7.IPv4 adresiranje

Report
IPv4 adresiranje
• Da bi se računala u mreži razlikovala, moraju
imati svoju adresu. TCP/IP protokol za
adresiranje računala na internetu koristi četiri
broja odvojena točkom. Brojevi mogu biti u
Intervalu od 0 do 255. Ta adresa se zove IP
adresa. IP adresa je unikatni identifikator koji
pomaže razlikovati računala na mreži i
njihovom lociranju.
• Duljina IP adrese u binarnom obliku je 32 bita.
(4 broja po 8 bita)
Sastoji se od:
1. Adrese mreže
2. Adresa računala unutar mreže
Network
Host
• Mreže unutar interneta su podijeljene na klase
A, B,C i D
• Klasa A -8 bita za mrežu i 24 bita za adresu
unutar mreže
• Klasa B -16 bita za mrežu i 16 bita adresu
unutar mreže
• Klasa C -24 bita za mrežu i 8 bita adresu
unutar mreže
• Početni brojevi IP adresa i klasa
0-127
klasa A
128-191 klasa B
192-223 klasa C
224-239 klasa D
• Svaka IP adresa mora se nalaziti unutar neke
mreže. U kojoj se mreži IP nalazi sazna se
pomoću još jedne adrese koja se zove subnet
maska.
• Subnet maska je broj koji pokazuje gdje se
unutar IP adrese nalazi granica između
mrežnog dijela i Host ID-a. Bitovi mreže imaju
vrijednost 1 a host bitovi 0.
• Primjer subnet maske:
255.255.255.0
• Prije uvođenja subnet maske mrežni dio
adrese morao je biti 8 ili 16 ili 24 bita. U kojoj
je klasi IP adresa govorio je prvi broj IP adrese.
• Uvođenjem subnet maske više mrežni dio
adrese ne mora biti 8, 16, ili 24 bita već bilo
koji broj bitova. Adresa mreže dobije se da se
uradi logičko AND između bitova IP adrese i
subnet maske.
• Primjeri:
IP adresa
Subnet maska
Mreža
134.11.23.21
255.255.240.0
255.255.16.0
• Privatne IP adrse
• IP adrese iz A, B i C klase mogu se koristiti na
internetu (ali ih morate kupiti). To su javne IP
adrese. Postoje i blokovi IP adresa koje Ne
možete koristiti na internetu. To su privatne IP
adrese i mogu se koristiti samo unutar lokalne
mreže:
10.0.0.0 do 10.255.255.255
169.254.0.0 do 169.254.255.255
172.16.0.0 do 172.31.255.255
192.168.0.0 do 192.168.255.255
• Formiranje podmreža kao klase IP adresa
• Podmreže (subnets) se kreiraju kako bi se
jedna mreža iskoristila za kreiranje više
podmreža. Na taj način se štede IP adrese jer
se može optimizirati veličina mreže, odnosno
podmreže za potreban broj hostova.
• Kreiranjem podmreža osim uštede IP adresa
smanjuje se i zagušenje mreže reduciranjem
prometa i broadcast paketa samo na
podmrežu . Prije kreiranja podmreža treba
razmotriti broj fizičkih segmenata na mreži i
broj potrebnih host adresa na svakoj mreži.
• Primjer:
Ako mreža ima 20 računala dovoljno je 5 bitova
za IP adrese (sa 5 bitova mogu mogu se
pridružiti 32 IP adrese).
Ako je u pitanju mreža klase C (24 bita mreža, 8
računala) za host je rezervirano 28=256
adresa.
Kako je potrebno samo 20 adresa(odnosno 32)
256-32=224 224 su nepotrebno izgubljene.
• Kreiranjem podmreža dio host ID bitova se
uzima za mrežu i s tim bitovima se kreiraju
podmreže sa manjim brojem IP adresa za
hostove.
IPv6 adresiranje

similar documents