisessä
Yl Hans Ramsay
- mallinnus tehty ja valmius palvelun
käyttöönottoon
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Operatiivinen tulosyksikkö
Uudet hankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
5. Uudet toimintatavat,
innovaatiot
1. Elvytys ja MET (Medical Emergency Team)
- Meilahden sairaalassa liikkuva tehon elvytysryhmä
(T&K 2010 hanke)
Oyl Marja Hynninen
- valmis 12/2010
2. ”Jorvista kirurginen mallisairaala”
- potilaslähtöisen toiminnan strukturointi ja
kehittäminen
- henkilökunnan osaamisen ja innovatiivisuuden
hyödyntäminen
- mittareiden ja laatukriteereiden määrittely
- pth-esh-yhteistyön ja työnjaon kehittäminen
Tyj Reijo Haapiainen
(Valmisteleva työryhmän jäsenet
erikoissuunnittelija Anne Kaarlola ja
laatupäällikkö Ilkka Saario)
- aikatauluarvio 2010 – 2012/2013
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Medisiininen tulosyksikkö
Satus
9/2010
Tavoite
Hanke
1a. Prosessien/hoitoketjujen sujuvuuden
parantaminen
Päiväsairaalatoiminnan tehostaminen
KRJ:t Mika Mäkelä/Markus Färkkilä, työryhmä sis. henkilöstön
edustajat käynnistynyt, valmis 31.3.10 ja toiminta 3/2010
Poliklinikkaprosessin hiominen
Ylil. Juhani Kahri ja työryhmä, poliklinikkaprosessin sisäinen
auditointi ja uusien toimintaperiaatteiden pilotointi, raportti
31.12.09, käynnistyy 2/2010
Diabeteskeskus
Dos. Tiinamaija Tuomi, suunnitelma valmis, toiminta
käynnistynyt 1.1.2010
Sydänvalvonta Jorvissa pplk:n
yhteyteen
OYL Jukka Tolonen, valmis, onnistunut
Syöpäklinikan resurssointi
TYJ Markku Nieminen, sisäinen resurssien siirto
Osastotoiminnan raportointi
Juho Mattila, TYJ, kehityshanke
Syöpäpotilaan hoitoketju
Geneerinen prosessimalli, OYL Tiina Saarto, Birgit Byman
Pallolaajennus-potilaan hoito
päiväsairaala-toimintona
OYL Mika Laine
PTH – ESH yhteistyön kehittäminen,
reuma
TYJ Markku Nieminen
PTH – ESH yhteistyön kehittäminen,
diabetes
TYJ Markku Nieminen
1b. Hoitoketju
hoitolinjakonseptin
kehittäminen
etenee aikataulun mukaisesti
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Medisiininen tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
2. Henkilötyön tuottavuuden
lisäys
Poliklinikkaprosessin kehittäminen
Ulla Eriksson, Riitta Vuorinen, Petri Koskinen, Juhani
Kahri: Poliklinikoiden toiminnan arviointi ja
kehittäminen, Kolmiosairaala 2010
Osastotyön sopeuttaminen
Maarit Virta-Helenius: os. 121 sopeuttaminen os:lle
142
Os. 121 sulku
Kuten edellä
Päiväsairaalatoiminnan lisääminen
ja keskittäminen
Markus Färkkilä ja Mika Mäkelä
Yhteispäivystysmalli
Perusterveydenhuollon toiminnanohjauksen
haltuunotto
Raija Malmström, Veli-Pekka Harjola, 2010 loppu
Lääkekulutuksen tarkentaminen
Syöpäklinikkaryhmä. Kalliiden lääkkeiden
tarkoituksenmukainen käyttö, Petri Bono
3. Kapasiteetin (tilat, laitteet)
käyttöasteen nosto
5. Uudet toimintatavat
Pallolaajennuspotilaiden
hoito päiväsairaalassa
Mika Laine, kardiologia, 2009-2010
Hoitajavastaanotot
mm. ihotaudit
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Medisiininen tulosyksikkö
Uudet hankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t),
tavoiteaikataulu
Kolmiosairaalan muutto
Osastojen muutto
ORP Vuorinen, OH Tiililä
Kolmiosairaalaan muutto
ja väistöt
Toimistojen muutto
TS Talvio, siht Tolonen
Sydänkeskus
Uuden toimintamallin kehittäminen HUS:iin
Ylil. Markku Kupari
Saattohoidon kehittäminen
ja järjestäminen
Saattohoitotyöryhmä
Ylil. Tiina Saarto
Terveyden edistämisen
projekti
Ylipaino-ongelman hoidon kartoitus
LT Kirsi Pietiläinen
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Hanke
1.Prosessien/hoitoketjujen
sujuvuus
1 a. Prosessien hiominen
- arvoa tuottamattoman ajan
minimointi
- päällekkäisyyksien purkaminen,
hoitoaikojen lyhentäminen, turhien
tutkimusten ja käyntien
vähentäminen
Raskauden ja vastasyntyneen
prosessi
Tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, valmis 2010
Lepo II
Induktio- ja holding toiminnan
kehittäminen Lastenklinikan uudelle
anestesia- ja leikkausosastolle
Lastenkirurgian klinikkaryhmä, klinikkaryhmän
johtaja Pentti Kallio 2009-2010 (T&K hanke)
1 b. Hoitoketjujen kehittäminen
- suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon kanssa
- selkeät vastuut, vastuuparit
yksiköiden väliseen toimintaan
- parempi tiedonkulku
organisaatioiden /yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi hallinta,
siirtoviiveiden minimointi
Vastasyntyneiden kotiutuminen
-hoitoketju (Hyks-alue)
Apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 2009-2011
(T&K hanke)
Raskausdiabeetikon hoito –hoitoketju
(Hyks-alue)
Apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 2009-2011
(T&K hanke)
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Status
9/2010
2 a. Oikeat
mitoitukset,
joustavat
työajat
Lastenpsykiatrian resurssien
tasaaminen suoritteiden ja
hoitopäivien mukaan
Lastentautien yksiköiden toimintojen
yhdistäminen kysynnän mukaan
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari ja osastoryhmän päällikkö Tuija
Kotavuopio, 2010-2011
2 b.
Osaamisesta ja
innostuksesta
huolehtiminen
- päivittyvät ja
oikea-aikaiset
tiedot ja taidot
Sisäisesti kehitetyt koulutusohjelmat
Tiedon siirtyminen yli klinikka- ja
organisaatiorajojen
Tehovalvontakoulutus, koulutussuunnittelija Pirkko-Liisa Orvomaa,
vuosittain toistuva
4.
Päällekkäisyyks
ien
poistaminen,
keskittäminen
Lastenkirurgian päivystyspotilaiden
hoidon keskittäminen
2. Henkilötyön
tuottavuuden
lisäys
Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, kesä 2010-2011
Jorvin osastojen L1 ja L3 toimintojen yhdistäminen kesä- loma-aikoina,
Jorvin ja Lastenklinikan päivystysten toimintojen yhdistäminen
sulkuaikoina.
Neotehohoitajien koulutus, osastonylilääkäri Sture Andersson, 20102012
Lasten tehohoitajat–koulutus, johtava ylihoitaja Inger Mäenpää 20092010
Lastenpsykiatristen potilaiden
hoidon päällekkäisyyksien
poistaminen (Helsingin
aluepoliklinikoiden perustaminen)
etenee aikataulun mukaisesti
Klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio, 2008
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari, 2008
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Jorvin lasten päivystyksen seurantayksikkö
(uudet tilat/ valvontapaikat mahdollistavat
osastolle oton vähentämisen)
Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, 2009-
Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten
kehittäminen
Osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo, 2000 -
HYKS-johtoinen erikoislääkäritoiminta
terveyskeskuksessa. Pilotti Vantaan kanssa
Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, 20102011
Sähköinen ajanvaraus ultraääniseulontatutkimuksiin
Vs. Osastonylilääkäri Veli-Matti Ulander 20102011
5. Uudet toimintatavat
5 a. Päivystyksen
kehittäminen
– alueelliset
päivystysjärjestelyt,
päivystyspisteiden
vähentäminen
– yöpäivystyksen aikaisen
toiminnan vähentäminen
2010
5 b. Toimintatapainnovaatiot
5 c. Uuden teknologian
hyödyntäminen
– sähköinen asiointi,
itsepalvelu, mobiiliteknologia
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
5 e. Työnjaon
kehittäminen
– organisaatioiden ja
organisaatioyksiköiden
välillä
– henkilöstöryhmien
välillä (lääkärit/hoitajat)
SERI-toiminta (nuorisopsykiatrian
SERI-toiminnan keskittäminen
lastenpsykiatrian klinikkaryhmän
Oikeuspsykiatrian
osaamiskeskukseen).
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari, klinikkaylilääkäri Eeva
Aronen 2010-2011
5 f. Tilaajaosaamisen
vahvistaminen
liikelaitoksiin nähden
HYKS:n tilaajatiimit
Tulosyksikön sisäisten liikelaitos”tilaajatiimien” toiminnan
käynnistäminen ja hyödyntäminen
Tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, 2009
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
Status
9/2010
valmis
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Uudet hankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1.Joustavat prosessit yli
organisaatiorajojen
Toimintojen
päällekkäisyyksien
purkaminen, hoitoketjuista ja
työnjaosta sopiminen
Naisten- ja lastentautien tulosyksikön
erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon koordinoiva prosessi
Yhteisten alueellisten koulutuspäivien
järjestäminen yli klinikka- ja
organisaatiorajojen
Apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 2010 alkaen
ADHD-lapsen hoitoketju (Hyks)
Apulaisylilääkäri Terhi Aalto-Setälä ja klinikkaryhmän
johtaja Leena Repokari, 2010
2. Henkilötyön tuottavuuden
lisäys
Osaamisen laajentaminen
Lasten ja nuorten syöpätautien erityiskoulutus
sairaanhoitajille, osastonylilääkäri Ulla Pihkala, 2010
3.Kapasiteetin (tilat, laitteet)
käyttöasteen nosto
Tilojen/ henkilökunnan
optimaalinen käyttö
Lepo I, Yöleikkausten vähentäminen
Klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio
Toisen päivä-aikaisen päivystysleikkaussalin
perustaminen, 2010
Kätilöopiston sairaalan leikkaus- ja päiväkirurgisten
toimintojen tiivistäminen. Operan käyttöönotto koko
naistentautien ja lastentautien leikkaussalialueilla.
Ylilääkärit Jari Sjöberg ja Pentti Kallio, Osastoryhmän
päällikkö Kirsi Heino 2010-11
4.Päällekkäisyyksien
poistaminen, keskittäminen
Leikkaustoiminnan keskittäminen
Lasten neurokirurgian (elektiivinen + päivystys)
leikkaustoiminnan keskittäminen
Klinikkaylilääkäri Pentti Kallio, 2011
5.Uudet toimintatavat
Painopiste leikkaussalista
polikliiniseen- ja avotoimintaan
Klinikkaryhmien työnjaon
kehittäminen
Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten
kotikeskeytys-toimintatapa
SERI-Yhteistyö lasten ja naistentautien
klinikkaryhmien kesken)
Peijaksen lastenpsykiatrian avohoidon
työnjaon kehittäminen ja resurssien
tarkistaminen sisäisin siirroin
Osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo, asteittainen
käyttöönotto 2009-2011
Klinikkaylilääkäri Eeva Aronen
Leikkaussalikapasiteetin optimaalinen
käyttö
Opera- leikkaussaliohjausjärjestelmä
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari 2010-2011
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Videokonsultaatiot
päivystystilanteissa - Peijas
Luodaan videoyhteys keskeisiin yhteistyötahoihin,
mm. Koisonrantaan, joista epäselvät tapaukset
selvitellään video-yhteyden avulla ja vältetään turhat
lähettämiset ja jonottamiset, vastuuhenkilö Heidi
Mehik-Vasar,
Psykiatrisen päivystyspotilaan
konsultaatio- ja arviointiprosessi
- Peijas
Psykiatrian tulosyksikkö, ayl Heidi Mehik-Vasar
VALO –hankkeen
videokonsultaatioprojekti: pthesh-tertiääripalveluiden kons
verkostot
Psykiatrian ty, VALO hanke, pj Sami Pirkola, Anne
Rissanen
Psykiatrian osuus
päihdepotilaan päivystyshoitoketjussa - Peijas
Psykiatrian tulosyksikkö, klr-joht Matti Holi – valmistui
01/10
Masennuspotilaan hoitoketju Peijas (diagnostiikka,
hoitoketjukoulutukset ja
konsultaatiot)
Psykiatrian tulosyksikkö, oyl Stephan Salenius
- käynnistynyt 03/09 – valmis 03/11
Masennuspotilaiden hoitoketju –
läpimenoajat lyhyemmiksi
1. Yhteistyön tiivistäminen PTHn kanssa. 2.
Henkilökunnan systemaattinen kouluttaminen. 3.
Yhteistyö PTHn kanssa vaikeiden masennuspotilaiden
jatkohoidon kehittämiseksi. Kirsi Suominen
1. Prosessien/hoitoketjujen
sujuvuuden parantaminen
1 a. Prosessien hiominen
Alueellisten prosessien
sujuvoittaminen / uuden
teknologian ja innovaatioiden
hyödyntäminen
1 b) Hoitoketjujen kehittäminen
- suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon kanssa
- selkeät vastuut, vastuuparit
yksiköiden väliseen toimintaan
-parempi tiedonkulku
organisaatioiden /yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi hallinta,
siirtoviiveiden minimointi
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status /
pvä
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Tavoite 1., 3., 5.,
Espoon erillisestä Aurorakodin tilasta
luovutaan ja toiminnot siirretään
Psykiatriakeskuksen muiden
vanhuspsykiatrian toimintojen yhteyteen,
konsultaatiopohjaista toimintamallia
Espoossa tehostetaan
Vanhuspsykiatrian tilaratkaisut ja
konsultaatioiden tehostaminen
Sami Pirkola, Björn Appelberg
-riskit liittyvät riippuvuuteen muista
toimintaratkaisuista, erityisesti ruotsinkielteisten
palveluiden järjestelemisestä
Ruotsinkielisten palveluiden
tehostaminen toimintojen fokuksen
ja tilaratkaisujen osalta
Sami Pirkola, Camilla Ekegren
Psykoterapian ja avohoidon
evaluaatio- ja tehostamisteami
Sami Pirkola, Tiina Paunio, nykyresursseista
muodostettava työryhmä
Neuropsykiatrian yhteinen tiimi
aikuis- ja nuorisopsykiatrian
kanssa
Sami Pirkola, Pekka Tani, Nina Lindberg, Pertti
Rintahaka
Tavoitteet 1., 3., 4., Ruotsinkielinen avoosaston muuttaminen suljetuksi ja
ruotsinkielisten avo-osastopotilaiden
hoito ruotsinkielellä vahvistelulla avoosastolla ja ruotsinkiel. pkl:n tuella ->
tilojen vapautus Espoon
vanhuspsykiatrian käyttöön
Tavoite 1. ja 5.
Asiantuntijateam arvioi ostettujen ja
tuotettujen psykoterapioiden+muun
avohoidon asianmukaisuuden ja seuraa
niiden tuloksellisuutta rekisteröiden
samalla ulkoisia palveluntuottajia
Tavoitteet 3. ja 4.
Nuoriso- ja aikuispsykiatrian
neuropsykiatriset asiantuntijat toimimaan
samassa tiimissä, mikä tehostaa
asiantuntijoiden, tilojen ja työajan käyttöä
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status / pvä
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Siirretty nuorisopsykiatrian vastaanotto- ja hoito-osasto B1
uusiin Psykiatriakeskuksesta vapautuneisiin tiloihin, jolloin
otetaan käyttöön lisähoitopaikkoja, joita hyödynnetään sha
nuorisopsykaitrisiin tarpeisiin
”Muutto
-rumba”
Entisen oikeuspsykiatrian osaston remontointi
nuorisopsykiatriseen käyttöön/ Nuoriso-psykiatrian
Helsingin klinikka/ kl joht Kari Moilanen/ orp Teija
Rintamäki/ os hoitaja Aki Tuomaala, vastaava
ylihoitaja Taina Ala-Nikkola
Osaston B1 Psykiatriankeskuksesta vapautuneisiin tiloihin
siirretty uudistettu ja osastoista U25/A29 yhdistetty
peruskoulu-ikäisten tutkimus- ja hoito-osasto B4 joka edelleen
hoitaa ns ”koulupudokkaita”.Uusi osasto toimii kiinteässä
yhteistyössä osasto B2 kanssa, mistä saadaan synergiaetuja
ja lisäpaikkoja
”Muutto
-rumba”
Psykiatriakeskuksen B-siiven entisen B1 osaston
kunnostaminen nuorisopsykiatriseen tutkimus- ja
hoito-osaston B4 käyttöönottamiseksi/ Nuorisopsykiatrian Keskitettyjen palveluiden os yl Mauri
Marttunen/ orp Teija Rintamäki/ os hoitajat Aki
Tuomaala, Ilpo Herranen ja Heli Simojoki,
Osana muutosta lisäpaikkoja syömishäiriöosastolle U26,.
jolloin vähennetään merkittävästi tähän asti ostopalveluina
toteutettuja yksi-tyisiä osastohoito-palveluita.
”Muutto
-rumba”
Ulfåsan tilojen uudelleen järjestely ja remontointi:
syömishäiriöyksikön osastojen ja poliklinikan
keskittäminen samaan paikkaan
Nuoriso-psykiatrian Keskitettyjen palveluiden kl joht
Veli-Matti Tainio/ orp Teija Rintamäki/ os hoitajat
Katri Montin-Toiva ja Aki Tuomaala
2010
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status /
pvä
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/yksikkö ja aikataulu
Vaikeahoitoisten nuorten arviointi,
VAINU projekti
Psykiatrian tulosyksikön johtaja
Grigori Joffe, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän
vastaava ylilääkäri Nina
Lindberg ja
osastoryhmäpäällikkö Teija
Rintamäki
5. Uudet toimintatavat
Lastensuojelun huostaanottamien ja laitossijoitettujen
vaikeahoitoisten erityistutkimusten ja –hoitojen
järjestäminen itsenäisesti HUS alueella ns EVA yksiköistä
tehtyjen ostojen sijaan Kellokosken sairaalassa (=VAINUprojekti).
2010-2011
Tehtäväjaon valmistelu perustasojen ja erikoissairaanhoidon välillä Helsingissä, konsultaatioiden järjestäminen
oppilasterveydenhuollon koululääkäreille (16) ja
perheneuvoloiden lääkäreille (7),
etenee aikataulun mukaisesti
Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen perheneuvoloiden
keskeinen tehtäväjako
Helsingissä
pieniä riskejä
Helsingin klinikka/ ayl Kari
Moilanen
2010-2011
suuria riskejä
valmis
Status / pvä
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Folkhälsanille ohjautunut
lisääntyvästi tutkimuksiin ja
hoitoon nuoria joiden esh tarve
tulisi asianmukaisesti arvioida
Ruotsinkielisten nuorten
tutkimuksen ja hoidon
arvioinnin järjestäminen,
hallitsemattomista
ostopalveluista luopuminen
Ruotsinkielisen nuorisopsykiatrisen avohoitotiimin
perustaminen/ Klinikkaryhmän vastaava ylilääkäri
Nina Lindberg/ orp Teija Rintamäki/ Helsingin klinikka/
ayl Kari Moilanen
Nuorisopsykiatrian uudelleen
organisoiminen ja resurssien
oikea kohdentaminen
HYKS nuorisopsykiatrian
klinikkaryhmän organisaation
uudistaminen
Suunnitteluryhmän perustaminen/ Klinikkaryhmän
vastaava ylilääkäri Nina Lindberg
Jorvin kuntoutuspsykiatrian
uudistaminen
Potilaiden kotiutus
Tammiharjusta avohoitoon,
tuettuun asumiseen ja
valikoidusti Kellokoskelle
Työryhmä suunnitellut, HYKS –tason toiminnan
muutosblokki tehty, Kirsi Suominen, Jukka Häivä
PTH konsultaatiot
sujuvammaksi
Konsultaatioiden
selkeyttäminen ja
määritteleminen
Akuuttitoiminnan käynnistäminen. Alkaa alkuvuodesta
2010.
Kirsi Suominen/Outi Mantere
VALO –hanke: Sami Pirkola, Kirsi Suominen, Matti
Holi
Myös VALO -hanke
Kuntoutusosaston profiilin
vahvistaminen
Jorvin Kuntoutusosaston
profiili
Jorvin P1 muutetaan suljetuksi osastoksi. Avohoidon
ja kotiin suuntautuvan aktiivisen kuntoutuksen
kehittäminen. Toteutunee 2011.
Kirsi Suominen/Marja Muhonen
Peijaksen psykoosipotilaiden
avohoidon ja tuetun asumisen
tukeminen ja Kellokosken
käytön edelleen vähentäminen
Peijaksen avohoidon edelleen
kehittäminen
Myös VALO -hanke
Syksy 2010 – 2011, Krj Matti Holi, Tuula Kieseppä
VALO –hankkeen ohjausryhmä
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status / pvä
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu
5 b. Uuden teknologian
käyttö / innovaatiot /
kustannustehokkuus
KELNET 1 - Peijas
Kelnet-1-Peijas: luodaan mielenterveysportaali, jonka kautta alueen
väestö ohjautuu oikeisiin palveluihin ja saa tietoa häiriöistä,
valmistui 4/2010 - krj Matti Holi.
KELNET 1 – Espoo
Mielenterveystalon laajentaminen Espooseen, vastuuhenkilö Tarja
Melartin, sekä VALO-projektista Krj. Matti Holi
KELNET-2
Kelnet-2: Luodaan nettiterapia keskeisiin psykiatrisiin häiriöihin.
Näyttöön perustuvaa, kustannustehokasta. Vastuuhenkilö Grigori
Joffe, Matti Holi
Asumispalvelupotilaan
eteneminen itsenäiseen
asumiseen (Kahden kalliin
pullonkaulan purku
skitsofreniapotilailla)
Myös VALO -hanke
HYKS-psykiatria , AYL Tuula Kieseppä
- Yhteistyössä Vantaan kaupungin asumispalveluyksikön kanssa.
Kustannustehokkuus,
sairaalakäytön
minimoiminen
Polikliininen ECT-Peijas –
toiminnan käynnistäminen
ECT-tiloja varten remontti ja henkilökunnan koulutus.
-Henkilökunta koulutettu 10/2010, remontti tehty, toiminta
käynnissä. Vastuuhenkilö Matti Holi
Polkliinisen ECT
toiminnan järjestäminen
espoolaisille keskitetyn
ECT yksikön toimesta
Polikliinisen ECT toiminnan
laajentaminen espoolaisille
Sami Pirkola, Sami Leppämäki
etenee aikataulun mukaisesti
VALO –hanke: Matti Holi, Sami Pirkola, VALO johtoryhmä
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status /
pvä
HYKS-sairaanhoitoalueen yhteishankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Tukipalvelut tukevat
mahdollisimman tehokkaasti
ydintoimintaa
Sha-johtaja, talousjohtaja
Sairaanhoitoalueen tilaajatiimitoiminta
(4 tiimiä + koordinointiryhmä)
- tukipalveluiden käytön
kokonaisoptimointi
palvelutuotannon osana
Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä, 12/2010
- toisilta oppiminen ja parhaiden
käytäntöjen monistaminen
Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä, 12/22010
- toiminnan integrointi ja
vakiinnuttaminen osaksi
toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa
etenee aikataulun mukaisesti
Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä, 12/2010
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010
HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. Henkilöstö-kustannusten
hallinta ja tuottavuuden
parantaminen
Raportointi- ja seurantatyökalujen
valinta ja kehittäminen
HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää ad.
31.5.2010, 1.6 alk. talousjohtaja Jari Finnilä
HYKS, HR-ohjausryhmä, valmis 2010
2. Henkilöstöresurssien
optimaalinen käyttö
Sissi- järjestelmän kehittäminen
HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää ad.
31.5.2010, 1.6 alk. talousjohtaja Jari Finnilä
HYKS, HR-ohjausryhmä, valmis 2010
3. Johtamisen kehittäminen ja
seuranta
4. a) Henkilöstön saatavuuteen
liittyvien toimintamallien
pilotointi ja kehittäminen
4. b) Henkilöstön pysyvyyden
ja osaamisen turvaaminen
HYKS:n sisäinen koulutus esimiehille
HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää ad.
31.5.2010, 1.6 alk. talousjohtaja Jari Finnilä
HYKS, palvelussuhdepäällikkö Risto Lerssi ad.
7.3.2010
HYKS, tulosalueen johto
Ulkomaisen työvoiman rekrytointihanke
yhteistyössä HYKS:n operatiivisen
tulosyksikön, Opteamin ja Laurea
ammattikorkeakoulun kanssa
HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää ad.
31.5.2010
HYKS, operatiivinen ty, johtava ylihoitaja Arja
Tuokko, valmis 2011
Työhyvinvoinnin kehittämishanke
HYKS, henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää ad.
31.5.2010
HYKS, henkilöstöpäällikkö Saara Suominen
HYKS, työsuojelupäälliköt, tulosyksiköiden
esimiehet
Hankkeen tavoitteena on parantaa työyhteisöjen
toimivuutta työhyvinvointia kehittämällä.
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
9/2010

similar documents